Bài hát mình yêu như mình chưa yêu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
13
download

Bài hát mình yêu như mình chưa yêu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mình yêu như mình chưa yêu - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mình yêu như mình chưa yêu - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Mình yeâu nhö mình chöa yeâu. « «£ « Vuõ thaønh An #4 Œ ‰ £ « « « ‰ « « « « « 4 « « « ˆ ˆ ll « « « ˆ j « « « « « « « « ====================== & ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « j « « « ˆ ˆ ˆ=l « « Mình yeâu nhö mình chöa yeâu mình quen nhöõng ngöôøi chöa # « « «£ « « «£ « ‰ « ˆ « « « « « « «. ˆ « « « « « « « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « l _. « « « _. « « « « ˆ ˆ « =========================l & « ˆ « ˆ « ˆ « j « « ˆ quen noùi leân lôøi noùi yeâu thöông ñôøi xua ñuoåi ñi leû # « £ « £ « ˆ « ‰ « « « « « « « « « l ˆ « « ‰ « « ˆ ˆ « « j « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « j ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « =========================l & ˆ « « « loi Coøn nguyeân taâm hoàn khi xöa chaúng queân nhöõng ngöôøi queân # « £ £ « « « « « « «. ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ‰ « « « « « « ˆ « « « « l _. « « « « Œ ‰ « « l« & ˆ ˆ « ˆ « « _. =========================l l j « ˆ « « ˆ j ˆ ˙ « « « ˆ j « ñaâu traùi oan truøm kín leân thaân phaän vaãn göôïng ñöùng leân Qua # £ « £ « «. ‰ œ J l « »»» « « « & « « _ ˙ « « _ « l « « ˆ _ « « ˆ « ˙ « « ˙ « « ˆ ˆ _ « =========================l « « « _ « « « _ ˆ « _ ˆ « roài lôøi ngöôøi nhöùc nhoái xin chaøo quaõng ñôøi u # ˙ £ £ « « « ˆ « « « « « » Œ »œ œ l »»»˙ . »» »»» »œ »»œ »» » l œ . »»» « « « ‰ « « « « ˆ « & »» =========================l ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « toái naém tay em naém tay em toâi thöông hôi aám ñoâi tay # £ « « ‰ « « « «£ « «. « & #ˆ « « _ «. « ‰ « « « « « « « l « « « « « ˆ l ˆ ========================= j « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « j « « « ˆ _ ˆ « j « _ « _ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « ˆ « meàm oâi ñôøi coøn toâi Cöôøng toan treân ñaàu moâi em ñaïi döông treân bôø mi # « « «£ « « «£ « ‰ « « « « ˆ « « « Œ «. ˆ « « « « « « « l « ˆ « « ˆ « « ˆ «ˆ « « _. ˆ ========================= & « « « _. « l «. j ˆ ˙ « « ” « ˆ « j « ˆ « « ˆ em aáp theâm laàn nöõa thaân chaâu ngoïc coù veà cuõng vui.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản