Bảng cân đối kế toán hợp nhất tháng 6/2008 công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Chia sẻ: Hai Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
971
lượt xem
195
download

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tháng 6/2008 công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tháng 6/2008 công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VIPCO

 1. TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU Chỉ tiêuThuyết Số cuối qúy Số đầu năm minh 1 2 3 4 5 TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 340,075,540,059 520,201,695,898 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 52,517,255,117 265,048,382,471 1.Tiền 111 V.01 26,517,255,117 54,028,382,471 2. Các khoản tương đương tiền 112 26,000,000,000 211,020,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 48,118,109,317 84,968,727,363 1. Đầu tư ngắn hạn 121 56,648,475,006 88,796,353,246 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 (8,530,365,689) (3,827,625,883) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 115,348,879,121 90,790,056,844 1. Phải thu của khách hàng 131 91,785,747,156 71,470,280,057 2. Trả trước cho người bán 132 14,350,456,789 6,792,501,732 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.02a - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 9,212,675,176 12,527,275,055 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 98,116,362,523 75,275,377,112 1. Hàng tồn kho 141 V.04 98,116,362,523 75,275,377,112 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 25,974,933,981 4,119,152,108 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,376,777,321 1,290,735,690 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1,543,399,779 1,026,504,960 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 26,259,537 49,383,872 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 V.05a 23,028,497,344 1,752,527,586 B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 1,070,024,681,662 1,034,077,305,228 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 962,280,837,841 1,001,047,053,944 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 904,291,504,779 951,245,533,980
 2. - Nguyên giá 222 1,353,971,022,575 1,355,436,449,921 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (449,679,517,796) (404,190,915,941) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,970,718,750 1,982,700,000 - Nguyên giá 228 2,084,502,920 2,084,502,920 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (113,784,170) (101,802,920) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 56,018,614,312 47,818,819,964 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 103,110,000,000 28,580,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 103,110,000,000 28,580,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 4,633,843,821 4,450,251,284 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 3,241,743,183 231,381,712 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.20 910,434,094 4,215,869,572 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.14a 481,666,544 3,000,000 Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200) 270 1,410,100,221,721 1,554,279,001,126 NGUỒN VỐN - - A. Nợ phải trả (300= 310+330) 300 630,523,839,337 765,474,411,824 I. Nợ ngắn hạn 310 31,798,725,197 115,380,373,459 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 - - 2. Phải trả người bán 312 1,953,861,984 57,085,868,484 3. Người mua trả tiền trước 313 3,297,173,400 365,546,532 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 249,696,559 2,559,784,348 5. Phải trả người lao động 315 13,461,967,481 22,797,772,212 6. Chi phí phải trả 316 V.17 2,968,453,895 21,499,235,796 7. Phải trả nội bộ 317 V.17a - - 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 9,867,571,878 11,072,166,087 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 598,725,114,140 650,094,038,365 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 - - 3. Phải trả dài hạn khác 333 V.19a - - 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 598,407,491,765 649,772,074,390
 3. 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 317,622,375 321,963,975 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 764,573,913,897 779,800,038,200 I. Vốn chủ sở hữu 410 757,314,010,045 777,834,177,592 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.22 598,077,850,000 598,077,850,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 (24,032,297,915) - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 123,435,318,862 84,346,522,096 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 9,823,960,400 9,281,752,886 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 50,009,178,698 86,128,052,610 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 - - II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 7,259,903,852 1,965,860,608 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 431 7,259,903,852 1,965,860,608 2. Nguồn kinh phí 432 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 - - C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 500 15,002,468,487 9,004,551,102 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 600 1,410,100,221,721 1,554,279,001,126 Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 10,039,731,118 8,963,076,906 1. Tài sản thuê ngoài V.24 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công V.24a 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 10,039,241,000 8,961,649,400 4. Nợ khó đòi đã xử lý 5. Ngoại tệ các loại 490,118 1,427,506 6. Dự toán chi sự nghiệp,dự án - - KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH
 4. TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 (ÑVT: ñoà ng) Qúy II Lũy kế từ đầu năm đến cuối qúy này Thuyết CHI TIÊU MÃ SỐ Minh Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 374,354,972,547 247,968,527,404 653,274,067,784 488,486,371,635 2. Các khoản giảm trừ { 03=04+05+06+07 } 03 VI.1 0 0 0 240,659,091 3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 374,354,972,547 247,968,527,404 653,274,067,784 488,245,712,544 { 10=01-02-03 } 4. Giá vốn hàng bán 11 338,999,927,573 194,001,029,364 574,461,534,772 400,150,299,773 5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 35,355,044,974 53,967,498,040 78,812,533,012 88,095,412,771 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 9,908,525,535 1,392,462,142 14,191,415,567 7,892,628,659 7. Chi phí tài chính 22 VI.4 11,218,816,336 9,824,533,279 22,219,850,320 20,036,449,716 Trong đó : Lãi vay phải trả 23 6,165,048,587 9,540,308,194 16,043,482,340 19,343,907,031 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 2,907,817,219 2,253,341,385 5,767,405,585 5,173,506,297 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 6,127,584,668 6,051,766,904 12,119,375,457 10,545,766,915 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 25,009,352,286 37,230,318,614 52,897,317,217 60,232,318,502 { 30=20+(21-22)-(24+25) } 11. Thu nhập khác 31 VI.7 36,929,448 34,376,012 100,869,415 60,216,012 12. Chi phí khác 32 VI.8 1,896,229,683 1,899,210,657 10,085,398 13. Lợi nhuận khác {40=31-32} 40 -1,859,300,235 34,376,012 -1,798,341,242 50,130,614 14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Công ty liên kết 50 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 } 50 23,150,052,051 37,264,694,626 51,098,975,975 60,282,449,116 16. Chi phí thuế TNDN hiệ n hành 51 V.35 226,798,689 344,632,578 216,146,076 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.9 0 0 18. Lợi nhuận sau thuế { 60=( 50-51-52 )+( 53-54 ) } 60 22,923,253,362 37,264,694,626 50,754,343,397 60,066,303,040 19. Lợi ích cổ đông thiểu số 70 5,386,332 2,468,487 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 80 22,090,100,400 36,447,757,929 49,689,077,568 56,790,687,767 KÕ to¸n tr−ëng TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH
 5. TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ II NĂM 2008 ( Theo phương pháp trực tiếp ) Đơn vị tính : VNĐ MÃ THUẾT QUÝ II CHỈ TIÊU SỐ MINH NĂM NAY NĂM TRƯỚC 1 2 3 4 I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 626,485,845,962 250,182,026,105 2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 501,001,981,448 43,429,605,475 3. Tiền chi trả cho người lao động 03 40,032,904,663 25,691,879,524 4. Tiền chi trả lãi vay 04 16,408,733,666 13,310,872,527 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp 05 6,366,243 417,794,847 6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh 06 217,560,397,953 138,383,191,662 7. Tiền chi khác cho hoạt đông kinh doanh 07 277,296,370,374 159,422,738,879 Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt đọng kinh doanh 20 9,299,887,521 146,282,326,515 II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 31,068,840,836 764,935,442,107 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác 22 2,000,000 18,200,000 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 9,012,266,716 392,082,695,000 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nơ của đơn vị khác 24 498,975,705,000 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 88,630,000,000 53,020,980,000 6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác 26 11,850,000,000 28,888,000,000 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia 27 2,229,986,015 6,539,866,790 Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư 30 -114,629,121,537 -675,617,345,317 III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1. Thu tiền tư phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 70,200,000,000 2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành 32 25,141,058,215 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 566,982,900,000 4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 50,239,585,625 81,245,552,285 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 35,853,201,000 20,597,307,600 Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính 40 -111,233,841,840 535,340,040,115 Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40) 50 -216,563,075,856 6,005,021,313 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 265,048,382,471 16,929,215,199 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 4,031,948,502 -382,899,617 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 VI.1 52,517,255,117 22,551,336,895
 6. TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Mẫu biểu: B02-DN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Qóy II N¨m 2008 Đơn vị tính: VNĐ TÊN CHỈ TIÊU Kỳ báo cáo Lũy kế 1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 374,354,972,547 653,274,067,784 2. Các khoản giảm trừ 3. Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ 374,354,972,547 653,274,067,784 4. Giá vốn hàng bán 338,999,927,573 574,461,534,772 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ 35,355,044,974 78,812,533,012 6. Doanh thu hoạt động tài chính 9,908,525,535 14,191,415,567 7. Chi phí tài chính 11,218,816,336 22,219,850,320 - Trong đó: Lãi vay phải trả 6,165,048,587 16,043,482,340 8. Chi phí bán hàng 2,907,817,219 5,767,405,585 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,127,584,668 12,119,375,457 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 25,009,352,286 52,897,317,217 11. Thu nhập khác 36,929,448 100,869,415 12. Chi phí khác 1,896,229,683 1,899,210,657 13. Lợi nhuận khác (1,859,300,235) (1,798,341,242) 14. Tổng lợi nhuận trước thuế 23,150,052,051 51,098,975,975 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 226,798,689 344,632,578 16. Lợi nhuận sau thuế 22,923,253,362 50,754,343,397 17. Lợi ích của cổ đông thiểu số 5,386,332 2,468,487 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 300 668 KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH
 7. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tãm t¾t 6 THÁNG §ẦU n¨m 2008 Đơn vị tính: VNĐ STT Noäi dung Sè d− ®Çu kú Sè d− cuèi kú I Tài sản ngắn hạn 520,201,695,898 340,075,540,059 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 265,048,382,471 52,517,255,117 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 84,968,727,363 48,118,109,317 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 90,790,056,844 115,348,879,121 4 Hàng tồn kho 75,275,377,112 98,116,362,523 5 Tài sản ngắn hạn khác 4,119,152,108 25,974,933,981 II Tài sản dài hạn 1,034,077,305,228 1,070,024,681,662 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 1,001,047,053,944 962,280,837,841 -Tài sản cố định hữu hình 951,245,533,980 904,291,504,779 -Tài sản cố định vô hình 1,982,700,000 1,970,718,750 -Tài sản cố định thuê tài chính -Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 47,818,819,964 56,018,614,312 3 Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 28,580,000,000 103,110,000,000 5 Tài sản dài hạn khác 4,450,251,284 4,633,843,821 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,554,279,001,126 1,410,100,221,721 IV Nợ phải trả 765,474,411,824 630,523,839,337 1 Nợ ngắn hạn 115,380,373,459 31,798,725,197 2 Nợ dài hạn 650,094,038,365 598,725,114,140 V Vốn chủ sở hữu 779,800,038,200 764,573,913,897 1 Vốn chủ sở hữu 777,834,177,592 757,314,010,045 -Vốn đầu tư của chủ sở hữu 598,077,850,000 598,077,850,000 - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ -24,032,297,915 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ 93,628,274,982 133,259,279,262 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 86,128,052,610 50,009,178,698 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,965,860,608 7,259,903,852 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,965,860,608 7,259,903,852 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ VI Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,004,551,102 15,002,468,487 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,554,279,001,126 1,410,100,221,721 KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) (Đã ký) VŨ QUANG KHÁNH NGUYỄN ĐẠO THỊNH
 8. Phô biÓu sè 01. T×nh h×nh t¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Kho¶n môc ma_ctieu Nhμ cöa M¸y mãc Ph−¬ng tiÖn ThiÕt bÞ dông cô Tμi s¶n Tæng céng vËt kiÕn tróc thiÕt bÞ vËn t¶i qu¶n lý kh¸c Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh 11 0 0 0 0 0 Sè d− ®Çu n¨m 12 10,026,432,213 2,330,770,130 1,342,295,059,625 784,187,953 0 1,355,436,449,921 Sè t¨ng trong n¨m 13 0 727,867,500 662,429,178 34,329,905 0 1,424,626,583 - Mua s¾m míi 131 727,867,500 662,429,178 34,329,905 0 1,424,626,583 - §Çu t− XDCB hoμn thμnh 132 0 - - §§NB TCTy 133 0 - - §§NB Cty 134 0 - - T¨ng kh¸c 135 0 - Sè gi¶m trong n¨m 14 2,343,328,304 546,725,625 0 0 0 2,890,053,929 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t− 141 0 - - Thanh lý, nh−îng b¸n 142 0 - - §§NB TCTy 143 0 - - §§NB Cty 144 0 - - Gi¶m kh¸c 145 2,343,328,304 546,725,625 0 2,890,053,929 Sè d− cuèi n¨m 15 7,683,103,909 2,511,912,005 1,342,957,488,803 818,517,858 0 1,353,971,022,575 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 16 0 0 0 0 0 - Sè d− ®Çu n¨m 17 1,067,205,972 1,944,068,551 400,549,826,399 629,815,019 0 404,190,915,941 Sè t¨ng trong n¨m 18 218,668,349 67,527,762 46,153,911,595 43,441,760 0 46,483,549,466 - KhÊu hao trong n¨m 181 218,668,349 67,527,762 46,153,911,595 43,441,760 0 46,483,549,466 - §§NB TCTy 182 0 - - §§NB Cty 183 0 - - T¨ng kh¸c 184 0 - Sè gi¶m trong n¨m 19 460,380,405 534,567,206 0 0 0 994,947,611 - ChuyÓn sang B§S ®Çu t− 191 0 - - Thanh lý, nh−îng b¸n 192 0 - - §§NB TCTy 193 0 - - §§NB Cty 194 0 - - Gi¶m kh¸c 195 460,380,405 534,567,206 0 994,947,611 Sè d− cuèi n¨m 20 825,493,916 1,477,029,107 446,703,737,994 673,256,779 0 449,679,517,796 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h× 21 0 0 0 0 0 - -T¹i ngμy ®Çu n¨m 22 8,959,226,241 386,701,579 941,745,233,226 154,372,934 0 951,245,533,980 -T¹i ngμy cuèi n¨m 23 6,857,609,993 1,034,882,898 896,253,750,809 145,261,079 0 904,291,504,779
 9. Phô biÓu sè 03. T×nh h×nh t¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh V« h×nh Kho¶n môc ma_ctieu QuyÒn sö B¶n quyÒn Nh·n hiÖu PhÇn mÒm TSC§ Tæng céng dông ®Êt b»ng s¸n chÕ hμng hãa m¸y vi tÝnh v« h×nh kh¸c Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh 11 - - - - - Sè d− ®Çu n¨m 12 2,030,625,000 - - - 53,877,920 2,084,502,920 Sè t¨ng trong n¨m 13 - - - - - - - Mua trong n¨m 131 - - - - - - T¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp 132 - - - - - - - §§NB TCTy 133 - - - - - - - §§NB Cty 134 - - - - - - - T¨ng do hîp nhÊt kinh doanh 135 - - - - - - T¨ng kh¸c 136 - - - - - Sè gi¶m trong n¨m 14 - - - - - - - Thanh lý, nh−îng b¸n 141 - - - - - - - §§NB TCTy 142 - - - - - - - §§NB Cty 143 - - - - - - - Gi¶m kh¸c 144 - - - - - - Sè d− cuèi n¨m 15 2,030,625,000 - - - 53,877,920 2,084,502,920 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 16 - - - - - - Sè d− ®Çu n¨m 17 47,925,000 - - - 53,877,920 101,802,920 Sè t¨ng trong n¨m 18 11,981,250 - - - - 11,981,250 - KhÊu hao trong n¨m 181 11,981,250 - - - 11,981,250 - §§NB TCTy 182 - - - - - - - §§NB Cty 183 - - - - - - - T¨ng kh¸c 184 - - - - - Sè gi¶m trong n¨m 19 - - - - - - - Thanh lý, nh−îng b¸n 191 - - - - - - - §§NB TCTy 192 - - - - - - - §§NB Cty 193 - - - - - - - Gi¶m kh¸c 194 - - - - - Sè d− cuèi n¨m 20 59,906,250 - - - 53,877,920 113,784,170 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ v« h×nh 21 - - - - - - -T¹i ngμy ®Çu n¨m 22 1,982,700,000 - - - 1,982,700,000 -T¹i ngμy cuèi n¨m 23 1,970,718,750 - - - - 1,970,718,750
 10. B¶ng ®èi chiÕu vèn chñ së h÷u ChØ tiªu ma_ctieu Sè ®Çu T¨ng Trong ®ã Gi¶m Trong ®ã Sè cuèi n¨m trong §§NB §§NB trong §§NB §§NB quý n¨m Tcty Cty n¨m Tcty Cty I/Vèn chñ së h÷u 1 777,834,177,592 66,376,971,942 - - 86,897,139,489 - - 757,314,010,045 1-Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 101 598,077,850,000 - - - - - - 598,077,850,000 - Vèn gãp cña Nhμ n−íc 1011 305,019,703,500 - - - - - - 305,019,703,500 - Vèn gãp cña ®èi t−îng kh¸c 1012 293,058,146,500 - - - - - - 293,058,146,500 2-ThÆng d− vèn cæ phÇn 102 - - - - - - - - 3- Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 103 - - - - - - - 4-Cæ phiÕu ng©n quü 104 - (24,032,297,915) - - - - - (24,032,297,915) 5-Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n 105 - - - - - - - - 6-Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 106 - 26,390,667 - - 26,390,667 - - - 7-Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 107 84,346,522,096 39,088,796,766 - - - - - 123,435,318,862 8-Quü dù phßng tμi chÝnh 108 9,281,752,886 542,207,514 - - - - - 9,823,960,400 9-Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 109 - - - - - - - - 10-Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi 110 86,128,052,610 50,751,874,910 - - 86,870,748,822 - - 50,009,178,698 10.1-Lîi nhuËn ch−a PP n¨m tr−íc 1101 86,128,052,610 - - - 86,870,748,822 - - (742,696,212) 10.2-Lîi nhuËn ch−a PP n¨m nay 1102 - 50,751,874,910 - - - - - 50,751,874,910 11-Nguån vèn ®Çu t− XDCB 111 - - - - - - - - II/Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 2 1,965,860,608 6,905,848,750 - - 1,611,805,506 - - 7,259,903,852 1-Quü khen th−ëng 201 1,201,677,729 3,432,924,375 - - 1,111,010,000 - - 3,523,592,104 2-Quü phóc lîi 202 764,182,879 3,472,924,375 - - 500,795,506 - - 3,736,311,748 - Quü phóc lîi 2021 764,182,879 3,472,924,375 - - 500,795,506 - - 3,736,311,748 - Quü phóc lîi ®· ®Çu t− 2022 - - - - - - - - 3- Quü phóc lîi ®· h×nh thμnh TSC§ 203 - - - - - - - - 4-Nguån kinh phÝ 204 - - - - - - - - 5-Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh TSC§ 205 - - - - - - - -
 11. Phô biÓu 06. C¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch ChØ tiªu ma_so Sè ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh Sè cuèi kú Ph¶i thu Ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Ph¶i thu Ph¶i nép I. ThuÕ (10=11+…+20) 10 49,383,872 2,559,784,348 4,548,863,314 2,177,009,180 26,259,537 249,696,559 1. ThuÕ GTGT hμng b¸n néi ®Þa 11 36,155,450 354,946,970 899,763,894 648,516,076 - 152,434,382 2. ThuÕ GTGT hμng nhËp khÈu 12 - - 35,454,715 35,454,715 - - 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 - - - - - - 4. ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu 14 - - 27,102,458 27,102,458 - - 5. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 13,228,422 1,124,569,186 1,392,403,075 344,632,578 13,228,422 76,798,689 6. ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n 17 - 1,080,268,192 1,993,193,172 920,357,353 13,031,115 20,463,488 7. ThuÕ nhμ ®Êt 18 - - - - - - 8. TiÒn thuª ®Êt 19 - - 176,946,000 176,946,000 - - 9. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 20 - - 24,000,000 24,000,000 - II. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c ( 30 - - - - - - 2. C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ 32 - - - - - 3. C¸c kho¶n kh¸c 33 - - - - - - Céng 40 49,383,872 2,559,784,348 4,548,863,314 2,177,009,180 26,259,537 249,696,559 -
 12. V. Nh÷ng th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ten_ctieu ma_tmin cuoiky dauky 01. TiÒn V.01 26,517,255,117 54,028,382,471 - TiÒn mÆt 18,458,115,963 30,376,340,358 + TiÒn ViÖt Nam 1,294,080,874 1,116,995,383 +Ngo¹i tÖ 2,648,336 2,648,336 +Vμng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý 0 0 - TiÒn göi Ng©n hμng 0 + TiÒn ViÖt Nam 17,161,386,753 29,256,696,639 +Ngo¹i tÖ 8,059,139,154 23,002,847,153 +Vμng b¹c, kim khÝ, ®¸ quý 0 0 - TiÒn ®ang chuyÓn 0 649,194,960 + TiÒn ViÖt Nam 649,194,960 + Ngo¹i tÖ 0 0 02- C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n V.02 48,118,109,317 84,968,727,363 - Chøng kho¸n ®Çu t− ng¾n h¹n 56,648,475,006 88,796,353,246 - §Çu t− ng¾n h¹n kh¸c 0 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n (8,530,365,689) (3,827,625,883) 02a. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n V.02a 0 0 - Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n Tæng c«ng ty 0 0 - Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n C«ng ty 0 0 03. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c V.03 9,212,675,176 12,527,275,055 - Ph¶i thu vÒ cæ phÇn hãa 0 0 - Ph¶i thu vÒ cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia 0 - Ph¶i thu ng−êi lao ®éng 5,051,423 806,540,956 - Ph¶i thu kh¸c 9,207,623,753 11,720,734,099 04. Hμng tån kho V.04 98,116,362,523 75,275,377,112 - Hμng mua ®ang ®i trªn ®−êng 0 0 + X¨ng dÇu 0 0 + Kh¸c 0 0 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 50,241,036,391 37,960,582,919 - C«ng cô, dông cô 2,157,177,258 567,634,126 + Vá b×nh gas 0 0 + C«ng cô, dông cô kh¸c 2,157,177,258 567,634,126 - Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 39,103,396,914 33,269,752,387 - Thμnh phÈm 0 0 - Hμng hãa 6,614,751,960 3,477,407,680 + X¨ng dÇu 0 0 + Ho¸ dÇu 510,201,960 512,257,680 + Gas, bÕp vμ phô kiÖn 0 0 + Hμng ho¸ kh¸c 6,104,550,000 2,965,150,000 - Hμng göi ®i b¸n 0 0 + X¨ng dÇu 0 0 + Kh¸c 0 0
 13. - Hμng hãa kho b¶o thuÕ 0 0 - Hμng hãa BÊt ®éng s¶n 0 0 * ThuyÕt minh hμng hãa tån kho t¹i Phô biÓu sè 09 0 0 05.ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i thu nhμ n−íc (Chi tiÕt t¹i phô biÓu Phô V05 0 0 05a.Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c V.05a 23,028,497,344 1,752,527,586 - T¹m øng 2,345,497,344 1,732,527,586 - Tμi s¶n thiÕu chê xö lý 0 0 - C¸c kho¶n cÇm cè ký quÜ, ký c−îc ng¾n h¹n 20,683,000,000 20,000,000 - Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 0 06. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé V.06 0 0 06.1. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé Tæng c«ng ty 0 0 - Cho vay néi bé Tæng c«ng ty 0 0 + Néi bé Tæng c«ng ty vÒ Vèn Kinh doanh 0 0 + Néi bé Tæng c«ng ty vÒ V§T 0 0 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 0 0 06.2. Ph¶i thu dμi h¹n néi bé C«ng ty 0 0 - Cho vay néi bé CTy 0 0 + Néi bé CTy vÒ Vèn Kinh doanh 0 0 + Néi bé CTy vÒ V§T 0 0 - Ph¶i thu néi bé kh¸c 0 0 07. Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c V.07 0 0 - Ký quÜ, ký c−îc dμi h¹n 0 0 - C¸c kho¶n tiÒn nhËn ñy th¸c 0 0 - Cho vay kh«ng cã l·i 0 0 - Ph¶i thu dμi h¹n kh¸c 0 0 08.T¨ng gi¶m TSC§ h÷u h×nh (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu sè 01 ) V.08 0 0 09. T¨ng gi¶m TSC§ thuª tμi chÝnh (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu sè 02 ) V.09 0 0 10.T¨ng gi¶m TSC§ v« h×nh (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu sè 03) V.10 0 0 11. Chi phÝ XDCB dë dang (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu sè 08 ) V.11 0 0 12.T¨ng, gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t− (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu sè 04 ) V.12 0 0 13- §Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n kh¸c V.13 103,110,000,000 28,580,000,000 - §Çu t− cæ phiÕu 54,980,000,000 2,080,000,000 - §Çu t− tr¸i phiÕu 100,000,000 - §Çu t− tÝn phiÕu, kú phiÕu 0 0 - Cho vay dμi h¹n 5,400,000,000 5,400,000,000 - §Çu t− dμi h¹n kh¸c 42,730,000,000 21,000,000,000 14- Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n V.14 3,241,743,183 231,381,712 - Chi phÝ tr¶ tr−íc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§ 0 0 - Chi phÝ thμnh lËp doanh nghiÖp 0 0 - Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín 0 0 - Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn lμ 0 0 - Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n kh¸c 3,241,743,183 231,381,712 14a- Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c V.14a 481,666,544 3,000,000 - Ký quü, ký c−îc dμi h¹n 481,666,544 3,000,000 - Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 0 0 15. Vay vμ nî ng¾n h¹n V.15 0 0
 14. 15.1.Vay ng¾n h¹n 0 0 - Vay ng©n hμng 0 0 + TiÒn ViÖt Nam 0 0 + Ngo¹i tÖ 0 0 - Vay Tæng c«ng ty 0 0 - Vay c¸c ®èi t−îng kh¸c 0 0 15.2. Nî dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 0 0 - Ng©n hμng 0 0 + TiÒn ViÖt Nam 0 0 + Ngo¹i tÖ 0 0 - Tæng c«ng ty 0 0 - §èi t−îng kh¸c 0 0 16. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu 06)V.16 0 0 17. Chi phÝ ph¶i tr¶ 2,968,453,895 21,499,235,796 - TrÝch tr−íc tiÒn l−¬ng trong thêi gian nghØ phÐp V.17 0 0 - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ 2,968,453,895 16,660,090,501 - Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh 0 0 - Chi phÝ ph¶i tr¶ kh¸c 4,839,145,295 17a- Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé 0 - Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé Tæng c«ng ty V.17a 0 0 - Ph¶i tr¶ ng¾n h¹n néi bé C«ng ty 0 18- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c 9,867,571,878 11,072,166,087 - Tμi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt V.18 0 0 - Kinh phÝ c«ng ®oμn 569,812,469 481,305,146 - B¶o hiÓm x· héi 88,534,621 46,637,780 - B¶o hiÓm y tÕ 2,467,422 0 - Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn hãa 0 26,819,400 - NhËn ký quü, ký c−îc ng¾n h¹n 0 0 - Doanh thu ch−a thùc hiÖn 63,727,274 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 9,206,757,366 10,453,676,487 19- Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé 0 0 19. 1 - Ph¶i tr¶ néi bé Tæng c«ng ty V.19 0 0 - Vay dμi h¹n néi bé Tæng c«ng ty 0 0 + Vay Tæng c«ng ty vÒ Vèn Kinh doanh 0 0 + Vay Tæng c«ng ty vÒ vèn ®Çu t− XDCB 0 0 - Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé kh¸c 0 0 19. 2 - Ph¶i tr¶ néi bé C«ng ty 0 0 - Vay dμi h¹n néi bé CTy 0 0 + Vay CTy vÒ Vèn Kinh doanh 0 0 + Vay CTy vÒ vèn ®Çu t− XDCB 0 0 - Ph¶i tr¶ dμi h¹n néi bé kh¸c 0 0 19a. Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 0 0 - Doanh thu b¸n hμng tr¶ chËm V.19a 0 0 - NhËn ký quü, ký c−îc dμi h¹n 0 0 - Ph¶i tr¶ dμi h¹n kh¸c 0 0 20- Vay vμ nî dμi h¹n V.20 598,407,491,765 649,772,074,390
 15. a - Vay dμi h¹n 598,407,491,765 649,772,074,390 - Vay Ng©n hμng 598,407,491,765 649,772,074,390 + TiÒn ViÖt Nam 0 1,125,000,000 + TiÒn ngo¹i tÖ 598,407,491,765 648,647,074,390 - Vay ®èi t−îng kh¸c 0 0 + TiÒn ViÖt Nam 0 + TiÒn ngo¹i tÖ 0 0 - Tr¸i phiÕu ph¸t hμnh 0 0 b - Nî dμi h¹n 0 0 - Thuª tμi chÝnh 0 0 - Nî dμi h¹n kh¸c 0 0 * C¸c kho¶n nî thuª tμi chÝnh (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu 07) 0 0 21. Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vμ ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tV.21 0 0 a- Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i 0 0 - Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n chªnh lÖch t¹ 0 0 - Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n lç tÝnh thuÕ c 0 0 - Tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n −u ®·i tÝnh th 0 0 - Kho¶n hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®−îc ghi nhËn 0 0 b- ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ 0 0 - ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch 0 0 - Kho¶n hoμn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®· ®−îc ghi nhË 0 0 22. Vèn chñ së h÷u V.22 a- B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña Vèn chñ së h÷u (Chi tiÕt t¹i Phô b 0 0 b- Chi tiÕt ®Çu t− cña Vèn chñ së h÷u (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu 05) 0 0 c- C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vμ ph©n phèi cæ tøc, ch 0 0 - Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia 0 0 d-Cæ tøc Nam nay Nam truoc - Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngμy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n 61,156,671,000 + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng 61,156,671,000 + Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu −u ®·i 0 0 - Cæ tøc cña cæ phiÕu −u ®·i luü kÕ ch−a ®−îc ghi nhËn 0 0 ®-Cæ phiÕu 0 0 - Sè l−îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hμnh 59,807,785 59,807,785 - SL cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng 59,807,785 59,807,785 + Cæ phiÕu phæ th«ng 59,807,785 59,807,785 + Cæ phiÕu −u ®·i 0 0 - Sè l−îng cæ phiÕu ®−îc mua l¹i 909,540 0 + Cæ phiÕu phæ th«ng 909,540 0 + Cæ phiÕu −u ®·i 0 0 - Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hμnh 58,898,245 59,807,785 + Cæ phiÕu th−êng 58,898,245 59,807,785 + Cæ phiÕu −u ®·i 0 0 * MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l−u hμnh 10,000 10,000 e- C¸c quü cña doanh nghiÖp (Chi tiÕt t¹i Phô biÓu 05) 0 0 g-Thu nhËp vμ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®−îc ghi nhËn trùc tiÕp vμo Vèn 0 0 23-Nguån kinh phÝ (chi tiÕt t¹i Phô biÓu 05) V.23 0 0
 16. 24. Tμi s¶n thuª ngoμi V.24 0 0 (1)- Gi¸ trÞ tμi s¶n thuª ngoμi 0 0 - TSC§ thuª ngoμi 0 0 - TμI s¶n kh¸c thuª ngoμi 0 0 (2)- Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t−¬ng lai cña hîp ®ång thuª h 0 0 - §Õn 1 n¨m 0 0 - Trªn 1- 5 n¨m 0 0 - Trªn 5 n¨m 0 0 24.a VËt t− hμng hãa nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng V.24a 0 0 Trong ®ã: - Hμng gi÷ hé Tæng c«ng ty 0 0 - Hμng dù tr÷ quèc gia 0 0
 17. VI. Nh÷ng th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ten_ctieu ma_tminh Nam nay Nam truoc 25. Tæng doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (MS 01) VI.25 653,274,067,784 488,486,371,635 Trong ®ã: 0 0 - Doanh thu b¸n hμng 462,213,375,084 293,143,975,600 + Doanh thu b¸n hμng trùc tiÕp néi ®Þa 247,962,264,040 162,632,451,969 + Doanh thu b¸n xuÊt khÈu, t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu 214,251,111,044 130,511,523,631 + Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ 0 + Doanh thu b¸n hμng néi bé 0 + Néi bé Tæng c«ng ty 0 + Néi bé c«ng ty 0 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô 191,060,692,700 195,342,396,035 T.®ã: Doanh thu xuÊt khÈu 0 Doanh thu cung cÊp néi bé 0 + Néi bé Tæng c«ng ty 0 + Néi bé c«ng ty 0 - Doanh thu hîp ®ång x©y dùng 0 + Doanh thu hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn trong kú 0 + Tæng doanh thu lòy kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®−îc ghi nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o t 0 26. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (M· sè 02) VI.26 0 240,659,091 - ChiÕt khÊu th−¬ng m¹i 0 - Gi¶m gi¸ hμng b¸n - Hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i 240,659,091 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp) 0 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 0 - ThuÕ xuÊt khÈu 0 27. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô (M· sè 10) VI.27 653,274,067,784 488,245,712,544 Trong ®ã: Doanh thu thuÇn trao ®æi hμng hãa 462,213,375,084 292,903,316,509 Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô 191,060,692,700 195,342,396,035 28. Gi¸ vèn hμng b¸n (M· sè 11) VI.28 574,461,534,772 400,150,299,773
 18. - Gi¸ vèn cña hμng hãa ®· b¸n 454,405,535,338 286,572,812,538 - Gi¸ vèn cña thμnh phÈm ®· b¸n 0 - Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp 120,055,999,434 113,577,487,235 - Gi¸ trÞ cßn l¹i, chi phÝ nh−îng b¸n,thanh lý cña B§S ®Çu t− ®· b¸n. 0 - Chi phÝ kinh doanh BÊt ®éng s¶n ®Çu t− 0 - Hao hôt mÊt m¸t hμng tån kho 0 - C¸c kho¶n chi phÝ v−ît møc b×nh th−êng 0 - Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho 0 29. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh (M· sè 21) VI.29 14,191,415,567 7,892,628,659 - L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay 7,143,193,671 2,922,290,104 - L·i ®Çu t− tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu 129,889,192 4,336,694,550 - Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia 1,426,192,683 484,420,000 - L·i b¸n ngo¹i tÖ 0 - L·i chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn 5,490,072,443 149,224,005 - L·i chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn 0 - L·i b¸n hμng tr¶ chËm 0 - Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c 2,067,578 30. Chi phÝ tμi chÝnh (M· sè 22) VI.30 22,219,850,320 20,036,449,716 - L·i tiÒn vay 16,063,218,165 19,343,907,031 - ChiÕt khÊu thanh to¸n, l·i b¸n hμng tr¶ chËm 0 - Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n, dμi h¹n 342,167,554 5,335,000 - Lç b¸n ngo¹i tÖ 0 - Lç chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn 1,431,987,812 562,217,543 - Lç chªnh lÖch tû gi¸ ch−a thùc hiÖn 0 - Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t− ng¾n h¹n,dμi h¹n 3,788,698,122 - Chi phÝ tμi chÝnh kh¸c 593,778,667 124,990,142 31. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh (M· sè 51) VI.31 344,632,578 216,146,076 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hμnh 344,632,578 216,146,076 - §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c n¨m tr−íc vμo chi phÝ thuÕ thu nh 0 32. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i (M· sè 52) VI.32 0 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n thu nhËp t¹m thêi chÞ 0 - Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ viÖc hoμn nhËp tμi s¶n thuÕ thu n 0
 19. - Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi 0 - Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vμ −u ® 0 - Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ viÖc hoμn nhËp thuÕ thu nhËp h 0 9. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè 125,897,514,019 139,729,973,783 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu 11,203,462,092 26,788,671,182 - Chi phÝ nh©n c«ng 34,486,811,250 28,965,069,822 Tr ®ã : Chi phÝ tiÒn l−¬ng 32,024,765,940 27,486,531,695 - Chi phÝ khÊu hao TSC§ 46,474,815,052 42,575,750,142 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoμi 16,986,132,258 14,486,775,373 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 16,746,293,367 26,913,707,264

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản