Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon no

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
903
lượt xem
326
download

Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon no

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa học 11 - Chương trình chuẩn và nâng cao năm học 2008-2009 (Học kỳ II)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm Hidrocacbon no

  1. HOÙA HOÏC 11­ Chöông trình chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  Chương 5 : H ÑROÂCACBON NO I BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Coù bao nhieâu ankan ñoàng phaân caáu taïo coù coâng thöùc phaân töû C5H12? A. 3 ñoàng phaân B. 4 ñoàng phaân C. 5 ñoàng phaân D. 6 ñoàng phaân 2. Phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû ankan Y baèng 83,33% . Coâng thöùc phaân töû cuûa Y laø : A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 3. Ankan X coù coâng thöùc phaân töû C5H12, khi taùc duïng vôùi clo taïo ñöôïc 4 daãn xuaát monoclo. Teân cuûa X laø A. pentan B. iso-pentan C. neo-pentan D.2,2- dimetylpropan 4. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû cacbon trong phaân töû , phaàn traêm khoái löôïng cacbon trong phaân töû ankan A. Khoâng ñoåi B. Giaûm daàn C. taêng daàn D. Maïch voøng vaø maïch hôû 5. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,15 mol hoãn hôïp 2 ankan thu ñöôïc 9,45g H2O. Cho saûn phaåm chaùy qua bình ñöïng Ca(OH) 2 dö thì khoái löôïng keát tuûa thu ñöôïc laø bao nhieâu ? A.37,5g B. 52,5g C. 15g D.42,5g 6. Xicloankan ( chæ coù moät voøng) A coù tæ khoái so vôùi nitô baèng 3. A taùc duïng vôùi clo coù chieáu saùng chæ cho moät daãn xuaát monoclo duy nhaát, xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuaû A? CH3 CH3 CH3 H3C H3C CH3 A. B. C. D. 7. Theo chieàu taêng soá nguyeân töû C trong phaân töû, phaàn traêm khoái löôïng C trong phaân töû xicloankan. A. taêng daàn B. giaûm daàn C. khoâng ñoåi D. bieán ñoåi khoâng theo quy luaät 8. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no A. Phản ứng tách B. Phản ứng thế C. Phản ứng cộng D. Cả A, B và C.     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 1
  2. HOÙA HOÏC 11­ Chöông trình chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  9. Brom hoaù ankan chæ taïo moät daãn xuaát monobrom Y duy nhaát. dY/ không khí = 5,207. Ankan X coù teân laø: A. n- pentan B. iso-butan C. iso-pentan D. neo-pentan 10. Ankan Z coù coâng thöùc phaân töû laø C5H12. Tieán haønh p/ö dehidro hoùa Z thu ñöôïc moät hoãn hôïp goàm 3 anken laø ñoàng phaân cuûa nhau trong ñoù coù hai chaát laø ñoàng phaân hình hoïc. Coâng thöùc caáu taïo cuûa Z laø? A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH(CH3 )2 C. C(CH3)4 D. Khoâng coù caáu taïo naøo phuø hôïp 11. Phaân tích 3 g ankan cho 2,4g cacbon . CTPT cuûa A laø gì ? A. CH4 B.C2H6 C. C3H8 D. keát quaû khaùc 12. Moät ankan taïo ñöôïc daãn xuaát monoclo, trong ñoù haøm löôïng clo baèng 55,04%. Ankan coù CTPT laø A. CH4 B. C2H6 C.C3H8 D. C4H10 13. Cho Teân goïi hôïp chaát X coù coâng thöùc caáu taïo : CH 3 CH3-CH - CH2 - C- CH2-CH3 CH2CH3 CH2 CH3 A. 2,4 – ñietyl-4-metylhexan B. 3- etyl-3,5-dimetylheptan C. 5-etyl-3,5-ñimetylheptan D. 2,2,3- trietyl-pentan 14. Trong phoøng thí nghieäm coù theå ñieàu cheá metan baèng caùch naøo sau ñaây? A.Nhieät phaân natri axetat vôùi voâi toâi xuùt B.Crackinh butan C.Töø phaûn öùng cuûa nhoâm cacbua vôùi nöôùc D.choïn A,C 15. Trong coâng nghieäp, metan ñöôïc laáy töø A. Khí daàu moû vaø khí thieân nhieân B. phaân huyû hôïp chaát höõu cô C. chöng caát daàu moû D. toång hôïp töø C vaø H2 16. Coâng thöùc ñôn giaûn nhaát cuûa hidrocacbon M laø CxH2x+1. M thuoäc daõy ñoàng ñaúng naøo? A. ankan B. khoâng ñuû döõ kieän ñeå xaùc ñònh C. ankan hoaëc xicloankan D. xicloankan     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 2
  3. HOÙA HOÏC 11- Chöông t rì nh chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  17. Tieán haønh clo hoùa 3-metylpentan tæ leä 1:1, coù theå thu ñöôïc bao nhieâu daãn xuaát monoclo laø ñoàng phaân cuûa nhau? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 18. Khi cho butan taùc duïng vôùi brom thu ñöôïc saûn phaåm monobrom naøo sau ñaây laø saûn phaåm chính? A. CH3CH2CH2CH2Br B. CH3CH2CHBrCH3 C.CH3CH2CH2CHBr2 D. CH3CH2CBr2CH3. 19. Hidrocacbon X coù CTPT C5H12 khi taùc duïng vôùi Clo taïo ñöôïc 3 daãn xuaát monoclo ñoàng phaân cuûa nhau. X laø: A. iso-pentan B. n-pentan C. neo-pentan D. 2-metyl butan 20. Ankan Y td vôùi Brom taïo ra 2 daãn xuaát monobrom coù tyû khoái hôi so vôùi H2 baèng 61,5. Teân cuûa Y laø: A. butan B. propan C. isobutan D. 2-metylbutan 21. Khi nhieät phaân moät ankan X trong ñieàu kieän khoâng coù khoâng khí thu ñöôïc khí H2 vaø muoäi than, thaáy theå tích khí thu ñöôïc gaáp 5 laàn theå tích ankan X( ño ôû cuøng ñieàu kieän veà nhieät ñoä aùp suaát ). CTPT cuûa X laø : A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10 22. Ñoát chaùy hết 2,24 lít ankan X (ñktc), daãn toàn bộ saûn phaåm chaùy vaøo dd nöôùc voâi trong dö thaáy coù 40g↓. CTPT X A. C2H6 B. C4H10 C. C3H6 D. C3H8 23. Khi phaân huyû hoaøn toaøn hidrocacbon X trong ñieàu kieâïn khoâng coù khoâng khí, thu ñöôïc saûn phaåm coù theå tích taêng gaáp 3 laàn theå tích hidrocacbon X ( ôû cuøng ñieàu kieän ) . Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø : A. C2H6 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 3
Đồng bộ tài khoản