intTypePromotion=3

Bài thuyết trình điện tử " MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM "

Chia sẻ: Phạm Văn Khỏe | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
279
lượt xem
79
download

Bài thuyết trình điện tử " MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý tưởng hoạt động: Khi một sản phẩm trôi qua, nó sẽ cắt tia hồng ngoại. Một cảm biến sẽ nhận tia hồng ngoại. Đếm số lần nó bị cắt và hiện số ra đèn LED 7 đoạn. Mở rộng ý tưởng: Mạch điện dùng tia hồng ngoại trên dễ bị nhiễu do các tia hồng ngoại có sẵn trong ánh nắng mặt trời. Để phân biệt với tia hồng ngoại của tự nhiên, hòng ngoại của hệ thống sẽ được gắn thêm tín hiệu phân biệt. Đó là một sóng dạng chữ nhật nó dùng để điều chế cường độ hồng ngoại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình điện tử " MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM "

  1. Bài thuyết trình điện tử MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM YÙ töôûng hoaït ñoäng: Khi moät saûn phaåm troâi qua, noù seõ caét tia hoàng ngoaïi. Moät caûm bieán seõ nhaän tia hoàng ngoaïi. Ñeám soá laàn noù bò caét vaø hieän soá ra ñeøn LED 7 ñoaïn. Môû roän g yù tö ô û n g : Maïch ñieän duøng tia hoàng ngoaïi treân deã bò nhieãu do caùc tia hoàng ngoaïi coù saün trong aùnh naéng maët trôøi. Ñeå phaân bieät vôùi tia hoàng ngoaïi cuûa töï nhieân, hoøng ngoaïi cuûa heä thoáng seõ ñöôïc gaén theâm tín hieäu phaân bieät. Ñoù laø moät soùng daïng chöõ nhaät noù duøng ñeå ñieàu cheá cöôøng ñoä hoàng ngoaïi. Nh ược điểm: Tuy nhieân, tia hoàng ngoaïi khoâng mang theo maät maõ, maïch loïc coøn quaù ñôn giaûn, neân vieäc bò nhaàm laãn vôùi moät soá tín hieäu ñieàu khieån cuûa moät soá thieát bò khaùc laø khoù traùnh khoûi. Nguyên lý hoạt động: 1. Khối nguồn: Goàm IC oån aùp U1 KA7805 caáp ñieän 5V cho khoái ñeám – hieän soá qua choát caém J3. Caùc tuï C1,C2,C3, ñieän trôû R1 loïc nhieãu, caáp ñieän cho khoái phaùt vaø thu qua choát caém J3,J4. Mạch đếm sản phẩm Trang 1
  2. Bài thuyết trình điện tử Khoái nguoàn ñöôïc cung caáp bôûi nguoàn nuoâi töø 7 – 12V qua choát caém J1. 2. Khối phát: Maïch khueách ñaïi hoài tieáp döông taïo dao ñoäng. Led phaùt D 1 maéc vaøo chaân C Q2 phaùt tín hieäu dao ñoäng ra khoâng gian. Daïng soùng ra (daïng soùng ñieàu khieån) Mạch đếm sản phẩm Trang 2
  3. Bài thuyết trình điện tử 3. Khối thu: Diod D1 nhaän tia hoàng ngoaïi vaø thay ñoåi cöôøng ñoä doøng ñieän nghòch qua noù. Soùng ñieàu khieån qua tuï C1 vaø ñöôïc khueách ñaïi bôûi Q1 C1815, tuï C2, C3, diod D2, D3, ñieän trôû R4 taùch tín hieäu ñieàu khieån ra khoûi soùng ñieàu khieån. Tín hieäu ñieàu khieån ñöôïc Q2 khueách ñaïi, qua maïch taïo treã doøng Q3, Q4, qua choát caém J5 ñeán khoái ñeám – hieån thò. Daïng soùng ra taïi chaân C cuûa Q1 Mạch đếm sản phẩm Trang 3
  4. Bài thuyết trình điện tử Maïch taïo treã doøng Q3,Q4 hoaït ñoäng nhö maïch ñaûo Shmit-trigger. Daïng soùng vaøo vaø ra cuûa maïch taïo treã doøng Mạch đếm sản phẩm Trang 4
  5. Bài thuyết trình điện tử 4. Khối đếm – hiển thị: Goàm vi ñieàu khieån AT89C51 ñaõ ñöôïc laäp trình ñeám vaø queùt LED. Coång P0 xuaát thoâng tin hieån thò. Coång P26, P27 queùt LED. Coång P34 nhaän tín hieäu ñeám. Diod D1 baûo veä Vi ñieàu khieån khi taét maùy. Tuï C1 reset Vi ñieàu khieån khi môû maùy. Hai transitor Q1, Q2 khueách ñaïi thuùc caùc LED. Mạch đếm sản phẩm Trang 5
  6. Bài thuyết trình điện tử ORG 0H MOV DPTR,#LED7SEG SETB P3.4; Ngovao MOV 40H,#0H;Hang DV MOV 41H,#0H;Hang C MOV 42H,#1H;Dem BEGIN: LCALL DOC LCALL DISPLAY SJMP BEGIN DISPLAY: MOV A,40H MOVC A,@A+DPTR CLR ACC.7 SETB P2.7;Tat LED HC MOV P0,A CLR P2.6;Bat LED DV ACALL DELAY MOV A,41H CJNE A,#0,HIENHC RET HIENHC: MOVC A,@A+DPTR SETB P2.6;Tat LED DV MOV P0,A CLR P2.7;Bat LED HC ACALL DELAY RET DOC: JNB P3.4,KHONGPHIM MOV A,42H JNB ACC.0,COPHIM RET COPHIM: MOV 42H,#1 MOV A,40H ACALL DEM MOV 40H,A CJNE A,#0,KETHUC MOV A,41H ACALL DEM MOV 41H,A RET KHONGPHIM: MOV 42H,#0 RET KETHUC: RET DEM: CJNE A,#9,CONG MOV A,#0 RET CONG: INC A RET DELAY: PUSH 7 PUSH 6 MOV R7,#10 LP2: MOV R6,#0FFH LP1: DJNZ R6,LP1 DJNZ R7,LP2 POP 6 POP 7 RET LED7SEG: DB 81h,0B7H,0C2H,92H,0B4H,98H,88H,0B3H,80H,90H END Mạch đếm sản phẩm Trang 6
  7. Bài thuyết trình điện tử M ột số điểm cần lưu ý: Xeù t kh ối ph a ù t sa u:  Töø coâng thöùc naïp xaû cuûa tuï:  Thôøi gian ñeå V A=0:  Thôøi gian ñeå VA=VA max:  Taàn soá dao ñoäng: Mạch đếm sản phẩm Trang 7
  8. Bài thuyết trình điện tử Xeùt maïch taïo treã doøng Q2, Q3 vaø Q4: Tìm doøng IC qua transitor Q2 ñeå transitor Q4 töø daãn sang ngöng? Ta bieán ñoåi transistor Q2, ñieän trôû R6,R7 thaønh maïch töông ñöông:  Khi VA=0.6 V: Mạch đếm sản phẩm Trang 8
  9. Bài thuyết trình điện tử  Suy ra: Ñeå Q4 ngöng daãn thì aùp taïi chaân B Q3 phaûi lôùn hôn 0.6 V. Töùc laø VA>0.6 V.  Neân: Tìm doøng IC qua Q2 ñeå Q4 töø ngöng sang daãn? Ta bieán ñoåi Q2, R6, R7 thaønh maïch töông ñöông:  Khi VA=0.6V:  Suy ra: Ñeå Q4 daãn thì aùp taïi chaân B Q3 phaûi nhoû hôn 0.6 V. Töùc laø VA
  10. Bài thuyết trình điện tử  Neân: Nhö vaäy, ta coù maïch taïo treã doøng.  Khi IQ > 6,02.10-4 A thì Q4 daãn.  Khi IQ < 1,02.10-4 A thì Q4 ngöng.  Neáu 1,02.10-4 A < IQ < 6,02.10-4 A thì Q4 giöõ nguyeân traïng thaùi. Chuùng ta söû duïng maïch taïo treã doøng ñeå laøm vieäc chính xaùc hôn, oån ñònh hôn, ít bò nhieãu hôn. Mạch đếm sản phẩm Trang 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản