intTypePromotion=3

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Chia sẻ: Do Thi Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
103
lượt xem
43
download

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phiếu thu số 01, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, số tiền 50.000 ( GBN số 01, số Séc AJ1234567). - Thu tiền bán sản phẩm, số lượng 4.000 sản phẩm, đơn giá bán đã có thuế GTGT 10% là 220/sản phẩm, đã thu bằng chuyển khoản; tổng giá vốn là 75.000 (Phiếu xuất kho số 01; Hóa đơn GTGT số 0000011, GBC số 01) - Chi tiền mặt mua cố phiếu BMJ của công ty cổ phần xây dựng Bình Minh, số tiền 18.000 (Phiếu chi số ….)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: BÀI TẬP THỰC HÀNH KẾ TOÁN

  1. CHƯƠNG 2 BÀI TẬP THỰC HÀNH Tại Công ty TNHH TM& SX Hoa Mai có tài liệu kế toán của tháng 01/2012 nh ư sau: (ĐVT: 1.000đ) I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: - TK 111: 400.000 - TK 112: 1.100.000 - TK 141: 10.000 Trong đó: + Anh Minh: 7.000 + Ông Sơn: 3.000 - Các tài khoản khác có số dư hợp lý II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 1. Ngày 02/01: - Phiếu thu số 01, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, s ố ti ền 50.000 ( GBN s ố 01, số Séc AJ1234567). - Thu tiền bán sản phẩm, số lượng 4.000 sản phẩm, đơn giá bán đã có thuế GTGT 10% là 220/sản phẩm, đã thu bằng chuyển khoản; tổng giá vốn là 75.000 (Phi ếu xuất kho số 01; Hóa đơn GTGT số 0000011, GBC số 01) - Chi tiền mặt mua cố phiếu BMJ của công ty cổ ph ần xây d ựng Bình Minh, s ố ti ền 18.000 (Phiếu chi số ….) 2. Ngày 03/01: - Mua nguyên vật liệu A về nhập kho, đã nhập kho đủ số lượng 40.000 kg, đ ơn giá mua chưa có thuế GTGT là 100/kg, thuế GTGT 10%, đã thanh toán b ằng chuy ển khoản. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 10/kg, thuế GTGT 5%, đã trả bằng tiền mặt (Phiếu nhập kho số 01; Phiếu chi số …; GBN số …) . - Chi tiền mặt tạm ứng lương, số tiền 50.000 (Phiếu chi số …, kem ftheo bảng thanh toán tạm ứng lương tháng 01/12) - Công ty A trả nợ tiền hàng kỳ trước, số tiền 152.000, trong đó: tiền mặt là 12.000 và chuyển khoản là 140.000 (Phiếu thu số …; GBC số ….) 3. Ngày 04/01: - Nhận ký quỹ, ký cược bằng tiền mặt của Công ty B là 10.000 (Phiếu thu số ….) - Thanh toán tiền hàng cho công ty C bằng chuyển khoản là 90.000 (GBN số ….)
  2. - Chi tiền mặt thanh toán tiền điện dùng cho phân xưởng sản xuất là 10.000, thu ế GTGT 10%. (Phiếu chi số …) - Công ty H trả nợ tiền hàng bằng tiền mặt là 18.000 (Phiếu thu số …) - Mua xe tải phục vụ cho bộ phận bán hàng, giá mua chưa thu ế là 140.000, thu ế GTGT 10%, đã trả cho công ty VINAXUKI 50% bằng chuyển khoản; lệ phí trước bạ là 10%, đã nộp bằng tiền mặt. ( Hóa đơn GTGT số …; GBN số…; Phiếu chi số ….) - Phiếu chi số…,tạm ứng cho Bà Nguyễn Thị Tâm đi công tác, số tiền 5.000 ( kèm theo giấy đề nghị tạm ứng số 01) 4. Ngày 07/01: - Chi góp vốn liên doanh với công ty Hoàng Hà 400.000 bằng chuyển khoản (GBN số ..) - Chi mua bảo hiểm xe ô tô của Giám đốc 12.000, đã thanh toán bằng ti ền gửi ngân hàng, thời hạn bảo hiểm là 1 năm. ( Hóa đơn GTGT s ố …. c ủa công ty B ảo hi ểm BBB, GBN số …) - Mua nguyên vật liệu về nhập kho, tổng trị chưa có thuế GTGT là 105.000, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí v ận chuy ển, b ốc d ỡ là 1.050, thuế GTGT 5%, đã trả bằng tiền mặt (Phiếu nhập kho số …; Phiếu chi s ố…; Gi ấy báo Nợ số …) . 5. Ngày 12/01: - Trả tiền cho công ty XYZ, trong đó bằng tiền mặt 15.500, bằng chuy ển kho ản 134.500 (Phiếu chi số …, GBN số …) - Xuất quỹ tiền mặt 55.000 gửi vào tài khoản tiền gửi ngân hàng. (Phi ếu chi s ố …, GBC số…) - Thanh lý một dây chuyền sản xuất của PX 1, nguyên giá 375.000, đã trích kh ấu hao 365.000, giá bán 15.000, thuế GTGT 5%, đã thu bằng tiền mặt.(Phiếu thu số …) - Thanh toán tiền lương cho người lao động bằng chuyển kho ản, s ố ti ền 120.000 (GBN số …) 6. Ngày 15/01: - Trả lại tiền ký quỹ ngắn hạn cho công ty X bằng tiền g ửi ngân hàng, s ố ti ền 25.000. (GBN số …) - Vay ngắn hạn BIDV Phúc Yên bằng chuyển khoản, số tiền vay 480.000(GBC số …., theo khế ước vay số 1234) 7. Ngày 17/01: - chi tạm ứng cho anh Trần Đông Minh – phòng cung ứng vật tư, đi mua nguyên vật liệu A, số tiền 15.000. (Phiếu chi số …)
  3. - công ty ANZ trả nợ tiền hàng kỳ trước bằng tiền gửi ngân hàng, số ti ền 572.000. (GBC số …) 8. Ngày 23/01: - chi tiền mặt 18.000 để quảng cáo sản phẩm, thuế GTGT 10%. DN phân bổ chi phí trong 3 tháng, bắt đầu từ kỳ này. (Phiếu chi s ố …, Hóa đ ơn GTGT s ố … c ủa Công ty quảng cáo Mặt Trời) - bảng kê thanh toán tạm ứng được duyệt của anh Trần Đông Minh như sau: - Tiền đi lại: 700 - Tiền ăn: 1.000 - Công tác phí: 300 - Anh Minh thanh toán tiền tạm ứng theo Hóa đơn GTGT s ố … c ủa CTCP Đông Á, tổng trị giá mua đã có thuế GTGT 10% là 16.000. Chi ti ền m ặt thanh toán s ố ti ền chi vượt. (Phiếu chi số …) 9. Ngày 25/01: - chi lương cho người lao động bằng chuyển khoản 205.000 (GBN số …) - Xuất bán 4.000 sản phẩm với giá xuất kho 150/sp, giá bán 185/sp, thu ế GTGT 10%, khách hang đã thanh toán toàn bộ tiền hàng bằng chuyển khoản (Phiếu xuất kho số …; Hóa đơn GTGT số …; GBC số …) 10. Ngày 31/01: - nhận lại tiền ký quỹ ngắn hạn bằng tiền mặt 21.000. (Phiếu thu số … ) - đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi của DN với bản sao kê của ngân hàng phát hi ện thiếu 1.550, chưa rõ nguyên nhân chờ giải quyết. - kiểm kê quỹ tiền mặt phát hiện thừa 1.500 chưa rõ nguyên nhân (Phiếu thu số …) Yêu cầu: 1. Lập bộ chứng từ kế toán có liên quan đến các tình huống. 2. Ghi sổ kế toán theo hình thức Sổ nhật ký chung. Biết rằng: - Công ty kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - Hạch toán hang tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên. - Tính giá trị hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ. - Quy trình công nghệ sản xuất giản đơn, sản xuất sản phẩm A - Công ty mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp Phúc Yên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản