BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
307
lượt xem
30
download

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cong ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl Địa chỉ: Hòn Tre - Phường Vĩnh Nguyên - Thành phố Nha Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang Mẫu : B01a-DN (Theo Quyết định 15/2006) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính: VND Mã Thuyết TÀI SẢN số minh 6/30/2008 01/01/2008 A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 635,644,884,385 284,606,732,629 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 12,461,480,593 117,366,158,187 1. Tiền 111 12,461,480,593 117,366,158,187 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 129,842,690,000 67,936,377,917 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 129,842,690,000 67,936,377,917 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 448,581,050,368 63,519,052,265 1. Phải thu khách hàng 131 V.3 22,792,321,688 9,714,100,383 2. Trả trước cho người bán 132 V.4 29,518,510,790 42,925,719,984 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.5 396,270,217,890 10,879,231,898 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 16,348,809,055 11,121,005,806
  2. 1. Hàng tồn kho 141 V.6 16,348,809,055 11,121,005,806 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 28,410,854,369 24,664,138,454 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 26,392,509,012 22,445,630,461 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.7 2,018,345,357 2,218,507,993 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Mẫu : B01a-DN (Theo Quyết định Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang 15/2006) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niện độ (tiếp theo) Mã Thuyết TÀI SẢN số minh 6/30/2008 01/01/2008 TÀI SẢN DÀI B- HẠN 200 2,272,971,544,447 1,485,367,242,367 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 1,530,214,024,571 1,318,769,570,358 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 1,214,294,381,328 1,104,841,772,257 Nguyên giá 222 1,330,131,061,314 1,190,724,076,412 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (115,836,679,986) (85,882,304,155) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 -
  3. - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.9 88,117,932,432 65,849,054,757 Nguyên giá 228 91,785,519,791 68,622,671,668 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,667,587,359) (2,773,616,911) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.10 227,801,710,811 148,078,743,344 Bất động sản đầu III. tư 240 21,862,761,031 22,245,618,343 Nguyên giá 241 V.11 22,711,588,032 22,711,588,032 Giá trị hao mòn lũy kế 242 (848,827,001) (465,969,689) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 649,178,188,923 81,636,989,440 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.12 606,248,559,483 - Đầu tư dài hạn 3. khác 258 V.13 42,929,629,440 81,636,989,440 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 57,825,520,311 62,715,064,226 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 57,572,857,131 62,462,401,046 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.15 252,663,180 252,663,180 Lợi thế thương VI. mại 269 V.16 13,891,049,611 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2,908,616,428,832 1,769,973,974,996 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Mẫu : B01a-DN (Theo Quyết định Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang 15/2006) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niện độ (tiếp theo) Mã Thuyết NGUỒN VỐN số minh 6/30/2008 01/01/2008 A- NỢ PHẢI TRẢ 300 1,801,563,392,497 742,847,122,548
  4. I. Nợ ngắn hạn 310 219,409,331,685 181,760,419,534 Vay và nợ ngắn 1. hạn 311 V.17 93,577,381,535 81,667,895,571 2. Phải trả người bán 312 V.18 39,479,106,360 54,141,882,339 3. Người mua trả tiền trước 313 V.19 11,181,282,027 9,605,723,885 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.20 4,957,637,681 5,353,339,063 5. Phải trả người lao động 315 V.21 70,955,124 433,764,138 6. Chi phí phải trả 316 V.22 28,571,364,514 1,151,099,183 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.23 41,571,604,444 29,406,715,355 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 1,582,154,060,812 561,086,703,014 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 V.24 751,776,095 771,151,680 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.25 1,581,402,284,717 559,924,878,913 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 - 390,672,421 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1,047,009,842,330 1,027,111,282,760 I. Vốn chủ sở hữu 410 1,046,899,862,113 1,027,812,262,760 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.26 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 4. Cổ phiếu quỹ 414 - - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416
  5. - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 - - 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 - - 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.26 46,899,862,113 27,812,262,760 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 109,980,217 (700,980,000) 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 109,980,217 (700,980,000) 2. Nguồn kinh phí 432 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 - - C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 V.27 60,043,194,004 15,569,688 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 2,908,616,428,832 1,769,973,974,996 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL Mẫu : B01a-DN (Theo Quyết định Địa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang 15/2006) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Cho giai đoạn 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niện độ (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thuyết CHỈ TIÊU minh 6/30/2008 01/01/2008 1. Tài sản thuê ngoài - - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - - 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 27,543,595 759,321,465 Nợ khó đòi đã xử 4. lý - - 5. Ngoại tệ các loại: 5.1 Dollar Mỹ (USD) 17,733.39 264,655.82 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án - -
  6. Nha Trang, ngày 17 tháng 7 năm 2008 ___________________ ________________ Nguyễn Ngọc Ảnh Nguyễn Trọng Hiền Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản