intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI TẬP LỚN Hệ thống quản lí siêu thị máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam

Chia sẻ: Japet75 Japet75 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

123
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc Nhập Hàng: Khi công ty có nhu cầu nhập thiết bị máy tính,thì công ty sẽ phải gửi phiếu yêu cầu nhập hàng cho nhà cung cấp .Sau đó nhà cung cấp sẽ gửi thiết bị đến công ty theo đúng phiếu yêu cầu Việc xuất hàng :Nếu có khách hàng tới công ty mua thiết bị thì khách háng sẽ được nhân viên chuyển tới tờ báo giá của các thiết bị được cập nhật mới nhất,dựa trên bảng báo giá khách hàng có yêu cầu mua thiết bị ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP LỚN Hệ thống quản lí siêu thị máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam

 1. Trường Đai Học Thái Nguyên Khoa Công Nghệ Thông Tin Báo cáo môn học : Phân tích thiết kế hệ thống BÀI TẬP LỚN Hệ thống quản lí siêu thị máy tính của công ty cổ phần vận tải và thương mại CPN Việt Nam GV hướng dẫn : LÊ THU TRANG Sinh viên thực hiện HOÀNG ĐĂNG HỌC LOP:K5D
 2. THÁI NGUYÊN 27/03/2009 Nội dung báo cáo Chương 1 : KHẢO SÁT Chương 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Chương 3 : KHẮC PHỤC Chương 4 : VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Chương 5: VẼ BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU Chương 6: CÁC THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ
 3. Chương 1: KHẢO SÁT 1 . Phỏng vấn
 4. KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN Người được hỏi:Lê Thanh Tú Người phỏng vấn: Hoàng Đăng Học Địa chỉ: 148 Quang Trung - Hải Thời gian hẹn:Ngày 1/3/2009 Phòng Thời gian bắt đầu:2hh30 Website :http://www.cpn.com.vn Thời điểm kết thúc:3h10 Mail:cpnvietnam@cpn.com.vn Đối tượng: Các yêu cầu đòi hỏi: -Đối tượng được hỏi là: Trưởng bộ Người được hỏi có vai trò ,có trình độ,kinh phận phục vụ. nghiệm chuyên môn về các hoạt động của công -Cần thu thập những thông tin về ty. :Tình hình hoạt động của công ty. -Cần thoả thuận về : Chương trình Ước lượng thời gian: -Giới thiệu 1 phút -Tổng quan về dự án 2 phút -Tổng quan về phỏng vấn 3 phút Chủ đề sẽ đề cập Xin phép được ghi âm Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời 10 phút Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời 15 phút Tổng hợp các nội dung chính kiến 5 phút của người được hỏi Kết thúc (thỏa thuận) 1 phút (Dự kiến tổng cộng:39 phút)
 5. PHIẾU PHỎNG VẤN QUẢN LI SIEU THI MAY TINH Tiểu dự án: Quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Người được hỏi:Lê Thanh Tú Ngày:2/3/2009 Người hỏi: Hoàng Đăng Học Câu hỏi Ghi chú Câu 1:Công việc kinh doanh của Trả lời:Nhập hàng từ Nhà cung cấp và bán hàng cho công ty nhìn chung có những công khách hàng việc gì? Câu 2:Việc nhập hàng và xuất Trả lời: Việc Nhập Hàng: Khi công ty có nhu cầu nhập hàng được diễn ra như thế nào? thiết bị máy tính,thì công ty sẽ phải gửi phiếu yêu cầu nhập hàng cho nhà cung cấp .Sau đó nhà cung cấp sẽ gửi thiết bị đến công ty theo đúng phiếu yêu cầu Việc xuất hàng :Nếu có khách hàng tới công ty mua thiết bị thì khách háng sẽ được nhân viên chuyển tới tờ báo giá của các thiết bị được cập nhật mới nhất,dựa trên bảng báo giá khách hàng có yêu cầu mua thiết bị . . Câu 3: Công ty thường nhập hàng Trả lời:Thường công ty nhập hàng từ 5 nhà cung từ bao nhiêu nhà cung cấp? cấp.. Câu4: Trong quá trình kinh doanh Trả lời:Nhà cung cấp khi giao thiết bị không đúng với có những sự cố gì ? đơn đặt hàng.Còn đối với phía chúng tôi công ty Hoàng Cường luôn đặt Uy tín lên hàng đầu và giảm tới mức tối thiểu những sai sót trong kinh doanh,khi mà xảy ra những sai sót thì chúng tôi sẽ kịp thời Khắc phụ ngay,uy tín và chất lượng chính là sự sống còn của công ty. :………………………. : ………………………………….
 6. CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG A. ĐÁNH GIÁ: Do hệ thống là hệ thống cũ kĩ nên hệ thống đã xuất hiên một số yếu kém về hiệu lực: >> Dữ liệu đươc lưu trữ ở quá nhiêu bộ phận: kế toán, thủ quỹ, lãnh đạo,….nên dẫn tới dư thừa dữ liệu, chồng chéo dữ liệu. >>Thiếu nhân lực, công việc hay bi ùn tắc. >>Phương pháp sử lí thông tin lạc hậu thiếu khoa học CHƯƠNG 3: KHĂC PHỤC >> Nên thành lập một kho dữ liệu chung. Khi cần các bộ phận trong siêu thị máy tính có thể truy suất >> Tuyên thêm nhân lực ở những bộ phận còn thiếu để giải tỏa công việc bị ùn tắc >> Sử dụng nhân viên chuyên nghành sử lí thông tin có trình độ cao
 7. 1.Các hồ sơ dữ liệu Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng báo giá Biên bản giao hàng Biên lai nhận thiết bị bảo hành
 8. 2. MÔ TẢ BÀI TOÁN Công ty nhËn c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ thiÕt bÞ nhËp cña nhµ cung cÊp (Sau khi cã yªu cÇu nhËp hµng). Nếu cã nhu cÇu lÊy c¸c thiÕt bÞ nµy Công ty sÏ göi ®¬n ®Æt hµng cho nhµ cung cÊp .Sau ®ã tiÕn hµnh lµm b¸o gi¸ thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng. Nhµ cung cÊp ®¸p øng nhu cÇu nhËp hµng cña Công ty b»ng viÖc chuyÓn hµng cho Công ty theo ®¬n ®Æt hµng vµ kÌm theo ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thiÕt bÞ. Công ty nhËp thiÕt bÞ th«ng qua biªn lai thanh to¸n tiÒn vµ phiÕu nhËp kho Kh¸ch hµng cã nhu cÇu mua thiÕt bÞ , sÏ göi yªu cÇu ®Õn Công ty , đ¸p øng yªu cÇu ®ã Công ty sÏ göi b¶ng b¸o gi¸ thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng . NÕu kh¸ch hµng ®ång ý mua thiÕt bÞ th× lµm ®¬n ®Æt hµng víi Công ty . Công ty tiÕn hµnh bµn giao thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng (ThÓ hiÖn ë phiÕu xuÊt kho (Ho¸ ®¬n thanh to¸n) ) kÌm theo biªn b¶n bµn giao (Kiªm phiÕu b¶o hµnh) . Khi kh¸ch hµng cã yªu cÇu vÒ b¶o hµnh thiÕt bÞ ®· mua ë Công ty . Công ty nhËn thiÕt bÞ cÇn b¶o hµnh th«ng qua biªn lai nhËn thiÕt bÞ .Bé phËn b¶o hµnh tiÕn hµnh tu söa thiÕt bÞ vµ göi l¹i thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng khi b¶o hµnh xong th«ng qua biªn lai tra thiÕt bÞ vµ hãa ®¬n thanh to¸n b¶o hµnh (NÕu thiÕt bÞ qu¸ h¹n b¶o hµnh). C¸c th«ng tin trong
 9. biªn lai nhËn thiÕt bÞ vµ biªn lai tr¶ thiÕt bÞ ®­îc l­u trong sæ b¶o hµnh Sau mçi tuÇn , mçi th¸ng vµ sau mét n¨m bé phËn b¸n hµng tæng hîp t×nh h×nh b¸n hµng , nhËp hµng , b¶o hµnh vµ l­îng hµng tån cña c¶ Công ty ®Ó b¸o c¸o cho ban l·nh ®¹o . CHƯƠNG 4: VẼ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Quản lý siêu thị máy tính 1. Nhập hàng 2. Bán hàng 3. Bảo hành 4. Báo cáo 1.1 ViÕt 3.1 Ghi 2.1 viÕt 4.1 LËp phiÕu yªu biªn lai b¶ng b¸o b¸o c¸o cÇu nhËp nhËn thiÕt gi¸ thiÕt bÞ bÞ b¶o 1.2 Göi 3.2 Ghi ®¬n ®Æt 2.2 ViÕt biªn lai thiÕt bÞ phiÕu xuÊt tr¶ thiÕt kho (phiÕu bÞ b¶o Thanh to¸n) 3.3 Ghi sæ 1.3 ViÕt b¶o hµnh phiÕu nhËp kho
 10. 2.3 ViÕt phiÕu bµn 3.4 ViÕt ho¸ giao ®¬n b¶o hµnh (PhiÕu b¶o 1.4 thanh to¸n ho¸ ®¬n CHƯƠNG 5. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU A. MỨC KHUNG CẢNH PhiÕu yªu cÇu nhËp hµng 0 Yªu cÇu nhËp TB B¶ng b¸o gi¸ §¬n ®Æt QUẢN LÍ §¬n ®Æt hµng hµng SIÊU THỊ MÁY PhiÕu xuÊt NHÀ CUNG KHÁCH kho TÍNH CẤP HÀNG PhiÕu bµn giao Th«ng tin TB Biªn lai nhËn TBBH Ho¸ ®¬n thanh to¸n Biªn lai tr¶ TBBH Yªu Th«ng b¸o cÇu tin c¸o b¸o ChØ ¸o c¸o ®¹o
 11. BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY B. MỨC ĐỈNH Kh¸ch hµng Nhµ cung cÊp Th«ng tin B¶ng b¸o TB 1.0 2.0 gi¸ §¬n ®Æt f §¬n ®Æt hµng NhËp phiÕu B¸n hµng hµng Ho¸ ®¬n thanh hµng bµn PhiÕu bµn to¸n giao PhiÕu xuÊt kho c e PhiÕu b §¬n PhiÕu k Th«ng xuÊt ®Æt tin kho chØ g Biªn lai d B¶ng h Biªn nhËn b¸o lai TB b¶o gi¸ tr¶ TB b¶o 3.0 j 4.0 Ho¸ PhiÕu Biªn lai B¶o hµnh B¸o yªu ®¬n c¸o Th«ng tr¶ thiÕt tin cÇu bÞ TB chØ b¶o B¸o hµnh Yªu ®¹o c¸o i Sæ cÇu Biªn lai b¶o b¸o nhËn thiÕt c¸o Kh¸ch hµng Ban lãnh đạo bÞ TB công ty
 12. C. MỨC DƯỚI ĐỈNH Biểu đồ của tiến trình nhập hàng §¬n ®Æt Nhµ cung hµng cÊp Th«n g b §¬n PhiÕ tin ®Æt u yªu 1.1 2.1 cÇu nhËp Hµng ®· Göi ®¬n ViÕt hµng chän ®Æt thiÕt phiÕu bÞ yªu cÇu nhËp TB Sè k Th«ng l­îng a Th«ng tin tin vµ TB chØ ®¬n gi¸ nhËp 3.1 4.1 C¸c thiÕt bÞ ®· mua ViÕt Thanh phiÕu to¸n ho¸ nhËp kho c PhiÕu ®¬n nhËp kho Hóa đơn thanh toán
 13. Biểu đồ của tiến trình bán hàng PhiÕu xuÊt Kh¸ch hµng kho B¶ng b¸o e PhiÕu gi¸ xuÊt kho PhiÕ §¬n u ®Æt yªu hµn cÇu g mua 2.1 §¬n gi¸ vµ sè 2.2 l­îng thiÕt bÞ Lµm b¶ng ®­îc mua ViÕt b¸o gi¸ phiÕu xuÊt kho k Th«ng d B¶ng Thêi tin b¸o gian chØ gi¸ BH C¸c c¸c thiÕ TB t bÞ f phiếu ®­îc ®· mua ®­¬c bàn giao 2.3 mua ViÕt PhiÕu bµn giao phiÕu bµn giao
 14. Biểu đồ của tiến trình bảo hành Biªn lai tr¶ Kh¸ch hµng PhiÕu yªu thiÕt cÇu bÞ BH BH Biª n 3.1 3.2 lai Ghi biªn Ghi biªn nhË lai tr¶ n lai nhËn thiÕt bÞ thi thiÕt bÞ b¶o hµnh b¶o hµnh g Biªn lai nhËn h Biªn lai k Th«ng tr¶ TB b¶o tin TB b¶o chØ 3.3 j Ho¸ 3.4 Ghi sæ b¶o ®¬n hµnh b¶o ViÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n BH i Sæ b¶o f phiÕu bµn
 15. Hóa đơn thanh toán bảo hành CHƯƠNG 6: THỰC THỂ VÀ QUAN HỆ A>> CÁC THỰC THỂ THIẾT BỊ NHÀ CUNG CẤP KHÁCH HÀNG THIẾT BỊ BẢO HÀNH NHẬP HÀNG BÁN HÀNG BẢO HÀNH
 16. Thuộc tính 1NF 2NF 3NF #MA_TB #MA_TB #MA_TB #MA_TB TEN_TB TEN_TB TEN_TB TEN_TB DONVI DONVI DONVI DONVI #TEN_NCC DC_NCC #TEN_NCC #TEN_NCC #TEN_NCC DT_NCC DC_NCC DC_NCC DC_NCC #TEN_KH DT_NCC DT_NCC DT_NCC DC_KH #TEN_KH DT_KH DC_KH #TEN_KH #TEN_KH #SERIAL DT_KH DC_KH DC_KH TEN_TBBH #SERIAL DT_KH DT_KH BH TEN_TBBH DG_NHAP BH #SERIAL #SERIAL NGAY_NHAP MA_TB TEN_TBBH TEN_TBBH SOPHIEU_NHAP DG_NHAP MA_TB MA_TB TEN_KH NGAY_NHAP TEN_KH TEN_KH DG_XUAT SOPHIEU_NHAP BH BH SOPHIEU_XUAT DG_XUAT #TEN_NCC #TEN_NCC NGAY_XUAT SOPHIEU_XUAT #MA_TB #MA_TB NGAY_NHAN NGAY_NHAN DG_NHAP DG_NHAP NGAY_TRA NGAY_TRA NGAY_NHAP NGAY_NHAP TIEN_BH TIEN_BH SOPHIEU_NHAP SOPHIEU_NHAP #TEN_KH #TEN_KH #MA_TB #MA_TB DG_XUAT DG_XUAT SOPHIEU_XUAT SOPHIEU_XUAT NGAY_XUAT NGAY_XUAT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2