intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng công thức kinh tế vi mô, vĩ mô cần nhớ

Chia sẻ: Mai Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

3.168
lượt xem
279
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng công thức kinh tế vi mô, vĩ mô cần nhớ sau đây sẽ giúp các bạn biết được cách tính một số công thức trong kinh tế vi mô, vĩ mô như hàm số cầu, hàm số cung, độ co giãn của cầu theo giá, độ co giãn của cầu theo giá chéo, độ co giãn của cầu theo thu nhập, độ co giãn của cung theo giá, tổng hữu dụng,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng công thức kinh tế vi mô, vĩ mô cần nhớ

 1. BẢNG CÔNG THỨC KINH TẾ VI MÔ, VĨ MÔ CẦN NHỚ ----- STT Nội dung Công thức Ghi chú I Kinh tế Vi mô 1 Hàm số cầu QD = aP + b Với a = ΔQD / ΔP 2 Hàm số cung Qs = cP + d Với c = ΔQs / ΔP %∆QD ∆QD / QD ED = = |ED| > 1: Cầu co giãn nhiều: Đường cầu dốc ít. %∆P ∆P / P |ED| < 1: Cầu co giãn ít: Đường cầu dốc nhiều. ∆QD P |ED| = 1: Cầu co giãn đơn vị: Đường cầu dốc 450. 3 Độ co giãn của cầu theo giá = * = a * P/QD |ED| = 0: Cầu hoàn toàn không co giãn: Đường cầu ∆P QD thẳng đứng. |ED| = ∞: Cầu hoàn toàn co giãn: Đường cầu nằm (Q2 – Q1)/Q1 ngang. = (P2 – P1)/P1 - EXY < 0 → X và Y là hàng hóa bổ sung. %∆QD(X) ∆QD(X) / QD(X) - EXY > 0 → X và Y là hàng hóa thay thế. 4 Độ co giãn của cầu theo giá chéo EXY = = %∆PY ∆PY / PY - EXY = 0 → X và Y là hàng hóa không liên quan nhau (hoặc hàng hóa độc lập với nhau). - EI < 0 → X là hàng hóa thứ cấp. %∆QD ∆QD / QD - EI > 0 → X là hàng hóa thông thường. 5 Độ co giãn của cầu theo thu nhập EI = = %∆I ∆I / I + 0 < EI < 1 → X là hàng hóa thiết yếu. + EI > 1 → X là hàng hóa xa xỉ (cao cấp).
 2. %∆QS ∆QS / QS ES = = |ES| > 1: Cung co giãn nhiều: Đường cung dốc ít. %∆P ∆P / P |ES| < 1: Cung co giãn ít: Đường cung dốc nhiều. ∆QS P |ES| = 1: Cung co giãn đơn vị: Đường cung dốc 450. 6 Độ co giãn của cung theo giá = * = c * P/QS |ES| = 0: Cung hoàn toàn không co giãn: Đường cung ∆P QS thẳng đứng. |ES| = ∞: Cung hoàn toàn co giãn: Đường cung nằm (Q2 – Q1)/Q1 ngang. = (P2 – P1)/P1 Là tổng mức thỏa mãn mà NTD đạt được khi tiêu 7 Tổng hữu dụng TU = f(Q) dùng một số lượng sản phẩm nào đó trong một đơn vị thời gian. + MU > 0 → TU tăng dần. MUX = ΔTU/ ΔQX 8 Hữu dụng biên + MU < 0 → TU giảm dần. MUX = dTU/dQX + MU = 0 → TU cực đại. Tỉ lệ thay thế biên (MRS) của sản phẩm X cho sản phẩm Y là số lượng hàng hóa Y mà người tiêu dùng 9 Tỷ lệ thay thế biên MRSXY = ΔY/ ΔX = - MUX/MUY phải giảm bớt để có thêm một đơn vị hàng hóa X mà tổng mức hữu dụng không đổi. XPX + YPY = I Đường ngân sách: 10 Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng MUX MUY XPX + YPY = I → Y = - (PX/PY)*X + I/PY = PX PY + Q: số lượng sản phẩm đầu ra; Q = f(x1, x2, …, xn) 11 Hàm sản xuất + K: số lượng vốn; Q = f(L, K) + L: số lượng lao động.
 3. 12 Năng suất trung bình của lao động APL = TP / L TP: Tổng sản phẩm 13 Năng suất biên của lao động MPL = ΔTP / ΔL = dTP / dL 14 Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên MRTSLK = ΔK/ΔL TFC: Tổng chi phí cố định 15 Tổng chi phí TC = TFC + TVC TVC: Tổng chi phí biến đổi 16 Chi phí cố định trung bình AFC = TFC/Q 17 Chi phí biến đổi trung bình AVC = TVC/Q 18 Tổng chi phí trung bình ATC = AFC + AVC AC cũng chính là ATC MC = ΔTC/ΔQ = ΔTVC/ΔQ 19 Chi phí biên = dTC/dQ = dTVC/dQ LPL + KPK = TC Đường đẳng phí: 20 Phối hợp tối ưu MPL MPK LPL + KPK = TC → K = TC/PK – PL/PK * L = PL PK * Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 21 Tổng doanh thu TR = P x Q 22 Doanh thu trung bình AR = TR/Q = (P x Q)/Q = P AR là 1 đường thẳng nằm ngang tại mức giá P Là sự tăng thêm trong TR khi doanh nghiệp bán 23 Doanh thu biên MR = ΔTR/ΔQ = d(TR)/dQ = P thêm một đơn vị sản lượng → MR là 1 đường thẳng nằm ngang tại mức giá P. - Để tối đa hóa lợi nhuận: dЛ = dTR – dTC = 0 Hay dTR = dTC Hoặc MR = MC. 24 Hàm lợi nhuận Л = TR – TC - Để tối đa hóa lợi nhuận: + Nếu MR < MC: Giảm sản lượng. + Nếu MR > MC: Tăng sản lượng.
 4. * Thị trường độc quyền thuần túy Tổng doanh thu Q-b - Hàm cầu: Q = aP +b, (a < 0) TR = P x Q = xQ → P = 1/a x Q – b/a 25 a Q2 - bQ - TR là 01 parabol có dạng chữ U ngược. = - TR đạt cực đại khi MR = 0 a 26 Doanh thu trung bình AR = TR/Q = (P x Q)/Q = P Đường AR cũng chính là đường cầu. dTR 2Q - b Đường MR có cùng tung độ góc và có độ dốc 27 Doanh thu biên MR = = dQ a gấp đôi đường cầu (nằm dưới đường cầu). Để tối đa hóa lợi nhuận: dЛ = dTR – dTC = 0 28 Hàm lợi nhuận Л = TR – TC Hay: dTR = dTC Hoặc: MR = MC II Kinh tế Vĩ mô GDP là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng 1 Tổng sản phẩm quốc nội - GDP do nền kinh tế sản xuất ra trong một koảng thời gian nhất định, trong phạm vi lãnh thổ nhất định. Tính GDP thông qua luồng hàng hóa: n n n GDP = ∑ Pi x Qi GDP tdanh nghĩa = ∑ Pit x Qit GDP tthực = ∑ Pi0 x Qit i=1 i=1 i=1 Tính GDP thông qua luồng tiền: Phương pháp thu nhập GDP = W + i + R + л + De + Tsx Tsx : Thuế sản xuất và nhập khẩu. Phương pháp chi tiêu GDP = C + I + G + X - M Phương pháp giá trị gia tăng GDP = Tổng giá trị gia tăng Giá trị gia tăng = Giá trị đầu ra – Chi phí đầu vào 2 Chỉ số điều chỉnh lạm phát -GDPdeflator GDP tdanh nghĩa GDPdeflator = GDP tthực
 5. n ∑ Pit x Qit GDPdeflator dùng cùng một nhóm hàng hóa và dịch vụ i=1 GDPdeflator = của năm hiện hành (tức là năm t) để thấy được sự n biến động của giá qua các thời kỳ. ∑ Pi0 x Qit i=1 GDP tthực 3 Tăng trưởng kinh tế g(%) = ( GDP (t-1)thực ) - 1 x 100 4 Chỉ số giá tiêu dùng - CPI n ∑ Pit x Qi0 i=1 CPI dùng cùng một nhóm hàng hóa và dịch vụ của CPI = n năm gốc (tức là năm 0) để thấy được sự biến động ∑ Pi0 x Qi0 của giá qua các thời kỳ. i=1 Tỷ lệ lạm phát = ( CPI t CPI (t-1) ) - 1 x 100 GNI đo lường tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối 5 Tổng thu nhập quốc gia (GNI / GNP) cùng của một nền kinh tế do công dân của một quốc gia sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định. NIA = Thu nhập từ nước ngoài chuyển vào – Thu GNI = GDP + NIA nhập từ trong nước chuyển ra. 6 Tiêu dùng và tiết kiệm Thu nhập khả dụng Yd = Y – Tn Tn (Thuế ròng): Thu nhập của Chính phủ
 6. Yd = C + S → ∆Yd = ∆C + ∆S C: Chi tiêu dùng hộ gia đình; S: Tiết kiệm Hàm tiêu dùng C = f(Yd) = C0 + CmYd C0 : Tiêu dùng tự định Hàm tiết kiệm S = f(Yd) = S0 + SmYd S0 : Tiết kiệm tự định Cm (hay MPC): Tiêu dùng biên (hay khuynh hướng ΔC Cm = C1 = tiêu dùng biên) là hệ số phản ánh sự tăng thêm của ΔYd tiêu dùng khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 đơn vị Với 0 < Cm < 1 giá trị và ngược lại. ΔS Sm (hay MPS): Tiết kiệm biên (hay khuynh hướng Sm = tiết kiệm biên) phản ánh sự tăng thêm của tiết kiệm ΔYd khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 đơn vị giá trị và ngược lại. Với 0 < Sm < 1 Mối quan hệ giữa hàm số tiết C0 + S0 = 0 kiệm và hàm số tiêu dùng Cm + Sm = 1 7 Hàm số đầu tư I = f(Y) = I0 + ImY I0: Đầu tư tự định Im (hay MPI): Đầu tư biên (hay khuynh hướng đầu tư ΔI biên) theo sản lượng quốc gia, phản ánh lượng đầu Im = ΔY tư tăng thêm khi sản lượng tăng thêm một đơn vị giá Với 0 < Im < 1 trị và ngược lại. 8 Thu, chi ngân sách Tn = Tt - Tr Tt : Tổng thuế; Tr : Chi chuyển nhượng Tn = f(Y) = T0 + TmY T0 : Thuế ròng tự định; Tm : Thuế ròng biên ΔT Tm (hay MPT): Thuế ròng biên( hay khuynh hướng Tm = thuế ròng biên) phản ánh sự thay đổi của thuế ròng ΔY khi sản lượng quốc gia thay đổi 1 đơn vị. Với 0 < Tm < 1 9 Xuất nhập khẩu và cán cân ngoại thương
 7. Cán cân ngoại thương TB = NX = X - M NX: Xuất khẩu ròng Xuất khẩu X = X0 = const Nhập khẩu M = M0 + MmY M0 : Nhập khẩu tự định ΔM Mm (hay MPM): Nhập khẩu biên (hay khuynh hướng Mm = nhập khẩu biên) phản ánh lượng tăng thêm của nhập ΔY khẩu khi sản lượng quốc gia tăng thêm một đơn vị và Với 0 < Tm < 1 ngược lại. 10 Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở Tổng cung AS = Y Tổng cầu AD = C + I + G + X - M Sản lượng cân bằng Y=C+I+G+X-M AS = AD S + Tn + M = I + G + X Các khoản bơm vào = Các khoản rò rỉ 11 Mô hình số nhân ΔY ΔY = k x ΔAD k= ΔAD - K đồng biến với Cm, Im 1 k= YCB = k (C0 + I0 + G0 + X0 - M0 - CmT0) - K nghịch biến với Tm, Mm 1- Cm + CmTm – Im + Mm 12 Thị trường tiền tệ và lãi suất M1 = Tiền lưu thông ngoài ngân hàng M0 : Cơ số tiền + Tiền gửi không kỳ hạn
 8. M0 M1 = Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ∆M0 ∆M1 = Tỷ lệ dự trữ bắt buộc M2 = M1 + Tiền gửi có kỳ hạn 1 ΔM1 Số nhân tiền đơn giản KM = = Tỷ lệ dự trữ bắt buộc ΔM0 Hàm số cung tiền danh nghĩa QMS = M1 QMS M1 Hàm số cung tiền thực = P P QMD Hàm số cầu tiền thực = f(Y+, r -) = a0 + ar r + aY Y P QMS QMD M1 Khi thị trường tiền tệ cân bằng = = a0 + ar r + aY Y P P P Tác động của lãi suất đến Y Hàm đầu tư I = f(Y+, r -) I = I0 + ImY + Ir r
 9. ΔI Ir = Với Ir < 0 Δr 13 Thị trường ngoại tệ và tỷ giá hối đoái Cung ngoại tệ (SE) QSE = f(E+) E: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa. Cầu ngoại tệ (DE) QDE = f(E-) PNước ngoài tính theo ngoại tệ e= Ex Các cơ chế tỷ giá hối đoái: PTrong nước tính theo nội tệ - Cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn (hay còn Tỷ giá hối đoái thực gọi: Cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt). PNước ngoài tính theo nội tệ - Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định. e= - Cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. PTrong nước tính theo nội tệ Tác động của tỷ giá đến Y Hàm số xuất khẩu X = f(e+) Hàm số nhập khẩu M = f(Y+, e -) e X ,M NX AD Y e X ,M NX AD Y - Tăng chi tiêu Chính phủ; Giảm thuế. 14 Chính sách tài khoá mở rộng: - Hiệu quả cuối cùng: (1) – (2). ∆Y = k x ∆AD (1) G ,T AD Y Thông qua lãi suất và đầu tư (2) AD DM r I AD
 10. ∆Y = k x ∆AD (1) G ,T AD Y Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng (2) AD DM r SE E X ,M NX AD Crowding – out Chi tiêu chính phủ (G) tăng → Đầu tư (I) giảm : Hiện tượng lấn át. Crowding – in Chi tiêu chính phủ (G) tăng → Đầu tư (I) tăng. - Giảm chi tiêu Chính phủ; Tăng thuế. 15 Chính sách tài khóa thu hẹp: - Hiệu quả cuối cùng: (1) – (2). ∆Y = k x ∆AD (1) G ,T AD Y Thông qua lãi suất và đầu tư (2) AD DM r I AD ∆Y = k x ∆AD (1) G ,T AD Y Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng (2) AD DM r SE E X ,M NX AD 16 Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng: Hiệu quả cuối cùng: (1) – (2). ∆r ∆I = Ir x ∆r ∆AD = ∆I ∆Y = k x ∆AD (1) M1 r I AD Y Thông qua lãi suất và đầu tư (2) AD DM r I AD (1) M1 r DE E X,M NX AD Y Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng (2) AD DM r SE E X ,M NX AD
 11. 17 Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ thu hẹp: Hiệu quả cuối cùng: (1) – (2). ∆r ∆I = Ir x ∆r ∆AD = ∆I ∆Y = k x ∆AD (1) M1 r I AD Y Thông qua lãi suất và đầu tư (2) AD DM r I AD (1) M1 r DE E X,M NX AD Y Thông qua tỷ giá hối đoái và xuất khẩu ròng (2) AD DM r SE E X ,M NX AD 18 Mô hình IS - LM Đường IS: Tập hợp những điểm kết hợp khác nhau giữa lãi suất (r) và sản lượng (Y) khi thị trường hàng hóa cân bằng. - Đường IS trượt dọc khi lãi suất (r) thay đổi. Phương trình đường IS Y = f(r -) - Đường IS dịch chuyển khi tổng cầu (AD) thay đổi: + ΔAD > 0: Đường IS dịch chuyển sang phải. + ΔAD < 0: Đường IS dịch chuyển sang trái. Đường LM: Tập hợp tất cả các điểm kết hợp khác nhau giữa sản lượng và lãi suất tương ứng khi thị trường tiền tệ cân bằng. - Đường LM trượt dọc khi lãi suất (r) thay đổi. - Đường LM dịch chuyển khi mức giá (P) nền kinh Phương trình đường LM r = f(Y+) tế thay đổi: + Mức giá nền kinh tế (P) tăng: Đường SM, LM dịch chuyển sang trái. + Mức giá nền kinh tế (P) giảm: Đường SM, LM dịch chuyển sang phải.
 12. 19 Một số lưu ý cần nhớ a Đường tiêu dùng theo thu nhập là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu khi thu nhập thay đổi b Đường tiêu dùng theo gía cả là tập hợp các điểm phối hợp tối ưu khi gía cả thay đổi c Đường Engel phản ánh mối quan hệ giữa lượng cầu và thu nhập d Thất nghiệp Thất nghiệp tự nhiên = Thất nghiệp Là mức thất nghiệp tự nguyện khi thị trường lao động cân bằng. cơ học + Thất nghiệp cơ cấu - Có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. Trong ngắn hạn - Mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát là mối quan hệ nghịch biến. - Không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. - Thất nghiệp trong dài hạn luôn luôn là thất nghiệp tự nhiên. Trong dài hạn - Sản lượng nền kinh tế luôn ở mức sản lượng tiềm năng. - Đường Phillips trong dài hạn là đường thẳng. đ Cán cân thanh toán - Xuất khẩu - Nhập khẩu I. Tài khoản vãng lai: - Chuyển nhượng ròng - Thu nhập ròng từ nước ngoài - Đầu tư ròng II. Tài khoản vốn: - Giao dịch ròng về tài sản tài chính III. Sai số thống kê: - Cán cân thanh toán thặng dư khi luồng tiền chuyển vào lớn hơn luồng tiền chuyển ra. IV. Cán cân thanh toán: I + II + III - Cán cân thanh toán thâm hụt khi luồng tiền chuyển vào nhỏ hơn luồng tiền chuyển ra. V. Tài trợ chính thức: - IV VI. Cân đối cán cân thanh toán: IV + V = 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3168

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2