Bài tập Microsoft Excel 3

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
558
lượt xem
246
download

Bài tập Microsoft Excel 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập Microsoft Excel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Microsoft Excel 3

  1. BAØI TAÄP EXCEL- TRUNG TÍN COMPUTER TEÂN MAÕ NV NGAØY COÂNG C chöùc 1 T01 26 C chöùc 2 N31 25 C chöùc 3 N22 25 C chöùc 4 P01 27 C chöùc 5 N13 25 C chöùc 6 N34 26 C chöùc 7 P02 26 C chöùc 8 N15 27 C chöùc 9 N24 21 Baûng 1: BAÛNG 2: Maõ Löông ngaøy Möùc tieàn Tyû leä thueá T0 10
Đồng bộ tài khoản