intTypePromotion=1

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
2.454
lượt xem
202
download

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 31 tháng 12 năm 2007. Đơn vị tính : Đồng Việt Nam .... Ngày 15 tháng 3 năm 2008. KẾ TOÁN TRƯỞNG. TỔNG GIÁM ĐỐC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán hợp nhất

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Mã Thuyết TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm số minh A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 246.131.474.769 152.467.568.220 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 (V.1) 69.628.714.793 36.612.407.887 1. Tiền 111 69.628.714.793 36.612.407.887 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 5.000.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - 5.000.000.000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 (V.2) 81.102.310.245 29.360.445.089 1. Phải thu khách hàng 131 10.898.143.980 13.148.347.500 2. Trả trước cho người bán 132 68.678.536.888 15.224.996.596 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 77.899.464 84.756.366 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 1.447.729.913 902.344.627 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 (V.3) 93.276.266.613 72.603.138.219 1. Hàng tồn kho 141 93.276.266.613 72.603.138.219 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2.124.183.118 8.891.577.025 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 54.543.333 2.738.972.715 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 791.013.919 2.984.105.482 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - 7.980.000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 (V.4) 1.278.625.866 3.160.518.828
  2. CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Mã Thuyết TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm số minh B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 105.834.958.605 73.429.192.986 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 (V.2) 600.100.000 910.246.154 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 940.246.154 910.246.154 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (340.146.154) - II. Tài sản cố định 220 73.487.788.921 53.160.967.619 1. TSCĐ hữu hình 221 (V.5) 60.716.604.745 9.783.821.781 - Nguyên giá 222 76.696.316.444 20.851.618.885 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (15.979.711.699) (11.067.797.104) 2. TSCĐ thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. TSCĐ vô hình 227 (V.6) 11.564.610.995 8.688.982.401 - Nguyên giá 228 12.674.457.542 9.888.346.702 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.109.846.547) (1.199.364.301) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 (V.7) 1.206.573.181 34.688.163.437 III. Bất động sản đầu tư 240 (V.8) 18.986.326.489 12.581.046.904 - Nguyên giá 241 34.504.095.176 27.199.457.342 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 (15.517.768.687) (14.618.410.438) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 (V.9) 7.159.642.343 2.159.642.343 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 20.000.000.000 15.000.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 1.809.000.000 1.809.000.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 259 (14.649.357.657) (14.649.357.657) V. Lợi thế thương mại 260 - - VI. Tài sản dài hạn khác 270 5.601.100.852 4.617.289.966 1. Chi phí trả trước dài hạn 271 (V.10) 3.790.379.942 2.945.412.887 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 (V.11) 233.196.990 95.066.882 3. Tài sản dài hạn khác 278 (V.12) 1.577.523.920 1.576.810.197 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 351.966.433.374 225.896.761.206
  3. CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Mã Thuyết NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm số minh A. NỢ PHẢI TRẢ 300 113.614.720.205 132.977.644.369 I. Nợ ngắn hạn 310 68.981.929.486 103.826.632.348 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 (V.13) 425.000.000 420.000.000 2. Phải trả cho người bán 312 (V.14) 1.491.937.595 4.600.523.559 3. Người mua trả tiền trước 313 (V.14) 28.934.249.845 63.880.222.303 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 (V.15) 22.675.115.050 29.354.713.237 5. Phải trả công nhân viên 315 700.000.000 266.418.647 6. Chi phí phải trả 316 (V.16) 9.284.749.758 1.569.821.867 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 (V.17) 5.470.877.238 3.734.932.735 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 44.632.790.719 29.151.012.021 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 (V.17) 44.323.118.891 28.533.313.923 4. Vay và nợ dài hạn 334 (V.13) - 425.000.000 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất vệc làm 336 309.671.828 192.698.098 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 234.190.195.939 90.716.204.148 I. Vốn chủ sở hữu 410 233.316.799.538 86.681.975.285 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 (V.18) 100.000.000.000 37.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 (V.18) 61.529.559.250 379.559.250 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu quỹ 414 (V.18) (8.790.000.000) - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 (V.18) 12.169.385.399 10.628.692.255 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 (V.18) 9.752.229.106 8.172.243.141 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận chưa phân phối 420 (V.19) 58.655.625.783 30.501.480.639 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 873.396.401 4.034.228.863 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 (V.18) 873.396.401 4.034.228.863 2. Nguồn kinh phí 432 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 500 (V.20) 4.161.517.230 2.202.912.689 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 510 351.966.433.374 225.896.761.206
  4. CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Thuyết CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Số cuối năm Số đầu năm minh 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi - - 4. Nợ khó đòi đã xử lý - - 5. Ngoại tệ các loại (USD) - 78.144,75 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - - Ngày 15 tháng 3 năm 2008 KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2