Trắc nghiệm HIDROCACBON NO

Chia sẻ: Nhoc Luv Money | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
377
lượt xem
175
download

Trắc nghiệm HIDROCACBON NO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hidrocacbon no', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm HIDROCACBON NO

  1. HOÙA HOÏC 11­ Chöông trình chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  Chương 5 : HIĐRÔCACBON NO BI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12? A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân 2. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33% . Công thức phân tử của Y là : A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 3. Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là A. pentan B. iso-pentan C. neo-pentan D.2,2- dimetylpropan 4. Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử , phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan A. Không đổi B. Giảm dần C. tăng dần D. Mạch vòng và mạch hở 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu ? A.37,5g B. 52,5g C. 15g D.42,5g 6. Xicloankan ( chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A? CH3 CH3 CH3 H3C H3C CH3 A. B. C. D. 7. Theo chiều tăng số nguyên tử C trong phân tử, phần trăm khối lượng C trong phân tử xicloankan. A. tăng dần B. giảm dần C. không đổi D. biến đổi không theo quy luật 8. Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no A. Phản ứng tch B. Phản ứng thế C. Phản ứng cộng D. Cả A, B v C. 9. Brom hoá ankan chỉ tạo một dẫn xuất monobrom Y duy nhất. dY/ khơng khí = 5,207. Ankan X có tên là: A. n- pentan B. iso-butan C. iso-pentan D. neo-pentan 10. Ankan Z có công thức phân tử là C5H12. Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu được một hỗn hợp gồm 3 anken là đồng phân của nhau trong đó có hai chất là đồng phân hình học. Công thức cấu tạo của Z là?     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 1
  2. HOÙA HOÏC 11­ Chöông trình chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  A. CH3CH2CH2CH2CH3 B. CH3CH2CH(CH3 )2 C. C(CH3)4 D. Không có cấu tạo nào phù hợp 11. Phân tích 3 g ankan cho 2,4g cacbon . CTPT của A là gì ? A. CH4 B.C2H6 C. C3H8 D. kết quả khác 12. Một ankan tạo được dẫn xuất monoclo, trong đó hàm lượng clo bằng 55,04%. Ankan có CTPT là A. CH4 B. C2H6 C.C3H8 D. C4H10 13. Cho Tên gọi hợp chất X có công thức cấu tạo : CH3 CH3-CH - CH2 - C- CH2-CH3 CH2CH3 CH2 CH3 A. 2,4 – đietyl-4-metylhexan B. 3- etyl-3,5-dimetylheptan C. 5-etyl-3,5-đimetylheptan D. 2,2,3- trietyl-pentan 14. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? A.Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút B.Crackinh butan C.Từ phản ứng của nhôm cacbua với nước D.chọn A,C 15. Trong công nghiệp, metan được lấy từ A. Khí dầu mỏ và khí thiên nhiên B. phân huỷ hợp chất hữu cơ C. chưng cất dầu mỏ D. tổng hợp từ C và H2 16. Công thức đơn giản nhất của hidrocacbon M là CxH2x+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào? A. ankan B. không đủ dữ kiện để xác định C. ankan hoặc xicloankan D. xicloankan 17. Tiến hành clo hóa 3-metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 18. Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính? A. CH3CH2CH2CH2Br B. CH3CH2CHBrCH3 C.CH3CH2CH2CHBr2 D. CH3CH2CBr2CH3. 19. Hidrocacbon X có CTPT C5H12 khi tác dụng với Clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. X là: A. iso-pentan B. n-pentan C. neo-pentan D. 2-metyl butan 20. Ankan Y td với Brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỷ khối hơi so với H 2 bằng 61,5. Tên của Y là: A. butan B. propan C. isobutan D. 2-metylbutan     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 2
  3. HOÙA HOÏC 11­ Chöông trình chuaån vaø naâng cao                                    Năm học 2008 ­2009 (Học Kỳ II)  21. Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí H 2 và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X( đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất ). CTPT của X là : A. CH4 B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10 22. Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn tồn bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g↓. CTPT X A. C2H6 B. C4H10 C. C3H6 D. C3H8 23. Khi phân huỷ hoàn toàn hidrocacbon X trong điều kiên không có không khí, thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích hidrocacbon X ( ở cùng điều kiện ) . Công thức phân tử của X là : A. C2H6 B. C4H10 C. C5H12 D. C6H14     GV.     Thaân  Troïng  , Quy   ơn, Bình Định Tuaán     Nh Trang 3
Đồng bộ tài khoản