intTypePromotion=1

Bảng cân đối kế toán năm 2006 của Công Ty CP Giấy Sài Gòn

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
822
lượt xem
240
download

Bảng cân đối kế toán năm 2006 của Công Ty CP Giấy Sài Gòn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng cân đối kế toán cho năm 2006 của công ty cổ phần giấy Sài Gòn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán năm 2006 của Công Ty CP Giấy Sài Gòn

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2006 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết TÀI SẢN số minh Số cuối năm Số đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 119,894,630,903 105,516,706,416 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 5,378,148,868 7,887,823,848 1. Tiền 111 5,378,148,868 7,887,823,848 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 60,716,021,695 49,693,395,420 1. Phải thu của khách hàng 131 V.2 21,388,965,565 11,054,224,908 2. Trả trước cho người bán 132 V.3 10,257,989,982 38,077,181,633 3. Phải thu nội bộ 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 4. dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 V.4 29,069,066,148 561,988,879 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 49,610,285,621 43,838,022,020 1. Hàng tồn kho 141 V.5 49,610,285,621 43,838,022,020 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,190,174,719 4,097,465,128 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.6 474,391,843 896,668,712 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 1,675,940,370 1,648,531,088 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 560,000,000 361,200,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.7 1,479,842,506 1,191,065,328 2
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 B- TÀI SẢN DÀI HẠN 200 334,192,183,488 229,890,772,225 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 210 298,630,447,222 225,252,128,773 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 174,922,510,455 55,495,750,928 Nguyên giá 222 191,756,673,782 72,488,738,228 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (16,834,163,327) (16,992,987,300) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 79,507,686,799 67,595,163,801 Nguyên giá 225 87,055,532,966 70,899,708,718 (3,304,544,917) Giá trị hao mòn lũy kế 226 (7,547,846,167) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 12,736,022,336 12,026,553,408 Nguyên giá 228 12,976,553,408 12,026,553,408 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (240,531,072) - 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 31,464,227,632 90,134,660,636 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 - - 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 - - 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 35,561,736,266 4,638,643,452 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.12 35,561,736,266 4,638,643,452 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 454,086,814,391 335,407,478,641 3
  3. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Mã Thuyết Số cuối năm Số đầu năm NGUỒN VỐN số minh A- NỢ PHẢI TRẢ 300 335,304,983,694 255,551,892,654 I. Nợ ngắn hạn 310 223,479,330,704 140,570,585,406 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.13 156,934,013,729 107,199,369,615 2. Phải trả người bán 312 V.14 51,803,552,412 24,261,943,033 3. Người mua trả tiền trước 313 V.15 812,259,317 141,039,143 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 1,572,583,401 173,530,996 5. Phải trả người lao động 315 V.17 1,551,367,962 777,692,152 6. Chi phí phải trả 316 V.18 2,155,917,389 495,801,170 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.19 8,649,636,494 7,521,209,297 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 320 111,825,652,990 114,981,307,248 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 111,825,652,990 114,981,307,248 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - - 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 118,781,830,697 79,855,585,987 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.21 119,374,949,161 79,804,837,349 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 101,910,000,000 76,509,460,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu quỹ 414 (1,150,000,000) - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 4
  4. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 217,333,175 31,863,005 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 - - 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 18,397,615,986 3,263,514,344 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 (593,118,464) 50,748,638 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 V.22 (593,118,464) 50,748,638 2. Nguồn kinh phí 422 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 423 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 454,086,814,391 335,407,478,641 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết CHỈ TIÊU minh Số cuối năm Số đầu năm 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi - - 4. Nợ khó đòi đã xử lý - - 5. Ngoại tệ các loại: USD 165,933.63 371,234.66 EUR - - 6. Dự toán chi phí hoạt động - - 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có - - 5
  5. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2006 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 195,461,470,725 113,617,460,561 2. Các khoản giảm trừ 03 6,202,914 24,439,042 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 10 195,455,267,811 113,593,021,519 vụ 4. Giá vốn hàng bán 11 148,375,856,034 91,672,271,043 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 47,079,411,777 21,920,750,476 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.2 146,002,776 98,013,422 7. Chi phí tài chính 22 VI.3 7,868,822,638 6,718,613,542 Trong đó: chi phí lãi vay 23 6,770,036,681 6,639,782,550 8. Chi phí bán hàng 24 VI.4 12,250,675,007 8,809,883,516 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.5 11,922,229,192 5,787,981,556 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 15,183,687,716 702,285,284 11. Thu nhập khác 31 VI.6 8,421,898,760 153,647,982 12. Chi phí khác 32 VI.7 7,597,518,162 85,155,113 13. Lợi nhuận khác 40 824,380,598 68,492,869 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 16,008,068,314 770,778,153 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.8 - - 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 16,008,068,314 770,778,153 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 VI.9 1,761 106 6
  6. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Năm 2006 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế 01 16,008,068,314 770,778,153 2. Điều chỉnh cho các khoản: - Khấu hao tài sản cố định 02 V.8,V.9,V.10 12,970,415,949 9,303,610,214 - Các khoản dự phòng 03 - - - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 578,022,570 - - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (568,944,613) 10,132,216 - Chi phí lãi vay 06 VI.3 6,770,036,681 6,639,782,550 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 35,757,598,901 16,724,303,133 - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (11,537,612,735) (31,291,330,756) - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (5,772,263,601) (28,485,557,288) - Tăng, giảm các khoản phải trả 11 33,488,743,517 22,918,658,009 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (27,186,092,804) (436,168,072) - Tiền lãi vay đã trả 13 VI.3 (6,770,036,681) (6,639,782,550) - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 V.16 (314,642,333) (1,165,924,081) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 (69,337,272) (4,829,091) - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 - - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 17,596,356,992 (28,380,630,696) II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 21 (97,760,412,591) (119,937,216,208) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác 22 8,162,873,333 - 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 - - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 - - 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 - - 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 - - 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 27 - - chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (89,597,539,258) (119,937,216,208) III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 V.21 24,640,540,000 13,000,000,000 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 V.21 (1,150,000,000) - 7
  7. CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY SÀI GÒN Địa chỉ: 1/7C Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.13,V.20 259,308,986,869 229,955,566,734 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.13,V.20 (202,518,825,652) (87,423,640,502) 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 V.13,V.20 (10,789,193,931) (3,994,424,934) 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 69,491,507,286 151,537,501,298 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 (2,509,674,980) 3,219,654,394 Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 7,887,823,848 4,668,169,454 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 61 ngoại tệ - - Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 5,378,148,868 7,887,823,848 TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2007 Đã ký Đã ký _________________ _________________ Phạm Văn Trung Trần Xuân Nam Kế toán trưởng Tổng Giám đốc 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2