intTypePromotion=1

Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11: Công nghệ đúc đẩy

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
191
lượt xem
57
download

Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11: Công nghệ đúc đẩy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 11: Công nghệ đúc đẩy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý và đặc điểm của công nghệ đúc đẩy, lịch sử phát triển, lựa chọn phương án theo công nghệ đúc đẩy, cấu tạo mặt cắt ngang, chọn chiều dài đoạn đúc, cốt thép trong thi công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11: Công nghệ đúc đẩy

 1. H×nh 1: Nguyªn lý c«ng nghÖ ®óc ®Èy
 2. -Ph−¬ng ph¸p ®Èy ®Çu tiªn ¸p dông cÇu Ager (¸o) n¨m 1959. CÇu nμy cã ®Æc ®iÓm lμ sau khi ®óc xong cÇu th× míi ®Èy 1 lÇn. -Ph−¬ng ph¸p ®Èy cã nhiÒu lîi thÕ, tuy nhiªn viÖc ®Èy 1 lÇn lμm gi¶m hiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ. V× vËy nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Èy cã chu kú. §iÓn h×nh trong giai ®o¹n nμy lμ cÇu qua s«ng Inn (¸o) n¨m 1960. -C«ng nghÖ ®óc ®Èy ¸p dông cho cÇu ®−êng bé, ®−êng s¾t; cÇu th¼ng, cÇu cong,... -C¸c n−íc ¸p dông nhiÌu nhÊt lμ §øc, ý, Ph¸p,...
 3. H×nh 3: CÇu cong Restel b¸n kÝnh R=150m thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc ®Èy
 4. H×nh 4: CÇu Salmtal (§øc)
 5. H×nh 5: CÇu Lockwitztal (§øc)
 6. H×nh 6: CÇu Millau cao nhÊt thÕ giíi thi c«ng theo c«ng nghÖ ®Èy
 7. H×nh 7: CÇu HiÒn L−¬ng thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc ®Èy cña Nga
 8. - Ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®óc ®Èy theo chu kú - Ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®μ gi¸o víi chiÒu cao trô ≤ 5m - Ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®μ gi¸o víi chiÒu cao trô ≤ 10m Gi¸ thμnh - Ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®μ gi¸o víi chiÒu cao trô ≤ 15m 15m 10m 5m ChiÒu dμi cÇu 0 100 200 300 H×nh 8: So s¸nh gi¸ thμnh gi÷a c«ng nghÖ trªn giμn gi¸o víi ®óc ®Èy
 9. -C«ng nghÖ nμy ¸p dông cho dÇm liªn tôc, cã chiÒu cao dÇm kh«ng ®æi theo chiÒu däc cÇu. -ChiÒu dμi nhÞp ¸p dông tõ 30-80m, tèi −u nhÊt tõ 40-60m. Tû lÖ gi÷a nhÞp ng¾n vμ dμi 0.60-0.75. NÕu ®Èy tõ 2 phÝa th× tû lÖ cã thÓ lÊy ≈ 0.50. 34.40 35.00 35.00 35.00 35.00 34.40 30.00 30.00 § èi träng § èi träng H×nh 9: CÇu Sampini ®Èy tõ 2 phÝa nªn cho phÐp tû lÖ nhÞp nhá h¬n
 10. -D¹ng hép kÝn: ¸p dông khi nhÞp ≥ 40m, chiÒu cao dÇm h = (1/16-1/21)L. b b b b ≤ 13m 13m ≤ b ≤ 18m 18m ≤ b ≤ 25m H×nh 10: TiÕt diÖn ngang d¹ng hép kÝn
 11. -D¹ng hép hë kiÓu Homberg: ¸p dông khi nhÞp võa ph¶i 30-40m, chiÒu cao dÇm h = (1/13-1/16)L. H×nh 11: TiÕt diÖn ngang d¹ng hép hë kiÓu Homberg
 12. -ChiÒu dμi ph©n ®o¹n ®óc cã ý nghÜa quan träng v× nhÞp ®é, hao phÝ lao ®éng,... -Tr−íc ®©y do n¨ng lùc cßn thÊp nªn chiÒu dμi ®o¹n ®óc ≤ 10m. Ngμy nay do m¸y mãc hiÖn ®¹i cã thÓ lªn ®Õn 20-30m. -Khi ph©n ®o¹n cÇn chó ý ®Õn c¸c vÞ trÝ chÞu lùc bÊt lîi nh− t¹i trô vμ gi÷a nhÞp.
 13. -C¸c bã c¸p ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc theo chiÒu dμi dÇm th«ng qua c¸c bé nèi c¸p. C¸c bé nèi nμy n»m ë vÞ trÝ tiÕp gi¸p c¸c ph©n ®o¹n dÇm víi sè l−îng kh«ng > 1/3-1/2 trªn 1 mÆt c¾t. 50% 50% Mèi nèi tiÕp xóc H×nh 12: C¸c ®i bã c¸p ®i qua vÞ trÝ tiÕp gi¸p c¸c ph©n ®o¹n
 14. -ViÖc tÝnh to¸n bè trÝ c¸p ph¶i theo tr×nh tù c¸c b−íc thi c«ng: H−íng ®Èy A Mo A A H−íng ®Èy A Mo H−íng ®Èy A Mo A A H×nh 13: DiÔn biÕn néi lùc trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®óc ®Èy
 15. Khèi hép dÇm TÊm truît (teflon) TÊm thÐp m¹ cr«m BÖ truît t¹m thêi Trô cÇu H×nh 14: HÖ tr−ît bè trÝ trªn trô
 16. VÞ trÝ ®Æt kÝch tú ®iÒu chØnh Bé phËn ®Æt b¸nh tú dÉn huíng Nhãm gèi truît vμ mÆt truît Thanh neo φ32 H×nh 15: KÕt cÊu dÉn h−íng ®iÒu chØnh lÖch ngang
 17. B¸nh xe quay DÇm ®ang lao T¨ng ®¬ ThiÕt bÞ truît H×nh 16: KÕt cÊu dÉn h−íng ®iÒu chØnh lÖch ngang
 18. C mÆt chÝnh MÆt c¾t c-c A A 30 4.45 2.51 B B C M MÆt c¾t a-a 4.45 MÆt c¾t b-b chi tiÕt m H×nh 17: KÕt cÊu mòi dÉn
 19. Lç bul«ng Bªt«ng Neo Mãc H×nh 18: Liªn kÕt mòi dÉn víi dÇm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2