Bài tập tin học học kỳ 2 môn tin học lớp 12 năm 2012-2013

Chia sẻ: Bui Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
45
lượt xem
7
download

Bài tập tin học học kỳ 2 môn tin học lớp 12 năm 2012-2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập tin học học kỳ 2 môn tin học lớp 12 năm 2012-2013 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập tin học học kỳ 2 môn tin học lớp 12 năm 2012-2013

 1. BÀI TẬP TIN HỌC HỌC KỲ II KHỐI 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Tin học 1. Thành phần nào sau đây cho phép thực hiện các thao tác với CSDL quan hệ: A. Hệ QT CSDL quan hệ B. Hệ CSDL quan hệ C. Hệ CSDL D. Mô hình dữ liệu quan hệ 2. Trong mô hình quan hệ, thuật ngữ quan hệ để chỉ: A. Bộ B. Liên kết C. Thuộc tính D. Bảng 3. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một dòng của bảng được xem là: A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết 4. Trong mô hình quan hệ dữ liệu, một cột của bảng được xem là: A. Bộ B. Thuộc tính C. Bản ghi D. Liên kết 5. Tạo liên kết giữa các quan hệ nhằm mục đích: A. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng B. Nhập thông tin dễ dàng C. In dữ liệu theo khuôn dạng D. Để xem, sửa và nhập dữ liệu 6. Xét trên thực tế, cơ sở dữ liệu quan hệ được lưu ở đâu trong số các thành phần của hệ thống máy tính sau đây: A. RAM B. ROM C. Bộ nhớ ngoài D. CPU 7. Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng? A. CSDL quan hệ là CSDL mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau B. CSDL quan hệ là CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ C. CSDL quan hệ là tập hợp các bảng dữ liệu D. CSDL quan hệ là CSDL được tạo ra từ hệ quản trị CSDL 8. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì? A. Khả năng xử lí của ngôn ngữ CSDL cài đặt trong hệ QTCSDL B. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành C. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp. 9. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong Tin học, mọi giá trị xử lí đều là hữu hạn (tuy có thể rất lớn). Vậy số lượng tối đa các bản ghi (số lượng bộ) trong một quan hệ phụ thuộc vào điều gì? A. Kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành B. Theo từng quy định của hệ QTCSDL cụ thể C. Dung lượng bộ nhớ của thiết bị ngoài nơi lưu trữ tệp D. Giá trị nhỏ nhất giữa kích thước tối đa cho phép của tệp trong hệ điều hành và dung lượng bộ nhớ còn trống của thiết bị ngoài, nơi lưu trữ tệp 10. Dữ liệu của CSDL được lưu ở đâu trong hệ CSDL nói chung khi dùng hệ QT CSDL Access thể hiện: A. Các bảng B. Các báo cáo C. Các biểu mẫu D. Các mẫu hỏi 11. Phần mềm nào sau đây không có chức năng của hệ quản trị CSDL quan hệ: 1
 2. A. Microsoft Windows B. My SQL C. Microsoft SQL Server D. Microsoft Access 12. Một giáo viên bộ môn cần xem kết quả học tập từ CSDL HỌC SINH để quyết định thêm một học sinh vào đội tuyển thi học sinh giỏi của huyện. Thao tác của giáo viên bộ môn đối với CSDL trên thuộc nhóm: A. Cập nhật dữ liệu B. Cập nhật cấu trúc C. Tạo lập CSDL D. Khai thác CSDL 13. Hãy chọn câu trả lời sai. Có các câu trả lời dưới đây cho câu hỏi : “Sau khi thực hiện một vài phép truy vấn, CSDL sẽ như thế nào?” A. CSDL vẫn giữ nguyên, không thay đổi C. Thông tin rút ra được sau khi truy vấn không được lưu trong CSDL gốc B. CSDL chỉ còn chứa các thông tin tìm được sau khi truy vấn D. CSDL thay đổi về số lượng bản ghi * 14. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng? A. Thêm một trường vào cuối bảng B. Thay đổi kiểu dữ liệu của một trường C. Đổi tên một trường C. Chèn một trường vào giữa các trường hiện có 15. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép: A. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác B. Xem nội dung các bản ghi C. Xem một số trường của mỗi bản ghi D.Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi 16. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép: A. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng B. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi) C. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem) D. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi 17. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ QTCSDL cho phép: A. Xem một số trường của mỗi bản ghi B. Xem từng bản ghi hay nhóm bản ghi theo dạng thiết kế (biểu mẫu xem) C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung bản ghi D. Xem cấu trúc bảng 18. Hãy cho biết câu trả lời nào là đúng. Sau đây là các câu trả lời cho câu hỏi “Có thể chỉnh sửa báo cáo được hay không?” : A. Không được phép chỉnh sửa, phải xây dựng lại báo cáo mới nếu cần thay đổi B. Có thể chỉnh sửa khuôn dạng đưa ra nhưng không thể chỉnh sửa nội dung báo cáo 2
 3. C. Có thể chỉnh sửa nội dung báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa khuôn dạng dưa ra D. Có thể chỉnh sửa cả nội dung báo cáo và khuôn dạng đưa ra 19. Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là việc nào trong các việc dưới đây? A. Tạo lập một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi C. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu D. Tạo ra một hay nhiều báo cáo 20. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Hệ quản trị CSDL quan hệ có công cụ để kiểm soát sự ràng buộc dữ liệu được nhập vào B. Không thể xóa được vĩnh viễn một bộ của bảng dữ liệu C. Hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép nhập dữ liệu trực tiếp trong bảng hoặc nhập thông qua biểu mẫu D. Hệ quản trị CSDL có thể tự động chọn khóa 21. Học sinh nào nói đúng khi nói về lập báo cáo? A. HS1: Có thể lấy dữ liệu từ bảng để lập báo cáo B. HS2: Có thể lấy dữ liệu từ bảng hoặc mẫu hỏi để lập báo cáo C. HS3: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi thậm chí cả từ báo cáo khác để lập báo cáo D. HS4: Có thể lấy dữ liệu từ bảng, mẫu hỏi hoặc biểu mẫu để lập báo cáo 22. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất và phù hợp nhất. Mô hình dữ liệu là: A. Mô hình về cấu trúc của dữ liệu B. Mô hình về quan hệ ràng buộc giữa các dữ liệu C. Tập các khái niệm để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu , các ràng buộc dữ liệu của một CSDL D. Là một mô hình toán học trong đó có định nghĩa các đối tượng , các phép toán trên đối tượng, các phép toán trên các đối tượng 23. Trong các mô hình dữ liệu được mô tả sau đây , mô hình nào là mô hình dữ liệu quan hệ ? A. Các bản ghi được sắp xếp theo câu trúc từ trên xuống theo dạng cây B. Một bản ghi bất kì có thể được kết nối với một số bất kì các bản ghi khác ( như sự liên kết giữa các địa chỉ trên mạng) C. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các bảng gồm các bản ghi . Mỗi bản ghi có cùng các thuộc tính là một hàng của bảng . Giữa các bảng có liên kết D. Các dữ liệu và thao tác trên dữ liệu được gói trong một cấu trúc chung gọi là cấu trúc của lớp đối tượng 24. Khẳng định nào sau đây về CSDL quan hệ là đúng ? A. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ B. Cơ sở dữ liệu được tạo ra từ hệ QTCSDL Access C. Tập hợp các bảng dữ liệu D. Cơ sở dữ liệu mà giữa các dữ liệu có quan hệ với nhau 3
 4. 25. Khẳng định nào đúng khi nhận xét về các đặc trưng quan trọng nhất của một quan hệ ( một bảng)? A. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt B. Các thuộc tính có tên phân biệt C. Các bản ghi là phân biệt D. Không thể nói đặc trưng nào quan trọng nhất vì tất cả các đặc tính trên đều góp phần hình thành một quan hệ trong quan hệ CSDL quan hệ 26. Hãy chọn phương án ghép đúng. Liên kết giữa các bảng được dựa trên : A. Thuộc tính khoá B. Ý định người quản trị hệ CSDL C. Các thuộc tính trùng tên nhau giữa các bảng D. Ý định ghép các bảng thành một bảng có nhiều thuộc tính hơn 27. Tìm phương án ghép sai. Thao tác sắp xếp bản ghi: A. Chỉ thực hiện sắp xếp trên một trường B. Có thể thực hiện sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau C. Không làm thay đổi vị trí lưu các bản ghi trên đĩa D. Để tổ chức lưu trữ dữ liệu hợp lí hơn 28. Thao tác nào với báo cáo được thực hiện cuối cùng? A. Chọn bảng và mẫu hỏi B. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu, thực hiện tổng hợp dữ liệu C. So sánh đối chiếu dữ liệu D. In dữ liệu (in báo cáo) 29. Câu nào sai trong các câu sau: A. Báo cáo có khả năng phân nhóm dữ liệu B. Có thể tạo thêm cột số thứ tự trên dữ liệu báo cáo hoặc trên từng nhóm dữ liệu của báo cáo C. Báo cáo có chế độ xem trước khi in D. Dữ liệu trên biểu mẫu không sắp xếp được 30. Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? A. Sắp xếp các bản ghi B. Sắp xếp thứ tự các thuộc tính C. Thiết lập , sửa đổi liên kết giữa các bảng D. Tạo các truy vấn 31. Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? A. Xem dữ liệu B. Thêm bản ghi C. Xoá bản ghi D. Thêm hoặc bớt thuộc tính trong cấu trúc 32. Thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu? A. Nhập dữ liệu ban đầu B. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp C. Thêm bản ghi D. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng 33. Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ? A. Chọn khoá chính B. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng C. Tạo liên kết giữa các bảng D. Nhập dữ liệu ban đầu 34. Bài toán nào sau đây cần xây dựng CSDL? A. Tính lương cho cán bộ của một cơ quan B. Tính các khoản thu chi của gia đình hằng ngày C. Quản lí kinh doanh của một cửa hàng D. Quản lý chi thu của cá nhân trong tuần 4
 5. 35. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Một bảng có thể liên kết với nhiều bảng trong CSDL quan hệ B. Nhờ liên kết giữa các bảng, ta tập hợp được thông tin từ nhiều bảng trong CSDL quan hệ C. CSDL tổ chức tốt là CSDL có ít bảng D. Trong mỗi bảng của CSDL quan hệ có thể có rất nhiều bản ghi 36. Tiêu chí nào sau đây thường được chọn khoá chính? A. Khoá bật kì B. Khoá có ít thuộc tính nhất C. Chỉ là khoá có một thuộc tính D. Không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian, chẳng hạn như tên địa danh 37. Trong các phần mềm sau dây, phần mềm nào không phải là hệ QTCSDL quan hệ? A. Microsoft Access B. My SQL C. Microsoft SQL Server D.Microsoft Excel 38. Phát biểu nào về hệ QTCSDL quan hệ là đúng? A. Phần mềm dùng để xây dựng các CSDL quan hệ B. Phần mềm dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ C. Phần mềm Microsoft Access D. Phần mềm để giải các bài toán quản lí có chứa các quan hệ giữa các dữ liệu 39. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng B. Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng C. Các hệ QTCSDL quan hệ quen thuộc cũng cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi D. Không thể tạo ra chế độ hiển thị dữ liệu đơn giản, dễ hiểu, chỉ hiển thị mỗi lần một bản ghi (* 40. Khai báo cấu trúc cho một bảng không bao gồm công việc nào? A. Đặt tên trường C. Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường D. Nhập dữ liệu cho bảng D. Khai báo kích thước của trường 41. Câu nào đúng trong các câu dưới đây đối với khóa chính? A. Các giá trị của nó phải là duy nhất B. Nó phải được xác định như một trường văn bản C. Nó phải là trường đầu tiên của bảng D. Nó không bao giờ được thay đổi 42. Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì chọn trường SOBH làm khóa chính hơn vì A. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải kiểu số B. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất C. Trường SOBH là trường ngắn hơn D. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN 43. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính B. Mỗi bảng có ít nhất một khóa 5
 6. C. Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất D. Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu 44. Khi nào cần hệ quản trị CSDL? A. Tích hợp với nhiều trình ứng dụng khác nhau: các ngôn ngữ lập trình, các ứng dụng hỗ trợ phân tích thiết kế, … B. Khi chúng ta giải quyết các vấn đề đơn giản mà các chương trình ứng dụng có thể thực hiện tốt không cần tới hệ CSDL C. Khi hệ thống CSDL không đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng như : tốc độ, tính bảo mật, định dạng dữ liệu cần lưu trữ, … D. Khi không cần thiết đa số người dùng cùng truy cập vào một CSDL chung 45. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về đặc trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ? A. Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác B. Các bộ là không phân biệt và thứ tự của các bộ là quan trọng C. Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự các thuộc tính không quan trọng D. Quan hệ không có thuộc tính là đa trị hay phức hợp 46. Lưu cấu trúc bảng được xem là thao tác thuộc nhóm nào sau đây? A. Tạo lập CSDL B. Khai thác CSDL C. Cập nhật cấu trúc D. Cập nhật dữ liệu 47. Thông tin lưu trữ trong CSDL cần được cập nhật để đảm bảo phản ánh kịp thời, đúng thực tế. Việc nào sau đây không thuộc nhóm thao tác cập nhật CSDL? A. Sữa chữa B. Bổ sung C. Thống kê D. Xoá 48. Trường THPT Châu Thành xây dựng một hệ CSDL “QUẢN LÝ HỌC SINH” một phụ huynh học sinh dùng máy tính để xem điểm thi học kỳ I của học sinh. Theo em thao tác đó thuộc nhóm thao tác nào sau đây? A. Cập nhật cấu trúc B. Cập nhật dữ liệu C. Tạo lập CSDL D. Khai thác CSDL 49. Việc tạo liên kết giữa các bảng chủ yếu dựa trên: A. Thuộc tính khóa B. Các thuộc tính cùng kiểu dữ liệu C. Cảm tính của người dùng D. Một thuộc tính bất kỳ có trong bảng 50. Hệ thống cung cấp thông tin cho trang Google được xem là hệ CSDL theo mô hình nào sau đây? A. Tập trung B. Trung tâm C. Khách - chủ D. Phân tán 51. Trong hệ CSDL khách chủ, khi máy khách yêu cầu dữ liệu, máy chủ sẽ tiếp nhận và xử lý; Sau đó dữ liệu sẽ được: A. Gởi cho máy khách lưu lại B. Gởi trực tiếp cho người dùng C. Máy khách định dạng và chuyển kết quả cho người dùng D. Người dùng tự định dạng 52. Hãy chọn phương án đúng. Hai bảng trong một CSDL quan hệ liên kết với nhau thông qua : A. Địa chỉ của các bảng B. Thuộc tính khóa 6
 7. C. Tên trường D.Thuộc tính của các trường được chọn (không nhất thiết phải là khóa) 53. Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Các khóa liên kết phải là khóa chính của mỗi bảng Trong các khóa liên kết phải có ít nhất một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó Trong các khóa liên kết có thể không có khóa chính nào tham gia Bảng có thể không có khóa 54. Trường THPT Châu Thành xây dựng hệ CSDL “QUẢN LÝ HỌC SINH” qua đó học sinh phụ huynh học sinh muốn biết thông tin về điểm, ngày nghỉ, xếp loại, thông báo, … phải dùng máy tính hoặc các phương tiện truyền thông. Theo em hệ CSDL trên được xây dựng theo mô hình nào? A. Phân tán B. Trung tâm C. Khách – chủ D. Tập trung 55. Trong hệ CSDL khách - chủ, máy chủ có nhiệm vụ thực hiện việc nào trong các việc sau: A. Tiếp nhận yêu cầu của người dùng B. Định dạng kết quả nhận được gởi cho người dùng C. Gởi yêu cầu dữ liệu D. Cấp phát dữ liệu theo yêu cầu 56. Trong hệ CSDL khách - chủ, máy khách có nhiệm vụ thực hiện việc nào trong các việc sau: A. Tiếp nhận yêu cầu của người dùng B. Định dạng kết quả nhận được gởi cho người dùng C. Gởi yêu cầu dữ liệu D. Cấp phát dữ liệu theo yêu cầu 57. Nói về “những hạn chế của hệ cơ sở dữ liệu phân tán” phát biểu nào sau đây là sai: A. Chi phí cao B. Đảm bảo an ninh khó vì dữ liệu phân tán C. Thiết kế đơn giản D. Phải làm ẩn đi sự phân tán dữ liệu đối với người dùng 58. Khái niệm “tập hợp dữ liệu có liên quan được dùng chung và phân bố ở nhiều nơi trên một mạng máy tính” nói về: A. CSDL phân tán B. Hệ QT CSDL phân tán C. CSDL D. CSDL con Các hệ CSDL phục vụ cho các hệ thống bán vé máy bay, vé tàu, … được xem là hệ CSDL theo mô hình: A. Tập trung B. Trung tâm C. Khách – chủ D. Phân tán 59. Trong hệ CSDL phân tán, thành phần nào sau đây đóng vai trò làm cho người dùng không nhận thấy sự phân tán dữ liệu? A. CSDL con B. Hệ CSDL phân tán C. CSDL phân tán D. Hệ quản trị CSDL phân tán 60. Hệ CSDL phục vụ thông tin cho hệ thống ATM của các ngân hàng được xem là hệ CSDL theo mô hình : A. Tập trung B. Khách – chủ C. Trung tâm D. Phân tán 61. Nhược điểm của hệ CSDL phân tán: 7
 8. A. Cho phép mở rộng các tổ chức B. Phức tạp, chi phí cao C. Tăng độ tin cậy của dữ liệu D. Giảm thời gian truy cập 62. Công ty X xây dựng hệ CSDL QUẢN LÝ NHÂN VIÊN và sử dụng CSDL NHÂN VIÊN để phục vụ quản lý. Trong nhiều hoạt động sau đây, hoạt động nào được xem là khai thác CSDL đó? A. Thực hiện chỉnh sửa thông tin khi một nhân viên nào đó thay đổi chổ ở B. Thực hiện báo cáo theo tuần, tháng, quý C. Thêm một nhân viên mới vào công ty D. Xóa một nhân viên nghỉ việc 8
 9. 63. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: A. Hệ CSDL tập trung là hệ CSDL có toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên một máy duy nhất B. Người dùng từ xa có thể truy cập vào hệ CSDL tập trung thông qua các thiết bị đầu cuối và phương tiện truyền thông dữ liệu C. Hệ CSDL tập trung có hai kiểu kiến trúc là: hệ CSDL cá nhân và hệ CSDL trung tâm. D. Hệ CSDL khách-chủ chỉ cần cài đặt hệ QTCSDL trên máy chủ 64. Khẳng định nào sau đây là sai khi bàn về hệ CSDL trung tâm? A. Hệ CSDL trung tâm được cài đặt tại máy trung tâm là máy có vị trí ở trung tâm so với các máy khác B. Máy trung tâm có thể coi là một máy hoặc một dàn máy C. Máy trung tâm có cấu hình mạnh để phục vụ yêu cầu của nhiều người dùng truy cập D. Người dùng từ xa truy cập CSDL thông qua các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông 65. Khẳng định nào sau đây là sai khi bàn về hệ CSDL trung tâm? A. Hệ CSDL có thể được cài đặt tại máy trung tâm và một số máy khác B. Một hệ thống quản lí có qui mô lớn, nhiều người dùng thì thường xây dựng hệ CSDL tập trung, chẳng hạn như hệ thống đăng kí bán vé máy bay C. Mọi thành phần của hệ CSDL đều đặt tại máy trung tâm D. Không có các thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông thì không thể sử dụng hệ CSDL trung tâm 66. Hãy cho biết ý kiến nào sai. Sau đây là một số ý kiến so sánh hệ CSDL khách-chủ và hệ CSDL trung tâm: A. Hai hệ này giống nhau B. Hai hệ này khác nhau ở chỗ: hệ CSDL trung tâm được cài đặt tại máy trung tâm, còn hệ CSDL khách-chủ được cài đặt trên mọi máy với thành phần thích hợp cho máy chủ và máy khách C. Trong hệ CSDL trung tâm mọi xử lí thực hiện tại máy trung tâm D. Trong hệ CSDL khách-chủ, thành phần quản trị CSDL cài đặt trên máy khách nhận yêu cầu, xử lí yêu cầu rồi thông báo đến máy chủ chờ nhận trả lời từ máy chủ và định dạng dữ liệu đưa ra cho người dùng 67. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về ưu điểm của hệ CSDL khách-chủ? A. Khả năng truy cập rộng rãi đến các CSDL B. Nâng cao khả năng thực hiện C. Phát triển và sử dụng các hệ CSDL khách-chủ khá đơn giản, dễ dàng D. Chi phí cho phần cứng có thể giảm 68. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau? A. Hệ CSDL khách-chủ khác hệ CSDL trung tâm ở chỗ các thành phần quản trị CSDL của hệ khách-chủ được cài đặt trên cả máy khách B. Hệ CSDL khách-chủ và hệ trung tâm cùng thuộc mô hình CSDL tập trung, CSDL chỉ cài đặt trên máy chủ hoặc máy trung tâm 9
 10. C. Thành phần quản trị trên máy chủ của hệ CSDL khách-chủ tiếp nhận và xử lí các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó gửi kết quả về lại cho máy khách D. Thành phần quản trị trên máy khách của hệ CSDL khách-chủ tiếp nhận và xử lí các yêu cầu về cơ sở dữ liệu, sau đó định dạng dữ liệu đưa ra cho người dùng 69. Hãy chọn phương án ghép sai. Kiến trúc hệ CSDL khách-chủ có khả năng truy cập rộng rãi đến các CSDL vì: A. các truy cập có thể từ nhiều máy khách khác nhau B. Nhiều người dùng có thể cùng truy cập CSDL C. Cùng một CSDL cài đặt trên các máy khách D. Thành phần quản trị trên máy chủ có thể nhận các yêu cầu về CSDL, xử lí và gửi kết quả cho các máy khách 70. Hãy cho biết nhận xét nào là sai. Sau đây là một số nhận xét so sánh giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán: A. Dữ liệu của hệ CSDL phân tán đặt tại nhiều máy khách nhau ở những vị trí xa nhau B. Dữ liệu của hệ CSDL tập trung đặt tại một vị trí C. Hệ quản trị CSDL phân tán thích hợp cho bản chất phân tán của nhiều người dùng D. Hệ CSDL tập trung đảm bảo an ninh khó hơn hệ CSDL phân tán 71. Trong hệ CSDL phân tán, việc xử lí các yêu cầu dữ liệu được thực hiện ở A. Tại trạm truy cập B. Tại trạm trung tâm C. Tại một trạm gần trạm truy cập D.Tại tất cả các trạm 72. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về hệ CSDL phân tán? A. Dữ liệu được định nghĩa và quản trị một cách tập trung tại một CSDL quy nhất đặt tại một vị trí B. Cho phép người dùng truy cập không chỉ dữ liệu đặt tại chỗ mà cả những dữ liệu để ở xa C. Người dùng truy cập vào CSDL phân tán thông qua chương trình ứng dụng D. Hệ CSDL phân tán làm tăng hiệu quả truy cập dữ liệu 73. Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL trung tâm? A. Là hệ CSDL được cài đặt trên máy tính trung tâm cho phép nhiều người sử dụng cùng một lúc B. Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập vào CSDL này thông qua thiết bị đầu cuối và các phương tiện truyền thông C. Máy tính trung tâm này chỉ là một máy tính duy nhất D. Các hệ CSDL trung tâm thường rất lớn và có nhiều người dùng 74. Tiêu chí nào dưới đây cho phép nhận biết được một hệ CSDL là tập trung hay phân tán? A. Dữ liệu (liên quan về logic dùng chung) là tập trung hay phân tán B. Cách truyền dữ liệu giữa nơi yêu cầu và nơi cung cấp C. Vị trí các máy của những người dùng D. Số lượng đối tượng cần quản lý 10
 11. 75. Hãy xác định phát biểu sai. Về ưu điểm của hệ CSDL phân tán, có các phát biểu sau: A. Cấu trúc dữ liệu phân tán (dữ liệu được chia ra ở các máy trạm) phù hợp với sự phân tán của nhiều người dùng B. Cho phép mở rộng một cách linh hoạt, thêm nút mới không làm ảnh hưởng tới các nút đã có C. Dữ liệu có tính tin cậy cao, dễ khôi phục khi có sự cố D. Chi phí thiết kế và xây dựng hệ thống không cao 76. Đâu là ưu điểm của hệ CSDL phân tán? A. Dễ đảm bảo tính nhất quán dữ liệu hơn so với hệc CSDL tập trung D. Đảm bảo an ninh tốt hơn hệ CSDL tập trung C. Hệ thống không phức tạp D. Dữ liệu có tính sẵn sàng cao, nếu một trạm bị hỏng thì hệ thống có thể yêu cầu dữ liệu từ những trạm khác 77. Hãy chọn phương án ghép sai. Hệ CSDL phân tán có những hiệu năng cao vì: A. Dữ liệu được lưu trữ gần nhất với nơi thường yêu cầu nó B. Các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn C. Mỗi trạm không nắm giữ toàn bộ dữ liệu nên giảm bớt được tranh chấp tài nguyên D. Hệ QTCSDL của mỗi máy tự giải quyết các yêu cầu của người dùng 78. Tiêu chí nào dưới đây cho phép nhận biết được một hệ CSDL là tập trung hay phân tán? A. Cách truyền dữ liệu giữa nơi yêu cầu và nơi cung cấp B. Cách cài đặt hệ quản trị CSDL C. Vị trí các máy của những người dùng D. Số lượng đối tượng cần quản lý 79. Tìm phương án ghép đúng nhất. Trong hệ CSDL phân tán, chương trình ứng dụng: A. Chỉ yêu cầu dữ liệu tại máy cài đặt chương trình B. Chỉ yêu cầu dữ liệu tại các máy không cài đặt chương trình C. Có thể yêu cầu dữ liệu tại máy cài đặt chương trình và tại các máy khác D. Có thể không có trên một vài trạm 80. Câu nào trong các câu dưới đây sai khi nói về hệ CSDL khách-chủ? A. Trong kiến trúc khách-chủ, các thành phần (của hệ QTCSDL) tương tác với nhau tạo nên hệ thống gồm thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên B. Hai thành phần yêu cầu tài nguyên và thành phần cấp tài nguyên phải cài đặt trên cùng một máy tính C. Thành phần cấp tài nguyên thường được cài đặt tại một máy chủ trên mạng (cục bộ) D. Thành phần yêu cầu tài nguyên có thể cài đặt tại nhiều máy khác (máy khách) trên mạng 11
 12. 81. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về ưu điểm của hệ CSDL khách-chủ? A. Phát triển và sử dụng các hệ CSDL khách-chủ khá đơn giản, dễ dàng B. Chi phí cho truyền thông giảm C. Nâng cao khả năng đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu D. Bổ sung thêm máy khách là dễ dàng 82. Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào không phải của thành phần cấp tài nguyên trong hệ CSDL khách-chủ? A. Thành phần quản trị CSDL trên máy chủ tiếp nhận và xử lí các yêu cầu về CSDL, sau đó gửi kết quả về lại cho máy khách B. Các xử lí ở máy chủ bao gồm cả việc kiểm tra quyền truy cập dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, bảo trì hệ thống, thực hiện truy vấn và cập nhật. C. Cung cấp các dịch vụ điều phối cập nhật đồng thời và khôi phục dữ liệu D. Quản lí các giao diện khi thực hiện các chương trình ứng dụng CSDL 83. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là chức năng của phần mềm quản trị CSDL trên máy khách của hệ CSDL khách-chủ? A. Tiếp nhận yêu cầu của người dùng B. Xử lí yêu cầu của người dùng rồi gửi thông báo đến máy chủ yêu cầu tài nguyên C. Cung cấp các dịch vụ điều phối cập nhật đồng thời và khôi phục dữ liệu D. Chờ nhận trả lời từ máy chủ và định dạng dữ liệu đưa ra cho người dùng 84. Trong hệ CSDL phân tán, việc truy cập dữ liệu được thực hiện ở A. Tại trạm truy cập B. Tại tất cả các trạm ở các nơi khác nhau C. Trạm truy cập nhiều nhất D. Tại trạm đặt ở vị trí trung tâm 85. Trong các ưu điểm dưới đây, ưu điểm nào không phải của các hệ CSDL phân tán? A. Dữ liệu được chia sẻ trên mạng nhưng vẫn cho phép quản trị dữ liệu địa phương B. Dữ liệu có tính tin cậy cao C. Dữ liệu có tính sẵn sàng D. Việc thiết kế CSDL đơn giản, chi phí thấp hơn 86. Trong các ưu điểm dưới đây, ưu điểm nào không phải của các hệ CSDL phân tán? A. Dữ liệu có tính sẵn sàng B. Việc thiết kế CSDL đơn giản, chi phí thấp hơn C. Hiệu năng của hệ thống được nâng cao hơn C. Cho phép mở rộng các tổ chức một cách linh hoạt 87. Những hạn chế sau đây, hạn chế nào không phải của các hệ CSDL phân tán? A. Hệ thống phức tạp hơn B. Việc thiết kế CSDL phức tạp hơn, chi phí cao hơn C. Đảm bảo an ninh khó hơn D. Dữ liệu có tính tin cậy không cao 88. Câu nào trong các câu dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL? 12
 13. A. Ngăn chặn các truy cập không được phép B. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng C. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn D. Khống chế số người sử dụng CSDL 89. Câu nào trong các câu dưới đây không phải là bảo mật thông tin trong hệ CSDL? A. Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng B. Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn C. Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lí D. Khống chế số người sử dụng CSDL 90. Để hệ quản trị CSDL nhận dạng được người dùng nhằm cung cấp đúng các quyền mà họ có thể làm, hiện nay dùng phổ biến nhất là A. Mật khẩu B. Chữ kí điện tử C. Dấu vân tay D. Nhận dạng giọng nói 91. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Hệ quản trị CSDL không cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu B. Nên định kì thay đổi mật khẩu C. Thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bào vệ mật khẩu D. Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu 92. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Các thông tin quan trọng và nhạy cảm nên lưu trữ dưới dạng mã hóa B. Mã hóa thông tin để giảm khả năng rò rì thông tin C. Nén dữ liệu cũng góp phần tăng cường tính bảo mật của dữ liệu D. Các thông tin được an toàn tuyệt đối sau khi đã được mã hóa 93. Câu nào sai trong các câu dưới đây khi nói về chức năng lưu biên bảnhệ thống? A. Cho biết số lần truy cập vào hệ thống, vào từng thành phần của hệ thống, vào từng yêu cầu tra cứu, … B. Cho thông tin về một số lần cập nhật cuối cùng C. Lưu lại nội dung cập nhật, người thực hiện, thời điểm cập nhật D. Lưu lại các thông tin cá nhân của người cập nhật 94. Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần phải: A. Thường xuyên sao chép dữ liệu B. Thường xuyên thay đổi các tham số của hệ thống bảo vệ C. Thường xuyên nâng cấp phần cứng D. Thường xuyên nâng cấp phần mềm 95. Chọn phương án ghép đúng nhất. Bảo mật CSDL: A. Chỉ quan tâm bảo mật dữ liệu B.Chỉ quan tâm bảomật chương trình xử lí dữ liệu C. Quan tâm bảo mật cả dữ liệu và chương trình xử lí dữ liệu D. Chỉ là các giải pháp kĩ thuật phần mềm. 96. Chọn các phát biểu sai trong các phát biểu dưới sau: A. Bảo mật hạn chế được thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn 13
 14. B. Có thể thực hiện bảo mật bằng giải pháp phần cứng C. Hiệu quả của bảo mật chỉ phụ thuộc vào hệ QTCSDL và chương trình ứng dụng D. Hiệu quả bảo mật phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách của chủ sở hữu thông tin và ý thức của người dùng. 97. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? A. Bảng phân quyền truy cập cũng là dữ liệu của CSDL B. Dựa trên bảng phân quyền để trao quyền truy cập khác nhau để khai thác dữ liệu cho các đối tượng người dùng khác nhau C. Mọi người đều có thể truy cập, bổ sung và thay đổi bảng phân quyền D. Bảng phân quyền không giới thiệu công khai cho mọi người biết 98. Một cửa hàng thương mại điện tử (bán hàng trên mạng). Người mua hàng truy cập dữ liệu ở mức nào trong các mức sau: A. Đọc (xem) mọi dữ liệu B. Đọc một phần dữ liệu được phép C. Xóa, sửa dữ liệu D. Bổ sung dữ liệu 99. Hệ QTCSDL không thực hiện biện pháp nào dưới đây đối với mật khẩu truy cập hệ thống: A. Người dùng có thể thay đổi mật khẩu B. Bảo mật có độ dài tùy ý C. Mật khẩu phải có độ dài ít nhất là n kí tự (thường n  6) D. Mỗi người dùng có một mật khẩu riêng 100. Chọn phương án ghép sai. Người có quyền truy cập cao thì cơ chế nhận dạng phức tạp hơn vì: A. Người có quyền truy cập cao có khả năng truy cập tới CSDL với diện rộng hơn, nếu mật khẩu bị lộ thì gây tác hại nhiều hơn B. Người có quyền truy cập cao giao tiếp nhiều lần với các người dùng dưới quyền nên dễ bị lộ mật khẩu C. Những kẻ tấn công CSDL thường tìm các mật khẩu của những người có quyền truy cập cao để can thiệp sâu hơn vào CSDL D. Cơ chế nhận dạng của người có quyền truy cập cao thường là tổ hợp nhiều dạng khác nhau (mật khẩu, chữ kí điện tử, nhận dạng giọng nói, vân tay, …) nên phức tạp hơn 101. Hãy chọn phương án ghép sai. Mã hóa thông tin nhằm mục đích: A. Giảm khả năng rò rỉ thông tin trên đường truyền B. Giảm dung lượng lưu trữ thông tin C. Tăng cường tính bảo mật khi lưu trữ D. Để đọc thông tin được nhanh và thuận tiện hơn 102. Hãy xác định phương án ghép sai. Lưu biên bản hệ thống là một trong các biện pháp bảo mật và an toàn hệ thống vì : A. Hỗ trợ khôi phục hệ thống khi có sự cố kĩ thuật C. Cung cấp thông tin đánh giá mức độ quan tâm của người dùng đối với hệ thống nói chung và với từng thành phần của hệ thông nói riêng C. Dựa trên biên bản hệ thống, người quản trị phát hiện những truy cập không bình thường, từ đó có biện pháp phòng ngừa thích hợp 14
 15. D. Ghi được thời điểm hệ thống bắt đầu hoạt động không bình thường Chúc các em ôn tập và làm bài thi tốt…! 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản