intTypePromotion=1

Bảng cân đối kế toán của Công ty CP phát triển đâù tư công nghệ FPT

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

6
3.494
lượt xem
514
download

Bảng cân đối kế toán của Công ty CP phát triển đâù tư công nghệ FPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán cho kỳ tài chính quý 1 năm 2007 của công ty cổ phần đầu tư công nghệ FPT. Tài liệu tham khảo giúp các công ty có thêm tư liệu để làm bảng cân đối kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán của Công ty CP phát triển đâù tư công nghệ FPT

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ tài chính quý 1 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: VND Mã STT TÀI SẢN Số cuối quý Số đầu năm số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 2,947,790,658,881 3,074,380,318,744 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 511,180,166,408 669,451,697,346 1 Tiền 111 511,180,166,408 669,451,697,346 2 Các khoản tương đương tiền 112 - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1 Đầu tư ngắn hạn 121 - 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1,465,611,066,630 1,756,845,240,064 1 Phải thu của khách hàng 131 1,175,116,643,894 1,509,767,129,454 2 Trả trước cho người bán 132 182,485,575,748 162,099,376,201 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 32,646,575,061 4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - 5 Các khoản phải thu khác 138 75,380,741,927 84,997,204,409 6 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (18,470,000) (18,470,000) IV. Hàng tồn kho 140 838,245,475,956 584,485,194,394 1 Hàng tồn kho 141 838,245,475,956 584,485,194,394 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 132,753,949,887 63,598,186,940 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12,349,888,329 17,262,964,358 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 106,386,868,390 40,847,030,591 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 1,284,084,462 1,284,084,462 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 12,733,108,706 4,204,107,529 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 361,205,829,428 334,839,185,691 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 100,000,000 314,925,000 1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - 2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3 Phải thu nội bộ dài hạn 213 - 4 Phải thu dài hạn khác 218 100,000,000 314,925,000 5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - II. Tài sản cố định 220 324,037,209,642 299,652,294,761 1 Tài sản cố định hữu hình 221 248,458,659,524 247,020,707,111 Nguyên giá 222 486,672,596,423 451,624,515,076 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (238,213,936,899) (204,603,807,965) 2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3 Tài sản cố định vô hình 227 18,899,341,114 15,938,727,374 Nguyên giá 228 31,089,848,300 25,682,093,461 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (12,190,507,186) (9,743,366,087) 4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 56,679,209,004 36,692,860,276 III. Bất động sản đầu tư 240 - - 1 Nguyên giá 241 - 2 Giá trị hao mòn lũy kế 242 - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 17,795,852,500 13,295,852,500 1 Đầu tư vào công ty con 251 - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 1,295,852,500 1,295,852,500 3 Đầu tư dài hạn khác 258 16,500,000,000 12,000,000,000 4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 - V. Tài sản dài hạn khác 260 19,272,767,286 21,576,113,430 1 Chi phí trả trước dài hạn 261 18,265,449,546 19,903,812,430 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - 3 Tài sản dài hạn khác 263 1,007,317,740 1,672,301,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3,308,996,488,309 3,409,219,504,435
  2. NGUỒN VỐN Số cuối quý Số đầu năm A- NỢ PHẢI TRẢ 300 1,477,624,120,331 1,720,207,153,019 I. Nợ ngắn hạn 310 1,362,684,634,871 1,594,033,210,527 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 562,019,120,476 658,783,645,915 2 Phải trả cho người bán 312 444,404,963,917 626,707,305,364 3 Người mua trả tiền trước 313 132,120,145,529 71,236,498,237 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 121,176,069,028 82,417,207,052 5 Phải trả công nhân viên 315 (15,270,934) 67,208,378,634 6 Chi phí phải trả 316 24,846,222,913 20,198,973,853 7 Phải trả nội bộ 317 - 8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 78,133,383,942 67,481,201,472 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - II. Nợ dài hạn 330 114,939,485,460 126,173,942,492 1 Phải trả dài hạn người bán 331 - 2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 - 3 Phải trả dài hạn khác 333 9,788,600,000 3,830,000,000 4 Vay và nợ dài hạn 334 105,150,885,460 122,343,942,492 5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 - B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,687,341,827,535 1,565,823,054,526 I. Vốn chủ sở hữu 410 1,676,205,771,879 1,565,788,391,492 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 608,102,300,000 608,102,300,000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 524,865,861,360 524,865,861,360 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4 Cổ phiếu quỹ 414 (28,869,421) (19,153,993) 5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 2,986,059 (10,455,488) 7 Quỹ đầu tư phát triển 417 13,006,998,956 13,010,863,598 8 Quỹ dự phòng tài chính 418 35,959,304,839 22,981,543,797 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 494,297,190,087 396,857,432,218 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 11,136,055,656 34,663,034 1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 8,386,055,656 (2,715,336,966) 2 Nguồn kinh phí 432 2,750,000,000 2,750,000,000 3 Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - C Lợi ích của cổ đông thiểu số 500 144,030,540,443 123,189,296,890 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 600 3,308,996,488,309 3,409,219,504,435 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI CHỈ TIÊU Thuyết Số cuối quý (3) Số đầu năm (3) minh 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 53,926,423,029 94,206,388,420 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược - - 4. Nợ khó đòi đã xử lý - - 5. Ngoại tệ các loại - - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - - Lập ngày 25 tháng 04 năm 2007 Người lập biểu Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc Trần Tuấn Cường Nguyễn Thế Phương Lê Quang Tiến
  3. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT Địa chỉ: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ tài chính quý 1 năm 2007 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị: VND Mã Quý 1 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này STT CHỈ TIÊU số Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 5,663,584,718,970 4,262,641,090,677 5,663,584,718,970 4,262,641,090,677 Trong đó:Doanh thu thuần đã loại trừ phần bán nội bộ 2,764,278,729,146 2,084,834,879,010 2,764,278,729,146 2,084,834,879,010 2 Giá vốn hàng bán 11 5,260,653,226,564 4,027,749,988,494 5,260,653,226,564 4,027,749,988,494 3 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 402,931,492,406 234,891,102,183 402,931,492,406 234,891,102,183 4 Doanh thu hoạt động tài chính 21 10,100,065,262 1,600,334,304 10,100,065,262 1,600,334,304 5 Chi phí tài chính 22 13,644,174,369 15,343,144,098 13,644,174,369 15,343,144,098 Trong đó: chi phí lãi vay 23 9,609,988,640 16,430,343,469 9,609,988,640 16,430,343,469 6 Chi phí bán hàng 24 110,290,430,549 74,992,787,107 110,290,430,549 74,992,787,107 7 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 126,899,651,618 74,730,665,974 126,899,651,618 74,730,665,974 8 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 162,197,301,132 71,424,839,308 162,197,301,132 71,424,839,308 9 Thu nhập khác 31 51,239,438,177 766,965,649 51,239,438,177 766,965,649 10 Chi phí khác 32 6,714,887,705 219,837,729 6,714,887,705 219,837,729 11 Lợi nhuận khác 40 44,524,550,472 547,127,920 44,524,550,472 547,127,920 12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 206,721,851,604 71,971,967,228 206,721,851,604 71,971,967,228 13 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 27,266,211,127 18,583,997,082 27,266,211,127 18,583,997,082 14 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 179,455,640,477 53,387,970,146 179,455,640,477 53,387,970,146 - Lợi ích của cổ đông thiểu số 24,409,006,803 14,506,008,437 24,409,006,803 14,506,008,437 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 155,046,633,674 38,881,961,709 155,046,633,674 38,881,961,709 16 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 2,550 710 2,550 710 Lập ngày 25 tháng 04 năm 2007 Người lập biểu Kế toán trưởng Phó Tổng giám đốc Trần Tuấn Cường Nguyễn Thế Phương Lê Quang Tiến
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2