Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUI HOẠCH TỔNG THỂ NHÀ MÁY NƯỚC part 3

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
149
lượt xem
70
download

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUI HOẠCH TỔNG THỂ NHÀ MÁY NƯỚC part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Trong bể lọc Trong bể tiếp xúc Trong bể lọc áp lực Trong bể lọc áp lực 2- Tổn thất áp lực trong đường ống nối Khi tính toán sơ bộ có thể lấy như sau: Từ bể trộn đến bể lắng Từ bể trộn đến bể lắng trong Từ bể trộn hay ngăn vào đến bể lọc tiếp xúc Từ các bể lắng đến bể lọc Từ bể lọc hay bể tiếp xúc đến bể chứa 3- Tổn thất áp lực cục bộ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - QUI HOẠCH TỔNG THỂ NHÀ MÁY NƯỚC part 3

  1. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP h = 3,0 ÷ 3,5 m Trong bể lọc h = 2,0 ÷ 2,5 m Trong bể tiếp xúc h = 1,5 ÷ 2,0 m Trong bể lọc áp lực h = 6,0 ÷ 8,0 m Trong bể lọc áp lực 2- Tổn thất áp lực trong đường ống nối Khi tính toán sơ bộ có thể lấy như sau: h = 0,3 ÷ 0,5 m Từ bể trộn đến bể lắng Từ bể trộn đến bể lắng trong h = 0,5 m h = 0,5 ÷ 0,7 m Từ bể trộn hay ngăn vào đến bể lọc tiếp xúc h = 0,5 ÷ 1,0 m Từ các bể lắng đến bể lọc Từ bể lọc hay bể tiếp xúc đến bể chứa h = 1,0 m 3- Tổn thất áp lực cục bộ. Tổn thất áp lực trong các thiết bị đo ở điểm nước vào ra khỏi trạm h = 0,5 m Tổn thất áp lực trong các thiết bị đo lưu lượng ở các công trình đơn vị h = 0,2 ÷ 0,3m 3.3.2 Bố trí cao trình công nghệ trạm xử lý nước Sau khi biết tổn thát áp lực qua các công trình đơn vị và ống nối, tiến hành bố trí cao trình trạm xử lý. Để bố trí cao, trước tiên phải xác định mực nước cao nhất trong bể chứa nước sạch. Bể chứa nước sạch có thể đặt chìm, nửa chìm hoặc nối. Khi nghiên cứu quyết định cốt mức nước cao nhất trong bể chứa, phải cần nhắc kĩ lưỡng và xét tới các yếu tố liên quan. Trước hết cốt mực nước trong bể chứa có liên quan chặt chẽ với việc đặt cột trục của máy bơm trong nước sạch (nếu máy bơm đặt ngập thì không phải mồi nước). Mặt khác cần xét tới mực nước ngầm, địa hình, cốt ngapạ của khu đất, khả năng thoát nước khi chảy của bể chứa và công trình đơn vị khác khi thau rửa bể, và cần xét tới điều kiện thi công công trình. Trong truờng hợp mực nước ngầm cao, có thể nghiên cứu đặt bể chứa nổi hoặc nửa nổi nửa chìm, tăng đường kính và giảm chiều cao bể. Khí địa hình bằng phẳng nên đặt bể chứa chìm hoặc nửa chìm đến tôn cao nên của các công trình xử lí khác. Khi địa hình là vùng đồi thoải, nên lợi dụng địa hình tương ứng với cốt mực nươc trong các công Nguyễn Lan Phương 159
  2. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP trình trong dây chuyền xử lý nước. Tuy nhiên để đảm bảo thi công dễ dàng, thuận tiện, chiều sâu đặt bể chứa trong đất không nên vượt quá 5,0m. Cần đặc biệt lưu ý đến cốt ngập lụt của khu đất để bố trí các công trình xử lý hợp lý. Sau khi đã xác định được cốt mực nước cao nhất trong bể chứa nước sạch, dựa vào tổn thấp áp lực trong các công trình đơn vị và ống và ống nối, dễ dàng xác định cao độ mực nước trong các công trình xử lý theo nguyên tắc tư chảy từ công trình xử lí đầu đến bể chứa. Đồng thời với việc xác định cốt mực nước trong các công trình, ta cũng xác định được cốt đỉnh và các công trình. căn cứ vào cốt mặt đất địa hình sẽ tính được khối lượng đất phải đào đắp khi thi công. Trong trường hợp tính khối lượng đất đào hoặc đáp quá lớn lúc đó phải điều chỉnh lại cốt mực nước trong bể chứa cho phù hợp, sao cho khối lượng công tác đất khi thì công là ít nhất. Khi bố trí cao trình trạm xử lý, ngoài việc đảm bảo theo nguyên tắc tự chảy, cần xắp xếp các công trình để đảm bảo điều kiện mĩ quan, quản lý thuận tiện và đường giao thông nội bộ đến tận chân công trình. Đối với các trạm xử lí nước dùng để lọc áp lực, thì việc bố trí cao trình không phải tuân theo nguyên tắc này. Các ví dụ về bố trí cao trình trạm xử lí nước được thể hiện hình 3.2 Trong các trạm xử lí nước, phải thiết kế các đường ống vòng qua các công trình xử lí phòng khí trạm hỏng, có thể chuyển nước thô trực tiếp cho nguồn tieu thụ. Hoặc khi một công trình đơn vị trong dây chuyền xử lí bị hỏng có thể dẫn nước vòng qua nó sang công trình tiếp theo. Đối với trạm có công suất dưới 10.000m3/ngày/đêm, phải dự kiến khả năng ngừng hoạt động không quá 30% số công trình. Đối với trạm công suất từ 10.000 ÷ 100.00m3/ ngày/đêm không lớn hơn 20%. Đối với trạm có công suất lớn hơn 100.00m3/ ngày/đêm không cần đặt ống vòng. Khi có công suất 1 công trình đơn vị trong dây chuyền không được lớn hơn 20%. Đường ống trong trạm xử lí phải dùng ống théo hoặc gang. Nước xả có axit trong các trạm Catinít hay khử muối trước khi xả vào hồ chứa phải được trung hòa. Nguyễn Lan Phương 160
  3. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP C C C C C C CHÚ THÍCH CHÚ THÍCH 9 10 NU ? C B? PHA PHÈN A VAN Đ I? U CH? NH HO I CLO A BÌNH CH? A CLO L? NG F VÔI D NU ? C B B? TIÊU TH? F B G BÌNH HOÁ HO I THI? T B? Đ ?NH LU ? NG CLO C B? PHA VÔI S? A A C PHÈN c C THI? T B?L? C B? I F H THI? T B?PHÒNG NG? A D BO M Đ ?NH LU ? NG PHÈN E G D Đ ? NG H? Đ O ÁP I THI? T B?TR? N HO I CLO V? I NU ? C B E A BO M Đ ?NH LU ? NG VÔI h e C THI? T B? Đ I? U CH? NH ÁP L? C E EJECTER D J G f F Đ ? NG CO MÁY KHU? Y b H g V CÁNH KHU? Y H G i P ? NG X? C? N D100 H P Cl C C j P V Cl C C P V Cl C C C C C C C 30.50 30.20 30.00 29.70 29.65 29.65 29.60 29.50 29.30 29.10 28.80 28.70 28.52 C 28.40 1 2 28.28 28.20 G G G G G 3 2 7.50 4 27.40 27.20 27.20 27.10 27.00 P V G 26.53 Cl G 6 i = 2% 25.72 T 25.33 26.21 25.00 24.84 8 G C T 24.30 5 24.10 G 23.78 V T T 23.10 23.00 P M? NG LU ? I C? P NU ? C G Cl 22.50 12 T V 22.00 22.00 11 13 R 21.00 T T R 7 T T T T T T T T T T T T T R R 18.00 17.69 R R R R R CHÚ THÍCH CHÚ THÍCH Cl ? NG C? P CLO ? NG D? N NU ? C S? CH TR? M BO M C? P II 1 NGAN TI? P NH? N 8 ? NG D? N NU ? C R? A L? C ? NG C? P VÔI B? TR? N Đ ? NG V 2 9 NHÀ CLO R NHÀ HOÁ CH? T 10 ? NG C? P PHÈN NGAN TÁCH KHÍ P 3 ? NG C? P GIÓ G B? PH? N ? NG CÓ T? NG C? N LO L? NG 11 4 BO M C? P II ? NG D? N C? N C T 5 B? L? NG LAMEN 12 BO M NU ? C R? A L? C 6 B? L? C NHANH 13 BO M GIÓ R? A L? C B? CH? A NU ? C S? CH 7 Nguyễn Lan Phương 161
  4. Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Nguyễn Lan Phương 162

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản