Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Trần Văn Thảo

Chia sẻ: Kiều Thanh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
65
lượt xem
8
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Trần Văn Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Kế toán quá trình kinh doanh chủ yếu thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung trình bày sau: Kế toán hàng tồn kho; kế toán tài sản cố định hàng hóa; kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất; kế toán bán hàng, ghi nhận doanh thu; kế toán chi phí hoạt động; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hàng; bút toán điều chỉnh, bút toán khóa sổ và kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - TS. Trần Văn Thảo

 1. Chöông 7 KEÁ TOAÙN QUAÙ TRÌNH KINH DOANH CHUÛ YEÁU
 2. KT QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU  KT HÀNG TỒN KHO  KT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HH  KT TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DNSX  KT BÁN HÀNG, GHI NHẬN DOANH THU  KT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  KT CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HIỆN HÀNH  BT ĐIỀU CHỈNH, BÚT TOÁN KHÓA SỔ VÀ KT XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KIH DOANH.
 3. KT HÀNG TỒN KHO  KHÁI NIỆM  NGUYÊN TẮC  CHỨNG TỪ  TÀI KHOẢN  SỔ KT CHI TIẾT  THÔNG TIN  ĐỊNH KHOẢN
 4. KEÁ TOAÙN QUAÙ TRÌNH MUA HAØNG  Mua vaät lieäu, coâng cuï, Hàng hóa nhaäp kho chöa traû tieàn  N TK152,153, 156  N TK133  C TK331
 5. KEÁ TOAÙN QUAÙ TRÌNH MUA HAØNG  Mua vaät lieäu, coâng cuï, hàng hóa nhaäp kho traû ngay baèng tieàn maët, TGNH  N TK152,153, 156  N TK133  C TK111,112
 6. KEÁ TOAÙN QUAÙ TRÌNH mua hàng  Chi phí vaän chuyeån, boác dôõ vaø caùc chi phí khaùc lieân quan trong quaù trình mua NVL, công cụ, hàng hóa nhaäp kho:  N TK 152,153, 156  N TK 133  C TK 111,112,331
 7. KT MUA HÀNG  Chi tieàn maët taïm öùng cho nhaân vieân DN  N TK 141  C TK 111,  Mua coâng cuï, vaät lieäu nhaäp kho baèng tieàn taïm öùng  N TK152,153  N TK133  C TK141
 8. KT TSCĐ HỮU HÌNH  KHÁI NIỆM  NGUYÊN TẮC  KT TĂNG TSCDHH  CHỨNG TỪ  TÀI KHOẢN
 9. KEÁ TOAÙN TĂNG TSCĐHH  Mua taøi saûn coá ñònh höõu hình duøng cho SXKD:  N TK 211  N TK 133  C TK 111,112,331
 10. KT GIẢM TSCĐ DO THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN  BÚT TOÁN XÓA SỔ  N214  N811  C 211  GHI NHẬN KẾT QUẢ THANH LÝ NHƯỢNG BÁN  N 111,112  C3331  C 711
 11. KEÁ TOAÙN QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT  NVL  TSCÑ PXSX TP  NC  KT taäp hôïp CPSX Tính Z
 12. KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SX Söû duïng caùc TK: TK621- CP NVL tröïc tieáp TK622- CP nhaân coâng tröïc tieáp TK627- CP saûn xuaát chung Taäp hôïp CP Keát chuyeån CP TK154 Soá dö cuoái kyø = 0
 13. Keá toaùn CPNVL  Xuaát NVL duøng ñeå tröïc tieáp cheá taïo saûn phaåm N TK621 / C TK152  NVL söû duïng khoâng heát nhaäp laïi kho:  N TK152/C TK621  Xuaát NVL duøng phuïc vuï quaûn lyù PX  N TK627/C TK152
 14. Keá toaùn CP nhaân coâng  Tieàn löông phaûi traû CN tröïc tieáp cheá taïo saûn phaåm N TK622 / C TK334  Tieàn löông phaûi traû CN phuïc vuï trong PX N TK627 / C TK334
 15. KEÁ TOAÙN KHAÁU HAO TSCÑ  Söû duïng TK 214  Khaáu hao cuûa TSCÑ duøng trong phaân xöôûng  N TK627 / C 214
 16. KT CHI PHÍ DÒCH VUÏ MUA NGOAØI  Dich vuï mua ngoaøi phuïc vuï cho saûn xuaát:  N TK627 /  N TK 133  C TK331
 17. TOÅNG HÔÏP CHI PHÍ ÑEÅTÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM  TK SÖÛ DUÏNG: TK154  CP dôû dang ñaàu kyø Z saûn phaåm  Toång hôïp chi phí hoaøn thaønh theo 3 khoaûn muïc nhaäp kho  CP dôû dang cuoái kyø
 18. TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM  Zsp = CPSXDDÑK + CPSXPSTK – CPSXDDCK  621 154  622  627
 19. KEÁ TOAÙN SAÛN PHAÅM HOAØN THAØNH NHAÄP KHO  TK SÖÛ DUÏNG:TK155 Thaønh phaåm  TK154 TK155
 20. KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG  TK SÖÛ DUÏNG  TK 511 – DOANH THU BAÙN HAØNG VAØ CUNG CAÁP DÒCH VUÏ  TK 632 – GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN  TKLQ 111,112,131,333

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản