Bài tập dài rơle

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
311
lượt xem
139
download

Bài tập dài rơle

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn tỷ số biến đổi của máy biến dòng BI, dùng cho bảo vệ đường dây D1, Đt. Dòng điện sơ cấp danh định của BI chọn theo quy chuẩn lấy theo giá trị lớn. Dòng thứ cấp lấy bằng 1 hoặc 5A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập dài rơle

 1. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC Bμi tËp dμi R¬Le I. §Ò bμi I.1_HÖ thèng: SNmax = 1500 MVA; SNmin = 0.7×SNmax = 1050 MVA ; Zo = 1.6×Z1; I.2_Tr¹m biÕn ¸p: B1 : S = 2×15 MVA; U1/U2 = 115/ 24; Uk % = 10%; B2, B3 : S = 2.5 MVA U1/U2 = 24/0.4 KV Uk% = 7% I.3_§−êng d©y Tæng trë Tæng trë §iÖn kh¸ng §iÖn kh¸ng §−êng Lo¹i Dμi ®¬n vÞ thø ®¬n vÞ thø thø tù thø tù d©y d©y tù thuËn tù kh«ng thuËn kh«ng D1 20 AC-175 0.15 + j0.37 0.35 + j0.97 7.4 19.4 D2 25 AC-100 0.27 +j×0.39 0.48 +j×0.98 9.25 24.5 §−êng d©y D3 Phô t¶i cã : P = 2 MW. Cosϕ = 0.9; 1
 2. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC Néi dung tÝnh to¸n I. Chän tû sè biÕn ®æi cña c¸c BI Chän tû sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn dßng BI1, BI2 dïng cho b¶o vÖ ®−êng d©y D1, D2 . Dßng ®iÖn s¬ cÊp danh ®Þnh cña BI chän theo quy chuÈn lÊy theo gi¸ trÞ lín. Dßng thø cÊp lÊy b»ng 1 hoÆc 5 A. I Sdd Tû sè biÕn ®æi cña m¸y biÕn dßng BI : nI = I Tdd - Chän ITd® ≥ Ilvmax ®i qua BI - Chän ITd® = 1A I.1_BI2 Dßng lμm viÖc lín nhÊt cña BI2 : Ilvmax(BI2) = Ipt + 1.4.IddB3 P Víi Ipt = 3.U . cos ϕ S ddB 3 IddB3 = 3.U 2.5 ∧ dßng lμm viÖc : Ilvmax(BI2) = 2 + 1.4 = 0.1377KA 3.24.0.9 3 × 24 Dßng lμm viÖc Ilvmax(BI2) = 205 A n»m trong kho¶ng 200 ÷ 250 A nªn ta chän Isd®(BI2) = 250 A §ång thêi còng chän ITd®(BI1) = 1 A 250 ∧ vËy tû sè biÕn ®æi BI2 : nI2 = = 250 1 I.2_BI1 Dßng lμm viÖc lín nhÊt qua BI1 : 2.5 Ilvmax(BI1) = Ilvmax(BI2) +1.4 Id®B2 = 0.1377 + 1.4 = 0.2218 KA 3 × 24 Dßng lμm viÖc Ilvmax(BI1) = 221.8A n»m trong kho¶ng 200 ÷ 250 A nªn ta chän Isd®(BI1) = 250A §ång thêi còng chän ITd®(BI1) = 1 A 250 ∧ vËy tû sè biÕn ®æi BI2 : nI2 = = 250 1 2
 3. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC II. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch Chän cÊp ®iÖn ¸p 24kV lμm c¬ së ta tÝnh c¸c th«ng sè cña c¸c phÇn tö. *HÖ thèng 2 U tb 1 XHT = × SN k 2 Trong ®ã • §iÖn ¸p trung b×nh cña hÖ thèng Utb = 115 KV • k = 115/24 • SN :c«ng suÊt ng¾n m¹ch : 1. ChÕ ®é cùc ®¹i: 24 2 SN = 1500 ∧ XHT = = 0.384 Ω 1500 2. ChÕ ®é cùc tiÓu: 24 2 SN = 1050∧ XHT = = 0.549Ω 1050 *Tr¹m biÕn ¸p: Theo c«ng thøc tÝnh ®iÖn kh¸ng tr¹m biÕn ¸p ta cã 2 U k % U dm 1 XB = × × 2 100 S dmB K -Tr¹m B1: 10 115 2 1 + ChÕ ®é min XB1 = × × = 3.84 Ω 100 15 (115 24 ) 2 +ChÕ ®é max XB1 = 3.84/2=1.92Ω -Tr¹m B2 & B3 : 7 24 2 XB2 = XB3 = × = 16.13 Ω 100 2.5 *§−êng d©y: §iÖn kh¸ng ®−êng d©y ®· tÝnh : D1 : X1D1 = 7.4Ω X0D1 = 19.4 Ω D2 : X1D2 = 9.25 Ω X0D2 = 24.5 Ω II.1 TÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong chÕ ®é cùc ®¹i. II.1.1 Ng¾n m¹ch 3 pha trong chÕ ®é cùc ®¹i. S¬ ®å thay thÕ 3
 4. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC N1 N5 N9 HT X 1H T X 1B 1 X 1D 1 X 1D 2 SNHT = SNmax =1500MVA Tr¹m B1 c¶ hai m¸y lμm viÖc song song XB1=1.92Ω §Ó kh¶o s¸t sù cè ng¾n m¹ch trªn ®−êng d©y ta chia mçi ®o¹n ®−êng d©y lμm 4 ®o¹n con tøc lμ ta sÏ cã 9 ®iÓm tÝnh ng¾n m¹ch ®−îc ký hiÖu trong h×nh tõ N1 ÷ N9 Ta tÝnh ®iÖn kh¸ng : §o¹n D1: N1 : X1ΣN1 = X1HT + X1B1 =0.384+1.92=2.304Ω N2 ÷ N5 : X1ΣNj +1 = X1ΣNj + 1/4×X1D1 §o¹n D2: N6 ÷ N9 : X1ΣNj +1 = X1ΣNj + 1/4×X1D2 Trong ®ã : X1HT = 0.384Ω X1B1 = 1.92Ω X1D1 =7.4Ω X1D2 = 9.75Ω - X1ΣNj +1 : ®iÖn kh¸ng tæng thø tù thuËn tÝnh tõ hÖ thèng ®Õn ®iÓm ng¾n m¹ch - I(3)Nj +1 : Dßng ng¾n m¹ch ba pha øng víi X1ΣNj +1 trong chÕ ®é cùc ®¹i. U dm I N3) = ( 3 × X 1ΣN Ng¾n m¹ch t¹i N1 U dm 24 I N31) = ( = = 6.014kA 3 × X 1ΣN 1 3 x 2.304 C¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c tÝnh t−¬ng tù ta cã b¶ng sau. §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X1Σ(Ω) 2.304 4.154 6.004 7.854 9.704 12.017 14.327 16.637 18.947 IN (kA) 6.014 3.336 2.308 1.764 1.428 1.153 0.967 0.833 0.731 B¶ng_1 II.1.2 Ng¾n m¹ch 1 pha trong chÕ ®é cùc ®¹i. Do ng¾n m¹ch mét pha lμ ng¾n m¹ch kh«ng ®èi xøng nªn ®Ó xÐt ta xem nh− hÖ thèng gåm 3 thμnh phÇn : thø tù thuËn, thø tù nghÞch vμ thμnh phÇn thø tù kh«ng. Sau ®ã ta dùa vμo tÝnh chÊt tuyÕn tÝnh cña m¹ch ®iÖn ®Ó xÕp chång c¸c thμnh phÇn thø tù : B−íc tÝnh ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn, nghÞch vμ thø tù kh«ng : 4
 5. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC - §iÖn kh¸ng thø tù nghÞch b»ng ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn - §iÖn kh¸ng thø tù kh«ng ®−îc tÝnh b»ng c¸ch vÏ s¬ ®å thø tù kh«ng. S¬ ®å thø tù kh«ng : V× m¸y biÕn ¸p B1 nèi Yo/Yo nªn N1 N5 N9 HT dßng thø tù kh«ng cã thÓ ®i qua X X X X 0HT 0B1 0D1 0D2 phÝa hÖ thèng vμ coi m¸y biÕn ¸p : • B1 cã X0B1 = X1B1 B • B2 & B3 cã X0B2 = X0B3 = ∞ B Ta tÝnh ®iÖn kh¸ng : §o¹n D1: N1 : X0ΣN1 = X0HT + X0B1 N2 ÷ N5 : X0ΣNj +1 = X0ΣNj + 1/4×X0D1 §o¹n D2: N6 ÷ N9 : X0ΣNj +1 = X0ΣNj + 1/4×X0D2 Trong ®ã : X0HT = 1.6×0.384 = 0.614Ω X0B1 = X1B1 =1.92Ω X0D1 = 19.4Ω X0D2 = 24.5Ω §iÖn kh¸ng tæng trong tr−êng hîp N(1) lμ : X(1)Σ = X1Σ + X(1)Δ Trong ®ã : X(1)Δ : §iÖn kh¸ng phô : X(1)Δ = X2Σ + X0Σ mμ X2Σ = X1Σ ∧ X(1)Σ = 2×X1Σ + X0Σ Dßng ng¾n m¹ch mét pha : I(1)N = m(1)×I1N m(1) : HÖ sè tû lÖ cña lo¹i ng¾n m¹ch mét pha. m(1) = 3 ; 3.U dm 3.U dm I(1)N = 3×I1N = = 3X (1) Σ X Σ1) ( Dßng ng¾n m¹ch thø tù kh«ng cña ng¾n m¹ch mét pha : I(1)ON = 1/3×I(1)N=I(1)1N TÝnh to¸n ng¾n m¹ch cho tõng ®iÓm : Khi ng¾n m¹ch t¹i N1 : 24 24 I(1)1N1 = ( 3. 2. X 1 + X 0 ∑ ∑ ) = 3 (2 x 2.304 + 2.354) = 1.94 kA I(1)N1=3.I(1)1N1=3x1.94=5.821kA T−¬ng tù ta tÝnh cho c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c sÏ ®−îc b¶ng sau : 5
 6. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch X1Σ(Ω) 2.304 4.154 6.004 7.854 9.704 12.017 14.327 16.637 18.947 X0Σ (Ω) 2.534 7.384 12.234 17.084 21.934 28.059 34.184 40.309 46.434 X(1)Σ (Ω ) 7.142 15.692 24.242 32.792 41.342 52.093 62.838 73.583 84.328 I(1)1N (kA) 1.940 0.883 0.572 0.423 0.335 0.266 0.221 0.188 0.164 I(1)N (kA) 5.821 2.649 1.715 1.268 1.006 0.798 0.662 0.565 0.493 II.1.3. Ng¾n m¹ch 2pha ch¹m ®Êt trong chÕ ®é cùc ®¹i §iÖn kh¸ng tæng : X(1,1)Σ = X1Σ + X(1,1)Δ §iÖn kh¸ng phô : X(1,1)Δ = X2Σ // X0Σ Trong ®ã : X 2Σ × X 0Σ • HÖ sè tû lÖ m(1,1) = 3 × 1 − ( X 2 Σ + X 0 Σ )2 • Dßng ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt : U dm I N1,1) = m(1,1)× I 1N,1) = m(1,1)× ( (1 3 × X Σ1,1) ( • Dßng thø tù kh«ng trong tr−êng hîp ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt X 2Σ I ON1) = I 1(1,1) × (1, X 2Σ + X 0Σ N Khi cã ng¾n m¹ch t¹i N1 : X Σ1,1) = X 1ΣN + X Δ1N1) = 2.304 + (2.304//2.534) = 3.511 Ω ( ( , 1 1 X 2 ΣN1 × X 0 ΣN1 2.304 x 2.534 m N11,1) = ( 3 × 1− = 3 × 1− = 1.500 (X 2 ΣN1 + X 0 ΣN1 ) 2 (2.304 + 2.534)2 U dm 24 I 1N,1) = (1 = = 2.168 kA 3 × X Σ1,1) 1 ( 3 × 3.511 I N111) = 1.500×2.168 = 3.25 k A ( , X 2 ΣN1 2.304 I 01N11) = I 1(1,1) × ( , = 2.168 × = 1.055kA X 2ΣN1 + X 0ΣN1 2.304 + 2.534 N1 6
 7. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC ®iÓm n.m N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 M8 N9 X1Σ (Ω) 2.304 4.154 6.004 7.854 9.704 12.017 14.327 16.637 18.947 X0Σ (Ω ) 2.534 7.384 12.234 17.084 21.934 28.059 34.184 40.309 46.434 m(1,1) 1.500 1.519 1.529 1.533 1.538 1.540 1.541 1.543 1.544 X(1,1)Δ (Ω) 1.207 2.658 4.027 5.380 6.728 8.414 10.096 11.776 13.456 X(1,1)Σ(Ω ) 3.511 6.812 10.031 13.234 16.432 20.431 24.423 28.413 32.403 I(1,1)1N(kA 3.947 2.034 1.381 1.047 0.843 0.678 0.567 0.488 0.428 ) I(1,1)N (kA) 5.92 3.090 2.112 1.605 1.297 1.044 0.874 0.752 0.660 I(1,1)0N 1.880 0.732 0.455 0.330 0.259 0.203 0.167 0.143 0.124 (kA) II.2_TÝnh ng¾n m¹ch trong chÕ ®é cùc tiÓu: II.2.a_Ng¾n m¹ch 3 pha trong chÕ ®é cùc tiÓu : S¬ ®å thay thÕ : N1 N5 N9 HT X 1H T X 1B1 X 1D1 X 1D2 Trong ®ã: X1HT=0.549Ω X1B1=3.84Ω X1D1=7.4Ω X2D2=9.25Ω §o¹n D1: N1 : X1ΣN1 = X1HT + X1B1 =0.549+3.84=4.389Ω N2 ÷ N5 : X1ΣNj +1 = X1ΣNj + 1/4×X1D1 §o¹n D2: N6 ÷ N9 : X1ΣNj +1 = X1ΣNj + 1/4×X1D2 Ta tÝnh ng¾n m¹ch t¹i N1 U dm 24 I N31) = ( = = 3.157 kA 3 × X 1ΣN 1 3 x 4.389 C¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c tÝnh t−¬ng tù ta cã b¶ng sau. §iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch 7
 8. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC X1Σ(Ω) 4.389 6.239 8.089 9.939 11.789 14.100 16.410 18.720 21.030 IN (kA) 3.157 2.221 1.713 1.394 1.175 0.983 0.844 0.740 0.659 II.2.2. Ng¾n m¹ch 1pha ë chÕ ®é cùc tiÓu. S¬ ®å thø tù kh«ng : §iÖn kh¸ng thø tù kh«ng N1 N5 N9 HT X0HT=1.6xX1HT=1.6x0.549=0.878Ω X0HT X0B1 X0D1 X0D2 X0B1=X1B1=3.84Ω X0D1=19.4Ω X0D2=24.5Ω §o¹n D1: N1 : X0ΣN1 = X0HT + X0B1 =0.878+3.84=4.718Ω N2 ÷ N5 : X0ΣNj +1 = X0ΣNj + 1/4×X0D1 §o¹n D2: N6 ÷ N9 : X0ΣNj +1 = X0ΣNj + 1/4×X0D2 TÝnh ng¾n m¹ch t¹i N1 X(1)ΣN1 = X1ΣN1 + X(1)ΔN1=2x4,389+4.718=13.496Ω U dm 24 I(1)1N1 = = = 1.027 kA 3. X (1) N 1 3 x13.496 ∑ I(1)N1 = 3×I(1)1N1 =3x1.027=3.08kA T−¬ng tù ta tÝnh cho c¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c sÏ ®−îc b¶ng sau : §iÓm N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 ng¾n m¹ch X1Σ(Ω) 4.389 6.239 8.089 9.939 11.789 14.10 16.41 18.72 21.03 X0Σ (Ω) 4.718 9.57 14.42 19.27 24.12 30.25 36.37 42.50 48.62 X(1)Σ (Ω ) 13.50 22.05 30.60 39.15 47.70 58.45 69.19 79.94 90.68 I(1)1N (kA) 1.027 0.628 0.453 0.354 0.291 0.237 0.200 0.173 0.153 I(1)N (kA) 3.08 1.885 1.359 1.062 0.873 0.711 0.600 0.520 0.458 II.2.3. Ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt trong chÕ ®é cùc tiÓu Khi cã ng¾n m¹ch t¹i N1 : 8
 9. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC X Σ1,11) = X 1ΣN1 + X Δ1N1) = 4.389+ (4.389//4.718) = 8.937 ( N ( , 1 Ω X 2 ΣN1 × X 0 ΣN1 4.389 x 4.718 m N11,1) = ( 3 × 1− = 3 × 1− = 1.500 (X 2 ΣN1 + X 0 Σ N1 ) 2 (4.389 + 4.718)2 U dm 24 I 1N,1) = (1 1 = = 1.551kA 3× X (1,1) ΣN 1 3 × 8.937 I N111) = 1.500× 1.551= 2.327k A ( , X 2 ΣN1 4.389 I 01N11) = I 1(1,1) × ( , = 1.511 × = 0.741kA X 2ΣN1 + X 0ΣN1 4.389 + 4.718 N1 C¸c ®iÓm ng¾n m¹ch kh¸c tÝnh t−¬ng tù ta cã b¶ng sau ®iÓm n.m N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 M8 N9 X1Σ (Ω) 4.389 6.239 8.089 9.939 11.789 14.10 16.41 18.72 21.03 X0Σ (Ω ) 4.718 9.57 14.42 19.27 24.12 30.25 36.37 42.50 48.62 m(1,1) 1.500 1.511 1.520 1.525 1.529 1.533 1.535 1.537 1.539 X(1,1)Δ (Ω) 2.27 3.78 5.18 6.56 7.92 9.62 11.31 13.00 14.68 X(1,1)Σ(Ω ) 8.94 10.02 13.27 16.50 19.71 23.72 27.72 31.72 35.71 I(1,1)1N(kA 1.551 1.383 1.044 0.840 0.703 0.584 0.500 0.437 0.388 ) I(1,1)N (kA) 2.327 2.090 1.587 1.281 1.075 0.896 0.767 0.672 0.597 I(1,1)0N 0.747 0.546 0.375 0.286 0.231 0.186 0.155 0.134 0.117 (kA) III.3. X©y dùng quan hÖ dßng ng¾n m¹ch víi chiÒu dμi ®−êng d©y Gi¸ trÞ cña c¸c dßng ng¾n m¹ch trong c¸c chÕ ®é cùc ®¹i vμ cùc tiÓu ®−îc ghi ë b¶ng d−íi ®©y ®iÓm n.m N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 (3) I N max 6.014 3.336 2.308 1.764 1.428 1.153 0.967 0.833 0.731 I(3)N min 3.157 2.221 1.713 1.394 1.175 0.983 0.844 0.740 0.659 I(1)N max 5.821 2.649 1.715 1.268 1.006 0.798 0.662 0.565 0.493 I(1`)N min 3.08 1.885 1.359 1.062 0.873 0.711 0.600 0.520 0.458 I(1,1)N max 5.92 3.09 2.112 1.605 1.297 1.044 0.874 0.752 0.660 9
 10. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC I(1,1)N min 2.327 2.09 1.587 1.281 1.075 0.896 0.767 0.672 0.597 (1) 3xI 0N max 5.821 2.649 1.715 1.268 1.006 0.798 0.662 0.565 0.493 (1) 3xI 0N min 3.08 1.885 1.359 1.062 0.873 0.711 0.600 0.520 0.458 (1,1) 3xI 0Nmax 5.64 2.196 1.365 0.990 0.777 0.609 0.501 0.429 0.372 (1,1) 3xI 0N min 2.241 1.638 1.125 0.858 0.693 0.558 0.465 0.402 0.351 §å thÞ quan hÖ IN=f(L) 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L 7 In 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L 10
 11. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC III. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®Æt . III.1.B¶o vÖ c¾t nhanh theo dßng pha. Dßng khëi ®éng cña r¬ le ®−îc chän theo c«ng thøc: Ik®=kat.INngmax Trong ®ã: Kat:hÖ sè an toμn=1.2 INngmax: Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cùc ®¹i ë ®Çu ®−êng d©y tiÕp theo + Víi b¶o vÖ 1 Ik®1=1.2xI(3)N5 max=1.2x1.428=1.724kA + Víi b¶o vÖ 2 Ik®2=1.2xI(3)N9 max=1.2x0.731=0.877kA III.2. B¶o vÖ c¾t nhanh thø tù kh«ng Dßng khëi ®éng cña r¬ le ®−îc chän theo c«ng thøc: Ik®=kat.3I0Nngmax Trong ®ã I0Nngmax:Dßng ®iÖn thø tù kh«ng cùc ®¹i ë ®Çu ®o¹n ®−êng d©y tiÕp theo + Víi b¶o vÖ 1 I0k®1=1.2x3I(1)0N5 max=1.2x1.006=1.207kA + Víi b¶o vÖ 2 Ik®2=1.2x3I(1)0N9 max=1.2x0.493=0.592kA III.3.B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian Dßng khëi ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian ®−îc chän theo c«ng thøc Ik®=k.Ilvmax Trong ®ã k: HÖ sè chØnh ®Þnh=1.6 Ilvmax:Dßng lμm viÖc cùc ®¹i ®i qua b¶o vÖ + Víi b¶o vÖ 1 IlvmaxBV1=0.2218kA Ik®1=1.6x0.2218=0.355kA + Víi b¶o vÖ 2 IlvmaxBV2=0.1377kA Ik®2=1.6x0.1377=0.22kA * Sau ®©y ta x©y dùng ®Æc tÝnh thêi gian cho b¶o vÖ 1vμ2 trong chÕ ®é cùc ®¹i(ng¾n m¹ch 3 pha). +§èi víi b¶o vÖ 2 Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ 2 khi cã ng¾n m¹ch t¹i N9 lμ t2N9=t3+Δt=1+0.3=1.3s Dßng ng¾n m¹ch 3 pha t¹i N9 trong chÕ ®é cùc ®¹i lμ IN9=0.731kA I N 9 0.731 ⇒ I ∗N 9 = = = 3.323 I kd 2 0.22 §Æc tuyÕn thêi gian cña r¬ le 11
 12. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC 80 t= .Td I −1 2 ∗ Ta cã t 2 N 9 = 80 t ( ) .Td ⇒ Td = 2 N 9 ∗ N 9 = ( I 2 − 1 1.3 3.323 2 − 1)= 0.163s I ∗2N 9 − 1 80 80 Thêi gian c¾t ng¾n m¹ch t¹i N8 I N 8 0.833 I ∗N 8 = = = 3.786 I kd 2 0.22 80 ⇒ t2N8 = .0.163 = 0.978s 3.786 2 − 1 C¸c ®iÓm cßn l¹i tÝnh t−¬ng tù kÕt qu¶ ghi ë b¶ng sau ®iÓm ng¾n N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch I*N 6.491 5.241 4.395 3.786 3.323 t2N ,s 0.317 0.493 0.712 0.978 1.3 + §èi víi b¶o vÖ 1 Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ 1 khi cã ng¾n m¹ch t¹i N5 lμ t1N5=t2N5+Δt=0.317+0.3=0.617s Dßng ng¾n m¹ch 3 pha t¹i N5 trong chÕ ®é cùc ®¹i lμ IN5=1.428kA I N 5 1.428 ⇒ I ∗N 5 = = = 4.023 I kd 1 0.355 §Æc tuyÕn thêi gian cña r¬ le 80 t= .Td I −1 2 ∗ Ta cã t1N 5 = 80 t ( .Td ⇒ Td = 1N 5 ∗ N 5 ) = ( I 2 − 1 0.617 4.023 2 − 1 ) = 0.117 s I ∗2N 5 − 1 80 80 Thêi gian c¾t ng¾n m¹ch t¹i N4 I N 4 1.764 I ∗N 4 = = = 4.969 I kd 1 0.355 80 ⇒ t1 N 4 = .0.117 = 0.395s 4.969 2 − 1 C¸c ®iÓm cßn l¹i tÝnh t−¬ng tù kÕt qu¶ ghi ë b¶ng sau ®iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 m¹ch I*N 16.941 9.397 6.501 4.969 4.023 t1N ,s 0.033 0.107 0.227 0.395 0.617 12
 13. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC *X©y dùng ®Æc tuyÕn thêi gian cña b¶o vÖ 1 vμ 2 trong chÕ ®é cùc tiÓu (øng víi ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt ë chÕ ®é cùc tiÓu). +§èi víi b¶o vÖ 2 Ta cã T®=0.163s Ng¾n m¹ch t¹i N9 IN9=0.597kA I N 9 0.597 I ∗N 9 = = = 2.714 I kd 2 0.22 VËy thêi gian c¾t ng¾n m¹ch t¹i N9 lμ 80 ⇒ t2N 9 = .0.163 = 2.048s 2.714 2 − 1 C¸c ®iÓm cßn l¹i tÝnh t−¬ng tù kÕt qu¶ ghi ë b¶ng sau ®iÓm ng¾n N5 N6 N7 N8 N9 m¹ch I*N 4.886 4.073 3.486 3.055 2.714 t2N ,s 0.570 0.837 1.169 1.565 2.048 +§èi víi b¶o vÖ 1 Ta cã T®=0.117s Ng¾n m¹ch t¹i N5 IN5=1.075kA I N 5 1.075 I ∗N 5 = = = 3.028 I kd 1 0.355 VËy thêi gian c¾t ng¾n m¹ch t¹i N5 lμ 80 ⇒ t1 N 5 = .0.117 = 1.146 s 3.028 2 − 1 C¸c ®iÓm cßn l¹i tÝnh t−¬ng tù kÕt qu¶ ghi ë b¶ng sau ®iÓm ng¾n N1 N2 N3 N4 N5 m¹ch I*N 6.555 5.887 4.470 3.608 3.028 t1N ,s 0.223 0.278 0.493 0.779 1.146 Tõ kÕt qu¶ trªn ta vÏ ®−îc ®Æc tuyÕn b¶o vÖ víi thêi gian phô thuéc 13
 14. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC t 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L III.4. B¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng cã thêi gian Dßng khëi ®éng I0k®=k0.I0kcb=0.3xId®BI + B¶o vÖ 1 Id®BI1=0.25kA ⇒ I0k®1=0.3x0.25=0.75kA + B¶o vÖ 2 Id®BI2=0.15kA ⇒ I0k®2=0.3x0.15=0.45kA Thêi gian t¸c ®éng ®éc lËp + B¶o vÖ 2 t02=t3+Δt=1+0.3=1.3s + B¶o vÖ 1 t01=t02+Δt=1.3+0.3=1.6s Tõ kÕt qu¶ trªn ta vÏ ®−îc ®Æc tuyÕn b¶o vÖ cña b¶o vÖ thø tù kh«ng cã thêi gian 14
 15. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC 2 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L IV. X¸c ®Þnh vïng b¶o vÖ cña b¶o vÖ c¾t nhanh vμ kiÓm tra ®é nh¹y cña b¶o vÖ IV.1. Vïng b¶o vÖ c¾t nhanh Trªn ®å thÞ IN=f(L) ta vÏ 2 ®−êng IN=Ik®1=1.714kA vμ ®−êng IN=Ik®2=0.877kA Tõ giao ®iÓm cña 2 ®−êng nμy víi ®å thÞ ta x¸c ®Þnh ®−îc vïng b¶o vÖ c¾t nhanh trong chÕ ®é cùc ®¹i vμ cùc tiÓu Lmax = 16.5km ; Lmin = 6.5km cn1 cn1 Lmax = 16.88km ; Lmin = 0km cn 2 cn 2 Trªn ®å thÞ 3I0N=f(L) ta vÏ 2 ®−êng IN=I0k®1=1.207kA vμ ®−êng IN=I0k®2=0.592kA Tõ giao ®iÓm cña 2 ®−êng nμy víi ®å thÞ ta x¸c ®Þnh ®−îc vïng b¶o vÖ c¾t nhanh thø tù kh«ng trong chÕ ®é cùc ®¹i vμ cùc tiÓu Lmax1 = 16.5km ; Lmin1 = 9km 0 cn 0 cn Lmax2 = 15.63km ; Lmin 2 = 4.38km 0 cn 0 cn IV.2 KiÓm tra ®é nh¹y * Víi b¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian +B¶o vÖ 1 () I N 5 min I N15 min 0.873 K n1 = = = = 2.459 I kd 1 I kd 1 0.355 +B¶o vÖ 2 15
 16. Bμi tËp dμi BTD ro le thay Viet.DOC () I N 9 min I N19 min 0.458 K n2 = = = = 2.082 I kd 2 I kd 2 0.22 * Víi b¶o vÖ qu¸ dßng thø tù kh«ng cã thêi gian +B¶o vÖ 1 (,) 3.I 0 N 5 min 3.I 01N15 min 0.693 K 0 n1 = = = = 9.24 I 0 kd 1 I 0 kd 1 0.075 +B¶o vÖ 2 (,) 3.I 0 N 9 min 3.I 01N19 min 0.351 K 0n 2 = = = = 7.8 I 0 kd 2 I 0 kd 2 0.045 16
Đồng bộ tài khoản