Bạn có thay đổi được tính cách của người khác?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
126
lượt xem
13
download

Bạn có thay đổi được tính cách của người khác?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thay đổi tính cách của một người trưởng thành không phải là điều dễ dàng. Hãy ghi nhớ lấy điều này nếu như bạn muốn thay đổi một ai đó: "Nếu họ không muốn thay đổi, đừng lãng phí thời gian của bạn".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bạn có thay đổi được tính cách của người khác?

  1. B n có thay i ư c tính cách c a ngư i khác? thay i tính cách c a m t ngư i trư ng thành không ph i là i u d dàng. Hãy ghi nh l y i u này n u như b n mu n thay i m t ai ó: "N u h không mu n thay i, ng lãng phí th i gian c a b n". - Công vi c c a b n là giúp m i ngư i t ư c s thay i theo chi u hư ng tích c c và lâu dài trong tính cách. B n s làm gì n u g p ph i nh ng ngư i không mu n thay i? - Tôi s không làm gì c . ã bao gi b n c g ng thay i m t ngư i trư ng thành, mà h l i không h có ý nh thay i b n thân? B n có may m n thành công v i n l c thay i ó hay không? ã bao gi b n th c g ng thay i tính cách c a v , ngư i yêu hay m t thay i tính cách m t cá nhân là i u không h ơn gi n nh ngu n: www.elearningpowertools.com ngư i trong gia ình mà b n thân h không h mu n thay i chưa? K t qu c a vi c ó như th nào? Tôi cho r ng b n ã th làm i u ó và không thành công. Th m chí, b n còn có th khi n ngư i y xa lánh mình nhi u hơn. N u h không mu n thay i, ng lãng phí th i gian c a b n. Nh ng nghiên c u v quá trình hu n luy n ã cho th y các k t qu r t rõ ràng và nh t quán. Quá trình hu n luy n ch có kh năng thành công cao nh t khi ư c áp d ng v i nh ng ngư i th c s mong mu n thay i (ch không ph i áp d ng v i nh ng ngư i không mu n thay i). ây là nguyên t c luôn luôn úng, b t k b n là m t hu n luy n viên chuyên nghi p, m t nhà qu n lý, m t thành viên trong gia ình hay m t ngư i b n.
  2. Th i gian c a b n r t h n ch . Th i gian mà b n lãng phí cho vi c hu n luy n m t ngư i không quan tâm n s thay i chính là kho ng th i gian mà nh ng ngư i th c s mong mu n thay i b l y m t. Ví d : Valley Station, Kentucky, m tôi là m t giáo viên có năng l c n i b t nh t. Vì th , trong ti m th c c a bà, tôi ph i luôn là ngư i ng u l p, b tôi cũng ph i là ngư i trình nh t và t t c h hàng thân thu c cũng ph i luôn d n u. Bà luôn mu n s a i m i ngư i. Ba tôi tên Bill. B t c khi nào ông làm i u có l i, m tôi u qu trách "Bill!Bill!". Chúng tôi mua m t con v t. Trong m t kho ng th i gian r t ng n, con v t b t u kêu la th t thanh "Bill!Bill!". Bây gi chính con v t l i ch nh l i cho ba tôi. Tính cách quy t nh s ph n nh ngu n: gallery.photo.net Nhi u năm trôi qua, sau r t nhi u l n b m tôi ch nh s a khuy t i m, ba tôi th dài: "Em yêu. Anh ã 70 tu i r i. Hãy tha cho anh i". N u b n v n mu n thay i nh ng ngư i mà h không bao gi có ý nh thay i, hãy l y ba tôi làm ví d . ng c g ng làm gì c .
  3. Hãy k nh ng câu chuy n mà b n ã t ng tr i qua v i mong mu n thay i nh ng ngư i không có ý nh này. Dù ó là thành công hay th t b i, chúng tôi u r t hoan nghênh. - Bài vi t c a Marshall Goldsmith trong chuyên m c Lãnh o bàn lu n trên trang Harvard Business Online - • Harvard’S
Đồng bộ tài khoản