intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chia sẻ: Valerian Hạnh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:32

588
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bài thuyết trình bao gồm những nội dung nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

 1. BÀI TIỂU LUẬN BÀI 14:  XÂY DỰNG PHONG  TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN  NINH TỔ QUỐC 
 2. THÀNH VIÊN NHÓM: 1. Phạm Thị Mỹ An. 2. Phạm Ngọc Trâm Anh. 3. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. 4. Nguyễn Thị Tuyết Như. 5. Võ Đoàn Phương Thảo. 6. Trần Nguyễn Quỳnh Liên.
 3. 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1.1: Mục đích: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức  cơ bản về công tác vận động quần chúng bảo  vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo  vệ an ninh Tổ quốc, giúp người học nhận thức  đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong  công tác bảo vệ an ninh trật tự ; có ý thức tự  giác, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh ­ trật tự, phòng ngừa đấu tranh  chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 
 4. 1.2: Yêu cầu: Hiểu đúng, đủ nội dung của bài, có nhận  thức về vai trò của quần chúng nhân dân  trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và  giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các hình  thức, biện pháp tổ chức vận động nhân  dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh  trật tự ở địa bàn cơ sở. Từ đó tích cực  tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh  quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 5. 2. NỘI DUNG: 2.1/ Nhận thức chung về phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 2.1.1/ Quan điểm về quần chúng nhân  dân và vai trò của quần chúng nhân  dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc.
 6. ­Quan điểm:
 7. ­ Vai trò:  + Quần chúng nhân dân có khả năng phát hiện,  quản lí, giáo dục, cải tạo các loại tội phạm để thu  hẹp dần đối tượng phạm tội. + Khi nào người dân có ý thức tự giác, có tinh thần  làm chủ, trong việc xây dựng cuộc sống mới lành  mạnh, khi đó sẽ khắc phục dần những sơ hở,  thiếu sót mà địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng. + Lực lượng công an có hạn, nên công tác bảo vệ  an ninh trật tự không thể thực hiện bằng chuyên  môn đơn thuần mà phải làm tốt công tác vận động  quần chúng nhân dân.
 8. Nhân dân tham gia bắt cướp
 9. Săn bắt cướp của hiệp sĩ câu lạc bộ SBC
 10. 2.1.2 / Nhận thức về phong trào toàn dân  bảo vệ an ninh Tổ Quốc và phong trào  lớp (ngành) hay Chi Đoàn:
 11. Phong trào bảo vệ an  Phong trào lớp  ninh Tổ Quốc (ngành) hay Chi Đoàn   Khái  niệm:  Phong  trào   Khái niệm: là hoạt động  bảo vệ an ninh Tổ Quốc là  có mục đích gây chú ý, thu  một  hình  thức  hoạt  động  hút, lôi cuốn những  sinh  tự  giác,  có  tổ  chức  của  viên tham gia bằng các  đông  đảo  nhân  dân  lao  hoạt động do cá nhân, tổ  động tham gia phòng ngừa,  chức phát động, tạo bầu  phát hiện, đấu tranh chống  không khí sôi nổi trong  các tội phạm nhằm bảo vệ  hoặc ngoài tổ chức. an  ninh  chính  trị,  giữ  gìn  trật  tự  an  toàn  xã  hội,  bảo  vệ  tài  sản  Nhà  nước  và  tính mạng, tài sản của nhân 
 12. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn Vị trí:  Vị trí: + Phong trào toàn dân bảo  + Là nền tảng vững chắc  vệ an ninh Tổ quốc giữ vị  để phong trào toàn dân bảo  trí chiến lược, là một trong  vệ ANTQ được phát động  những biện pháp công tác  và duy trì thường xuyên,  cơ bản của lực lượng Công  mạnh mẽ. an nhân dân, là nền tảng cơ  bản trong sự nghiệp bảo vệ  an ninh Quốc gia, giữ gìn  trật tự an toàn xã hội. 
 13. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn + Phong trào toàn dân bảo  +Khơi gợi, phát huy tinh  vệ an ninh Tổ quốc là hình  thần tình nguyện, khả năng  thức cơ bản để tập hợp thu  sáng tạo và tính năng động  hút đông đảo quần chúng  trong từng đoàn viên ở tất  phát huy quyền làm chủ của  cả các mặt hoạt động (học  quần chúng nhân dân tham  tập, chuyên môn của ngành  gia bảo vệ an ninh trật tự.  điều dưỡng, văn nghệ  phong trào của ngành, hoạt  động tình nguyện…)
 14. “Trông lên thì thấy đầy sao Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng xong Thóc thuế mà có dân đong Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi Đêm nằm nghĩ lại mà coi Liệu còn thằng giặc đứng ngồi sao yên ? Nhân dân là bậc mẹ hiền Cơm gạo áo tiền thì mẹ phải lo Dân no thì lính cũng no Dân reo lập nghiệp, lính hò lập công...” ­ Thanh Tịnh­
 15. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn Mục đích: Mục đích: Huy động sức mạnh của nhân  Huy động sức sáng tạo, năng  dân để phòng ngừa, phát hiện,  động của sinh viên, cán bộ trong  ngăn chặn đấu tranh với các loại  phong trào thi đua để nâng cao  tội phạm, bảo vệ an ninh chính  kiến thức, rèn luyện kĩ năng vá  trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội  trau dồi đạo đức của người  và phục vụ đắc lực việc thực  Điều dưỡng. hiện nhiệm vụ chính trị của  Đảng, gắn với các cuộc vận  động lớn của Đảng, Nhà nước,  của các ban, ngành, đoàn thể, và  của địa phương…góp phần xây  dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
 16. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn  Đặc điểm:  Đặc điểm: + Đối tượng tham gia phong  + Đối tượng tham gia: Sinh  trào toàn dân bảo vệ ANTQ  viên, công nhân viên, cán bộ  đa dạng, liên quan đến mọi  của  ngành ,của các trường  người, mọi tầng lớp của xã  trong khu vực. hội.  + Nội dung, hình thức,  + Thực hiện nội dung sáng  phương pháp xây dựng  tạo với nhiều hình thức  phong trào toàn dân bảo vệ  khác nhau. an ninh Tổ quốc ở các địa  bàn, lĩnh vực khác nhau có 
 17. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn + Xây dựng phong trào toàn  + Xây dựng phong trào của  dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  ngành Điều dưỡng gắn liền  gắn liền với các cuộc vận  với các cuộc vận động của  động khác của Đảng và Nhà  địa phương, phù hợp với  nước, gắn liền với việc  chính sách nhà nước. thực hiện các chính sách  của địa phương. 
 18. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn Nội dung: Nội dung: ­   Giáo dục, nâng cao cảnh  ­ Giáo dục truyền thống cho  giác cách mạng, phát huy  sinh viên: lòng yêu nghề,  truyền phống của nhân dân  niềm tự hào về ngành nghề  tham gia phòng ngừa đấu  của bản thân, tinh thần  tranh chống mọi âm mưu,  thương thân tương ái, rèn  hoạt động của các thế lực  luyện y đức… thu địch trong và ngoài  nước.
 19. Phong trào bảo vệ an  Phong trào  ninh Tổ Quốc lớp( Ngành) hay Chi  Đoàn ­Vận động toàn dân tích cực  ­Vận động toàn thể ngành tích  tham gia chương trình quốc  cực tìm hiểu về ngành nghề,  gia phòng chống tội phạm. xây dựng nếp sống văn hóa  lành mạnh, tham gia đấu tranh  chống các biểu hiện tiêu cực  còn tồn tại trong ngành điều  dưỡng. ­ Xây dựng và mở rộng liên  ­Xây dựng, mở rộng liên kết  kết phối hợp chặt chẽ với các  chặt chẽ với các ngành, các tổ  ngành, các đoàn thể quần  chức xã hội, tình nguyện  chúng, các tổ chức chính trị xã  trong các phong trào, các hoạt  hội trong các phong trào của  động hướng về cộng đồng 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2