intTypePromotion=1

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - TS.Trần Văn Thảo

Chia sẻ: Trần Hoàng Vũ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
204
lượt xem
76
download

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - TS.Trần Văn Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý kế toán là một trong những môn học cơ sở khối ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Nó cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết, những nguyên tắc và khái niệm căn bản về kế toán trên phương diện là một khoa học và hiểu biết tổng quát về nghề nghiệp kế toán hiện nay ở Việt Nam, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu những nội dung sâu hơn về kế toán cũng như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - TS.Trần Văn Thảo

 1. BAØI TAÄP NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN Bieân soaïn: TS.TRAÀN VAÊN THAÛO KHOA KEÁ TOAÙN KIEÅM TOAÙN - ÑH KINH TEÁ TPHCM TP.HOÀ CHÍ MINH 2006 36
 2. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1. Taøi khoaûn duøng ñeå a) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng cuûa taøi saûn b) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng taøi chính c) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng kinh teá d) Taát caû ñeàu ñuùng 2. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn taøi saûn a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 3. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn ngoàn voán a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 4. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn doanh thu a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 5. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn chi phí a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 6. Heä thoáng taøi khoaûn ñöôïc saép xeáp theo a) Thöù töï A,B,C... b) Tính chaát quan troïng cuûa ñoái töôïng keá toaùn c) Loaïi taøi saûn, nguoàn voán... d) Taát caû ñeàu ñuùng 7. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK taøi saûn a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 8. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK nguoàn voán a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù 2
 3. c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 9. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK doanh thu a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 10. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK chi phí a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 11. Noäi dung cuûa phöông phaùp ghi soå keùp laø a) Ghi nôï phaûi ghi coù, soá tieàn ghi nôï, coù phaûi baèng nhau b) Ghi nhieàu nôï ñoái öùng vôùi nhieàu coù c) Ghi moät beân coù ñoái öùng vôùi nhieàu beân nôï d) Taát caû ñeàu ñuùng 12. Soá dö TK caáp 1 baèng a) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 2 b) Soá dö cuûa taát caû soå chi tieát c) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 3 d) Taát caû ñeàu ñuùng 13. Muoán ñoái chieáu soá lieäu cuûa soå chi tieát vôùi taøi koaûn caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ 14. Ñeå kieåm tra vieäc ghi soå keùp caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ BAØI TAÄP 7 Haõy phaân loaïi caùc taøi khoaûn sau ñaây Phaân loaïi taøi khoaûn 3
 4. TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ 111 Tieàn maët 112 Tieàn gôûi ngaân haøng 211 Taøi saûn coá ñònh HH 113 Tieàn ñang chuyeån 121 Ñaàu tö CK ngaén haïn 212 Taøi saûn coá ñònh thueâ  TC 213 Taøi saûn coá ñònh voâ  hình 311 Vay ngaén haïn  315 Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 411 Nguoàn voán kinh doanh 412 Cheânh leäch ñaùnh giaù  laïi taøi saûn 21 Hao moøn TSCÑ 4 22 Ñaàu tö CK daøi haïn 1 4
 5. 5
 6. 6
 7. 128 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 129 DP giaûm giaù ñaàu tö NH 413 Cheânh leäch tyû giaù  414 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 511 Doanh thu baùn haøng vaø  cung caáp DV  512 Doanh thu noäi boä 515 Doanh thu hoaït ñoäng taøi  chính 131 Phaûi thu cuûa khaùch  haøng 133 ThueáGTGT ñöôïc khaáu  tröø TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ 621 Chi phí nguyeân lieäu, vaät  lieäu tröïc tieáp 622 Chi phí nhaân coâng tröïc  tieáp 627 Chi phí saûn xuaát chung 7
 8. 8
 9. 136 Phaûi thu noäi boä 138 Phaûi thu khaùc 22 Ñaàu tö daøi haïn  8 khaùc 22 Döï phoøng giaûm  9 giaù ñaàu tö daøi  haïn 9
 10. 10
 11. DP phaûi thu khoù ñoøi 13 9 141 Taïm öùng 142 Chi phí traû tröôùc  33 Phaûi traû coâng  4 nhaân vieân 11
 12. 12
 13. 14 Caàm coá, kyù  4 cöôïc, kyù quyõ  ngaén haïn 15 Haøng mua ñang  1 ñi treân ñöôøng 15 Nguyeân lieäu,  2 vaät lieäu 22 Goùp voán lieân  2 doanh 13
 14. 15 Coâng cuï, duïng  3 cuï 33 Phaûi traû ngöôøi  1 baùn 14
 15. 15
 16. 15 Chi phí saûn xuaát kinh  4 doanh dôû dang 155 Thaønh phaåm 156 Haøng hoaù 61 Mua haøng 1 16
 17. 157 Haøng göûi ñi baùn 159 Döï phoøng giaûm giaù  haøng toàn kho 241 Xaây döïng cô baûn dôû  dang 242 Chi phí traû tröôùc  daøi  haïn 17
 18. 33 Chi phí phaûi traû 5 33 Phaûi traû noäi  6 boä 18
 19. 24 Kyù quyõ, kyù  4 cöôïc daøi haïn 33 Thueá vaø caùc  3 khoaûn phaûi  noäp Nhaø nöôùc 33 Phaûi traû, phaûi  8 noäp khaùc 41 Quyõ döï phoøng  5 taøi chính 19
 20. 34 Vay daøi haïn 1 TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2