Bài tập thực hành kế toán

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
2.683
lượt xem
957
download

Bài tập thực hành kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bài tập thực hành kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành kế toán

  1. Bài tập 1 I/ Tài liệu: (ĐVT: đồng) A- Tình hình tài sản của công ty ABC đầu ngày 1/01/NN như sau: Tiền mặt 5.000.000 Vay ngắn hạn 8.000.000 Phải thu khách hàng 7.000.000 Tiền gửi ngân hàng 4.800.000 Phải trả cho người bán 4.000.000 Lợi nhuận chưa PP 2.000.000 Nguyên vật liệu 7.800.000 TSCĐ hữu hình 30.000.000 Nguồn vốn kinh doanh 37.900.000 Hao mòn TSCĐHH X Công cụ dụng cụ 500.000 B- Trong quý I năm NN phát sinh cácnghiệp vụ kinh tế sau: 1. Mua NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán, giá mua (chưa có thuế GTGT): 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000 2. Xuất kho công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ hai lần dùng cho quản lý phân xưởng 400.000, cho quản lý Doanh nghiệp 100.000 3. Xuất kho vật liêu sử dụng trực tiếp cho sản xuất: 6.000.000, quản lý phân xưởng 500.000 4. Nhà nước cấp bổ sung vốn kinh doanh cho công ty bằng TM: 10.000.000 5. Chi TM trả nợ cho người bán 3.000.000, trả nợ vay ngắn hạn 2.000.000 6. Tính tiền lương phải trả trong quý I như sau: - Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất 4.000.000 - Tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởng 600.000 - Tiền lương của nhân viên bán hàng 500.000 - Tiền lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp 500.000 7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định 8. Tập hợp các chi phí khác trong quý I như sau: - Chi TM cho vận chuyển hàng đi bán 105.000 (trong đó thuế GTGT: 5000), cho quản lý DN 100.000 - Khấu hao máy móc thiết bị dùng cho sản xuất 500.000, cho bán hàng 100.000, cho quản lý doanh nghiệp 100.000 9. Kết chuyển chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho. Biết rằng: Cuối tháng hoàn thành nhập kho 100 sản phẩm và trị giá sản phẩm dở dang 200.000 10. Xuất kho 90 thành phẩm bán trực tiếp theo giá thành thực tế, đơn giá bán(chưa có thuế GTGT): 300.000đ/sp, thuế GTGT 10% khách hàng đã trả cho công ty bằng tiền mặt: 11. Xác định kết quả bán hàng trong kì của công ty II/ Yêu cầu: 1/ Xác định giá trị của X và phản ánh tình hình trên vào các tài khoản có liên quan (Cho biết: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). Bài giải I. Xác định giá trị của X
  2. Tổng TS = 5.000.000+7.000.000+7.800.000+500.000+4.800.000+30.000-X = 55.100.000 Tổng NV = 4.000.000+37.900.000+8.000.000+2.000.000 = 51.900.000 Tổng TS = Tổng NV.Vậy X = 55.100.000-51.900.000 = 3.200.000 Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên 1. Nợ TK 152 :10.000.000 Nợ TK 1331 ; 1.000.000 Có TK 331:11.000.000 2.a Nợ TK 142 : 50.000 Có TK 153: 50.000 b. Nợ TK 627 : 20.000 Nợ TK 642 : 5.000 Có TK 142: 25.000 3.Nợ TK 621 :6.000.000 Nợ TK627 : 500.000 Có TK 152 :6.500.000 4.Nợ TK111 : 10.000.000 Có TK411 :10.000.000 5.Nợ TK 331 : 3.000.000 Nợ TK 311 : 2.000.000 Có TK111 : 5.000.000 6. Nợ TK 622 : 4.000.000 Nợ TK 627 : 600.000 Nợ TK 641 : 500.000 Nợ TK 642 : 500.000 Có TK 334 : 5.600.000 7. Nợ TK 622 :4.000.000*19%=760.000 Nợ TK 627 : 600.000*19% = 114.000 Nợ TK 641 :500.000*19% = 95.000 Nợ TK642 :500.000*19% = 95.000 Có TK 338 : 1.064.000 8.a.Nợ TK 641 : 100.000 Nợ TK 1331 : 5.000 Nợ TK 642 : 100.000 Có TK 111 : 205.000 b.Nợ TK 627 :500.000 Nợ TK 641 ;100.000 Nợ TK 642 :100.000 Có TK 214 :700.000 9.Kết chuyển chi phí - CP SXC: Nợ TK 154 : 1.734.000
  3. Có TK 627:20.000+500.000+600.000+114.000+500.000 =1.734.000 - CPNVLTT:Nợ TK 154 : 6.000.000 Có TK 621: 6.000.000 - CP NCTT :Nợ TK 154 : 4.760.000 Có TK 622:4.000.000+760.000= 4.760.000 Tổng giá thành sp SX trong kỳ= 1.734.000+6.000.000+4.760.000-200.000 =12.294.000 Giá thành đơn vị SP = 12.294.000/100 = 122.940đ/sp c.Bút toán nhập kho SP Nợ TK 155 :12.294.000 Có TK 154: 12.294.000 10. Nợ TK 632 :122.940*90 =11.064.600 Có TK 155:122.940 11.064.600 Nợ TK 111 :300.000*90 = 29.700.000 Có TK 3331 = 2.700.000 Có TK 511 = 27.000.000 11a.K/c GVHB: Nợ TK 911 :11.064.600 Có TK 632: 11.064.600 b.K/c DTBH:Nợ TK 511 : 27.000.000 Có TK 911:27.000.000 c.K/c CPBH: Nợ TK 911 :500.000+95.000+100.000+100.000=795.000 Có TK641: 795.000 d.K/cCPQLDN: Nợ TK911 : 5.000+500.000+95.000+100.000+100.000=800.000 Có TK 642 : 800.000 XĐKQBH = 27.000.000-(11.064.600+795.000+800.000) = 14.340.400
Đồng bộ tài khoản