intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ThS. Huỳnh Tấn Cường

Chia sẻ: Thương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
80
lượt xem
14
download

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ThS. Huỳnh Tấn Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ThS. Huỳnh Tấn Cường trình bày các nội dung: Các điều kiện thương mại quốc tế, giao dịch, đàn phán hợp đồng xuất nhập khẩu, thuyết trình đề tài, hợp đồng xuất nhập khẩu, tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu thuyết trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tập bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - ThS. Huỳnh Tấn Cường

 1. KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG Mã môn học: 706001 Bộ môn: Quản trị kinh doanh quốc tế Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tôn Đức Thắng Người soạn: ThS. Huỳnh Tuấn Cường 1 Email: thaycuong@gmail.com
 2. KẾT QUẢ HỌC TẬP Sau khi hoàn thành môn học, SV cơ bản sẽ đạt được những kết quả sau: - Sinh viên có kiến thức cơ bản về tổng quan các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, kỹ năng giao dịch, soạn thảo, tổ chức thực hiện hợp đồng. - Sinh viên có khả năng thuyết trình, phản biện 1 vấn đề.
 3. NOÄI DUNG CUÛA MOÂN HOÏC Gồm 4 chương: - Giới thiệu môn học 1. Các điều kiện thương mại quốc tế - Incoterms 2000 2. Giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu 3. Thuyết trình đề tài 3. Hợp đồng xuất nhập khẩu 4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và thuyết trình
 4. GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU THAM KHẢO • Giáo trình chính: TS Đoàn Thị Hồng Vân, Kỹ thuật ngoại thương, NXB thống kê, Hà Nội, 2000 • Tài liệu tham khảo: + Vũ Hữu Tửu, Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, NXB giáo dục, Hà Nội, 2002. + TS Võ Thanh Thu – TS Đoàn Thị Hồng Vân, Thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam, Giáo trình Trường đại học kinh tế TPHCM. + TS Nguyễn Trọng Đàn, Hợp đồng kinh doanh quốc tế, NXB Trẻ, TPHCM, 2000. + Tập bài giảng mail cho SV + Website : www . smenet.com.vn; www .customs.gov.vn; www .mot.gov.vn; www .itpc.hochiminhcity.gov.vn + Bài đọc thêm và bài tập mail cho SV sau mỗi buổi học
 5. CÁCH THỨC HỌC TẬP • - Tham dự tất cả các buổi học lý thuyết • - Cách kiểm tra 10%: Mỗi buổi học SV phải chuẩn bị bài theo hướng dẫn GV, trong giờ học sẽ gọi 5-15 SV trả lời câu hỏi, nội dung câu hỏi rơi vào phần chuẩn bị bài, phần bài tập đã giao và phần đã giảng buổi hôm trước. Lấy điểm bình quân. • - Cách kiểm tra 20%: chia lớp thành nhiều nhóm, 2 nhóm xếp thành 1 cặp được giao 1 đề tài và chuẩn bị trong vòng 7 tuần. Đến ngày qui định mỗi cặp sẽ bốc thăm chọn đội thuyết trình. Sau thời gian, đội thắng sẽ được 8-10 điểm, đội thua sẽ được 4-7 điểm. • - Cách kiểm tra 70%: thi theo hình thức trắc nghiệm theo đợt tập trung của trường.
 6. CÁCH ĐÁNH GIÁ • KIEÅM TRA LAÀN 1-10%: Cuối mỗi buổi học đều gọi tên ngẫu nhiên SV lên trả lời câu hỏi. • KIEÅM TRA LAÀN 2-20%: thuyết trình • THI-70%: Thi traéc nghieäm (Ñöôïc söû duïng taøi lieäu)
 7. Chöông 1 INCOTERMS 2000 INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS Caùc ñieàu kieän thöông maïi quoác teá Nội dung: 1/ Giới thiệu về Incotems 2/ 13 điều kiện Incoterms 2000 3/ Lựa chọn điều kiện Incoterm 4/ Lưu ý khi sử dụng Incoterms 12/17/13 706001, Incoterms 1
 8. KHÁI NIỆM INCOTERMS Incoterms vieát taét cuûa thuaät ngöõ INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS goïi laø caùc ñieàu kieän thöông maïi quoác teá do Phoøng thöông maïi quoác teá ICC (International chamber of commerce) aán haønh. 12/17/13 706001, Incoterms 2
 9. LỊCH SỬ Incoterms ñöôïc xuaát baûn ñaàu tieân vaøo naêm 1936, cho ñeán nay ñaõ ñöôïc söûa ñoåi , boå sung 6 laàn vaøo caùc naêm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 vaø 2000 nhaèm laøm cho caùc quy taéc ñoù luoân phuø hôïp vôùi thöïc tieãn thöông maïi quoác teá hieän haønh. 12/17/13 706001, Incoterms 3
 10. MỤC ĐÍCH INCOTERMS - Ruùt ngaén vaø tinh giaûn ñöôïc hôïp ñoàng maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn vaø nghóa vuï cuûa caùc beân. - Phaân ñònh ñöôïc ranh giôùi traùch nhieäm giöõa ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua veà caùc loaïi chi phí (chi phí laøm thuû tuïc XK, NK, thueâ phöông tieän chuyeân chôû, mua baûo hieåm, cheøn loùt , san haøng, boác, dôõ) vaø cöôùc phí. 12/17/13 706001, Incoterms 4
 11. MỤC ĐÍCH INCOTERMS • - Ranh giôùi traùch nhieäm veà noäp thueá vaø thöïc hieän caùc thuû tuïc xuaát khaåu, nhaäp khaåu. • - Xaùc ñònh thôøi ñieåm vaø nôi ruûi ro, toån thaátù di chuyeån töø ngöôøi baùn sang ngöôøi mua. • - Giuùp cho caùc beân mua, baùn traùnh ñöôïc nhöõng tranh chaáp khoâng caàn thieát, nhaát laø trong tröôøng hôïp luaät phaùp caùc nöôùc coù söï giaûi thích traùi ngöôïc nhau. 12/17/13 706001, Incoterms 5
 12. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI DÙNG INCOMTERMS - Incoterms khoâng phaûi laø luaät maø chæ laø vaên baûn coù tính chaát khuyeân nhuû, khuyeán khích ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn treân toaøn theá giôùi töï nguyeän aùp duïng. - Sau khi chọn Incoterms, hai beân coù quyeàn taêng giaûm nghóa vuï cho nhau nhöng khoâng ñöôïc laøm thay ñoåi baûn chaát ñieàu kieän giao haøng. - Trong tröôøng hôïp giöõa Incoterms vaø hôïp ñoàng coù nhöõng qui ñònh khaùc nhau thì hai beân phaûi thöïc hieän theo nhöõng ñieàu ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng. 12/17/13 706001, Incoterms 6
 13. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 Incoterms goàm coù 13 ñieàu kieän thöông maïi chia laøm 4 nhoùm: * Nhoùm E: goàm 1 ñieàu kieän EXW – Ex Works: Giao taïi xöôûng (Ñòa ñieåm quy ñònh ôû nöôùc xuaát khaåu) Ñaëc ñieåm: Ngöôøi baùn chòu chi phí toái thieåu, giao haøng taïi xöôûng, taïi kho mình laø heát nghóa vuï. 12/17/13 706001, Incoterms 7
 14. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 • Nhoùm F: Goàm 3 ñieàu kieän: • FCA – Free Carrier: Giao cho ngöôøi vaän taûi (Ñòa ñieåm quy ñònh ôû nöôùc xuaát khaåu) FAS – Free Alongside Ship: Giao doïc maïn taøu (Taïi caûng xeáp haøng quy ñònh) FOB – Free On Board: Giao haøng leân taøu (Taïi caûng xeáp haøng quy ñònh) 12/17/13 706001, Incoterms 8
 15. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 • Ñaëc ñieåm cuûa nhoùm F: - Ngöôøi baùn laøm thuû tuïc xuaát khaåu, ngöôøi mua laøm thuû tuïc nhaäp khaåu. - Ngöôøi baùn khoâng traû chi phí vaø cöôùc chuyeân chôû vaän taûi chính. - Ñòa ñieåm chuyeån ruûi ro veà haøng hoaù taïi nöôùc XK 12/17/13 706001, Incoterms 9
 16. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 • Nhoùm C: Goàm 4 ñieàu kieän • CFR – Cost and Freight: Tieàn haøng vaø cöôùc phí • CIF – Cost, Insurance and Freight: Tieàn haøng, baûo hieåm vaø cöôùc phí • CPT – Carriage Paid To: Cöôùc phí traû tôùi • CIP – Carriage and Insurance Paid to: Cöôùc phí, baûo hieåm traû tôùi 12/17/13 706001, Incoterms 10
 17. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 • Ñaëc ñieåm: - Ngöôøi baùn laøm thuû tuïc xuaát khaåu, ngöôøi mua laøm thuû tuïc nhaäp khaåu. - Ngöôøi baùn phaûi traû cöôùc phí vaän taûi chính - Ñòa ñieåm chuyeån ruûi ro veà haøng hoaù taïi nöôùc XK 12/17/13 706001, Incoterms 11
 18. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 * Nhoùm D: Goàm 5 ñieàu kieän DAF–Delivered At Frontier: Giao haøng taïi bieân giôùi DES–Delivered Ex Ship: Giao haøng taïi taøu DEQ – Delivered Ex Quay: Giao haøng treân caàu caûng DDU – Delivered Duty Unpaid: Giao haøng thueá chöa traû DDP–Delivered Duty Paid: Giao haøng thueá ñaõ traû 12/17/13 706001, Incoterms 12
 19. TỔNG QUAN INCOTERMS 2000 Ñaëc ñieåm cuûa nhoùm D: - Ngöôøi baùn thueâ phöông tieän vaän taûi vaø chòu moïi chi phí ñeå ñöa haøng ñeán ñòa ñieåm ñích quy ñònh - Ñòa ñieåm chuyeån ruûi ro veà haøng hoaù taïi nöôùc nhaäp khaåu. - Ngöôøi baùn mua baûo hieåm vì quyeàn lôïi cuûa mình. 12/17/13 706001, Incoterms 13
 20. 2. NOÄI DUNG CAÙC ÑIEÀU KIEÄN INCOTERMS 2000 2.1 EXW (Ex Work): Giao taïi Xöôûng. Ngöôøi baùn hoaøn thaønh nghóa vuï giao haøng khi ñaët haøng döôùi söï ñònh ñoaït cuûa ngöôøi mua taïi cô sôû cuûa ngöôøi baùn hoaëc 1 nôi ñöôïc quy ñònh khaùc (nhaø maùy, xí nghieäp, kho baõi…). Haøng hoaù khoâng ñöôïc hoaøn taát thuû tuïc haûi quan XK, vaø khoâng ñöôïc chaát leân baát cöù phöông tieän gom haøng naøo. BAÙN VT HQ HQ VT MUA VT VT EXW Ruûi ro Chi phí 12/17/13 706001, Incoterms 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2