intTypePromotion=3

Bài tập lớn Lý thuyết ô tô: Tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí (ĐH SPKT Vinh)

Chia sẻ: Nguyentuananh Nguyentuananh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
122
lượt xem
26
download

Bài tập lớn Lý thuyết ô tô: Tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí (ĐH SPKT Vinh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp đỡ và hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật công nghệ ô tô bước đầu tập làm quen với các bài tập lớn để sau này dễ dàng hơn trong việc làm đồ án môn, đồ án tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập lớn Lý thuyết ô tô "Tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn Lý thuyết ô tô: Tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí (ĐH SPKT Vinh)

 1.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC LÝ THUYẾT Ô TÔ ĐỀ TÀI : TÍNH TOAÙN SÖÙC KEÙO OÂTOÂ COÙ HEÄ THOÁNG TRUYEÀN LÖÏC CÔ KHÍ GVHD : HOÀNG VĂN THỨC                                                   SVTH  : NGUYỄN TUẤN ANH                                                                            Lớp:ĐH CNKT ÔTÔ K7                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 1
 2.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Bài tập lớn: Môn học lý thuyết ô tô  Họ tên sinh viên:   Nguyễn Tuấn Anh Lớp: ĐHÔTÔ K7                                              Khoá: 7 Tên bài tập: tính toán sức kéo ô tô: loại xe tải nhẹ       Tải trọng :1500 kg Vmax = 110 (km/h) = 30,56 (m/s) -fmax = 0,05 -fmin = 0,02 -imax = 0,42 -Hệ số bám    = 0,6 NỘI DUNG YÊU CẦU * Phần thuyết minh - Chọn động cơ và xây dựng đặc tính ngoài động cơ - Xác định tỷ số truyền của cầu chủ động  - Xác định các tỷ số truyền trong hộp số - Xây dựng đồ thị cân bằng công suất của ô tô - Xây dựng đồ thị cân bằng lực kéo - Xây dựng đồ thị đặc tính động lực của ô tô - Xây dựng đồ thị đặc tính tăng tốc của ô tô *Phần bản vẽ: Các đồ thị được vẽ trên giấy Ao bằng phần mền matlap hoặc  autocard Ngày giao đề: 24/10/ 2014 Ngày hoàn thành:24/11/ 2014                                                                                          SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 2
 3.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC                                                                                             Giảng viên hướng dẫn            Hoàng văn Thức Lời nói đầu. Ôtô ngày càng được sử dụng rộng rãi ở nước ta như một phương tiện di lại cá nhân  cũng như vận chuyển hành khách, hàng hoá rất phổ biến. Sự gia tăng nhanh chóng số  lượng ôtô trong xã hội, đặc biệt là các loại ôtô đời mới đang kéo theo nhu cầu đào tạo  rất lớn về nguồn nhân lực  phục vụ trong nghành công nghiệp ôtô nhất là trong lĩnh  vực thiết kế. Sau khi học xong giáo trình ‘‘ Lý thuyết ôtô ­máy kéo ’’ chúng em được tổ bộ  môn giao nhiệm vụ làm bài tập lớn môn học. Vì bước đầu làm quen với công việc tính  toán, thiết kế ôtô nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ và vướng mắc. Nhưng với sự  quan tâm, động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của thầy giáo trưởng khoa Phạm  Hữu Truyền, cùng giảng viên giảng dạy và các thầy giáo trong khoa nên chúng em đã  cố gắng hoàn thành bài tập lớn trong thời gian được giao. Qua bài tập lớn này giúp  sinh viên chúng em nắm được phương pháp thiết kế, tính toán ôtô mới như : chọn  công suất của động cơ, xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ, xác định tỷ số  truyền và thành lập những đồ thị cần thiết để đánh giá chất lượng động lực học của  ôtô­máy kéo, đánh giá các chỉ tiêu của ôtô­máy kéo sao cho năng suất là cao nhất với  giá thành thấp nhất. Đảm bảo khả năng làm việc ở các loại đường khác nhau, các  điều kiện công tác khác nhau. Vì thế nó rất thiết thực với sinh viên nghành công nghệ  kỹ thuật ôtô. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dù đã cố gắng rất nhiều nhưng không tránh  khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý  kiến của các thầy, các bạn để em có thể hoàn thiện bài tập lớn của mình hơn và qua                  SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 3
 4.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC đó em cũng rút ra được những kinh nghiệm qúy giá cho bản thân nhằm phục vụ tốt  cho quá trình học tập và công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn !                                                                                                     Sinh viên thực hiện : Nguyễn Tuấn  Anh    Nhận xét và đánh giá của giảng viên hướng dẫn .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................  .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Kết quả đánh  giá: ................................................................................................................................................................                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 4
 5.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... Giảng viên chấm .......................................... A/ NHÖÕNG THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU VAØ PHÖÔNG PHAÙP TÍNH CHOÏN: I. Nhöõng döõ lieäu cho theo thieát keá phaùc thaûo: Loại xe : Xe tải  nhẹ Mitsubisi Canter 4x2 Loại hệ thống truyền lực : Cô khí. Loại ñoäng cô : Ñoäng cô Diesel 4D34 – 2AT5 - 4 xylanh thaúng haøng, phun nhieân lieäu tröïc tieáp, laøm maùt baèng nöôùc. - D x S : (mm) - Dung tích : 3908 cc - Nmax : 110/2900 (Kw/rpm) - Mmax : 280/1600 (Nm/rpm) - Tæ soá neùn : 17,5:1 -Hộp số: 5 số ­Truyền động: 4x2 -Vmax = 110 (km/h) = 30,56 (m/s) -fmax = 0,05 -fmin = 0,02 -imax = 0,42 -Hệ số bám    = 0,6                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 5
 6.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC ­Góc dốc của mặt đường : α = 10   Kích thöôùc: - Chieàu roäng cô sôû cuûa oâ toâ B=1.39(m) - Chieàu cao toaøn boä cuûa oâ toâ H=2.055 (m) Côõ loáp: - Tröôùc: 7.00R16 12PR - Sau: 7.00R16 12PR II. Nhöõng thoâng soá choïn vaø tính choïn: 1.Troïng löôïng khoâng taûi cuûa oâ toâ (töï troïng hay troïng löôïng thieát keá ) Heä soá khai thaùc KG: KG = Gc/G0 Vôùi: + Gc: taûi troïng chuyeân chôû. + Go: töï troïng cuûa oâ toâ. Heä soá khai thaùc KG ñược tra theo baûng 1.3 taøi lieäu tính toaùn söùc keùo oâ toâ maùy keùo. => Choïn KG =1 Gc 1500 � Go = = = 1500 (Kg) KG 1 2. Tính choïn troïng löôïng toaøn boä cuûa oâ toâ. Troïng löôïng xe ñaày taûi: Ga = Go + A.n + Gc Trong ñoù: + A laø troïng löôïng trung bình cuûa 1 haønh khaùch. Ta choïn A=60(Kg) + n là số chỗ ngồi trong buồng lái. ÔÛ ñaây n=3(ngöôøi)  Ga = Go + A.n + Gc = 1500+ 60.3 + 1500 = 3180 (Kg) 3. Söï phaân boá taûi troïng ñoäng cuûa oâ toâ ra caùc truïc baùnh xe khi ñầy tải. Ta söû duïng xe coù moät caàu chuû ñoäng(caàu sau). Ta choïn : m1 = 0,35 => G1 = Ga . m1 = 1113(N) m2 = 0,65 => G2 = Ga . m2 = 2067(N) 4. Heä soá daïng khí ñoäng hoïc K, nhaân toá caûn khí ñoäng hoïc W vaø dieän tích caûn chính dieän F. Nhaân toá caûn khí ñoäng hoïc: W=K.F                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 6
 7.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Heä soá daïng khí ñoäng hoïc K ñược tra theo baûng 1.3 taøi lieäu tính toaùn söùc keùo oâ toâ maùy keùo => Choïn K = 0,7 NS2/m4 Dieän tích caûn chính dieän F: F = m. B . H Trong ñoù: B - Chieàu roäng cô sôû cuûa oâ toâ (m) H - Chieàu cao toaøn boä cuûa oâ toâ (m) m - Heä soá ñieàn ñaày, choïn theo loaïi oâ toâ: + Ñoái vôùi oâ toâ taûi naëng vaø oâ toâ bus: m = 1,00- 1,10. + Ñoái vôùi oâ toâ con vaø oâ toâ taûi nheï: m = 0,90 0,95=> Choïn m=0.9. Töø caùc xe tham khaûo ta choïn: B=1.39(m) H=2.055 (m) => F = 0.9*1.39*2.055=2,5708(m2) => W = K . F = 0,7*2,5708 = 1,8 (NS2/m2). 5. Hieäu suaát cuûa heä thoáng truyeàn löïc, ñöôïc choïn theo loaïi oâtoâ - Ñoái vôùi oâ toâ con vaø taûi nheï:  t = 0,85 0,90 - Ñoái vôùi oâ toâ taûi naëng vaø khaùch: t = 0,83 0,85 - Ñoái vôùi oâ toâ nhieàu caàu chuû ñoäng: t = 0,75 0,80 => Choïn 0,85 . 6. Tính choïn loáp xe: Ta choïn caàu tröôùc coù 2 baùnh, caàu sau coù 4 baùnh. Troïng löôïng ñöôïc ñaët leân moãi baùnh xe: m1 = 0,35 => G1 = Ga . m1 = 1113(N) m2 = 0,65 => G2 = Ga . m2 = 2067(N) Töø ñoù, ta choïn loáp nhö sau: 7.00R16 12PR cho caàu tröôùc. 7.00R16 12PR cho caàu sau. + Caùc thoâng soá hình hoïc baùnh xe caàu tröôùc vaø sau:                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 7
 8.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC d = 16 2.54 = 406, 4(mm) d 406, 4 ro = ( B + ) = 7 25.4 + = 381( mm) 2 2 rb = λ.ro = 0,945.381 360(mm) B. CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ XAÂY DÖÏNG ÑÖÔØNG ÑAËC TÍNH NGOAØI CUÛA ÑOÄNG CÔ. 1. Xaùc ñònh NVmax cuûa ñoäng cô ôû cheá ñoä vaän toác cöïc ñaïi Vmax cuûa oâ toâ. 1 NV max = (G .ψ .Vmax + K . F .Vmax 3 ) (W) η t Vôùi: ψ = f max + imax = 0.05 + 0.42 = 0.47 ,suy ra: 1 3 N V max = ηt (G.ψ .V max + K .F .V max ) 1 110 110 3 = [3180.0, 47. + 0, 7.2,5708.( )] 0,85 3, 6 3.6 =110000 (W) = 110( KW ) 2. Choïn ñoäng cô vaø xaây döïng ñöôøng ñaëc tính ngoaøi cuûa ñoäng cô. a) Choïn ñoäng cô: Do yeâu caàu söû duïng xe taûi coù taûi troïng lôùn neân ta choïn ñoäng cô diesel coù buoàng chaùy thoáng nhaát cho quaù trình tính toaùn. b) Xaây döïng ñöôøng ñaëc tính ngoaøi lyù töôûng. * Ñieåm coù toïa ñoä öùng vôùi vaän toác cöïc ñaïi: Theo xe tham khaûo, ta choïn sô boä caùc thoâng soá sau: rb 0.36 Tæ soá truyeàn caàu chuû ñoäng : io = An = 45 6.11 2.65 2.65 Tæ soá truyeàn taêng ; iht = 0,7 Soá voøng quay ñoäng cô öùng vôùi vaän toác cöïc ñaïi cuûa oâ toâ: 30.io .Vmax 30.6,11.30,56 nV = .iht = .0, 7 3468(v / p) π .r b π .0,36 * Ñieåm coù toaï ñoä öùng vôùi coâng suaát cöïc ñaïi: Nemax cuûa ñoäng cô ñöôïc choïn theo coâng thöùc thöïc nghieäm cuûa Leidecman:                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 8
 9.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Nemax = NV/[a(nV/nN)+b(nV/nN)2-c(nV/nN)3] (kW) Trong ñoù: + nN laø soá voøng quay ñoäng cô öùng vôùi coâng suaát cöïc ñaïi (Nemax). Vì ñoäng cô söû duïng laø ñoäng cô diesel, neân theo lyù thuyeát, ta coù: nN = nV = 3468 (v/p) + Caùc heä soá a=0.5 ; b=1.5 ; c=1 khi choïn ñoäng cô diesel coù buoàng chaùy thoáng nhaát => Nemax = Nvmax = 114,16(kW) * Ñieåm baét ñaàu laøm vieäc cuûa boä ñieàu toác: n emax = nV + 300 = 3768 (v/p) * Ñieåm coù soá voøng quay chaïy khoâng taûi: n = 600 v/p * Xaây döïng ñöôøng ñaëc tính ngoaøi lyù töôûng cho ñoäng cô: Veõ caùc ñoà thò Ne = f(ne) Me = f(ne,Ne) Vôùi: + nn = 3768(v / p) + a = 0,5; b = 1,5; c = 1 + N eMax = 114160(W ) 2 3 �n �ne � �ne �� +K =� a e + b � �− c � �� � nN �nN � �nN �� � � + N e = K .N eMax 104 N e + Me = 1, 047 ne Baûng ne , K , Ne , Me: ne (v/p) 528 704 1055 1600 1759 K 0.1 0.152 0.258 0.376 0.415 N e (W) 12149 17525 29746 43351 57648 Me   206504 235410 266640 280000 279861 (Nmm) ne (v/p) 2463 2814 2900 3700 3768                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 9
 10.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC K 0.465 0.512 0.598 0.635 0.7 N e (W) 85549 97770 107916 11000 102950 Me 275998 268915 259552 245980 240129 (Nmm) Ñoà thò: 528 48596 206504 704 Đồ56709 thị đường 235410 đặc tính ngoài 1055 67891 của 266640động cơ 1600 30000089701 280000 1759 25000093678 279861 2463 105679 200000 250112 Me (W )N e 2817 109678 240193 m )M 150000 N e Ne ( 2900 110000 100000 239350 37005000099568 220980 3768 099185 219879 0 2000 4000 ne (vong/ phut)              Đồ thị đường đặc tính ngoài của động cơ C. TÍNH CHOÏN TÆ SOÁ TRUYEÀN CUÛA CAÀU CHUÛ ÑOÄNG nv .rb i0 = 30.i .i .V ; ht pc max + nv = 3768(v / p ) + rb = 0,36(m) +Vmax = 110(km / h) +iht = 0, 7 π .nv .rb π .3768.0,36 � io = = �6,11 30.Vmax .iht 30. 110 .0, 7 3, 6 D. XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ TRUYEÀN CUÛA HOÄP SOÁ: 1 . Tæ soá truyeàn ôû tay soá 1: Tæ soá truyeàn cuûa hoäp soá ñöôïc xaùc ñònh baét ñaàu töø soá 1, phaûi thoûa maõn hai ñieàu kieän sau: Löïc keùo tieáp tuyeán lôùn nhaát ôû baùnh xe chuû ñoäng phaûi thaéng ñöôïc                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 10
 11.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC löïc caûn toång coäng lôùn nhaát cuûa ñöôøng vaø löïc keùo naøy phaûi thoûa maõn ñieàu kieän baùm: M e max . ic . ih1 . ηt Ga .ψ max rb Ga .ψ max . rb Hay: ihl M e max . i0 . i pc . ηt Löïc keùo tieáp tuyeán naøy cuõng phaûi thoûa maõn ñieàu kieän baùm (traùnh hieän töôïng tröôït quay cuûa baùnh xe chuû ñoäng) PKmax < P ϕ . rb .m . Gϕ i h1 M e max . i0 . i pc .ηt ψ max = f max + imax = 0, 05 + 0, 42 = 0, 47 M e max = 291377( Nmm) Pψ max Pk max Pφ Ga .ψ max .rb G2 .m.ϕ .rb � ih1 M e max .io .ηt M e max .io .ηt 3180.0, 47.0,36 3180.0,9.0, 6.0,36 � ih1 291,377.6,11.0,85 291,377.6, 2.0,85 � 3,56 ih1 4, 09 � ih1 = 3, 4 2 . Tæ soá truyeàn caùc tay soá trung gian: Theo yeâu caàu söû duïng ñoái vôùi xe taûi naëng, ta choïn hoäp soá coù 5 soá tôùi, moät soá luøi, tỷ soá truyeàn phaân boá theo caáp soá ñieàu hoaø. Số truyền Tỷ số truyền hộp số 5 cấp Số 1 ihI =3,4 Số 2 3 3,4 3 4 i hI = 4 = 2,50 Số 3 2 3,4 3 4 i hI = 4 = 1,84 Số 4 3 4 i hI = 4 3, 4 = 1,36 Số 5 1                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 11
 12.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Vaäy ta coù tỷ số tryền của caùc tay soá như sau: ih1 = 3,4; ih2 = 2,50; ih3 = 1,84; ih4 = 1,36; ih5 = 1 3 . Tay soá luøi: Tỷ số truyền của hộp số lùi trong thường được chọn như sau :                           iL = (1,2­1 3)ihI   iL = 1,25ihI = 1,25.3,4 = 4,25 E. XAÂY DÖÏNG ÑOÀ THÒ CAÂN BAÈNG COÂNG SUAÁT: 1. Phöông trình caân baèng coâng suaát cuûa oâ toâ N e = N t + N f Ni + N ω Nj Trong ñoù: + Ne - coâng suaát phát ra cuûa ñoäng cô + Nt = Ne (1 – t) - coâng suaát tieâu hao do ma saùt trong heä thoáng truyeàn löïc. + Nf = GfVcos /1000 - coâng suaát tieâu hao ñeå thaéng löïc caûn laên(kW). + Ni = GVsins /1000 - coâng suaát tieâu hao ñeå thaéng löïc caûn doác(kW). + N ω = KFV3 /1000 - coâng suaát tieâu hao ñeå thaéng löïc caûn khoâng khí(kW). + Nj = (G/g) i.J.V/1000 - coâng suaát tieâu hao ñeå thaéng löïc caûn quaùn tính(kW).( i =1,05+0,05i2hi ,J là gia tốc của ô  tô ) Số 1 Số cao Gia tốc  1,7­2,0 0,25­0,5 ôtô        ( j ) Trong ñieàu kieän ñöôøng baèng, xe chaïy oån ñònh, khoâng keùo mooùc vaø khoâng trích coâng suaát, söï caân baèng coâng suaát ñöôïc tính: Ne = Nt + Nf + N ω + Nd = Nf + NK Trong ñoù: + Nd = N0 Ni Nj+ NmK laø coâng suaát döï duøng ñeå leo doác, truyeàn coâng suaát oâ toâ laøm vieäc ôû caùc giaù trò naøy.                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 12
 13.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC + NK: Coâng suaát keùo cuûa oâ toâ ôû baùnh xe chuû ñoäng ñöôïc tính : NK = Ne – Nr = Ne . t = Nf + N ω + Nd Xaùc ñònh vaän toác cuûa xe taïi caùc tay soá theo coâng thöùc sau: 2.π .ne .rb r .n Vi = = 0,1047. b e ( m / s ) 60it i0 .ihi . i pc Vi = vaän toác ôû tay soá coù tæ soá truyeàn i hi Baûng cheá ñoä vaän toác taïi caùc tay soá : ne 528 704 1055 1407 1759 Vh1 (m/s) 0,9580 1,2773 1,9142 2,5528 3,1915 Vh 2 (m/s) 1,3029 1,7372 2,6033 3,4719 4,3404 Vh 3 (m/s) 1,7702 2,3603 3,5371 4,7172 5,8973 Vh 4 (m/s) 2,3590 3,1933 4,7854 6,3821 7,9788 Vh 5 (m/s) 3,2572 4,3429 6,5082 8,6796 10,8511 ne (m/s) 2463 2814 3166 3518 3768 Vh1 (m/s) 4,4688 5,1057 5,7443 6,3830 6,8366 Vh 2 (m/s) 6.0776 6,9437 7,8123 8,6809 9,2978 Vh 3 (m/s) 8,2576 9,4344 10,6145 11,9747 12,6328 Vh 4 (m/s) 11,1721 12,7642 14,3608 15,9575 17,0915 Vh 5 (m/s) 15,1940 17,3593 19,5307 21,7022 30,56 Baûng ne , Ne , Nk , Nfi , N ω i , Nji : * Tay soá 1 : V(m/s) 2,256 2,780 3,985 4,150 4,598 M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242 ne (v/p) 528 704 1055 1407 1759                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 13
 14.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC N e (W) 12149 17525 29746 43350 57648 N k (kW) 0,4488 0,5984 0,8968 1,196 1,4952 N f (kW) 0,2473 0,3047 0,4368 0,4549 0,504 Nω (kW) 0,0207 0,0387 0,1139 0,1286 0,1749 Nd = N j 0,9175 1,2233 1,8333 2,4450 3,0567 (kW) N f + Nω 0,268 0,3434 0,5507 0,5835 0,6789 (kW ) V(m/s) 4,985 5,089 5,168 5,708 5,980 Me(Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 ne (v/p) 2463 2814 3166 3518 3768 N e (W) 85549 97770 107916 113295 114160 N k (kW) 2,0936 2,3919 2,6911 2,9903 3,2028 N f (kW) 0,5464 0,5578 0,5665 0,6256 0,6555 Nω (kW) 0,2229 0,2372 0,2484 0,3347 0,3848 N d = N j (kW 4,2800 4,8900 5,5004 6,1133 6,5478 ) N f + Nω (kW 0,693 0,795 0,8149 0,9603 1,0403 ) Xeùt taïi n = 3768 voøng/phuùt thì coâng suaát ñaït giaù trò lôùn nhaát Nemax = 114,16 (kW) = 114160 (W) Suy ra N k = Nemax .ηt = 114,16.0,85 = 97(kW ) Ta coù N d = N k − N f − Nω = 98 − 2.14 = 95.86(kW ) Tay soá 2: V(m/s) 6,195 6,908 7,559 8,170 8,985 M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 14
 15.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC ne (v/p) 528 704 1055 1407 1759 N e (W) 12149 17525 29746 43350 57648 N k (kW) 0,4488 0,5984 0,8968 1,196 1,4952 N f (kW) 0,2473 0,3047 0,4368 0,4549 0,504 Nω (kW) 0,0207 0,0387 0,1139 0,1286 0,1749 N d = N j (kW 0,2823 0,3763 0,5640 0,7521 0,9403 ) N f + Nω (kW 0,268 0,3434 0,5507 0,5835 0,6789 ) V(m/s) 9,129 9.892 10,581 11,295 12,114 Me (Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 ne (v/p) 2463 2814 3166 3518 3768 N e (W) 85549 97770 107916 113295 114160 N k (kW) 2,0936 2,3919 2,6911 2,9903 3,2028 N f (kW) 0,5464 0,5578 0,5665 0,6256 0,6555 Nω (kW) 0,2229 0,2372 0,2484 0,3347 0,3848 N d = N j (kW 1,3166 1,5043 1,6924 1,8806 2,014 ) N f + Nω (kW 0,693 0,795 0,8149 0,9603 1,0403 ) * Tay soá 3 : V(m/s) 12,490 13.139 13,981 14,239 15,990                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 15
 16.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242 ne (v/p) 528 704 1055 1407 1759 N e (W) 12149 17525 29746 43350 57648 N k (kW) 0,4488 0,5984 0,8968 1,196 1,4952 N f (kW) 0,2473 0,3047 0,4368 0,4549 0,504 Nω (kW) 0,0207 0,0387 0,1139 0,1286 0,1749 N d = N j (kW 0,3635 0,4796 0,7262 0,9685 1,2108 ) N f + Nω (kW 0,268 0,3434 0,5507 0,5835 0,6789 ) V(m/s) 16,116 16,790 17,980 18,774 19,660 Me (Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 ne (v/p) 2463 2814 3166 3518 3768 N e (W) 85549 97770 107916 113295 114160 N k (kW) 2,0936 2,3919 2,6911 2,9903 3,2028 N f (kW) 0,5464 0,5578 0,5665 0,6256 0,6555 Nω (kW) 0,2229 0,2372 0,2484 0,3347 0,3848 N d = N j (kW 1,6954 1,9370 2,1793 2,4586 2,5937 ) N f + Nω (kW 0,693 0,795 0,8149 0,9603 1,0403 ) * Tay soá 4:                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 16
 17.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC V(m/s) 19,990 20,241 20,990 21,329 21,993 M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242 ne (v/p) 528 704 1055 1407 1759 N e (W) 12149 17525 29746 43350 57648 N k (kW) 0,4488 0,5984 0,8968 1,196 1,4952 N f (kW) 0,2473 0,3047 0,4368 0,4549 0,504 Nω (kW) 0,0207 0,0387 0,1139 0,1286 0,1749 N d = N j (kW) 0,4285 0,5801 0,8693 1,1594 1,4494 N f + Nω (kW) 0,268 0,3434 0,5507 0,5835 0,6789 V (m/s) 22,126 22,791 23,170 23,908 24,110 Me (Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 ne (v/p) 2463 2814 3166 3518 3768 N e (W) 85549 97770 107916 113295 114160 N k (kW) 2,0936 2,3919 2,6911 2,9903 3,2028 N f (kW) 0,5464 0,5578 0,5665 0,6256 0,6555 Nω (kW) 0,2229 0,2372 0,2484 0,3347 0,3848 N d = N j (kW) 2,2095 2,3187 2,6087 2,8988 3,1048 N f + Nω (kW) 0,693 0,795 0,8149 0,9603 1,0403 * Tay soá 5:                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 17
 18.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC V (m/s) 24,690 24,991 25,260 26,905 27,117 M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242 ne (v/p) 528 704 1055 1407 1759 N e (W) 12149 17525 29746 43350 57648 N k (kW) 0,4488 0,5984 0,8968 1,196 1,4952 N f (kW) 0,2473 0,3047 0,4368 0,4549 0,504 Nω (kW) 0,0207 0,0387 0,1139 0,1286 0,1749 N d = N j (kW 0,5697 0,7596 1,1383 1,5181 1,8979 ) N f + Nω (kW 0,268 0,3434 0,5507 0,5835 0,6789 ) V (m/s) 27,901 28,559 29,192 29,889 30,56 Me (Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 ne (v/p) 2463 2814 3166 3518 3768 N e (W) 85549 97770 107916 113295 114160 N k (kW) 2,0936 2,3919 2,6911 2,9903 3,2028 N f (kW) 0,5464 0,5578 0,5665 0,6256 0,6555 Nω (kW) 0,2229 0,2372 0,2484 0,3347 0,3848 N d = N j (kW 2,6574 3,0361 3,4159 3,7957 4,0654 ) N f + Nω (kW 0,693 0,795 0,8149 0,9603 1,0403 )                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 18
 19.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Đồ thị cân băng công suất 60000 so 1 50000 so 2 40000 so 3 (W 30000 )N k 20000 so 4 10000 so 5 0 Nf+Nw nf 0 20 40 V(m/s) F. XAÂY DÖÏNG ÑOÀ THÒ CAÂN BAÈNG LÖÏC KEÙO: 1. Phöông trình caân baèng löïc keùo cuûa oâ toâ PK = Pf Pi + Pω Pj + Pm Trong ñoù: Pf = f.G.cos (N) - löïc caûn laên. P ω =K.F.V2(N) - löïc caûn gioù. Pi = G.sin (N) - löïc caûn leân doác. G Pj = j j (N) - löïc caûn taêng toác. g Pm = n.Q.ψ (N) - löïc keùo ôû mooùc keùo. Trong đó : n : số lượng kéo moóc theo ô tô                 Q : trọng lượng toàn bộ của một moóc                                         ψ :hệ số cản tổng cộng của đường Löïc keùo baùnh xe chuû ñoäng PK ñöôïc tính: M e .i h .i o .i pc . t PK = M e .i h .C1 (N) rb i o .i pc . t C1 = (N) : haèng soá tính toaùn rb Ñieàu kieän chuyeån ñoäng: Xe chaïy treân ñöôøng baèng( α = 0 ), ñaày taûi, khoâng keùo mooùc, khoâng trích coâng suaát.                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 19
 20.          BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ô TÔ                                         GVHD: HOÀNG VĂN THỨC Pk = Pf + Pω + Pd M e .ih .io .ηt Pk = rb δ i = 1, 05 + 0, 05ihI 2 Löïc keùo dö Pd = Pi Pj Pm duøng ñeå leo doác, taêng toác vaø keùo mooùc. Baûng v , Me , Pk , Pf , P ω , Pj : * Tay soá 1: V 2,256 2,780 3,985 4,150 4,598 (m/s) M e (Nm) 206,504 235,410 266,640 291,377 257,242 Pk (N) 10129 11546,8 13078,6 14292 12617,6 Pf (N) 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 Pω (N) 9,16 13,91 28,58 31,00 38,05 Pj (N) 10151.17 10992.85 12455.03 13622.28 14494.62 Pf + Pω 165,76 170,51 185,18 187,6 194,65 V(m/s) 4,985 5,089 5,168 5,708 5,980 M e (Nm) 205,849 198,385 205,947 187,127 202,558 Pk (N) 10096,8 9730,7 10101,6 9178,5 9935,4 Pf (N) 156,6 156,6 156,6 156,6 156,6 Pω (N) 44,7 46,6 48,1 58,6 64,4 Pj (N) 15354.6 15342.1 15034.8 14432.6 13535.4 Pf + Pω 201,3 203 204,7 215,2 221 * Tay soá 2:                 SVTH: NGUYỄN TUẤN ANH Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản