Bài tập toán

Chia sẻ: Trần Đại Dương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
234
lượt xem
32
download

Bài tập toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài tập toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập toán

  1. Câu 1 ) y= mx3-(m+2)x2 + (m-1)x + 4 1) Khi m=1 2) Xác định m đê đạt cực đại , cực tiểu tãi các điểm có hoành độ x1,x2 thoả mãn 1/x12 + 1/x22 =16+ 1/x12x22 Câu 2 ) 1. Giải pt sin3x + cos3x = cos2x(2cosx –sinx ) 2. Giải bpt 3/(log2(x+1)) > 2/(log3(x+1)) Câu 3) Tính diện tích miền hình phẳng giới hạn bởi các đường y=! 2x +2 ! và y = -x2 -2x + 2 ( ! là giá trị tuyệt đối đó ) Câu 4 ) Cho hi`nh hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có AB=a , BC= 2a , AA’=a . Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM=3MD . Tính thể tích khối chóp M.AB’C va khoảng cách từ M đến mp (AB’C) Câu 5 ) Cho x, y ,z la các số thực thoả mãn điều kiện sau x + y + z=0 , x+1>0 , y+1>0 , z+1 > 0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : Q=x/x+1 + y/y+1 + z/z+1 Câu 6) 1. Cho đường thẳng d : x – 2y -2 = 0 và 2 điêm A(0,1) , B(3,4). Hãy tìm toạ đô điểm M trên d sao cho 2MA2 + MB2 có giá trị nhỏ nhất 2. Trong Oxyz cho A(6,-2,3) , B(0,1,6) , C(2,0,-1) , D(4,1,0) Chứng minh 4 điêm A,B,C,D không đỗng phẳng . Tính chiều cao DH của tứ diện ABCD. Câu 7 ) Tìm số hạng hok chứa x trong khai triển ( 1/cănx2 + căn bậc 4 x3 )17 , x khác 0 Câu 8) 1. Cho đường tròn x2 + y2 -2x-6y +6=0 và điểm M(2;4). Viết pt dt đi qua M cắt đường tròn tại 2 điểm A,B sao cho M la trung điểm AB 2. Cho 2 mp (P)2x – y – 2z + 3= 0 và (Q) 2x -6y +3z -4 =0 Viết pt mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng d : x/1=(y+3)/-1=z/2 đồng thời tiếp xúc với cà 2 mp. Câu 9 ) Tìm căn bậc 2 của số phức -1 + 4 nhân căn 3 i Hehe đừng cảm động wa ma hok lam bài dc hen hj`hj` tao chep’ cho la`n sau co vjec se~ nho` maj do hehe met ghe ^^………………… ^^ …………… Mok có làm tỉ phú nhớ thằng bạn “tốt” này hen ^^………….. Good Luck
Đồng bộ tài khoản