intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng cầu đường - Chương 3: Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

118
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng cầu đường - Chương 3: Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Những trường hợp có thể xảy ra trong quá trình thi công móng, hố móng đào trần không gia cố, tính toán nền móng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng cầu đường - Chương 3: Xây dựng móng nông trên nền thiên nhiên

 1. X©y dùng mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn
 2. ƒ Tuú theo cÊu t¹o cña mãng, ®Þa chÊt, thuû v¨n, vËt liÖu vμ ®iÒu kiÖn thi c«ng mμ cã thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p vμ tr×nh tù thi c«ng kh¸c nhau. Néi dung bao gåm c¸c viÖc chÝnh: ®μo ®Êt, hót n−íc, gia cè thμnh hè mãng, x©y dùng vßng v©y, ®æ bªt«ng mãng. ƒ X©y dùng mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn, ta cã thÓ ph©n thμnh 2 tr−êng hîp: ™X©y dùng mãng n«ng khi kh«ng cã n−íc mÆt th−êng x¶y ra c¸c tr−êng hîp sau: o Mãng ®Æt n«ng, ®Êt tèt, kh«ng cã n−íc. o Mãng ®Æt s©u, ®Êt xÊu, cã thÓ cã n−íc ngÇm.
 3. ™X©y dùng mãng n«ng khi cã n−íc mÆt th−êng x¶y ra c¸c tr−êng hîp sau: o §Êt ë ®¸y mãng kh«ng thÊm n−íc. o §Êt ë ®¸y mãng cã thÊm n−íc. o ChØ cã ®¸.
 4. X©y dùng mãng n«ng trªn c¹n 1. Hè mãng ®μo trÇn kh«ng gia cè thμnh hè mãng: ƒ Ph¹m vi ¸p dông: ™ X©y dùng nh÷ng n¬i ®Êt tèt, ®Êt dÝnh. ™ §¸y hè mãng ë trªn m¹ch n−íc ngÇm. ™ §−îc x©y dùng ë n¬i dÔ tho¸t n−íc. ™ ¸p dông cho mãng nhá. ƒ -u, nh−îc ®iÓm: ™ Ph−¬ng ph¸p thi c«ng kh«ng dïng ®Õn thiÕt bÞ phøc t¹p. ™ Cã thÓ ¸p dông ph−¬ng ph¸p thi c«ng thñ c«ng. ™ Khèi l−îng ®μo ®¾p kh¸ lín. ™ DÔ ¶nh h−ëng ®Õn c¸c c«ng tr×nh l©n cËn.
 5. ƒ Hè mãng ®μo trÇn kh«ng gia cè chèng ®ì, thμnh hè mãng cã thÓ ®μo th¼ng ®øng ®Ó gi¶m khèi l−îng nÕu chiÒu s©u ®μo tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: 2c q h ≤ hmax = − ϕ γ k .γ .tg (45 − ) 2 ƒ Tr−êng hîp mãng t−¬ng ®èi s©u, ®Êt kÐm æn ®Þnh nh− ®Êt cã ®é dÝnh nhá (®Êt c¸t, pha c¸t, sái, ®Êt cã ®é Èm lín,...) th× thμnh hè mãng ph¶i ®μo cã ®é dèc. §é dèc nμy phô thuéc vμo ®é s©u h, lo¹i ®Êt, thêi gian thi c«ng, t¶i träng,... ƒ NÕu ®Êt cã ®é Èm b×nh th−êng, thêi gian thi c«ng ng¾n th× ®é dèc ta luy cã thÓ tham kh¶o b¶ng sau:
 6. §é dèc taluy øng víi ®é Tªn lo¹i ®Êt s©u ®μo mãng
 7. ƒ §èi víi mãng s©u ph¶i lμm nhiÒu cÊp ®Ó kh¾c phôc ®Êt ®æ ®i qu¸ xa tÇm víi cña m¸y, ng−êi. ChiÒu cao mçi cÊp phô thuéc vμo biÖn ph¸p thi c«ng. 1m R·nh tho¸t h næíc H 50 cm ƒ Chó ý: Mãng s©u ™CÇn cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc mÆt kh«ng cho n−íc ch¶y vμo hè mãng. ™KÝch th−íc hè mãng phô thuéc kÝch th−íc mãng vμ c¸c kÝch th−íc dù tr÷. KÝch th−íc dù tr÷ phô thuéc vμo biÖn ph¸p tho¸t n−íc hè mãng, cÊu t¹o v¸n khu«n, ph−¬ng ph¸p ®æ bªt«ng,...Nãi chung kÝch th−íc dù tr÷ nμy ≥0.5m mçi bªn.
 8. ™ T¶i träng t¹m thêi ph¶i ®−a xa mÐp hè mãng 1 kho¶ng Ýt nhÊt lμ 1m. ™ Sau khi ®μo hè mãng ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ th× tiÕn hμnh x©y dùng mãng ngay ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ¸p lùc cña ®Êt ®μo ë phÝa trªn ®Èy xuèng lμm ph¸ vì kÕt cÊu tù nhiªn cña ®Êt. ™ NÕu ®μo mãng b»ng m¸y th× chØ ®μo s©u xuèng c¸ch ®é s©u thiÕt kÕ 0.5m råi ®μo tiÕp b»ng thñ c«ng. 2. Hè mãng ®μo trÇn cã gia cè thμnh hè mãng: ƒ Ph¹m vi ¸p dông: ™ Khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lμm hè mãng kh«ng chèng v¸ch. ™ ChiÒu réng hè mãng
 9. ƒ -u, nh−îc ®iÓm: ™Khèi l−îng ®μo ®Êt Ýt. ™Ýt ¶nh h−ëng ®Õn c«ng tr×nh xung quanh. ™Tèn vËt liÖu gia cè hè mãng. ™Thêi gian thi c«ng cã thÓ kÐo dμi h¬n. ƒ CÊu t¹o gia cè thμnh hè mãng: ™KiÓu chèng v¸ch hè mãng quy ®Þnh nh− sau: KiÓu chèng v¸ch øng chiÒu s©u ®μo mãng Lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i 5m §Êt cã W tù V¸n èp ®Æt n»m V¸n èp ®Æt Chèng theo nhiªn (trõ ®Êt ngang ®Ó c¸ch liªn tôc, khÝt thiÕt kÕ rêi) qu·ng 2 tÊm
 10. Lo¹i ®Êt, KiÓu chèng v¸ch øng chiÒu s©u ®μo mãng tr¹ng th¸i 5m §Êt cã W V¸n l¸t ®Æt n»m ngang hoÆc Chèng theo cao, ®Êt rêi ®Æt ®øng liªn tôc thiÕt kÕ TÊt c¶ lo¹i Chèng theo §ãng v¸n cõ s©u vμo ®¸y hè ®Êt khi cã thiÕt kÕ mãng Ýt nhÊt 75cm n−íc ngÇm ƒ Ta nªn sö dông lo¹i kÕt cÊu chèng v¸ch chÕ t¹o s½n. NÕu kh«ng cã lo¹i chÕ t¹o s½n th× cã thÓ chèng v¸ch nh− sau:
 11. 2 1 2 4 3 4 3 1 5 ™Dïng v¸n gç (1) dμy Ýt nhÊt 5cm, réng tõ 20-25cm ®Æt èp s¸t vμo v¸ch hè mãng. ™Dïng cäc (2) ®ãng c¸ch nhau 1.5-2m ®Ó gi÷ v¸n èp khi ®Æt ngang; cßn khi v¸n ®Æt ®øng th× mÆt ngoμi c¸c tÊm v¸n ph¶i ®ãng thªm c¸c thanh s−ên (5) ®Ó liªn kÕt chóng l¹i vμ tùa vμo c¸c cäc. ™Dïng c¸c thanh v¨ng chèng ngang (3) gi÷ c¸c cäc, kho¶ng c¸ch gi÷a chóng theo ph−¬ng ®øng kh«ng >1m. Chó ý c¸c v¨ng chèng ph¶i ®Æt trªn 1 mÆt mÆt ph¼ng ®øng.
 12. ƒ Trong tr−êng hîp v¸n ®Æt n»m ngang, nÕu ®Êt cã ®é dÝnh kÕt tèt cho phÐp cã thÓ ®μo ®Õn cao ®é thiÕt kÕ míi ®Æt v¸n ngang, cäc, v¨ng chèng; cßn kh«ng ®Æt dÇn trong qu¸ tr×nh ®μo ®Êt. ƒ Trong tr−êng hîp v¸n ®Æt ®øng, nÕu ®Êt yÕu cã thÓ ®ãng v¸n ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ sau ®ã míi ®μo ®Êt, ®μo ®Õn ®©u ®Æt thanh s−ên, v¨ng chèng ®Õn ®ã. ƒ NhËn xÐt: ta thÊy v¸n l¸t chñ yÕu gi÷ ®−îc ®Êt nh−ng n−íc vÉn thÊm qua ®−îc. Do vËy ®Ó kh¾c phôc nh−îc ®iÓm nμy ta dïng ph−¬ng ph¸p vßng v©y cäc v¸n.
 13. 3. Hè mãng ®μo trÇn dïng vßng v©y cäc v¸n: ƒ Ph¹m vi ¸p dông: ™ ChiÒu s©u hè mãng lín. ™ §¸y hè mãng thÊp h¬n mùc n−íc ngÇm. ™ §Þa chÊt khu vùc mãng yÕu, Èm −ít, dÔ bÞ sôt. ƒ CÊu t¹o: ™ §èi víi hè mãng nhá cã thÓ kh«ng dïng thanh chèng ngang. ™ NÕu chiÒu dμi cäc v¸n < chiÒu s©u ®μo mãng th× cã thÓ kh¾c phôc ®ãng cäc v¸n ë d−íi ®μo trÇn ë phÝa trªn. ƒ C¸c lo¹i cäc v¸n: ™ Vßng v©y cäc v¸n gç dïng khi hè mãng s©u ≤6m. ™ Vßng v©y cäc v¸n thÐp dïng khi hè mãng s©u >6m.
 14. ƒ Vßng v©y cäc v¸n gç: ™Gç dïng lμm cäc v¸n ph¶i tèt, kh«ng bÞ môc, kh«ng cã khuyÕt tËt. Cäc v¸n gç sö dông gç nhãm 2 thuéc lo¹i c©y l¸ kim, cßn thuéc lo¹i c©y l¸ b¶n th× chiÒu dμi kh«ng > 3m. ChiÒu dμi cã thÓ lªn ®Õn 8m vμ dïng thÝch hîp cho hè mãng s©u 4-5m. ™CÊu t¹o cäc v¸n gç nh− sau: δ δ c = δ /3 v μ > 5 m
 15. 0,2b : 0,4b 1b : 3b B-B 1 A-A 2/3a B 1 a l = 4/3a 2a b a B A A o TiÕt diÖn ngang cäc v¸n tèt nhÊt lμ kiÓu h×nh ch÷ nhËt, cßn kiÓu tam gi¸c sö dông khi bÒ dμy cäc v¸n kh«ng >8cm. o ChiÒu dμi mòi cäc v¸n ®−îc quyÕt ®Þnh theo lo¹i ®Êt mμ nã c¾m vμo, lÊy b»ng 1 lÇn bÒ dμy cäc v¸n ®èi víi lo¹i ®Êt nÆng, lÊy b»ng 3 lÇn ®èi víi ®Êt nhÑ.
 16. o §Ó tr¸nh vì ®Çu cäc trong qu¸ tr×nh ®ãng, ®Çu trªn cña cäc v¸n ph¶i ®−îc c¾t gät cho vu«ng gãc víi ®−êng tim cña cäc vμ bäc l¹i b»ng ®ai thÐp h×nh ch÷ nhËt. o Mòi cäc t¹o ®é v¸t vÒ phÝa cäc ®· ®ãng v× sÏ khÝt méng khi ®ãng. Nh÷ng khi cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh vì mòi cäc cã thÓ gia cè b»ng b¶n 1 thÐp. 2 ™CÊu cäc vßng v©y cäc v¸n: 3
 17. I II A-A 1 A 1 2 7 2 6 7 4 8 3 I II 9 A 1 3 7 o Cäc ®Þnh vÞ th−êng dïng gç ®−êng kÝnh φ=16-26cm cã 2 méng d−¬ng; gç nÑp th−êng dïng gç nöa 1 Φ = 18 ÷ 22 . 2 2 2 o Tr×nh tù thi c«ng: cã thÓ ghÐp 2 hay nhiÒu cäc thμnh 1 tÊm ®Ó ®ãng theo thø tù sau: 9§ãng cäc ®Þnh vÞ tr−íc. 9GhÐp gç nÑp.
 18. 9§ãng cäc v¸n ®Çu sau ®ã ghÐp tÊt c¶ c¸c cäc cho khíp méng råi ®ãng hμng lo¹t; nªn ®ãng gãc ra. ƒ Vßng v©y cäc v¸n thÐp: ™Cäc v¸n thÐp dïng khi chiÒu s©u c¾m vμo ®Êt >6m víi ®Êt nÒn lμ ®Êt sái vμ sÐt vμ chiÒu s©u mùc n−íc >2m. ™Trªn mÆt b»ng, kÝch th−íc vßng v©y cäc v¸n thÐp ph¶i > kÝch th−íc cña mãng Ýt nhÊt 30cm. §èi víi nh÷ng bÖ mãng ®−îc x©y dùng ë trªn c¹n th× kÝch th−íc cña vßng v©y ph¶i phï hîp víi viÖc bè trÝ v¸n khu«n. ™Khi ®ãng cäc xiªn th× vÞ trÝ cäc v¸n thÐp ph¶i ®−îc tÝnh to¸n sao cho mòi cäc v¸n ph¶i c¸ch xa cäc
 19. mãng kh«ng < 1m víi lo¹i vßng v©y kh«ng cÇn bªt«ng bÞt ®¸y vμ kh«ng < 0.5m víi lo¹i vßng v©y cã bÞt ®¸y. ™§Ønh vßng v©y ph¶i cao h¬n mùc n−íc ngÇm 0.3m vμ cao h¬n mùc n−íc thi c«ng 0.7m ™CÊu t¹o vßng v©y: ≥ 0.7m CVT §Ønh vßng v©y MNTC 2 1 C¸c tÇng vμnh ®ai Cét chèng 5 Bª t«ng bÞt ®¸y 3 Líp ®Öm (®¸ d¨m + c¸t th«) §æêng xãi min 2m Ch©n CVT 4
 20. §Öm gç Cäc ®Þnh vÞ Xμ kÑp (xμ dÉn hæíng) Tim cäc v¸n thÐp o Vßng v©y cã h×nh trßn, h×nh ch÷ nhËt. H×nh trßn lμ ®¬n gi¶n nhÊt v× nã gi¶m bít ®¸ng kÓ hÖ gi»ng chèng ®ì, hÖ nμy ®−îc gi÷ b»ng c¸c vμnh ®ai trßn mμ kh«ng cÇn thanh chèng ngang. o Khi t¨ng c−êng nh÷ng vμnh ®ai ngang theo chu vi hè mãng vμ c¸c thanh chèng ngang,
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2