intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 4: Xây dựng bệ cọc

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

43
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng cầu - Chương 4: Xây dựng bệ cọc" cunng cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng bệ cọc trên cạn, xây dựng bệ dưới nước, phương pháp liên kết các cọc và đài cọc cho vững chắc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 4: Xây dựng bệ cọc

 1. X©y dùng bÖ cäc
 2. ƒ Do ®Þa chÊt ë mçi vÞ trÝ cäc cã thÓ kh¸c nhau→cäc ®ãng xuèng sÏ kh«ng ®Òu, ®Çu cäc cao thÊp kh¸c nhau cÇn ph¶i xö lý c¾t cho ®Ønh cäc b»ng nhau vμ ngμm s©u vμo trong bÖ. ƒ §Ó liªn kÕt gi÷a cäc vμ ®μi cäc v÷ng ch¾c, cã 2 c¸ch: ™NÕu ®Ëp ®Çu cäc ®Ó tr¬ cèt thÐp→cèt thÐp ®−îc uèn réng ra vμ dïng ®ai xo¾n buéc vμo cèt thÐp däc cña cäc. ™NÕu kh«ng ®Ëp ®Çu cäc→trªn ®Ønh cäc ph¶i cã Ýt nhÊt 2 l−íi cèt thÐp chèng chäc thñng. ƒ Tuú theo bÖ cäc n«ng s©u kh¸c nhau, ë trªn c¹n hay d−íi n−íc mμ cã c¸c biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c nhau.
 3. 1. X©y dùng bÖ trªn c¹n: ƒ §èi víi bÖ trªn c¹n, cã thÓ ®ãng cäc tr−íc khi ®μo hè mãng → khi ®μo ®Êt nªn tiÕn hμnh b»ng thñ c«ng v× nÕu dïng c¬ giíi sÏ g·y cäc → ®Ó t¨ng n¨ng suÊt ®μo th× kÕt hîp ®μo c¬ giíi ë trªn vμ ®μo thñ c«ng ë d−íi. ƒ §μo hè mãng cã thÓ ®μo theo m¸i dèc tù nhiªn vμ gia cè thμnh hè mãng.
 4. ƒ Sau khi ®μo ®Êt tíi cao ®é thiÕt kÕ tiÕn hμnh ®Ëp ®Çu cäc → ghÐp v¸n khu«n → ®Æt cèt thÐp → ®æ bªt«ng vμ b¶o d−ìng bªt«ng bÖ. 2. X©y dùng bÖ d−íi n−íc: ƒ Khi ®¸y bÖ cäc n»m trong ®Êt: ™ §Ó ®μo ®Êt tíi cao ®é ®¸y mãng, tr−íc tiªn ph¶i lμm vßng v©y ch¾n n−íc. ™ NÕu dïng vßng v©y cäc v¸n th× viÖc thi c«ng cã 2 tr−êng hîp x¶y ra: o §ãng cäc mãng tr−íc khi lμm vßng v©y thuËn lîi h¬n ®ãng cäc v¸n tr−íc nh−ng ®μo ®Êt hè mãng chØ thùc hiÖn b»ng thñ c«ng. o Ng−îc l¹i th× cho phÐp ®μo ®Êt b»ng c¬ giíi nªn rót ng¾n thêi gian ®μo.
 5. ™Sau khi ®μo ®Êt ®Õn cao ®é thiÕt kÕ, tiÕn hμnh dùng giμn gi¸o trªn ®Ønh vßng v©y lμm sμn gi¸ bóa di chuyÓn ®Ó ®ãng cäc mãng→tiÕp tôc hót nuíc hè mãng, nÕu kh«ng hót c¹n ®−îc th× dïng bªt«ng bÞt ®¸y råi hót n−íc. ƒ Khi bÖ cäc n»m trªn mÆt ®Êt: ™Tr−êng hîp ®¸y bÖ n»m s¸t ®¸y s«ng hoÆc n»m d−íi mÆt ®¸y s«ng 1 chót vμ chiÒu s©u mùc n−íc tõ 4-6m:
 6. o Dïng thïng chôp kh«ng ®¸y: tr×nh tù thi c«ng nh− sau: 9§ãng cäc. 9Xãi ®Êt trong hè mãng vμ th¶ thïng chôp; thïng chôp ®−îc gi÷ b»ng c¸c d©y neo vμ bÒ réng cña nã lín h¬n kÝch th−íc bÖ mçi chiÒu Ýt nhÊt 0.5m. NÕu ®¸y bÖ cao h¬n ®¸y s«ng th× sau khi th¶ thïng chôp ®æ 1 líp c¸t sái ®Õn cao ®é nhÊt ®Þnh. 9§æ bªt«ng bÞt ®¸y. 9Hót n−íc, ghÐp v¸n khu«n, ®Æt cèt thÐp vμ ®æ bªt«ng bÖ cäc. o Dïng cäc v¸n: tr×nh tù t−¬ng tù nh− trªn.
 7. ƒ Tr−êng hîp ®¸y bÖ ë xa ®¸y s«ng: ™Nªn dïng hép gç hoÆc thÐp thay cho t−êng cäc v¸n; cã thÓ dïng phao KC nh−ng rÊt tèn kÐm vμ mÊt nhiÒu thêi gian thi c«ng.
 8. ™CÊu t¹o hép b»ng v¸n gç cã c¸c nÑp ®øng, nÑp ngang t¹o thμnh khung ch¾c ch¾n hoÆc b»ng thÐp cã c¸c s−ên t¨ng c−êng b»ng thÐp gãc ®øng, ngang b»ng liªn kÕt hμn. §¸y hép ph¶i kÝn cã chõa lç cäc. ™KÝch th−íc mÆt b»ng hép réng h¬n kÝch th−íc bÖ mçi bªn 0.5m vμ chiÒu cao cña hép cao h¬n
 9. MNTC tèi thiÓu 0.5m ™C¸c tÊm cña hép liªn kÕt víi nhau b»ng bul«ng, t¹i chç ghÐp ®Æt roan cao su chèng n−íc rØ vμo khi hót n−íc. ƒ ViÖc thi c«ng hép nh− sau: ™Hép ®−îc l¾p dùng trªn xμ lan råi ®−a ra n¬i quy ®Þnh. ™Dïng cÇn trôc h¹ xuèng vÞ trÝ vμ ®−îc treo lªn ®Çu cäc hoÆc tùa trªn c¸c thanh nÑp ®· kÑp chÆt vμo ®Çu cäc nhê c¸c bul«ng hoÆc treo lªn ®Çu cäc b»ng c¸c quang treo vμ dïng thÐp buéc vμo cäc.
 10. ™Ngoμi ra cã thÓ cã hép b»ng BTCT ®óc s½n ®−îc chë ra vÞ trÝ b»ng phao, dïng cÈu n©ng ®Æt vμo vÞ trÝ, ®¸y hép chõa s½n lç cäc. ƒ TÝnh to¸n hép: ™Tr−êng hîp kh«ng cã thanh chèng ngang ë trªn: o Lóc nμy ta xem 2 nót d−íi cïng lμ nót cøng. o Lùc t¸c dông gåm ¸p lùc n−íc, líp bªt«ng bÞt ®¸y (cã thÓ tÝnh hoÆc kh«ng tÝnh). ™S¬ ®å tÝnh:
 11. ™M«men t¹i c¸c nót cña 1 nÑp ®øng: 1 h γ .h 3 .a M 1 = .γ .h.h.a. = 2 3 6 ™M«men t¹i gi÷a nhÞp nÑp ngang ®¸y hép: γ .h.a.l 2 γ .h 3 .a M2 = − 8 6 ƒ Tr−êng hîp bè trÝ thanh chèng: ™Ta xem c¸c nót lμ mèi nèi khíp→c¸c thanh cña khung ®−îc tÝnh nh− dÇm ®¬n gi¶n. ™S¬ ®å tÝnh:
 12. ™M«men lín nhÊt trong nÑp ®øng c¸ch thanh chèng ngang 1 ®o¹n lμ x: h x = ( H − h) + h. 3H γ .h 3 .a.x γ .a.( x − H + h) 3 M1 = − 6H 6 ™M«mnen lín nhÊt ë gi÷a nhÞp cña nÑp ngang ®¸y hép: γ .h.a.l 2 M2 = 8 ™Ngoμi m«men, c¸c nÑp cßn chÞu lùc däc: o Trong nÑp ®øng: N1 = γ .h.a.l 2 γ .h.a 2 o Trong nÑp ngang ®¸y: N2 = .(3H − h) 6H o Trong thanh chèng: N 3 = γ .h .a 3 6H
 13. →Ngoμi c¸c t¶i träng trªn cßn cã träng l−îng v¸n khu«n bÖ, cèt thÐp, bªt«ng bÖ. Tuú tr−êng hîp ta tÝnh to¸n sao cho bÊt lîi vμ phï hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng ®· chän. ƒ C¸c thanh nÑp kÑp vμo ®Çu cäc ®−îc tÝnh nh− dÇm ®¬n gi¶n cã nhÞp tÝnh to¸n b»ng kho¶ng c¸ch cäc, chÞu toμn bé t¶i träng hép ®Ì xuèng. ƒ Bul«ng liªn kÕt thanh nÑp víi cäc cÇn ®−îc tÝnh lùc c¨ng trong bul«ng: Q ™Lùc c¨ng trong bul«ng: T = f 4.T ™§−êng kÝnh tèi thiÓu cña bul«ng: d= π .[R ]
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2