intTypePromotion=3

Bài tập Nguyên lý kế toán - ĐH Kinh Tế

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

1
894
lượt xem
318
download

Bài tập Nguyên lý kế toán - ĐH Kinh Tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo tài liệu "Bài tập Nguyên lý kế toán - ĐH Kinh Tế", tài liệu này gồm 1 số bài tập tự luận giúp bạn củng cố những kiến thức đã học trong nguyên lý kế toán, nâng cao kỹ năng thực hành kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Nguyên lý kế toán - ĐH Kinh Tế

 1. Bài tập Nguyên Lý Kế Toán
 2. TRƯ NG I H C KINH T KHOA K TOÁN Bài t p NGUYÊN LÍ K TOÁN L I NÓI U Cùng v i vi c biên so n Giáo trình Nguyên lí k toán, Khoa K toán, Trư ng i h c Kinh t - i h c à N ng biên so n quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN d a trên n i dung Giáo trình này. Trên tinh th n ph c v gi ng d y và h c t p, góp ph n nâng cao ch t lư ng ào t o, quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN ã ư c nhóm gi ng viên tr c a Khoa chu n b chu áo, th o lu n nhi u l n, sát v i chu n m c k toán, v i các bài t p t ơn gi n n ph c t p. Hi v ng quy n Bài t p s giúp cho sinh viên c ng c nh ng chương ã h c, nâng cao k năng th c hành và chu n b t t cho vi c h c các môn k toán c th ti p theo. Trân tr ng gi i thi u v i b n c, c bi t v i sinh viên trong và ngoài ngành k toán, v i sinh viên các h ào t o quy n BÀI T P NGUYÊN LÍ K TOÁN TRƯ NG I H C KINH T KHOA K TOÁN
 3. BÀI 1 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. M c ích c a k toán là ch cung c p thông tin v tình hình kinh t tài chính cho ngư i qu n lí ơn v . 2. K toán nghiên c u tài s n c a ơn v không ch tr ng thái tĩnh mà còn nghiên c u c s v n ng c a tài s n. 3. K toán ch c n thi t cho các ơn v ho t ng vì m c tiêu l i nhu n. 4. Hai ch c năng cơ b n c a k toán là thông tin và ki m tra. 5. Qui trình k toán trong ơn v g m ba giai o n: Thu th p, o lư ng và ghi nh n. 6. o lư ng i tư ng k toán là tài s n, thư c o hi n v t là thư c o t t nh t. 7. Thư c o giá tr là thư c o b t bu c ư c s d ng trong k toán. 8. S k p th i c a thông tin k toán không c n t ra, mi n là thông tin ó ph n ánh y , toàn di n, trung th c, khách quan ho t ng kinh t tài chính c a ơn v . BÀI 2 V n d ng các nguyên t c k toán chung ư c th a nh n x lí các tình hu ng sau: 1. Ch s h u công ty X cho ông S (nhân viên c a công ty) vay 5.000.000 ng. Kho n n c a ông S có ghi vào s k toán c a công ty X không? 2. Ngày 1/1/N công ty X chi 60.000.000 ng thanh toán ti n thuê văn phòng cho c năm, b t u t ngày 1/1/N. Anh (ch ) hãy cho bi t s ti n thuê văn phòng ư c ghi nh n vào chi phí qu n lý doanh nghi p c a tháng 01/N là bao nhiêu? 3. Ngày 15/06/N Công ty X xu t 100 s n ph m A chuy n i bán cho Công ty Y. Ngày 20/06/N Công ty Y nh n ư c hàng và ch p nh n thanh toán. S s n ph m trên ư c h ch toán tiêu th vào th i i m nào? 4. Ch s h u công ty X mua m t ôtô con dùng riêng cho gia ình v i giá 330.000.000 ng, ã thanh toán b ng chuy n kho n t tài kho n cá nhân c a ông ta. Giá tr c a ôtô trên có ư c ghi vào s k toán c a công ty X không? BÀI 3 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B: C tA C tB 1. Khái ni m th c th kinh doanh a. Chi phí ư c ghi nh n xác nh k t qu kinh doanh trong kì là chi phí phát sinh t o nên doanh thu ã ghi nh n trong kì. 2. Gi thi t ho t ng liên t c b. Vi c ghi chép k toán c a m t ơn v là c l p và tách bi t v i ch s h u c a nó và i v i các ơn v khác. 3. Nguyên t c kì k toán c. Báo cáo k toán c a ơn v ư c l p sau nh ng kho ng th i gian nh t nh. 4. Nguyên t c thư c o ti n t d. Giá tr c a tài s n ư c xác nh căn c vào s ti n ho c các kho n tương ương ti n ph i chi ra có tài s n ó t i th i i m hình thành tài s n. 5. Nguyên t c phù h p e. Các i tư ng k toán ph i ư c xác nh giá tr b ng ti n ghi s . 6. Nguyên t c giá phí f. N u vi ph m gi thi t này, vi c o lư ng các i tư ng theo giá th trư ng s có ý nghĩa hơn so v i giá g c 7. Gi thuy t cơ s d n tích g. Các nghi p v kinh t phát sinh ư c ghi nh n không nh t thi t liên quan n vi c thu và chi ti n. BÀI 4 Ch n phương án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Thông tin k toán c n ư c trình bày trung th c và khách quan nh m b o m yêu c u v :
 4. a. Tính tr ng y u b. úng h n c. Tính so sánh d. tin c y 2. M c tiêu chính c a nguyên t c nh t quán nh m: a. Cung c p thông tin úng th i h n b. Tăng cư ng tính so sánh ư c c a các báo cáo tài chính gi a các kì k toán khác nhau c. B o m s phù h p doanh thu và chi phí trong m t kì k toán d. B o m các thông tin gi ng nhau ư c trình bày trong m i kì k toán 3. Khái ni m th c th kinh doanh ư c ph n ánh t t nh t qua phát bi u nào sau ây: a. Khi công ti m và công ti con ư c h p nh t cho m c ích k toán, gi thi t này b vi ph m b. Cách t t nh t o lư ng tin c y k t qu ho t ng c a ơn v là o lư ng các k t qu 1o t i th i i m nó b gi i th . c. Ho t ng c a ơn v ư c tách bi t v i ngư i ch s h u và các ơn v khác. d. M t th c th kinh doanh là ơn v kinh doanh làm t i a hoá l i ích c a ngư i ch s h u 4. ơn v k toán có th là: a. Doanh nghi p s n xu t hay doanh nghi p thương m i b. Ngân hàng c. Trư ng h c, b nh vi n d. C a, b và c. 5. Khi có l m phát phi mã thì vi c áp d ng nguyên t c nào sau ây s làm gi m tính h u ích c a thông tin k toán : a. Nguyên t c giá g c b. Nguyên t c phù h p c. Nguyên t c th n tr ng d. C a và c 6. M c dù có ý ki n ph n i liên quan n vi c s d ng giá g c xác nh giá tr tài s n, giá g c v n ư c s d ng vì: a. Ph n ánh t t giá hi n hành b. B o m ph n ánh giá tr tài s n úng v i chi phí th c t c. Làm ơn gi n vi c so sánh s li u qua các năm d. Giá g c tính n s thay i v giá c a i tư ng ư c o lư ng. 7. Theo phương th c bán hàng hóa thông thư ng, doanh thu ư c ghi nh n khi: a. Doanh nghi p ã thu ư c ti n b. Quy n s h u hàng hoá bán ra ư c chuy n giao c. Ngư i mua ã nh n ư c hàng d. Hàng hóa ã ư c xu t kho 8. Phát bi u nào sau ây c p n nguyên t c phù h p: a. Ghi nh n tài s n ph i phù h p v i ngu n hình thành tài s n b. Ti n chi ra trong kì ph i phù h p v i ti n thu trong kì c. Thu nh p nên ư c báo cáo trên cơ s hàng quí d. Chi phí xác nh k t qu ph i phù h p v i doanh thu ã ghi nh n 9. Nguyên t c nào cho phép ghi nh n m t kho n l khi có ch ng c chưa ch c ch n: a. Th n tr ng b. Phù h p c. Nh t quán
 5. d. Khách quan 10. Nguyên t c tr ng y u liên quan n a. Nh ng kho n m c có s ti n l n: b. Nh ng thông tin mà vi c không trình bày ho c trình bày sai nh ng thông tin này làm nh hư ng n vi c ra quy t nh c a ngư i s d ng nh ng thông tin này. c. Nh ng nghi p v phát sinh thư ng xuyên v i qui mô l n d. Vi c cung c p thông tin cho ngư i s d ng BÀI 5 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Khái ni m ơn v k toán ch phù h p khi ơn v ư c c p n là m t doanh nghi p ho t ng vì l i nhu n. 2. Gi thi t ho t ng liên t c ư c v n d ng trong h u h t các trư ng h p tr khi m t doanh nghi p chu n b gi i th . 3. N u công ti A mua tài s n c a công ti B, nguyên t c giá phí yêu c u công ti A ghi nh n tài s n theo úng giá g c ban u mà công ti B ã ghi nh n. 4. Theo nguyên t c phù h p, có th có m t kho n chi phí ư c ph n ánh trên báo cáo tài chính c a m t kì, nhưng vi c chi ti n l i di n ra vào m t kì k toán khác. 5. Khi s ti n c a m t kho n m c ư c các k toán viên cho là không tr ng y u so v i các kho n m c khác, kho n m c ó có th b xoá b kh i s k toán. 6. Tuân th nguyên t c nh t quán ư c hi u là vi c áp d ng các nguyên t c và phương pháp k toán i v i các nghi p v tương t không ư c thay i trong b t kì trư ng h p nào. 7. Khi giá th trư ng c a m t tài s n thay i thì k toán ư c phép i u ch nh giá tr c a tài s n ó v giá th trư ng trong b t kì trư ng h p nào. BÀI 6 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Tài s n c a ơn v là nh ng ngu n l c kinh t do ơn v ki m soát và có th mang l i l i ích kinh t trong tương lai. 2. Tài s n c a ơn v ph i là nh ng tài s n thu c quy n s h u c a ơn v . 3. K toán ch ghi nh n nh ng tài s n xác nh ư c giá tr m t cách áng tin c y. 4. T i th i i m ký h p ng mua hàng hóa, ơn v ghi nh n hàng hóa ó là tài s n c a ơn v . 5. Nguyên t c th n tr ng yêu c u kh năng mang l i l i ích kinh t trong tương lai c a tài s n ph i ch c ch n. 6. T t c nh ng tài s n thuê u không ph i là tài s n c a ơn v . 7. Chi phí nghiên c u không u c ghi nh n là tài s n vô hình vì không ch c ch n chi phí này có mang l i l i ích kinh t trong tương lai hay không. 8. Chí phí tr trư c là tài s n. 9. Vi c qui nh tiêu chu n giá tr i v i TSC th hi n nguyên t c tr ng y u c a k toán. 10. Hàng t n kho ch bao g m nh ng hàng hoá ư c lưu tr t i kho c a ơn v . 11. Theo chu n m c k toán (VAS 01), chi phí ph i tr ư c xem là n ph i tr . 12. Ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p lãi ho c l s làm tăng ho c gi m ngu n v n ch s h u. 13. Trách nhi m pháp lý c a ơn v i v i ngu n v n ch s h u và n ph i tr là gi ng nhau. 14. M t lo i ngu n v n ch tham gia hình thành nên m t lo i tài s n. 15. Ngu n v n ch s h u c a m t ơn v ư c xác nh khi ã xác nh ư c giá tr tài s n và n ph i tr c a ơn v . BÀI 7 Ch n m t ý c t A phù h p v i m t ý c t B:
 6. C tA C tB 1.Tài s n ng n h n a. Ti m năng làm tăng ti n và các kho n tương ương ti n 2. Tài s n dài h n b. Giá tr v n ch s h u ư c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr tài s n và n ph i tr . 3. N ph i tr c. Tài s n ng n h n d tr cho quá trình ho t ng c a ơn v . 4. Ngu n v n CSH d. Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trong vòng m t năm 5. L i ích kinh t e. Quy n s d ng l i ích kinh t do m t ngu n l c mang l i. 6. Tài s n c nh f. Nh ng kho n chi tiêu ã phát sinh nhưng liên quan n l i ích kinh t c a nhi u kì k toán 7. Phương trình k toán g. Kho ng th i gian trung bình t lúc chi ti n mua v t tư, hàng hoá d tr cho s n xu t kinh doanh n khi bán thành ph m hàng hoá hay cung c p d ch v thu ư c ti n. 8. Ngu n v n kinh doanh h. Ngu n v n ch s h u tài tr cho b ph n tài s n dùng vào m c ích kinh doanh. 9. Các kho n ph i thu i.Nh ng kho n n có th i h n thanh toán trên m t năm. 10. Hàng t n kho k.Tài s n có th i gian luân chuy n trong m t chu kì kinh doanh bình thư ng. 11. N ng n h n l.Ph n ánh m i quan h gi a tài s n và ngu n hình thành tài s n. 12. N dài h n m. Nghĩa v hi n t i phát sinh t các giao d ch và s ki n ã qua mà ơn v ph i thanh toán t ngu n l c c a mình. 13. Chu kì kinh doanh n.Tài s n dài h n do ơn v n m gi s d ng cho ho t ng thông thư ng c a ơn v . 14. Quy n ki m soát o. Quy n c a ơn v nh n ti n, hàng hoá ho c d ch v t các t ch c, cá nhân khác. 15. Chí phí tr trư c p. Tài s n có th i gian luân chuy n dài hơn m t chu kì kinh doanh bình thư ng. BÀI 8 D a vào nh nghĩa và tiêu chu n ghi nh n tài s n hãy gi i thích các ngu n l c sau ây có ph i là tài s n c a ơn v hay không? 1. Nguyên li u, v t li u ơn v mua v ph c v cho quá trình s n xu t. 2. M t i ngũ công nhân v i tay ngh cao. 3. M t lư ng hàng hoá th c ph m l n t i kho c a ơn v ã b m m c và quá h n không th tiêu th ư c dù ơn v có h giá n m c nào. 4. M t thi t b s n xu t ư c ơn v thuê ngoài trong th i gian ng n s d ng thay cho thi t b c a ơn v b hư h ng ang s a ch a. 5. Nhãn hi u s n ph m hàng hóa c a ơn v r t n i ti ng a phương. BÀI 9 Có tài li u v tình hình tài s n và ngu n v n c a m t doanh nghi p vào ngày 01/01/N như sau: ( VT: 10.000 ng) 1. u tư trái phi u 5.000 2. Máy móc thi t b 125.000 3. Ngu n v n kinh doanh 455.000 4. V n góp liên doanh 21.000 5. Vay ng n h n ngân hàng 20.000 6. Ph i thu c a khách hàng 12.000 7. Ph i tr cho ngư i bán 55.000 8. T m ng 2.000 9. V t l i u ph 9.000 10. Thu ph i n p Nhà nư c 15.000 11. Công c , d ng c 3.000
 7. 12. S n ph m d dang 6.000 13. Ti n m t 2.000 14. Ph i tr ngư i lao ng 50.000 15. Nhà xư ng 240.000 16. Vay dài h n 140.000 17. Thi t b văn phòng 137.000 18. Ti n g i ngân hàng 115.000 19. Nguyên li u, v t li u chính 15.000 20. B n quy n v ch t o s n ph m m i 25.000 21. L i nhu n chưa phân ph i 60.000 22. Thành ph m 24.000 23. Qu u tư phát tri n 10.000 24. Ph n m m máy vi tính 17.000 25. u tư c phi u dài h n 17.000 26. Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n 110.000 27. Giá tr quy n s d ng t 120.000 28. Câu l c b , nhà văn hóa 20.000 Yêu c u: 1. Hãy s p x p các kho n m c trên theo t ng lo i tài s n (ng n h n và dài d n) và t ng lo i ngu n v n (N ph i tr và Ngu n v n ch s h u) c a Công ti. 2. Cho bi t t ng giá tr tài s n và t ng giá tr ngu n v n c a công ti. Nh n xét. BÀI 10 V n d ng m i quan h gi a tài s n và ngu n v n xác nh ngu n v n kinh doanh c a doanh nghi p trong trư ng h p sau: Ti n m t 50.000 Ph i tr cho ngư i bán 100.000 Thành ph m 35.000 Ph i thu c a khách hàng 22.000 Vay ng n h n 250.000 Máy móc, thi t b 600.000 u tư n g n h n 120.000 Hàng mua ang i ư ng 20.000 Vay dài h n 450.000 Ph i tr cho ngư i lao ng 10.000 Hàng g i i bán 30.000 Nguyên li u, v t li u 130.000 L i nhu n chưa phân ph i 75.000 Nhà xư ng 250.000 S n ph m d dang 60.000 Công c , d ng c 15.000 Vay dài h n n h n tr 100.000 Ngu n v n kinh doanh X
 8. BÀI 11 Ch n phương án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Ch ng t nào sau ây không th làm căn c ghi s : a. Hoá ơn bán hàng b. Phi u xu t kho c. L nh chi ti n d. Phi u chi. 2. Ch ng t nào sau ây không ph i là ch ng t g c: a. Hoá ơn bán hàng b. Phi u xu t v t tư theo h n m c c. B ng kê chi ti n d. Phi u thu 3. Y u t nào sau ây không ph i là y u t b t bu c c a m t hoá ơn bán hàng: a. Ngày, tháng, năm b. Phương th c bán hàng c. Tên, a ch ngư i bán, ngư i mua d. Tên, s lu ng, giá tr hàng 4. Y u t nào sau ây d n t i ch ng t không m b o v hình th c khi ki m tra: a. T y xoá b. Ghi b ng bút chì c. Không ghi ngày tháng d. C a, b và c. 5. Khi ki m tra n i dung ch ng t c n ki m tra: a. Vi c tính toán s li u trên ch ng t b. Qui mô nghi p v có úng m c phê chu n không c. Nghi p v kinh t ph n ánh trên ch ng t có h p pháp không d. C a, b và c. 6. Trong hóa ơn giá tr gia tăng, y u t nào là b t bu c a. S lư ng, thành ti n hàng mua b. Phương th c thanh toán c. Ngày, tháng, năm d. C a,b và c BÀI 12 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. Ch ng t ư c xác nh là b o m tính pháp lí trư c h t ph i có y các y u t c a m t b n ch ng t . 2. M t yêu c u v tính pháp lý c a ch ng t là ph i có các ch ký c a các bên có liên quan. 3. Ch ng t m nh l nh có th làm căn c ghi s 4. Ch ng t th t c k toán là lo i ch ng t có y cơ s pháp lý cho các cu c thanh tra, ki m tra. 5. M i nghi p v ghi vào s sách k toán u ph i có ch ng t h p pháp, h p l . tín)
 9. BÀI 13 Cho các c m t sau: a. T ng h p b. Chi ti t c. Ghi kép d. Ghi ơn e. Quan h ƯKT f. nh kho n g. S dư u kì h. S dư cu i kì i. S phát sinh j. S phát sinh tăng k. Tài s n l. Ngu n v n m. Cùng bên n. Ngư c bên o. N p. Có q. Cân i tài kho n r. T ng h p chi ti t s. i chi u bàn c t. Bút toán Ch n các c m t cho s n trên i n vào ch tr ng trong các nh nghĩa sau: 1. ........ là khái ni m bi u th m i quan h mang tính hai m t gi a tài s n và ngu n v n, gi a tăng và gi m c a các i tư ng k toán c th trong m i nghi p v kinh t . 2. Vi c s d ng các tài kho n t ng h p ph n ánh và theo dõi các i tư ng k toán có n i dung kinh t d ng t ng quát g i là k toán........ 3. ........là s hi n có c a i tư ng k toán ph n ánh trên tài kho n lúc u kì. 4. S bi n ng làm tăng i tư ng k toán trong kì là ......... 5. K t c u c a tài kho n ph n ánh ........ luôn ngư c v i k t c u c a tài kho n ph n ánh ....... 6. K t c u c a tài kho n........luôn gi ng v i k t c u c a tài kho n........ 7. Tài kho n .......dùng ph n ánh m t cách chi ti t v i tư ng k toán ã ph n ánh trong tài kho n ........ tương ng. 8. S dư u kì c a tài kho n ph n ánh tài s n ư c qui nh n m bên ........ 9. S phát sinh tăng n m ........ v i s dư u kì, s phát sinh gi m n m ........v i s dư u kì. 10. Vi c ghi chép ph n ánh nghi p v kinh t vào ít nh t hai tài kho n có liên quan theo úng quan h i ng k toán g i là ....... 11. M i nghi p v kinh t sau khi ....... xác nh ghi N vào tài kho n nào, ghi Có vào tài kho n nào v i s ti n bao nhiêu, k toán th c hi n b ng m t l n ghi vào tài kho n g i là....... 12. ki m tra s liêu ghi chép gi a các tài kho n t ng h p có th s d ng b ng.... ho c b ng ......., còn ki m tra vi c ghi chép gi a tài kho n t ng h p và tài kho n chi ti t có th l p b ng ....... Lưu ý: Có nh ng c m t ư c s d ng nhi u hơn m t l n và có nh ng c m t có th không ư c s d ng. BÀI 14 Ch n phương án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Tài kho n k toán thi t k theo ki u 2 bên d a trên cơ s : a. Tính a d ng c a i tư ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c i m v n ng mang tính 2 m t c a i tư ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 2. Tài kho n k toán thi t k theo nhi u c p khác nhau d a trên cơ s : a. Tính a d ng c a i tư ng k toán b. Yêu c u c a qu n lí phù h p v i tính a d ng c a i tư ng k toán. c. c i m v n ng mang tính 2 m t c a i tư ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép 3. Tài kho n ph n ánh tài s n có k t c u ngư c v i tài kho n ph n ánh ngu n v n d a trên cơ s : a. Tính a d ng c a i tư ng k toán b. Theo yêu c u c a qu n lý c. c i m v n ng mang tính 2 m t c a i tư ng k toán d. m b o nguyên t c ghi kép
 10. 4. Phát sinh tăng tài s n ư c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh tài s n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n 5. Phát sinh gi m tài s n ư c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 6. Phát sinh tăng ngu n v n ư c ph n ánh vào: a. Bên N TK ph n ánh ngu n v n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên Có TK ph n ánh tài s n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 7. Phát sinh gi m ngu n v n ư c ph n ánh vào: a. Bên Có TK ph n ánh tài s n b. Bên Có TK ph n ánh ngu n v n c. Bên N TK ph n ánh ngu n v n d. Bên N TK ph n ánh tài s n 8. Quan h i ng k toán ư c hi u là: a. Quan h gi a tài s n và ngu n v n b. Quan h v i ít nh t 2 tài kho n c. Quan h gi a tăng và gi m d. Quan h v s bi n ng gi a các i tư ng k toán qua m i nghi p v kinh t phát sinh. 9. Tăng tài s n, tăng ngu n v n v i cùng m t lư ng giá tr s làm: a. T ng tài s n và t ng ngu n v n thay i b. Cơ c u tài s n, ngu n v n thay i c. T ng tài s n và t ng ngu n v n tăng lên v i cùng m t lư ng giá tr d. C b và c 10. Ghi kép vào TK ư c hi u là: a. Ghi vào 2 i tư ng k toán b. Ghi theo quan h i ng c. Ghi ng th i vào ít nh t 2 TK theo quan h i ng k toán d. C a và b. 11. Tài kho n t ng h p bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. B ng kê ch ng t c. S cái d. B ng t ng h p chi ti t 12. Tài kho n chi ti t bi u hi n trong th c t là: a. S chi ti t b. B ng kê ch ng t c. S cái d. B ng t ng h p chi ti t
 11. 13. K toán t ng h p và k toán chi ti t có m i quan h th hi n: a. ư c ti n hành ng th i b. Có quan h v m t s li u c. Không có quan h i ng d. C a, b và c 14. Công d ng c a “B ng cân i tài kho n”: a. Ki m tra tính cân i c a tài s n và ngu n v n b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t c. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p d. C a, b và c 15. Công d ng c a “ B ng t ng h p chi ti t”: a. Ki m tra vi c ghi chép trên TK chi ti t b. Ki m tra vi c ghi chép trên TK t ng h p c. Ki m tra s li u gi a k toán t ng h p và k toán chi ti t d. Không câu nào úng BÀI 15 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. N , Có là thu t ng dùng trong k toán phân bi t hai bên c a tài kho n ch không có ý nghĩa v m t kinh t . 2. Ghi kép vào tài kho n là ch ghi vào hai tài kho n có liên quan. 3. Qua các lo i quan h i ng k toán có th th y r ng tính cân i gi a tài s n và ngu n v n s không b phá v . 4. gi m nh kh i lư ng công vi c ghi s có th g p nhi u nh kho n gi n ơn thành m t nh kho n ph c t p. 5. M i tài kho n t ng h p và chi ti t s d ng trong kỳ u ư c ph n ánh trên B ng cân i tài kho n. 6. Khi ki m tra cân i trên B ng cân i tài kho n hoàn toàn úng thì k t lu n vi c ghi chép c a k toán là chính xác. BÀI 16 Ông Nguy n Văn Anh ã ăng kí thành l p m t công ti tư nhân v i tài s n ban u như sau: - Ti n g i ngân hàng : 1.000.000.000 - Ti n m t : 500.000.000 Trong năm N, t i Công ti này có các nghi p v kinh t phát sinh như sau: ( VT: ng) 1. Mua thi t b văn phòng tr giá 60.000.000 ã tr b ng TGNH. 2. Mua thi t b s n xu t 250.000.000, ã chuy n kho n tr cho ngư i bán 100.000.000, s còn l i công ti còn n. 3. Mua nguyên li u c a ngư i bán M chưa tr ti n tr giá 50.000.000. 4. Mua công c dung c tr giá 12.000.000 ã tr b ng ti n m t. 5. Vay ng n h n tr h t n cho ngư i bán M. 6. Dùng ti n m t tr lương nhân viên 3.000.000 Yêu c u: 1. Xác nh phương trình k toán khi thành l p công ti. 2. Xác nh tài s n và ngu n v n c a công ti sau m i nghi p v kinh t trên qua phương trình k toán. BÀI 17 Công ti A có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 31/12/N như sau: ( VT: 1.000 ng)
 12. 1. Ti n m t 50.000 2. Vay ng n h n 80.000 3. Máy móc thi t b 220.000 4. Ph n m m máy vi tính 35.000 5. Nguyên li u, v t li u 70.000 6. Vay dài h n 150.000 7. Ti n g i ngân hàng 170.000 8. Nhà xư ng 350.000 9. Phương ti n v n chuy n 250.000 10. Quĩ u tư phát tri n 30.000 11. Ph i tr cho ngư i bán 65.000 12.Ngu n v n kinh doanh X Trong tháng 01/N+1 có các nghi p v kinh t phát sinh t i công ti như sau: ( VT: 1.000 ng) 1. Mua nguyên v t li u nh p kho tr giá 8.000 b ng ti n g i ngân hàng 2. Mua công c , d ng c nh p kho tr giá 7.500 chưa tr ti n cho ngư i bán. 3. Vay ng n h n ngân hàng mua nguyên v t li u nh p kho: 10.000. 4. Mua b ng phát minh sáng ch tr giá 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 5. Dùng ti n m t tr n cho ngư i bán 7.500. Yêu c u: 1. Aïp d ng phương trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t phương trình k toán công ti vào ngày 31/12/N? 2. Cho bi t phương trình k toán sau m i nghi p v kinh t trên. BÀI 18 Công ti B có tình hình tài s n và ngu n v n vào ngày 01/01/N như sau: ( VT: 1.000 ng) Ti n m t 50.000 Ti n g i ngân hàng 1.000.000 Ph i thu c a khách hàng 120.000 Nguyên li u v t li u 750.000 TSC h u hình 5.000.000 Hao mòn TSC h u hình 750.000 Ph i tr cho ngư i bán 550.000 Vay ng n h n 1.500.000 Ph i tr ngư i lao ng 30.000 Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 50.000 Ngu n v n kinh doanh X Qu u tư phát tri n 600.000 L i nhu n chưa phân ph i 120.000 Trong tháng có các nghi p v phát sinh như sau: 1. Mua v t li u nh p kho, tr giá 45.000 chưa tr ti n ngư i bán. 2. Khách hàng tr ti n 20.000 b ng ti n g i ngân hàng. 3. Tr h t lương cho ngư i lao ng b ng ti n m t: 30.000 4. Chi ti n m t tr n cho ngư i bán: 70.000. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 150.000 6. Dùng ti n g i ngân hàng tr n vay ng n h n: 200.000. 7. Chi ti n m t thanh toán n thu Nhà nư c: 20.000.
 13. 8. Trích t l i nhu n chưa phân ph i b sung Ngu n v n kinh doanh: 100.000 và Qu u tư phát tri n: 20.000. Yêu c u: 1. Aïp d ng phương trình k toán tìm giá tr c a X, Sau ó cho bi t phương trình k toán công ti vào ngày 01/01/N? 2. Phân tích s bi n ng c a các i tư ng k toán và nh n xét v s thay i c a Tài s n và Ngu n v n sau m i nghi p v kinh t phát sinh. 3. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 19 Có các nghi p v kinh t phát sinh trong tháng 01/N t i Công ti C như sau: ( VT: ng) 1. Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t: 20.000.000. 2. Chi ti n m t tr lương còn n ngư i lao ng: 15.000.000. 3. Khách hàng tr ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng:15.000.000. 4. Mua v t li u nh p kho, chưa thanh toán cho ngư i bán 13.000.000. 5. Vay ng n h n Ngân hàng tr n cho ngư i bán: 50.000.000. 6. Ch s h u b sung v n kinh doanh b ng m t phương ti n v n t i tr giá 250.000.000. 7. B sung ngu n v n kinh doanh t l i nhu n chưa phân ph i 25.000.000. 8. Chuy n ti n g i ngân hàng tr ti n vay ng n h n: 20.000.000. 9. Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán thu còn n Ngân sách: 5.000.000. 10. Ch s h u rút v n kh i Doanh nghi p 10.000.000 b ng ti n m t. Yêu c u: 1. S p x p các nghi p v kinh t trên theo các lo i quan h i ng k toán, ng th i phân tích nh hư ng c a các nghi p v kinh t trên n phương trình k toán c a Doanh nghi p. 2. nh kho n các nghi p v kinh t trên. BÀI 20 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S dư u kì c a các tài kho n t i Công ti D như sau: TK 111 - Ti n m t 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 130.000.000 TK 131 - Ph i thu c a khách hàng 18.000.000 Trong ó: - Ph i thu c a ơn v X 10.000.000 - Ph i thu c a ơn v Y 8.000.000 TK 152 - Nguyên li u v t li u 32.000.000 TK 211 - TSC h u hình 400.000.000 TK 214 - Hao mòn TSC 80.000.000 TK 311 - Vay ng n h n 20.000.000 TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán 80.000.000 Trong ó: - Ph i tr cho ơn v M 50.000.000 - Ph i tr cho ơn v N 30.000.000 TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng 15.000.000 TK 341 - Vay dài h n 115.000.000 TK 411 - Ngu n v n kinh doanh 280.000.000
 14. B- Trong kì có các nghi p v kinh t phát sinh như sau: 1. Mua nguyên v t li u c a ơn v M nh p kho theo giá mua: 10.000.000, chưa tr ti n. 2. ơn v X tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 10.000.000. 3. Doanh nghi p chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho ơn v M. 4. Mua v t li u ph c a ơn v N nh p kho, tr giá 20.000.000 chưa tr ti n. 5. Ch s h u b sung v n kinh doanh m t thi t b s n xu t tr giá 60.000.000. 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t s ti n còn n cho ơn v N. 7. ơn v Y tr ti n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 8.000.000. 8. Dùng ti n m t tr lương cán b công nhân viên: 15.000.000. II/ Yêu c u: 1. nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh. 2. M các tài kho n c n thi t ph n ánh s dư u kì, s phát sinh trong kì và rút ra s dư cu i kì c a các tài kho n. 3. L p B ng cân i tài kho n vào cu i kì. BÀI 21 I/Tài li u: ( VT: ng) A- Ngày 01/01/N có tình hình m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p cơ khí như sau: TK 331 - Ph i tr cho ngư i bán 50.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho Công ti A 30.000.000 + Ph i tr cho Công ti B 20.000.000 TK 152 -Nguyên li u,v t li u 100.000.000 Trong ó: + S t 60.000.000 + Thép 30.000.000 + Sơn 10.000.000 TK 112 - Ti n g i ngân hàng 160.000.000 TK 111-Ti n m t 10.000.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Mua c a Công ti A: 10.000 kg s t, thành ti n 20.000.000 và 5.000 kg thép thành ti n 7.500.000. V t li u ã nh p kho, nhưng chưa thanh toán ti n. 2. Mua c a Công ti B: 10.000 kg thép, tr giá 15.000.000. V t li u ã nh p kho, nhưng chưa thanh toán ti n. 3. Mua c a Công ti C: 5.000 kg s t, tr giá 10.000.000, ã nh p kho và thanh toán b ng ti n m t. 4. Mua c a Công ti A: 5.000 kg sơn, thành ti n 1.250.000, ã nh p kho nhưng chưa thanh toán ti n. 5. Xu t kho nguyên li u, v t li u dùng tr c ti p cho s n xu t (ghi N TK “Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p”) g m: - S t 20.000 kg, thành ti n: 40.000.000 - Thép 15.000 kg, thành ti n: 22.500.000 - Sơn 25.000 kg, thành ti n: 6.250.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr n cho ngư i bán 60.000.000. Trong ó: - Tr cho Công ti A : 40.000.000 - Tr cho Công ti B : 20.000.000
 15. II/ Yêu c u: 1. nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n. 2. L p B ng t ng h p chi ti t v t li u c a Doanh nghi p, cho bi t s lư ng v t li u t n u tháng 01/NN g m có: - S t: 30.000 kg - Thép: 20.000 kg - S ơn : 40.000 kg 3. L p B ng t ng h p chi ti t thanh toán v i ngư i bán. 4. i chi u s li u trên B ng t ng h p chi ti t v i s li u trên tài kho n t ng h p tương ng. BÀI 22 I/Tài li u: ( VT: 1.000 ng) A- Tình hình tài s n và ngu n v n c a Doanh nghi p X vào ngày 01/01/N như sau: - Ti n m t 100.000 - Ti n g i ngân hàng 1.200.000 - Ph i thu c a khách hàng 100.000 - Nguyên li u, v t li u 410.000 - Tài s n c nh h u hình 2.800.000 - Vay ng n h n 200.000 - Vay dài h n 560.000 - Ph i tr cho ngư i bán 140.000 - Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 80.000 - Ph i tr ngư i lao ng 30.000 - Ngu n v n kinh doanh 3.500.000 - Qu u tư phát tri n 100.000 B- Trong tháng 01/NN có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. Ch s h u góp v n b sung b ng ti n m t: 150.000. 2. Mua nguyên v t li u tr giá 50.000 nh p kho, chưa tr ti n ngư i bán. 3. Rút TGNH v nh p qu ti n m t chu n b tr lương: 30.000. 4. Chi ti n m t tr lương ngư i lao ng: 30.000. 5. Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu cho Ngân sách: 5.000 và tr n vay ng n h n ngân hàng: 100.000. 6. Vay dài h n ngân hàng mua m t thi t b ng l c, tr giá 60.000. 7. T m ng cho nhân viên thu mua i công tác b ng ti n m t: 3.000. 8. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho ngư i bán: 140.000. 9. Khách hàng tr ti n b ng chuy n kho n qua ngân hàng: 40.000. 10. Vay ng n h n mua công c , d ng c nh p kho tr giá: 60.000. II/Yêu c u: 1. M các tài kho n liên quan, ph n ánh s dư u tháng, s phát sinh trong tháng và rút ra s dư cu i tháng c a các tài kho n. 2. L p B ng cân i tài kho n vào ngày 31/01/N. 3. L p B ng i chi u ki u bàn c vào ngày 31/01/N. BÀI 23
 16. Có s li u trên m t s tài kho n c a m t Doanh nghi p như sau: ( VT: ng) N TK Ti n m t Có N TK TGNH Có SD: xxx SD: xxx (1) 2.000.000 2.500.000 (4) (5)4.000.000 1.200.000 (3) (6) 3.000.000 500.000 (7) 2.500.000 (8) 3.000.000 (9) 1.500.000 (10) N TK NL, VL Có N TK Ph i thu KH Có SD: xxx SD: xxx (2) 25.000.000 2.000.000 (1) (4) 2.500.000 4.000.000 (5) (10) 1.500.000 3.000.000 (6) N TK Ph i tr NB Có SD: xxx (3) 1.200.000 (7) 500.000 25.000.000 (2) (8) 2.500.000 (9) 3.000.000 N TK Ph i tr NB A Có N TK Ph i tr NB B Có SD: xxx SD: xxx (3) 1.200.000 15.000.000 (2) (8) 2.500.000 10.000.000 (2) (7) 500.000 (9) 3.000.000 Yêu c u: Trình bày n i dung kinh t c a các nghi p v trên. BÀI 24 I/Tài li u: ( VT: ng) A- S dư vào ngày 01/01/N c a m t s tài kho n t i m t Doanh nghi p như sau: - TK Ph i thu khác (138) 1.500.000 Trong ó: + Ph i thu c a công nhân A 1.000.000 + Ph i thu c a ơn v X 500.000 - TK Ph i tr , ph i n p khác (338) 3.000.000 Trong ó: + Ph i tr cho công nhân B 1.200.000 + Ph i tr cho ơn v Y 1.800.000 - TK Ti n m t (111) 3.200.000 B- Trong tháng 01/N có các nghi p v kinh t phát sinh: 1. ơn v X tr n cho Doanh nghi p b ng ti n m t: 500.000 2. Kh u tr ti n lương c a công nhân A v kho n ph i thu: 500.000 3. Chi ti n m t tr n cho công nhân B, s ti n: 1.200.000 4. Dùng ti n m t tr n cho ơn v Y: 800.000 II/ Yêu c u:
 17. 1. nh kho n các nghi p v kinh t trên. 2. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan 3. Cho bi t tình hình các kho n ph i thu, ph i tr khác vào cu i ngày 31/01/N c a Doanh nghi p. BÀI 25 Ch n phương án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Các tài kho n ư c phân lo i thành lo i tài kho n cơ b n, lo i tài kho n i u ch nh và lo i tài kho n nghi p v . Vi c phân lo i như v y là d a trên: a. N i dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. M c ph n ánh c a tài kho n d. M i quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 2. Vi c phân lo i tài kho n thành tài kho n ph n ánh tài s n, tài kho n ph n ánh ngu n v n và tài kho n ph n ánh quá trình kinh doanh là d a trên: a. N i dung kinh t c a tài kho n b. Công d ng c a tài kho n c. M c ph n ánh c a tài kho n d. M i quan h c a tài kho n v i báo cáo tài chính. 3. Tài kho n nào dư i ây không thu c nhóm tài kho n có s dư n : a. TK Ti n m t b. TK tài s n c nh h u hình c. TK Ph i thu c a khách hàng d. TK Nguyên li u, v t li u 4. Tài kho n nào dư i ây thu c nhóm tài kho n có s dư N - Có: a. TK Ph i thu c a khách hàng b. TK Ph i tr cho ngư i bán c. TK Ph i thu khác d. C a, b, c. 5. Tài kho n nào dư i ây không cùng nhóm v i các tài kho n còn l i: a. TK Chi phí bán hàng b. TK Chi phí qu n lí doanh nghi p c. TK Chi phí tr trư c d. TK Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p BÀI 26 Hãy phân lo i nh ng tài kho n sau ây theo công d ng và k t c u c a tài kho n: TK 111 - Ti n m t TK 152 - Nguyên li u, v t li u TK 112 - TGNH TK 311 - Vay ng n h n TK 138 - Ph i thu khác TK 411 - Ngu n v n kinh doanh TK 338 - Ph i tr khác TK 632 - Giá v n hàng bán TK 711 - Thu nh p khác TK 911 - X K t qu kinh doanh TK 531 - Hàng bán b tr l i TK 214 - Hao mòn TSC TK 515 - Thu nh p tài chính TK 635 - Chi phí tài chính TK 641 - Chi phí bán hàng TK 627 - Chi phí SX chung TK 131 - Ph i thu c a khách hàng TK 154 - Chi phí SXKD d dang TK 335 - Chi phí ph i tr TK 413 - Chênh l ch t giá TK 242 - Chi phí tr trư c dài h n TK 139 - DP ph i thu khó òi TK 511 - Doanh thu bán hàngTK 642 - Chi phí QLDN BÀI 27 I/Tài li u: ( VT: ng)
 18. A- Tình hình thanh toán c a m t Doanh nghi p v i ngư i bán, ngư i mua vào ngày 01/01/N th hi n qua s dư c a hai tài kho n. - TK Ph i thu c a khách hàng (131) (Dư N ) 12.000.000 Chi ti t: + Ph i thu c a Công ti A 10.000.000 + Ph i thu c a Công ti B 2.000.000 - TK Ph i tr cho ngư i bán (331) (Dư Có) 8.000.000 Chi ti t: + Ph i tr cho Công ti M 5.000.000 + Ph i tr cho Công ti N 3.000.000 B- Trong tháng 01/NN Doanh nghi p có tình hình sau: 1. Mua nguyên li u tr giá 5.000.000 c a Công ti N nh p kho, chưa tr ti n. 2. Công ti A tr h t s ti n còn n Doanh nghi p b ng chuy n kho n qua ngân hàng 3. Vay ng n h n ngân hàng tr n cho Công ti M: 4.000.000 4. ng trư c ti n m t cho Công ti Q mua hàng: 2.500.000. 5. Công ti B chuy n kho n tr n cho Doanh nghi p: 2.000.000 6. Chuy n ti n g i ngân hàng tr h t n cho Công ti N và ng thêm 4.000.000 mua v t li u. 7. Công ti B ng trư c ti n mua hàng cho Doanh nghi p b ng ti n m t 1.500.000. 8. Nh p kho nguyên v t li u c a Công ti Q chuy n n, ti n hàng ư c tr vào s ti n ã ng trư c (nghi p v 4) tr giá: 2.250.000. II/ Yêu c u: 1. Ph n ánh tình hình trên vào các tài kho n có liên quan. 2. Tính s dư cu i kì c a TK 131, TK 331 và các tài kho n chi ti t c a chúng. Cho bi t ý nghĩa c a các con s này. 3. L p b ng t ng h p chi ti t Ph i thu c a khách hàng và Ph i tr cho ngư i bán. BÀI 28 Nh ng nh n nh sau ây là úng hay Sai. Gi i thích. 1. K toán ch ghi nh n nh ng i tư ng có th xác nh ư c giá tr b ng ơn v ti n t . 2. Nguyên t c giá g c không ph i là nguyên t c duy nh t o lư ng i tư ng k toán. 3. Giá g c là t t nh t o lư ng i tư ng k toán. 4. Trong th c t , khi doanh nghi p b gi i th hay phá s n thì giá tr th c hi n ròng ư c s d ng ph bi n nh t trong o lư ng tài s n. 5. Vi c s d ng giá g c trong o lư ng i tư ng k toán có th m b o ư c tính tin c y c a thông tin k toán. 6. Vi c o lư ng i tư ng k toán ph i mang tính chính xác tuy t i. 7. Có nhi u phương pháp o lư ng m t i tư ng k toán. 8. Tin c y và th ng nh t là hai yêu c u cơ b n c a vi c o lư ng i tư ng k toán. 9. Giá thay th thích h p khi s d ng o lư ng tài s n, công n nh ng qu c gia có m c l m phát cao. 10. m b o o lư ng i tư ng k toán chính xác, t t c các chi phí ph i ư c t p h p tr c ti p. 11. Khi phân b chi phí, v n quan tr ng nh t là xác nh tiêu th c phân b phù h p. 12. Cơ s o lư ng n ph i tr thư ng d a trên cơ s o lư ng tài s n. 13. Chi phí phát sinh mà mang l i l i ích kinh t trong tương lai là chi phí xác nh k t qu . 14. Chi phí xác nh k t qu là chi phí khi phát sinh s làm gi m tài s n ho c tăng n ph i tr . 15. Doanh thu s ư c ghi nh n khi làm tăng m t tài s n nhưng không làm gi m tài s n khác ho c tăng n ph i t r . 16. M i nghi p v tăng ngu n v n ch s h u s ư c ghi nh n là doanh thu.
 19. 17. L i nhu n k toán là chênh l ch gi a doanh thu và chi phí phù h p v i doanh thu. 18. K toán d n tích ghi nh n chi phí, doanh thu t i th i i m phát sinh ch không ph i t i th i i m chi ti n và thu ti n 19. L i nhu n k toán trên cơ s k toán ti n luôn b ng l i nhu n k toán trên cơ s d n tích. 20. Vi c phân lo i chi phí thành chi phí hình thành tài s n và chi phí xác nh l i nhu n ch có ý nghĩa i v i cơ s k toán d n tích. BÀI 29 Doanh nghi p ti n hành mua v t li u X ph c v cho s n xu t. Trong kì có các tài li u liên quan n vi c mua v t li u X như sau: - Giá thanh toán 132.000.000 + Giá mua (chưa có thu GTGT) 120.000.000 + Thu GTGT 12.000.000 - Giá cư c v n chuy n, b c x p (chưa có thu GTGT) 5.280.000 + Thu GTGT 264.000 - Chi phí cho b ph n mua hàng 658.800 - Kh i lư ng v t li u mua 1.800 kg - nh m c hao h t t nhiên 0,72 % - Kh i lư ng v t li u th c t nh p kho 1.794 kg Yêu c u: Tính giá th c t v t li u X nh p kho. (Cho bi t: Doanh nghi p thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr ) BÀI 30 M t Doanh nghi p thương m i thu c di n ch u thu GTGT và xác nh thu GTGT ph i n p theo phương pháp kh u tr , trong kì có tình hình mua hàng hóa như sau: Mua m t lô hàng Y, giá mua (chưa có thu GTGT) 829.200.000 , thu GTGT 10%, tr ng lư ng hàng ki m nh n bàn giao cho ơn v v n t i 60.000 kg. Giá cư c v n chuy n lô hàng này v nh p kho là 7.812.000 (trong ó thu GTGT là 372.000). S hàng mà ơn v v n t i bàn giao t i kho c a ơn v th c t ch có 59.400 kg. Cho bi t: nh m c hao h t c a hàng Y là 0,48 %. Yêu c u: 1. Tính giá th c t c a hàng Y. 2. Xác nh s ti n hàng (theo giá thanh toán) mà ơn v v n t i ph i b i thư ng? BÀI 31 M t Doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m M và N. Chi phí s n xu t ư c t p h p theo dây chuy n s n xu t cho c hai lo i s n ph m. Trong kì, k toán ã t p h p chi phí s n xu t như sau: ( VT: ng) - Chi phí NVL tr c ti p : 18.400.000 - Chi phí nhân công tr c ti p : 14.700.000 - Chi phí s n xu t chung : 2.058.000 Cu i kì, hoàn thành nh p kho 100 s n ph m M và 50 s n ph m N. Yêu c u: Tính giá thành s n ph m M và N hoàn thành nh p kho. Bi t r ng: - u kì và cu i kì không có s n ph m d dang - Chi phí nguyên v t li u tr c ti p ư c phân b cho t ng lo i s n ph m theo nh m c nguyên v t li u tiêu hao. Cho bi t: + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m M: 70.000 /sp
 20. + nh m c tiêu hao NVL cho s n ph m N: 320.000 /sp - Chi phí nhân công tr c ti p ư c phân b cho t ng lo i s n ph m theo ti n lương nh m c. Cho bi t: + nh m c ti n lương c a s n ph m M: 80.000 /sp + nh m c ti n lương c a s n ph m N: 85.000 /sp - Chi phí s n xu t chung ư c phân b cho t ng s n ph m theo chi phí nhân công tr c ti p. BÀI 32 Ch n phương án tr l i úng nh t cho các câu sau: 1. Báo cáo tài chính : a. Ph n ánh khái quát v i tư ng k toán b. Cung c p thông tin cho i tư ng bên ngoài ơn v c. Cung c p thông tin cho i tư ng bên ngoài và các nhà qu n lí ơn v d. C a và c. 2. Báo cáo nào dư i ây không ư c l p trên cơ s k toán d n tích: a. B ng cân i k toán b. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c. Báo cáo lưu chuy n ti n t d. C a và b. 3. Chi phí lãi vay ư c trình bày riêng trên áo cáo k t qu ho t ng kinh doanh là theo nguyên t c a. Nh t quán b. Bù trù c. Tr ng y u b. Ho t ng liên t c 4. Các kho n m c nào ư c ph n ánh ph n tài s n c a B ng cân i k toán: a. Ph i thu c a khách hàng b. Khách hàng ng trư c cho ơn v c. ơn v ng trư c cho ngư i bán d. C b và c. 5. Doanh nghi p có s dư N cu i ngày 31/12/N c a TK 131 ‘ph i thu c a khách hàng là 1.000.000, trong ó: - chi ti t 131-khách hàng A là 1.500.000 (dư n ) - chi ti t 131-khách hàng B là 2.500.000 (dư n ) - chi ti t 131-khách hàng C là 3.000.000 (dư có) Vi c ph n ánh lên b ng Cân i k toán s như sau: a. 1.000.000 bên ph n tài s n b. 4.000.000 ghi bình thư ng bên ph n tài s n, 3.000.000 ghi âm bên tài s n c. 3.000.000 bên ph n ngu n v n d. 4.000.000 bên ph n tài s n, 3.000.000 bên ph n ngu n v n 6. S dư Có c a TK 214 ‘hao mòn TSC s : a. Ghi thư ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi thư ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. c. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v nc a b ng cân i k toán. 7. S dư N c a TK ‘ L i nhu n chưa phân ph i’ s : a. Ghi âm bên tài s n c a b ng cân i k toán. b. Ghi thư ng bên ph n tài s n c a b ng cân i k toán. c. Ghi thư ng bên ph n ngu n v n c a b ng cân i k toán. d. Ghi âm bên ngu n v n c a b ng cân i k toán. 8. T ng l i nhu n k toán trư c thu ư c tính b ng: a. T ng doanh thu bán hàng và cung c p d ch v tr t t c các chi phí trong kì

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản