Bài hát chơi vơi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
13
download

Bài hát chơi vơi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chơi vơi - nguyễn minh châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chơi vơi - Nguyễn Minh Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Chôi vôi. thô : Nhö Ly nhaïc : Nguyeãn minh Chaâu 4 Œ. £ « « « £« « « « «. « « « « &4 _ _ « ˆ l « « « ˆ « « _ « « j « _ « « ˆ ˆ « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ====================== l = ˆ « Coøn vaøi chieác laù xanh quyeán luyeán oâm laáy « « « « l «.£ « « « « « l & _.« « _ _ « =========================l ˆ « _ ˆ j « « ˆ « « « ˆ ˆ j « « « « j j ˆ ˆ « « w « ˆ « « ˆ « « ˆ « £ £ caønh chuùt maën noàng trao heát tieác ngaøy vui qua nhanh Œ. « « « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « j ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « l «. ˆ « « j _ ˆ ˆ « « « « « ˆ « £ Xoay trong gioù laù vaøng thöông moäng taøn dôû £ «. « « « « « « ˆ l œ »»» . « « « & « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « j « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « =========================l j « _ w dang giôø nghìn truøng xa caùch vuøi xaùc uùa meânh mang « « £ « #˙ . ‰ « œ « « « l « « « l »»» j ˆ œ #ˆ « »J « « »» « ˙ j « Œ œ « « « l »J « « »» ˆ ˆ « « « ˆ & « ˆ « ˆ « « ˆ « « ========================= ˙ « « « l j«j Caây ôû laïi caèn coãi baät goác troãi nieàm ñau laáy ai maø hôøn « £ ˙ »»» œ »»» œ « ˙ »»» « »» Œ. « « « « « « « « « ˙ « ˆ » « ========================= & l l « _ « « l «. « « _ _ l _ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « _ « « « « « « « ˆ « j £ _ ˆ j « ˆ « jj « « ˆ « £ £ doãi maø xieát laáy ñôøi nhau Nhìn khung caûnh coâ lieâu maây xoâ daït trôøi « « « ˆ l œ. « « « « « »»» « « « œ « j « »»» ˆ ˆ « ˆ l « ˆ ˆ ˆ « j « « « =========================l & _ «. « « « w « _ ˆ « £ chieàu gioù loäng ngoaøi bieån vaéng chia xa ñaùm rong reâu Œ. £ «. « « « « « « =========================l & « « « « « l «ˆ « « j ˆ ˆ « « « ˆ « « « _ _ ˆ « _ « j « ˆ « ˆ « _ ˆ « ˆ « Ngöôøi voâ tö chaúng thaáy ñem theo caû nuï £ « « £ «. & « « « « « l «. « _ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « « l ˆ « j « « ˆ « _ « « _ « ˆ ˆ « ========================= « « « ˆ ˆ j « « _ w ” cöôøi cho vaàng traêng cöù maõi caøi nöûa maûnh chôi vôi.
Đồng bộ tài khoản