intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thuyết trình: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

3.052
lượt xem
835
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp một bộ phậm quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương nhằm: tránh hoặc giamt những sự giải thích khác nhau của các điều kiện thương mại. Loại bỏ những trở ngại gây ra bởi những khoảng cách, nhôn ngữ và tập quán thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

 1. Incoterms 2000 Caùc ñieàu kieän Thöông Maïi Quoác Teá
 2. MUÏC ÑÍCH • Cung caáp moät boä quy taéc quoác teá ñeå giaûi thích nhöõng ñieàu kieän thöông maïi thoâng duïng nhaát trong ngoaïi thöông nhaèm: – Traùnh hoaëc giaûm nhöõng söï khoâng chaéc chaén do caùch giaûi thích khaùc nhau cuûa caùc ñieàu kieän thöông maïi – Loaïi boû nhöõng trôû ngaïi gaây ra bôûi khoaûng caùch, ngoân ngöõ vaø taäp quaùn thöông maïi – Loaïi boû nhöõng ruûi ro vaø laõng phí thôøi gian do söï hieåu laàm , tranh chaáp, kieän tuïng – Deã daøng trong trao ñoâæ giao dòch thöông maïi •
 3. SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA INCOTERMS 2000 & 1990. 1990 2000 Traùch nhieäm boác haøng vaø Traùch nhieäm boác haøng FCA dôõ haøng phuï thuoäc vaøo vaø dôõ haøng phuï thuoäc phöông thöùc vaän chuyeån. vaøo nôi giao haøng Traùch nhieäm ngöôøi mua: Traùch nhieäm ngöôøi baùn: FAS laøm thuû tuïc haûi quan cho laøm thuû tuïc haûi quan cho haøng xuaát khaåu haøng xuaát khaåu Traùch nhieäm ngöôøi baùn: Traùch nhieäm ngöôøi mua: DEQ laøm thuû tuïc haûi quan cho laøm thuû tuïc haûi quan cho haøng nhaäp khaåu haøng nhaäp khaåu
 4. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ INCOTERMS KHOÂNG GIAÛI QUYEÁT Chuyeån giao quyeàn sôû höõu haøng hoùa: Incoterms chæ laø nguyeân taéc ñeå giaûi thích caùc ñieàu kieän cô sôû giao haøng vaø khoâng giaûi thích caùc ñieàu kieän khaùc trong hôïp ñoàng. Vieäc chuyeån quyeàn sôû höõu haøng hoùa thoâng qua vieäc chuyeån giao chöùng töø nhö vaän ñôn ñöôøng bieån, hoaëc phuï thuoäc vaøo quy ñònh cuûa caùc beân kyù hôïp ñoàng. • Giaûi thoaùt traùch nhieäm hoaëc mieãn tröø traùch nhieäm trong tröôøng hôïp baát khaû khaùng. • Vi phaïm hôïp ñoàng: nhö khoâng thanh toaùn ñuùng thôøi haïn, khoâng giao haøng ñuùng thôøi haïn.
 5. CAÙCH SAÉP XEÁP INCOTERMS 2000 13 INCOTERMS ÑÖÔÏC PHAÂN THAØNH 4 NHOÙM • NHOÙM E: nghóa vuï toái thieåu cuûa ngöôøi baùn: chuaån bò haøng taïi cô sôû cuûa mình (EXW). • NHOÙM F: taêng nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: chuyeån giao haøng hoùa cho ngöôøi vaän taûi do ngöôøi mua chæ ñònh (FCA, FAS,FOB). • NHOÙM C: nghóa vuï ngöôøi baùn taêng theâm: kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc phí (CFR, CPT) vaø phí baûo hieåm ñoái vôùi ñieàu kieän (CIF, CIP). • NHOÙM D: nghóa vuï lôùn nhaát cuûa ngöôøi baùn:giao haøng ñeán ñích (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)
 6. INCOTERMS 2000 NHOÙM E Nôi ñi EXW Ex Works (… named place): Giao haøng taïi xöôûng (ñòa ñieåm quy ñònh) GROUP F Tieàn vaän chuyeån chöa traû FCA Free Carrier (… named place) : Giao cho ngöôøi chuyeân chôû (ñòa ñieåm quy ñònh) FAS Free Alongside Ship (..named port of shipment) Giao doïc maïn taøu (caûng boác haøng quy ñònh) FOB Free On Board (…named port of shipment) Giao leân taøu (caûng boác haøng quy ñònh)
 7. INCOTERMS 2000 NHOÙM C Tieàn vaän chuyeån ñaõ traû CFR Cost and Freight (..named port of destination) Tieàn haøng vaø cöôùc phí (caûng ñeán quy ñònh) CIF Cost, Insurance and Freight (..named port of destination): Tieàn haøng, phí baûo hieåm, vaø cöôùc phí. (caûng ñeán quy ñònh) CPT Carriage Paid To (named place of destination) Cöôùc phí traû tôùi (nôi ñeán quy ñònh) CIP Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination): Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi (nôi ñeán quy ñònh)
 8. INCOTERMS 2000 NHOÙM D Nôi ñeán DAF Delivered At Frontier (…named place): Giao taïi bieân giôùi (ñòa ñieåm quy ñònh) DES Delivered Ex Ship (…named port of destination): Giao taïi taøu (Caûng ñeán quy ñònh) DEQ Delivered Ex Quay (…named port of destination): Giao taïi caàu caûng (caûng ñeán quy ñònh) DDU Delivered Duty Unpaid (..named place of destination) Giao chöa noäp thueá (nôi ñeán quy ñònh) DDP Delivered Duty Paid (..named place of destination) Giao ñaõ noäp thueá (nôi ñeán quy ñònh)
 9. EXW- GIAO TAÏI XÖÔÛNG (…ñòa ñieåm quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Theo yeâu caàu ngöôøi mua, giuùp ngöôøi mua xin giaáy pheùp xuaát khaåu. • Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï. • Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï. • Giao haøng taïi ñòa ñieåm qui ñònh, chöa boác haøng leân phöông tieän vaän taûi. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao. • Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi mua.
 10. EXW- GIAO TAÏI XÖÔÛNG (…ñòa ñieåm quy ñònh) NGÖÔØI MUA PHAÛI: • Traû tieàn haøng. • Chòu ruûi ro vaø chi phí veà vieäc xin giaáy pheùp xuaát khaåu vaø nhaäp khaåu, vaø thuû tuïc haûi quan veà xuaát nhaäp caûnh, quaù caûnh. • Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï. • Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï. • Nhaän haøng khi ñöôïc giao. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa khi haøng ñaõ ñöôïc giao. • Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao, vaø töø ngaøy quy ñònh hoaëc ngaøy cuoái cuøng cuûa thôøi haïn quy ñònh cho vieäc nhaän haøng.
 11. FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa ñieåm quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm thuû tuïc haûi quan cho vieäc xuaát khaåu. • Hôïp ñoàng vaän taûi: khoâng coù nghóa vuï. Giuùp ngöôøi mua thueâ phöông tieän chuyeân chôû. • Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï. • Giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ngöôøi khaùc do ngöôøi mua chæ • ñònh taïi nôi qui ñònh. Vieäc giao haøng hoaøn thaønh: Neáu ñòa ñieåm giao haøng laø cô sôû ngöôøi baùn, ngöôøi baùn phaûi boác leân phöông tieän vaän taûi. Neáu ñòa ñieåm giao haøng laø ñiaï ñieåm khaùc, vieäc giao haøng hoaøn thaønh khi haøng ñöôïc ñaët ñöôùi quyeàn ñònh ñoaït cuûa ngöôøi vaän taûi. (1)
 12. FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa ñieåm quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao. • Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi chuyeân chôû, vaø caùc chi phí thuû tuïc haûi quan, thueá vaø leä phí xuaát khaåu. • Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát vieäc giao haøng cho ngöôøi chuyeân chôû. Neáu ngöôøi vaän chuyeån khoâng tieáp nhaän haøng vaøo thôøi ñieåm qui ñònh, ngöôøi baùn phaûi baùo ngöôøi muua bieát. (2)
 13. FCA- GIAO CHO NGÖÔØI CHUYEÂN CHÔÛ (…ñòa ñieåm quy ñònh) NGÖÔØI MUA PHAÛI: • Traû tieàn haøng vaø nhaän haøng. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc haûi quan cho vieäc nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh. • Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån. • Hôïp ñoàng baûo hieåm :khoâng coù nghóa vuï. • Nhaän haøng khi haøng ñöôïc giao. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän chuyeån. • Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao cho ngöôøi vaän chuyeån. • Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân ngöôøi chuyeân chôû, phöông thöùc vaän chuyeån, thôøi haïn vaø ñòa ñieåm cuï theå maø haøng phaûi ñöôïc giao cho ngöôøi chuyeân chôû.
 14. FAS- GIAO DOÏC NAÏN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp xuaát khaåu . • Khoâng coù nghiaõ vuï veà hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm. • Giao haøng doïc maïn taøu do ngöôøi mua qui ñònh taïi caûng boác haøng quy ñònh. • Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao. • Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán luùc haøng ñöôïc giao. • Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng hoùa ñaõ ñöôïc giao doïc maïn taøu.
 15. FAS- GIAO DOÏC NAÏN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh) NGÖÔØI MUA PHAÛI: •Traû tieàn haøng. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc haûi quan nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh. • Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån. • Khoâng coù nghiaõ vuï hôïp ñoàng baûo hieåm. • Nhaän haøng khi haøng ñöôïc giao. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao. • Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao. • Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân taøu, nôi boác haøng, vaø thôøi gian giao haøng.
 16. FOB- GIAO LEÂN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu. • Khoâng coù nghiaõ vuï: hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm. • Giao haøng leân taøu do ngöôøi mua chæ ñònh, taïi caûng boác haøng qui ñònh. • Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa ñeán khi haøng qua lan can taøu taïi caûng boác haøng qui ñònh. • Traû caùc chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa cho ñeán khi haøng qua lan can taøu taïi caûng boác qui ñònh. • Thoâng baùo cho ngöôøi mua bieát haøng ñaõ ñöôïc giao leân taøu.
 17. FOB- GIAO LEÂN TAØU (…caûng boác haøng quy ñònh) NGÖÔØI MUA PHAÛI: • Traû tieàn haøng. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh. • Kyù hôïp ñoàng chuyeân chôû vaø traû cöôùc phí vaän chuuyeån. • Khoâng coù nghiaõ vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm. • Nhaän haøng khi haøng hoùa ñöôïc giao. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø luùc haøng qua lan can taøu ôû caûng boác haøng qui ñònh. • Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng qua lan can taøu taïi caûng boác haøng qui ñònh. • Thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát teân taøu, nôi boác haøng, vaø thôøi gian giao haøng.
 18. CFR- TIEÀN HAØNG VAØ CÖÔÙC (…caûng ñeán quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu. • Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng ñeán. • Khoâng coù nghóa vuï: hôïp ñoàng baûo hieåm. • Giao haøng leân taøu taïi caûng göûi haøng vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh. • Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt, hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán khi haøng qua lan can taøu taïi caûng göûi haøng qui ñònh. • Traû chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao,phí vaän chuyeån, phí boác haøng leân taøu vaø dôõ haøng taïi caûng ñeán.
 19. CFR- TIEÀN HAØNG VAØ CÖÔÙC (…caûng ñeán quy ñònh) NGÖÔØI MUA PHAÛI: • Traû tieàn haøng. • Chòu ruûi ro vaø phí toån xin giaáy pheùp nhaäp khaåu, laøm thuû tuïc haûi quan veà nhaäp khaåu, vaø quaù caûnh. • Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng vaän taûi. • Khoâng coù nghóa vuï veà hôïp ñoàng baûo hieåm. • Nhaän haøng khi ñöôïc giao. • Chòu moïi ruûi ro maát maùt hoaëc hö haïi veà haøng hoùa keå töø luùc haøng qua lan can taøu ôû caûng göûi haøng qui ñònh. • Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa keå töø luùc haøng ñöôïc giao. • Neáu ngöôøi mua giöõ quyeàn xaùc ñònh ngaøy boác haøng, caûng ñeán, thì thoâng baùo cho ngöôøi baùn bieát.
 20. CIF- TIEÀN HAØNG –BAÛO HIEÅM VAØ CÖÔÙC (…caûng ñeán quy ñònh) NGÖÔØI BAÙN PHAÛI: • Cung caáp haøng hoùa vaø hoùa ñôn thöông maïi. • Chòu moïi ruûi ro vaø chi phí xin giaáy pheùp xuaát khaåu, laøm caùc thuû tuïc haûi quan caàn thieát ñeå xuaát khaåu. • Kyù hôïp ñoàng vaän taûi vaø traû cöôùc vaän chuyeån ñeán caûng ñeán. • Kyù hôïp ñoàng baûo hieåm vaø traû phí baûo hieåm. • Giao haøng leân taøu taïi caûng göûi haøng vaøo ngaøy hoaëc thôøi haïn qui ñònh. • Chòu moïi ruûi ro veà maát maùt,hö haïi veà haøng hoùa cho ñeán khi haøng qua lan can taøu taïi caûng göûi haøng qui ñònh. • Traû chi phí lieân quan ñeán haøng hoùa ñöôïc giao, phí vaän chuyeån, phí boác haøng leân taøu vaø dôõ haøng taïi caûng ñeán, phí baûo hieåm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2