intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập quản trị sản xuất: Phần 2

Chia sẻ: Tri Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:117

88
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ebook Bài tập quản trị sản xuất: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Chương 8: Quản trị tồn kho nhu cầu độc lập - tính toán các số cơ bản của hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập; Chương 9: Hoạch định nhu cầu vật liệu - ứng dụng kỹ thuật hoạch định nhu vật liệu vào việc tính toán nhu cầu phụ thuộc và lập kế hoạch sản xuất đặt hàng; Chương 10: Lập tiến độ và kiểm soát các hoạt động chế tạo - giải quyết các bài toán tính toán chi tiêu đầu vào và đầu ra ở các nơi làm việc của quá trình sản xuất, lập kế hoạch tiến độ sản xuất; Chương 11: Lập tiến độ và kiểm soát dự án - ứng dụng kỹ thuật sơ đồ Gantt và mạng PERT trong lập tiến độ, dịch chuyển nguồn lực và kiểm soát tiến độ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập quản trị sản xuất: Phần 2

 1. 134 Clmrng 8: Quántrị to CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ TÒN KHO -NHU CẦU ĐỘC LẬP • • • I. NỘI DUNG NGHIÊN CỬU: Toàn bộ chương này tập trung vào việc nghiên cứu 2 vấn đề căn bản ( mọi hệ thống tồn kho: - Bổ sung bao nhiêu cho mỗi lần bổ sung hàng hoá - Khi nào bổ sung hàng tồn kho Toàn bộ 2 vấn đề này được giải quyết trên quan điểm tối thiểu hoá chi ] liên quan đến tồn kho. 1. Xác định quy mô đặt hàng hiệu quả Quy mô đặt hàng biến đổi ánh hưởng trực tiếp den lượng tồn kho bình quân, đó ảnh hưởng đến chi phí tồn kho. Hơn nữa, với nhu cầu hàng năm xác dịnh, V thay đối quy mô đặt hàng ảnh hường đến số lần đặt hàng và do vậy sẽ ảnh hưởng đ chi phí đặt hàng. Ngoài ra, khi quy mô đặt hàng thay dồi sẽ làm thay đổi giá mua s phẩm trong trường hợp có chiết khấu giám giá. Vì vậy, có thê xem quy mô dặt hà là một biến số ảnh hưởng đến tồng chi phí liên quan đến tồn kho. Việc xác định quy mô đặt hàng dược tiến hành dựa trên việc phân tích các c phí liên quan đến tồn kho. Từ dó sử dụng các công cụ toán học vào tìm kiếm lĩ quan hệ giữa quy mô đặt hàng và các biến số khác như chi phí tồn kho, chi phí c hàng, chi phí mua sắm và chi phí cạn dir trừ. Và sử dụng các công cụ toán học dể ti qu\ mô đặt hàng sao cho tối thiểu hoá các chi phí liên quan đến tồn kho. 2. Xác định điểm đặt hàng lại Mức tồn kho dặt hàng lại là cách thức hệ thống tồn kho số lượng cố định t lời câu hỏi nên bổ sung hàng hoá khi nào. Mức tồn kho đặt hàng lại là mức t( kho mà tại đó có thể tiến hành dặt hàng. II. BÀI TẬP Bài tập 1. Một chi nhánh bảo hành sán phẩm dự kiến nhu cầu về một loại chi tiết 12000 đơn vị trong 6 tháng. Chi phí mua một chi tiêt này là 20000 dồng Chi p cơ hội vốn là 20% năm. Chi phí bảo quản mỗi chi tiêt/tháng khoáng 0.5% chi pi mua sắm. Chi phí đặt một dơn hàng là 2.000.000 dông. Thời gian đặt hàng là 1 ngày. Số ngày trong kì là 150.
 2. Chương 8. Quán trịtồn kho - Nhu cầu lập 135 a. Tính quy mô đặt hàng hiệu quả và tổng chi phí với mức tồn kho tối thiểu bằng 0 và bằng 100? b. Tính tổnc chi phí tồn kho và đặt hàng với mức tồn kho đặt hàng lại bàng 1.5 lần nhu cầu bình quân trong ki đặt hàng? Vẽ biểu đồ tồn kho. Bài giải: Nhu cầu một năm Da= 12000*2=24000 Nhu cầu một ngày d= 12000/150=80 Chi phí tồn kho H=20%*20000+0.5%*20000* 12=5200 Chi phí đặt hàng s=2.000.000 Thời gian đặt hàng Lt=10 ngày Số ngày trong năm =150*2=300 tt. Trưòtig họp tồn kho tối thiểu bằng 0: Quy mô dặt hàng hiệu quả: /2*Da*S _ 2*24000*2000000 EOQ =. = 4297 H V 5200 Tổng chi phí = chi phí tồn kho + chi phí đặt hàng = Dọ S + Q h = 24000^2000000 + 4297 5200. 22 342 784 Q 2 4297 2 Truông họp tồn kho tối thiêu băng 100: Với Imin=100 đã vi phạm một trong 6 giả thiết của EOQ. chúng ta phải tính lại EOỌ trong trường hợp đó. Ta có: Imax=Imin+Q - ỉm ax + Imin Imm + Ợ + Im in, . Q Ị = ----------- ----------- = — ■----------------------- --- Im in H— Ẽ 2 2 2 Vậy tổng chi phí TC = chi phí tồn kho +chi phí đặt hàng = + — H + Im inH Q 2 Ta thấy trong trường hợp lmin#0, TC tăng thêm một lượng IminH là hàng sổ Do đó khi đạo hàm TC(Q) để tìm EOQ thì EOỌ không thay đổi nhưng tổng chi phí sẽ tăng thêm một lượng băng IminH.
 3. 136 Chương 8: Quán trị tkho Nhu vậy với Imin=100, EOQ=4297 TC = 22 342 784 + IminH = 22.862.784 b. Nhu cầu trong kì đặt hàng Lt = d * Lt = 13222 *10 = 800 150 Mức tồn kho đặt hàng lại Lr=l.5 Ũ =1.5*800=1200 Mà Lr = L t +Ibh suy ra Ibh=Lr-Z,/ =1200-800=400 Ta có Imin=Ibh=800 Vậy Trong trường hợp này (tương tự câu a) tổng chi phí sẽ gia tăng so trường hợp lmin=0 một lượng IminH Vậy TC= 26.502.784 Vẽ biểu đồ tồn kho Bài tập 2. Nhu cầu một loại chi tiết phục vụ sửa chừa máy nông nghiệp được ưc lượng khoảng 3.500 chi tiết mồi năm. Nhu cầu khá liên tục với mức 3.500 cl tiết/năm. Công ty tiến hành sản xuất loại chi tiêt này theo loạt, khả năng sản XUÍ mỗi ngày là 45 chi tiết. Chi phí sản xuất bình quân một chi tiêt là 12.500 đông, cl phí tồn kho bình quân một sản phẩm trong tháng là 2.5% chi phí sản xuât. Chi pl chuẩn bị sản xuất một loạt là 700.000đồng. số ngày sản xuất trong năm tính bằn 300 ngày.
 4. Clnmvg 8: Ouim trị tồn klw - Ạ//)» cầu độc lập 137 Yêu cầu: a- Tính qui mô lô sản xuất tối ưu? b- Tính chi phí tồn kho và chuẩn bị sản xuất nếu công ty muốn duy trì lương tồn kho tối thiểu (Khi loạt sản xuất bắt đầu) là 60 chi tiết? c- Thời gian dặt hàng sán xuât là 5 ngày, công ty muốn duy trì mức phục vụ 85% nhu cầu trong thời kỳ chuẩn bị sản xuất, mức tồn kho tối thiểu là bao nhiêu. Biết rằng nhu cầu trong ngày tuân theo qui luật phân phổi chuẩn với độ lệch chuẩn 4 chi tiêt? d- Tính thời lượng tôn kho đặt hàng lại, và tôn kho tôi thiêu nêu chi phí cạn dir trữ la 6500 dồng một chi tiết bị cạn dự trữ? Vẽ biểu đồ chu kỳ tồn kho? Bài giải : Nhu cầu một năm Da = 3500 chi tiết. Khả năng sản xuất một ngày p = 45 chi tiêt. Số ngày sản xuất trong năm N = 300 ngày. Khá năng sản xuất tối đa suốt cả năm là p = N*p = 300*45= 13500chi tiết. Chi phí đặt một đơn hàng s = 700000 đồng. Chi phí sản xuất dơn vị sản phẩm 12500 đồng. Chi phí tồn kho một tháng : h = 12500*2.5% =312.5 đồng. Chi phí tồn kho một chi tiết trong năm là H = 312.5* 12=3750 đồng. Tính qui mô một lô (một loạt sản xuất) tối ưu. ------- I---------- ------------- 2 X D a Xs 2x3500x 70ÕÕÕÕ EPL = 1350 , Da 3500 3750(1- H 0 - '- 13 son Số ngày sản xuất một loạt là : 1350/45 = 30 n«ày. SỐ chi tiết đã tiêu thụ trong thời kỳ sản xuất một loạt là : 30*3500/300= 350 Số chi tiết dã tích luỹ tôn kho cùa một loạt sản xuất là: 1350-350=1000 b- Tính chi phí tồn kho và chuẩn bị sàn xuất cả năm nếu Imin = 60 Tồn kho tối đa Imax = Imin + 1000 = 1060 chi tiết Chi phí chuẩn bị sản xuất và tồn kho: 77 - Da _ 7 ,, Da Imax + lmin 3500 mAO-i-An TC = J ^ s + ỉx H = + H . ^ 7 0 0 0 0 0 , 1 ^ 3 7 5 0 = 207,273 Tính tồn kho tôi thiêu khi mức phục vụ Mpv = 85%
 5. 138 Chicong S: Quán trịèn kho Nhu Nhu Cầu bình quân một ngày: d = Da/N = 3500/300 = 12 chi tiết độ lệch chuẩn ngày ơ„ =4 Nhu câu bình quân trong thời kỳ đặt hàng: Lr = Lt Xd = 5 X12 = 60 Độ lệch chuẩn của nhu cầu trong thời kỳ đặt hàng: ơ = ơ nVl Ĩ = 4 X Độ lệch chuẩn hoá Z(85%) = 1.036 (tra bảng) Mức tồn kho đặt hàng lại: Lr = Lt + ơ X Z(85%) = 60 + 9 X 1.036 = 70 Tồn kho tối thiểu: Im in = Lr - Lr = ơ X Z(85%) = 10 d- Tính mức đặt hàng lại tối ưu: Chi phí cạn dự trữ Cs=7500 Xác suât cạn dự trữ tôi ưu: P(x > Lr) = -r---- ' = 0.22 D axCs 3500x6500 Mức phục vụ : Mpv = 1- P(x>Lr)= 1-0.22 = 0.78 => Z(0.78)=0.7721 Mức tồn kho đặt hàng lại: Lr = Lt + Z(0.78)xơ = 60 + 0.7721 x9 = 67 Tồn kho tối thiểu là Imin = 7 chi tiết Biểu đồ tồn kho: Bài tập 3. Nhu cầu một loại vật tư của công ty TM đã xác định là 2000 chiếc /năn Nhu cầu khá đều. Nhu cầu mỗi ngày tuân theo qui luật phân phối chuẩn với d lệch chuẩn cùa nhu cầu mồi ngày là 3 chiếc. Thời gian đặt mua một đơn hàng bin quân là 20 ngày. Chi phí đặt một đơn hàng là 1 triệu đồng. Chi phí tồn kho mç 5. B À I T Ậ P Q T S X - E
 6. Chương 8: Quán trịtồn klw - độc lập 139 chiếc trong một năm bằng 28% đơn giá mua. Chi phí cạn dự trừ một đơn vị là 11500 đồng. Số ngày trong năm là 250 ngày. Giá mua được nhà cung cấp xác định bởi một bảng giá chiết khấu theo khối lượng như sau: Khối lượng đặt hàng Giá 1600 13950 Yêu cầu: a' Tính qui mô đặt hàng tốt nhất? b- Tính các lượng tồn kho đặt hàng lại ứng với mức phuc vu 80% Tính lươne tôn kho bảo hiểm? c' Tính lượng tồn kho bảo hiểm và lượng tồn kho đặt hàng lại tối ưu? Vẽ biểu đồ tôn kho một chu kỳ? Bàigiải: Nhu cầu hàng năm Da = 2000 chiếc. Số ngày trong năm N = 250 Nhu cầu bình quân một ngày d= Da/N = 2000/250 = 8 Độ lệch chuẩn ngày ơ„= 3 Thời gian đặt hàng lại Lt = 20 ngày. Chi phí đặt một đơn hàng s = 1000000 đồng. Chi phí tồn kho bình quân năm là h = 28% giá mua a- Tìm qui mô đặt hàng tối ưu. Mức giá thấp nhất: G min = 13950 đồng. Chi phí tồn kho H = h*Gmin = 28%* 13950=3906 đồng Điều kiện Q > 1600: 2 X Da X s /2x2000x1000000 EOQ = — _ — = ./-------- — --------- = 1 0 1 2 H 3906
 7. 140 Chương S: Quán trị tòkho Nhu Không thoả mãn điều kiện đặt hàng hưởng chiết khấu. Xét đến mức G = 1400 điều kiện mua hàng 1300< Q
 8. Chương 8: Quán trị - AV»
 9. 142 Chương 8: Quàn trịtồn cầu Bài giải: a. Công ti áp dụng EOQ trong trường hợp này là không đúng. Vì EOQ đi xây dựng trên 6 giả thiêt, trong đó có giả thiêt không xảy ra cạn dự trữ. Do không thể áp dụng EOQ trong trựờng hợp này. b. Mô hình tồn kho hợp lí phải là mô hình đặt hàng sau (mô hình cạn dự châp nhận). Nhu cầu một năm Da=30000 Số ngày trong năm N=300 Nhu càu bình quân một ngày d=Da/N=100 Chi phí đặt hàng s=340 000 Chi phí tồn kho H=20 000 Chi phí cạn dự trữ chấp nhận Cs=45 000 Quy mô đặt hàng: „ aSh. + Cs . [ÎD 12 3* 0000*340000 20 0 = — — (— ---- ) = -------— — --------(------ — —----- ) = 1214 V H Cs V 20000 45000 Lươns can dư trữ: B = Q(— —— ) = 1214(----- ------------- ) = 373 5 * H + Cs 20000 + 45000 . , , ,_ Q - B 1214-373 Thời gian pha 1: tl = ------- = ----- —-------= 8,4 6 F d 100 B 373 Thời gian pha 1: t2=— = —— = 3.7 d 100 Tồn kho tối đa: Imax = Q-B =1214-373 = 841
 10. Chương 8: Quản trị tồn kho - Nhu cầu độc lập 143 c. Nếu khách hàng của công ti không chấp nhận đặt hàng sau, công ti sẽ mất cơ hội kinh doanh khi bị cạn dự trữ, trong trường hợp đó nên sử dụng mô hình có tính đến sự cạn dự trữ-Mô hình ngẫu nhiên. Đê thực hiện mô hình này cần thu thập dữ liệu về tình hình biến động cùa nhu cầu trong quá khứ. Bài tập 5. Nhu cầu tiêu thụ một sản phẩm của công ti ước tính là 800 sản phẩm/tháng. Hiện có hai nhà cung cấp đang chào giá như sau: Nhà cung cap A Nhà cung cấp B Khối lượng Giá Khối lượng Giá 1-199 14000 1-149 14100 200-499 13800 150-349 13900 >=500 13600 >=350 13700 Với chi phí mỗi lần đặt hàng là 40000, chi phí cơ hội vốn là 25%/năm. Vậy công ti nên chọn nhà cung câp nào và đặt hàng với khôi lượng bao nhiêu? Bài giải : Vì mọi mức chi phí giữa hai nhà cung cấp là như nhau, chỉ có biểu giá chiết khấu là khác nhau nên ta có thê xây dựng lại bảng giá chiết khấu trên cơ sờ lựa chọn nhà cung cấp có giá thâp hơn. Cụ thê như sau: Khối lượng Giá Nhà cung cấp 1-199 14000 A 200-349 13800 A 350-499 13700 B >=500 13600 A Sau đó ta tiến hành giải tương tự như bài toán đánh giá cơ hôi chiết khấu êiâm giá. Cụ thể như sau: Nhu cầu một năm Da= 800 Chi phí đặt hàng s=40 000 Chi phí tồn kho H=25%*giá mua Tại mức giá thấp nhất G=13600, điều kiện mua hàng 500< Q
 11. 144 Chương 8: Quán trị tồNhu độ llD aS 2*800*40000 EOO = = 137 H 25% *13600 Không thoả mãn điều kiện đặt hàng hưởng chiết khấu. Nếu chấp nhận n với giá này thì quy mô đặt hàng tối thiểu phải là 500 TC(500) = — s + — H + DaG Q 2 = — 40000 + — 25% 13600 + 800 X13600 = 11.346.476 500 2 Tại mức giá G=13700, điều kiện mua hàng 400< Q
 12. Chương 8: Quán trịlổn kho - A'hu cầu độc lập 145 TC(EOQ) = - ^ - S + + DaG EOQ 800 135 40.000 + — 25% 14000 + 800x14000 = 11673286 135 2 Ta thấy TC(500)=11.346.476 là nhỏ nhất. Vậy với khách hàng A mức đặt hàng Q=500 là hiệu quả nhất. Bài tập 6. Một nhà quàn trị nhận được nhu cầu dự báo cho sản phẩm trong năm tiếp theo như sau: 600 sản phẩm cho 6 tháng dâu năm và 900 sản phâm cho 6 tháng cuối năm Với chi phí tồn kho ước tính là 2000/tháng và chi phí môi lân đặt hàng là 55000. a Giả thiết rằng nhu cầu là đều trong mồi khoảng thời gian 6 tháng. Hãy xác đinh quy mô đặt hàng hiệu quả cho mồi thời kì. b Nếu nhà cung cấp sẽ giảm chi phí thiết dặt đơn hàng là 10000 cho mỗi dơn hàng nếu khối lượng mua mỗi lần là bộ số của 50 (ví dụ khối lượng mua là 50, 100, 150...) thì nên đặt hàng với khôi lượng bao nhiêu? Bài giải : a Ta coi bài toán như hai bài toán độc lập, nên ta có thể tính quy mô dặt hàng hiệu quà riêng biệt cho tung khoang 6 thang. Trong 6 tháng đâu năm: Nhu cầu trong 6 tháng D=600 Chi phí tồn kho trong 6 tháng H=6*2000= 12000 Chi phí đặt hàng s=55000 Ì2Da*S /2*600*55000 Quy mô đặt hàng hiệu qua EOO = 74 í H J 12000 i: Nhu cầu trong 6 tháng D=600 ¡2 D a * s /2*900*55000 Quy mô đặt hàng hiệu quả =^ = 91 V H J 12000 b. Nếu khối lượng mua là bội số của 50 sẽ được giảm 10000 cho một đơn hàng khi đó nghĩa là s=45000. Ta tính được EOQ lần lượt trong 6 tháng là:
 13. 146 Chương 8: Quán trịtồn Nhu c Trong 6 tháng đầu EOQ=67. Đây là mức đặt lìàng hiệu quả nhất, nhưnị không thê mua 67 mà phải mua 50 hoặc 100. Vậy ta sẽ chọn mức mua có tổng phí nhỏ nhất. TC(50)=720.000 TC( 100)=810.000 Vậy mua với mức Q=50 là hiệu quả nhất. Tương tự trong 6 tháng sau, EOQ=82 TC(50)=930.000 TC(100)=915.000 Vậy nên mua tại mức Q=100. Bài tập 7. Một công ti muốn sản xuất thêm một sản phẩm mới. Người ta muốn b thiết bị hiện tại có thời gian rảnh để sản xuất sản phẩm mới này không. Thiết hiện tại đang sản xuất một loại chi tiết với công suất 200 sản phẩm/ngày. Nhu c tiêu thụ của chi tiết này là 80sp/ngày. Thiết bị làm việc 5ngày/tuần 50tuần/nãm. Nhà quản trị ước tính thời gian thiết đặt sản xuất là một ngày với ( phí là 300.000. Chi phí tồn kho là 10.000 /sản phẩm/năm. a. Xác định mức quy mô lô sản xuất hiệu quả? b. Xác định thời gian cùa một chu kì sản xuất? c. Nếu nhà quản trị muốn sản xuất thêm một chi tiết khác với chu kì sản xuất là 10 ngày thì có được không? Bài giải: Nhu cầu một ngày d=200 sản phẩm/ngày Mức sản xuất một ngày p=80 sản phẩm/ngày Thời gian làm việc một năm N=5*50=250 ngày Nhu cầu một năm Da=d*N=20.000 Mức sản xuất một năm p=p*d=50.000 Thời gian thiết đặt sản xuất Lt=l ngày Chi phí tồn kho H = 10.000 Chi phí đặt hàng s=300.000 a. Quy mô lô sản xuất tối ưu
 14. Chương^ 8: Quàn trị tồn kho - Nhu cầu độc lập 147 2DaS 2*20.000*300.000 EPL - = 1414 H(1 - — ) }10 . 0 0 0 ( 1 - ^ ^ ) p V 50.000; b. Tính thời gian của chu kì sản xuất Tsan xuắt=EPL/p=l 414/200=7.07 ngày c. Thời gian một chu ki tồn kho là T=EPL/d=l414/80= 17.67 Thời gian của quá trình tiêu thụ trong mỗi pha là Ttt= 17.67-7.07=10.6 Như vậy, hệ thống sản xuất sẽ làm việc trong 7.07 ngày sau đó nghỉ 10.6 ngày rồi tiếp tục sản xuất lại qua một chu kì mới. Nhưng thời gian thiết đặt sản xuât là 1 ngày nên hệ thông sản xuât thực ra sẽ nghỉ 9.6 ngày rôi tiên hành thiêt đặt lại sản xuât. Vì vậy hệ thông sản xuât này không thê sản xuât thêm một chi tiêt khác với chu kì sản xuất là 10 ngày. Bài tập 8. Công ti B bán lẻ một loại hàng có nhu cầu trong năm là 1000 chiếc. Chi phí đặt một đơn hàng là 350.000 đồng. Chi phí tồn kho một đơn vị trong năm bằng 28% đơn giá mua. Bảng giá tính theo khối lượng như sau: Khối lượng Giá =500 17250 a. Bạn có nhận xét gì nếu công ti cho ràng cần phải đặt hàng ở mức 500 sản phẩm để được hưởng giá thấp nhất? Tổng chi phí liên quan đến hàng hoá trong năm là bao nhiêu nếu công ti luôn giữ mức tồn kho tối thiểu là 80 sản phàm. b. Qua nghiên cứu nhu cầu công ti thấy nhu cầu mỗi ngày tuân theo quy luật phân phối chuan với độ lệch chuẩn 1.5. Thời gian đặt hàng là 12 ngày. Sô ngày tiêu thụ hàng hoá này trong năm là 200 ngàỵ. Chi phí cạn dự trữ là 12000 đồng/sẩn phẩm. Công ti có-nên thiêt lập hệ thông tồn kho với chính sách mức phục vụ 95% không? Bạn có ý kiến riêng của bạn về hệ thống tồn kho của công ti không? Vẽ biểu đồ tồn kho? Bài giải: Nhu cầu một năm Da=1000 Chi phí đặt hàng s=350.000 Chi phí tồn kho một đơn vị sản phẩm trong năm H=28%*giá mua
 15. 148 Chương 8: Quán trịtòn Nhu Độ lệch chuẩn = 1.5 Thời gian đặt hàng Lt=12 Số ngày trong năm N=200 Chi phí cạn dự trữ Cs= 12000 a. Công ti đặt hảng ở mức 500 sản phẩm đề được hưởng chiết khấu cao n nhưng không báo đảm đây là mức dặt hàng có tổng chi phí nhỏ nhất. Khi dặt h: với khôi lượng lớn. công ti được lợi do có cơ hội hưởng chiết khâu cao nhưng bị thiệt hại do việc dặt hàng khối lượng lớn làm tăng tồn kho và tăng chi phí kho. Vì vậy muôn bỉêt đặt hàng tại mức nào là hiệu quả nhât thì phải đi phân t cơ hội chiết khấu giảm giá. Xét mức giá thấp nhất G=17.250 vói mức đặt hàng Q>=500 /2 * D a * S /_2*1000*350.000 -/ Ị -t __ 10 “ ” V HV 28% *17250 Không thoá mãn điều kiện vì chì có thể mua với mức giá G=17250 khi kl lượng mua tối thiểu là 500. TC(500) = — + — H + DaG Q 2 = 1QQQ*35Q,()— + — 28% * 17250 + 1000*17250 = 19.157.500 500 2 Xét m úc giá tiếp theo G =17.500 vói mức đặt hàng 100
 16. Chương 8: Quántrj tồnkho - Nhu cầu độc lập 149 TC = + ệ H +DaG + Im inH Q 2 = i 000*350000 + 50028%* ! 7250 + Ị000* 17250+80*28% 17250= 19.157.500 500 2 H *ọ 28% * 17250* 500 9 b. Xác suất cạn dự trữ: P{Lr) = Da * 1000*12000 ■ Mpv = l-P(Lr) = 0.8 Vậy tại Mpv=80% công ti có tổng chi phí nhò nhất. Do dó, nếu côn« ti giữ MpV=9 5 % thì tổng chi phí sẽ lớn hơn. do đó xét về mặt hiệu quả kinh tế là không tốt. Tuy nhiên với Mpv lớn công ti có thê phục vụ khách hàng tốt hơn. Mức tồn kho đặt hàng lại: Lr = Tr + Z(Mpv) * s = d * Lt + Z(Mpv) * ỏ = 5 * 12 + 0.84^* 1.5 * VĨ2 = 64.36 lỉài tập 9. Môt cônti ti phải mua .vật liệu để phục vụ sàn xuất với mức tiêu thụ bình quân 25 tấn/ngày và hoạt dộng 200 ngày một năm. Công ti ước tính chi phí môi lân đặt hang là 48000. Nhà cung cấp có chính sách giá như sau: Khối lượng Giá = 600 8000
 17. 150 Chương 8: Quàn trịtồn kho Nhu cầ a. Nếu chi phí tồn kho là 2000/sản phẩm/năm thì công ti nên đặt hàng b nhiêu? b. Neu chi phí tồn kho chiếm 30% chi phí mua thì công ti nên đặt hàng b nhiêu? c. Nếu thời gian đặt hàng là 6 ngày công ti nên thiết lập điểm đặt hàng bàng bao nhiêu? Bài giải: Nhu cầu một năm Da=d*N=25*200=5000 Chi phí đặt một đơn hàng s=48000 a. Nếu chi phí tồn kho H=2000 là hằng sổ thì quy mô đặt hàng: S2/ * 5000 * 48000 Õ [ĨD X . . . , . Ị EOO =J — — = J --- —— ----- =490 cũng là hăng sô, không thay đô Tại mức giá nhỏ nhất G=8000, với Q>=600 EOQ=490 không thoả mãn, muốn hưởng mức giá 8000 phải đặt hàng t thiểu ọ=600. TC(600) = ^ + — H + DaG Q 2 = 5000 * 4-80— + — 2000 + 5000 * 8000 = 41.000.000 600 2 Xét mức giá G=9000 với 400
 18. Chương 8: Quan trị tồnklw - Nhu tiộc lập 151 2*5000*48000 30% *8000 EOQ=447 không thoà mãn. muốn hướng mức giá 8.000 phải đặt hàng tối thiểu Q=600. TC(600) = — + - H + DaG 5000*48000 600 30% * 8000 + 5000 * 8000 = 41.120.000 600 2 Xét mức giá G = 9000 với 400
 19. 1 Demand per year 600 Order quantity 44.7214 2 Order (setup) cost $500,000.00 Maximum inventory 44.7214 3 Unit holding cost per year $300,000.00 Maximum backorder 0 4 Unit shortage cost Order interval in year 0.0745 5 per year M Reorder point 0 6 Unit shortage cost 7 independent of time 0 Total setup or ordering cost $6,708,204.00 8 R eplenishment/production Total holding cost $6,708,204.00 9 rate per year M n Total shortage cost 0 10 Lead time in year 0 ♦* 1i0 l i 1 eD.4Uo.(JU j no nn Subtotal of above 11 Unit acquisition cost 0 12 Total material cost 0 13 14 Giand total cost $13,416,408.00 Nhung dir lieu nay dugc tinh toan va giai thich nhu bang l . Ngoai ra ban co thkxem bikud6 chi phi bang each chon Resu Cost Analysis
 20. 152 Cluruvg 8: Quart trj tönkho - do Inventory Problem Specification Problem Type --------------------------- ( f jDetermim^ em an^ Problem] C Deterministic Demand Quantity Discount Analysis Problem G Single-period Stochastic Demand (Newsboy) Problem C Multiple-Period Dynamic Demand Lot-Sizing Problem O Continuous Review Fixed-Order-Quantity (s. Q) System O Continuous Review Order-Up-To (s, S) System O Periodic Review Fixed-Order-Interval (R, S) System C Periodic Review Optional Replenishment (R, s, S) System Problem Title Inventory Problem Time Unit year OK Cancel Help Sau khi chon OK ban se thäy xuät hien möt cüa so nhäp lieu, vä du lieu cü bäi toän dugc nhap lieu nhu sau: Sau do chon Slove and Analyse\Solve the Problem ban thu dugc ket qua nhu sau:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2