intTypePromotion=3

Báo cáo "Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
11
download

Báo cáo "Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thứ nhất, Luật tố tụng hành chính năm 2010 đã dành hẳn một chương (Chương XVIII) để ghi nhận các điều khoản thi hành của Luật tố tụng mà thực chất là sửa đổi, bổ sung Điều 136 và Điều 138 Luật đất đai năm 2003 để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về khiếu nại, khiếu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. TrÇn thÞ HuÖ * P h¸p luËt v tËp qu¸n c¸c n−íc ®Òu ghi nhËn nguyªn t¾c chung l ng−êi g©y ra thiÖt h¹i ph¶i båi th−êng cho ng−êi bÞ thiÖt xÐt vÒ mÆt h×nh thøc, hai tr−êng hîp n y còng g©y ra cho c¸c chñ thÓ kh¸c nh÷ng thiÖt h¹i vÒ t i s¶n, søc khoÎ, tÝnh m¹ng, danh dù, h¹i. ThiÖt h¹i x¶y ra d−íi nhiÒu t¸c ®éng nh©n phÈm v uy tÝn… kh¸c nhau, còng cã thÓ ®ã l t¸c ®éng kh¸ch Tr−íc sù kiÖn ®ang trùc tiÕp x©m h¹i tíi quan, còng cã thÓ do h nh vi tr¸i ph¸p luËt c¸c quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p trong x héi, cña con ng−êi mang l¹i. VÒ nguyªn t¾c viÖc ng¨n chÆn v b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých chung, ng−êi cã h nh vi x©m h¹i lîi Ých cña hîp ph¸p ®ã kh«ng chØ thuéc tr¸ch nhiÖm Nh n−íc, cña tËp thÓ hay bÊt k× cña tæ chøc, cña c¸c c¬ quan nh n−íc m cßn l nghÜa vô c¸ nh©n n o th× tuú theo møc ®é ph¶i chÞu cña mäi c«ng d©n. VÊn ®Ò n y, HiÕn ph¸p hËu qu¶ ph¸p lÝ nhÊt ®Þnh nh− bÞ truy cøu n¨m 1992 quy ®Þnh: "Mäi c«ng d©n cã nghÜa vô tr¸ch nhiÖm h×nh sù, tr¸ch nhiÖm h nh chÝnh, tu©n theo HiÕn ph¸p v ph¸p luËt, tham gia b¶o tr¸ch nhiÖm d©n sù... Ng−êi cã quyÒn v lîi vÖ an ninh quèc gia, trËt tù x héi, gi÷ g×n bÝ mËt Ých hîp ph¸p bÞ x©m ph¹m cã quyÒn yªu cÇu quèc gia, chÊp h nh nh÷ng quy t¾c sinh ho¹t c«ng c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn b¶o vÖ céng” (§iÒu 78); “c«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p ®ã cña m×nh. v b¶o vÖ t i s¶n cña Nh n−íc v lîi Ých c«ng Tuy nhiªn, trong thùc tÕ chóng ta gÆp céng”(§iÒu 79). kh«ng Ýt c¸c tr−êng hîp h nh vi cña con Bé luËt d©n sù cña n−íc ta ® quy ®Þnh ng−êi m vÒ mÆt h×nh sù, h×nh thøc biÓu hiÖn tr¸ch nhiÖm båi th−êng thiÖt h¹i do v−ît qu¸ cña h nh vi héi tô c¸c dÊu hiÖu cña téi ph¹m giíi h¹n m ph¸p luËt cho phÐp trong hai nh−ng trong h nh vi ®ã cã mét sè t×nh tiÕt tr−êng hîp sau ®©y: nhÊt ®Þnh l m mÊt tÝnh chÊt nguy hiÓm cho 1. Båi th−êng thiÖt h¹i trong tr−êng x héi cña h nh vi nªn h nh vi Êy kh«ng bÞ hîp v−ît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ chÝnh coi l téi ph¹m. Bé luËt h×nh sù cña n−íc ta ®¸ng (t¹i §iÒu 15 v §iÒu 16) ® coi phßng vÖ §Ó b¶o vÖ lîi Ých cña Nh n−íc, cña tæ chÝnh ®¸ng v h nh vi g©y thiÖt h¹i trong t×nh chøc, b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých chÝnh ®¸ng cña thÕ cÊp thiÕt kh«ng ph¶i l téi ph¹m. m×nh hoÆc cña ng−êi kh¸c, ph¸p luËt cho Khoa häc luËt d©n sù kh«ng coi phßng vÖ chÝnh ®¸ng v h nh vi g©y thiÖt h¹i trong t×nh * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p thÕ cÊp thiÕt l h nh vi tr¸i ph¸p luËt, mÆc dï Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 23
  2. nghiªn cøu - trao ®æi phÐp mét ng−êi cã quyÒn phßng vÖ chÝnh thiÕt kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt v møc ®é ®¸ng ®Ó b¶o vÖ nh÷ng quyÒn v lîi Ých hîp nguy hiÓm cho x héi cña h nh vi x©m h¹i). ph¸p ®ã. §iÒu 15 BLHS n¨m 1999 quy ®Þnh: NÕu viÖc chèng tr¶ ®ã v−ît qu¸ møc cÇn thiÕt “Phßng vÖ chÝnh ®¸ng l h nh vi cña ng−êi ®Æt trong ho n c¶nh cô thÓ, tøc l v−ît qu¸ v× b¶o vÖ lîi Ých cña Nh n−íc, cña tæ chøc; giíi h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng sÏ bÞ coi l b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh h nh vi tr¸i ph¸p luËt. V× vËy, ng−êi ®ã ph¶i hoÆc cña ng−êi kh¸c, m chèng tr¶ mét c¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù (kho¶n 2 §iÒu 15 cÇn thiÕt ng−êi ®ang cã h nh vi x©m ph¹m BLHS n¨m 1999). LuËt d©n sù buéc ng−êi c¸c lîi Ých nãi trªn”, theo quy ®Þnh n y th× g©y thiÖt do v−ît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ h nh vi phßng vÖ ®−îc coi l chÝnh ®¸ng khi chÝnh ®¸ng ph¶i båi th−êng cho ng−êi bÞ tho¶ m n c¸c ®iÒu kiÖn sau: thiÖt h¹i (kho¶n 2 §iÒu 617 BLDS). Ng−êi - Phßng vÖ nh»m b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p g©y thiÖt h¹i cho ng−êi kh¸c do v−ît qu¸ giíi cña Nh n−íc, cña tËp thÓ v cña c«ng d©n. h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng ph¶i båi th−êng - ThiÖt h¹i x¶y ra cho chÝnh ng−êi cã thiÖt h¹i theo nguyªn t¾c g©y thiÖt h¹i bao h nh vi tr¸i ph¸p luËt, x©m ph¹m ®Õn quyÒn nhiªu ph¶i båi th−êng bÊy nhiªu. ViÖc x¸c v lîi Ých hîp ph¸p kÓ trªn. - ChØ phßng vÖ khi cã h nh vi cña con ®Þnh tr¸ch nhiÖm d©n sù cña ng−êi do phßng ng−êi ®ang g©y thiÖt h¹i hoÆc ®e do¹ g©y vÖ v−ît qu¸ giíi h¹n m ph¸p luËt cho phÐp thiÖt h¹i m cÇn ph¶i ng¨n chÆn kÞp thêi ®Ó ph¶i båi th−êng to n bé hay chØ båi th−êng hËu qu¶ kh«ng x¶y ra hoÆc h¹n chÕ ®−îc phÇn v−ît qu¸ hiÖn nay ch−a cã v¨n b¶n thiÖt h¹i. h−íng dÉn cô thÓ nªn cßn nhiÒu ý kiÕn tr¸i - BiÖn ph¸p chèng tr¶ cña ng−êi phßng ng−îc nhau. vÖ chÝnh ®¸ng l biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ng¨n ý kiÕn thø nhÊt cho r»ng ng−êi g©y thiÖt chÆn ®−îc h nh vi tr¸i ph¸p luËt. h¹i do v−ît qu¸ phßng vÖ chÝnh ®¸ng ph¶i LuËt h×nh sù coi phßng vÖ chÝnh ®¸ng l båi th−êng cho ng−êi bÞ thiÖt h¹i to n bé t×nh tiÕt lo¹i trõ tÝnh chÊt nguy hiÓm cho x thiÖt h¹i m ng−êi ®ã g©y ra. héi cña h nh vi nªn kh«ng ph¶i l téi ph¹m. ý kiÕn thø hai cho r»ng ng−êi g©y thiÖt LuËt d©n sù coi phßng vÖ chÝnh ®¸ng kh«ng h¹i chØ ph¶i båi th−êng phÇn thiÖt h¹i do ph¶i l h nh vi tr¸i ph¸p luËt nªn: “Ng−êi h nh vi v−ît qu¸ phßng vÖ chÝnh ®¸ng (tøc l g©y thiÖt h¹i trong tr−êng hîp phßng vÖ phÇn v−ît qu¸ so víi phÇn thiÖt h¹i m kÎ tÊn chÝnh ®¸ng kh«ng ph¶i båi th−êng cho ng−êi c«ng ® g©y ra cho ng−êi phßng vÖ). bÞ thiÖt h¹i” (§iÒu 617 BLDS). Nh−ng ph¸p ý kiÕn thø ba l¹i cho r»ng v× ng−êi bÞ luËt kh«ng cho phÐp ng−êi phßng vÖ thùc thiÖt h¹i v ng−êi g©y thiÖt h¹i ®Òu cã lçi hiÖn h nh vi v−ît qu¸ giíi h¹n m ph¸p luËt trong viÖc g©y ra thiÖt h¹i ®ã nªn ph¶i x¸c cho phÐp (chèng tr¶ râ r ng qu¸ møc cÇn ®Þnh l tr¸ch nhiÖm hçn hîp. 24 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi Chóng t«i thÊy ý kiÕn thø nhÊt cã tÝnh ®ã c ng chøng tá kh«ng thÓ x¸c ®Þnh mét thuyÕt phôc h¬n c¶ bëi lÝ do sau ®©y: c¸ch r¹ch rßi phÇn n o l phÇn v−ît qu¸ gi÷a Mét l , kh«ng thÓ ®¬n thuÇn c¨n cø v o thiÖt h¹i cña kÎ tÊn c«ng v thiÖt h¹i cña hËu qu¶, møc ®é thiÖt h¹i m ng−êi phßng vÖ ng−êi phßng vÖ g©y ra cho kÎ tÊn c«ng ®Ó ® g©y ra cho kÎ tÊn c«ng v thiÖt h¹i do kÎ buéc hä chØ ph¶i båi th−êng phÇn v−ît qu¸. tÊn c«ng g©y ra cho ng−êi phßng vÖ ®Ó kÕt Hai l , viÖc ng−êi cã h nh vi phßng vÖ ® luËn ng−êi ®ã ® phßng vÖ chÝnh ®¸ng hay sai lÇm trong viÖc x¸c ®Þnh thêi ®iÓm phßng ® v−ît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng. vÖ qu¸ muén, qu¸ sím (®Ó tr¶ thï kÎ tÊn Trªn thùc tÕ cã nhiÒu tr−êng hîp ®Ó ng¨n c«ng) hoÆc l ® sai lÇm trong viÖc ®¸nh gi¸ chÆn kÞp thêi thiÖt h¹i do h nh vi tr¸i ph¸p tÝnh chÊt, møc ®é nguy hiÓm cña sù tÊn c«ng luËt cña mét ng−êi th× buéc ng−êi phßng vÖ ®Òu bÞ coi l h nh vi tr¸i ph¸p luËt, kh«ng cã ph¶i g©y ra cho kÎ x©m h¹i mét thiÖt h¹i lín c¬ së cña viÖc phßng vÖ. V× vËy, vÒ mÆt h×nh h¬n. ThËm chÝ kÓ c¶ khi kÎ tÊn c«ng ch−a sù, ng−êi cã h nh vi phßng vÖ ®ã sÏ bÞ coi l g©y thiÖt h¹i th× ng−êi phßng vÖ ® ph¶i g©y téi ph¹m (®−îc gi¶i quyÕt nh− mäi tr−êng thiÖt h¹i cho kÎ tÊn c«ng míi ®¹t ®−îc môc hîp sai lÇm kh¸c). VÒ mÆt d©n sù, do ®©y l ®Ých ng¨n chÆn hËu qu¶ (phßng vÖ chÝnh h nh vi tr¸i ph¸p luËt cho nªn viÖc båi ®¸ng). th−êng cña ng−êi cã h nh vi ®ã c¨n cø v o Ch¼ng h¹n A v B cã m©u thuÉn ® c i yÕu tè lçi v hËu qu¶ ® g©y ra. B¶n chÊt cña cä dÉn ®Õn Èu ®¶, v× qu¸ khÝch (bùc tøc) A h nh vi g©y h¹i do v−ît qu¸ giíi h¹n phßng ® dïng g¹ch, vá chai ®uæi ®¸nh B. §Ó tr¸nh vÖ chÝnh ®¸ng kh«ng cßn l h nh vi phï hîp sù tÊn c«ng cña A, B ® ®Èy A ng l m bÞ víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong tr−êng hîp th−¬ng v o tr¸n v gÉy tay. Trong tr−êng hîp n y th× kh«ng thÓ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm d©n n y kh«ng thÓ coi ®ã l h nh vi v−ît qu¸ giíi sù cña ng−êi v−ît qu¸ giíi h¹n phßng vÖ h¹n phßng vÖ chÝnh ®¸ng. Râ r ng h nh vi chÝnh ®¸ng l chØ ph¶i båi th−êng phÇn thiÖt cña B ®−îc coi l phßng vÖ chÝnh ®¸ng v× nã h¹i v−ît qu¸ so víi phÇn thiÖt h¹i do kÎ tÊn t−¬ng xøng víi h nh vi ®e do¹ x©m h¹i trùc c«ng g©y ra m ph¶i x¸c ®Þnh ng−êi ®ã ph¶i tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña B. Cã båi th−êng to n bé thiÖt h¹i t−¬ng øng víi lçi tr−êng hîp ng−êi phßng vÖ bÞ tÊn c«ng bÊt cña m×nh (®©y l tr¸ch nhiÖm d©n sù do g©y ngê nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó b×nh tÜnh lùa thiÖt h¹i ngo i hîp ®ång). chän chÝnh x¸c biÖn ph¸p chèng tr¶ thÝch Ba l , mÆc dï ph¸p luËt kh«ng ®ßi hái ®é hîp. V× vËy, sù cÇn thiÕt hay thÝch hîp trong chÝnh x¸c tuyÖt ®èi phßng vÖ chÝnh ®¸ng sö tr−êng hîp n y chØ mang tÝnh t−¬ng ®èi. dông ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng tiÖn, ®Ó chèng tr¶ Nh− vËy, kh«ng thÓ phiÕn diÖn so s¸nh kÎ tÊn c«ng còng nh− hËu qu¶ g©y h¹i ph¶i gi÷a thiÖt h¹i cña kÎ cã h nh vi tr¸i ph¸p luËt t−¬ng xøng víi hËu qu¶ m kÎ tÊn c«ng ®e g©y ra v thiÖt h¹i do ng−êi phßng vÖ g©y ra däa g©y ra. Song, ®iÒu ®ã kh«ng cã nghÜa l ®Ó x¸c ®Þnh viÖc phßng vÖ chÝnh ®¸ng. §iÒu cho phÐp ng−êi phßng vÖ g©y thiÖt h¹i ®Õn T¹p chÝ luËt häc - 25
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ®©u còng ®−îc. Ph¸p luËt ®ßi hái ng−êi cho ng−êi ® buéc ph¶i h nh ®éng g©y thiÖt phßng vÖ chØ ®−îc phÐp ë møc ®é nhÊt ®Þnh h¹i. ®Ó thùc hiÖn viÖc chèng tr¶ l cÇn thiÕt. V× H nh vi g©y thiÖt h¹i chØ ®−îc coi l t×nh vËy, khi ng−êi phßng vÖ ® dïng nh÷ng thÕ cÊp thiÕt khi ®¸p øng ®−îc ba yªu cÇu ph−¬ng tiÖn v ph−¬ng ph¸p g©y ra thiÖt h¹i sau: qu¸ ®¸ng cho ng−êi x©m h¹i, hä cã thÓ ®−îc + H nh vi ®−îc thùc hiÖn trong tr−êng gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo §iÒu 46 hîp nguy hiÓm ®ang x¶y ra hoÆc sÏ x¶y ra BLHS n¨m 1999 nh−ng trong tr¸ch nhiÖm ngay tøc kh¾c ®e do¹ trùc tiÕp ®Õn lîi Ých d©n sù hä ph¶i båi th−êng to n bé thiÖt h¹i hîp ph¸p cña Nh n−íc, cña tËp thÓ, cña c¸ theo nguyªn t¾c g©y h¹i bao nhiªu ph¶i båi nh©n. th−êng bÊy nhiªu. + Víi môc ®Ých ng¨n chÆn kh¾c phôc 2. Båi th−êng thiÖt h¹i do v−ît qu¸ yªu thiÖt h¹i còng nh− b¶o vÖ lîi Ých lín h¬n, cÇu cña t×nh thÕ cÊp thiÕt ph¸p luËt yªu cÇu thiÖt h¹i x¶y ra ph¶i nhá Kho¶n 1 §iÒu 16 BLHS n¨m 1999 quy h¬n thiÖt h¹i cÇn ng¨n chÆn. Kh«ng ®−îc ®Þnh: “T×nh thÕ cÊp thiÕt l t×nh thÕ cña mét phÐp dïng tÝnh m¹ng, søc khoÎ ng−êi kh¸c ng−êi v× muèn tr¸nh mét nguy c¬ ®ang thùc ®Ó ng¨n chÆn thiÖt h¹i ®ang x¶y ra hoÆc sÏ tÕ ®e do¹ lîi Ých cña Nh n−íc, cña tËp thÓ, x¶y ra ngay tøc kh¾c. quyÒn v lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh hoÆc + BiÖn ph¸p g©y thiÖt h¹i l biÖn ph¸p cña ng−êi kh¸c m kh«ng cßn c¸ch n o kh¸c duy nhÊt cuèi cïng. Cã nghÜa l trong tr−êng l ph¶i g©y mét thiÖt h¹i nhá h¬n thiÖt h¹i hîp cßn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c kh«ng cÇn cÇn ng¨n ngõa”. g©y thiÖt h¹i m vÉn b¶o vÖ ®−îc lîi Ých lín NÕu nguyªn nh©n ®−a ®Õn h nh vi g©y h¬n v h nh vi ® thùc hiÖn kh«ng ph¶i l thiÖt h¹i trong tr−êng hîp phßng vÖ chÝnh biÖn ph¸p tèi −u, cuèi cïng th× kh«ng ®−îc ®¸ng chØ cã thÓ do con ng−êi chñ ®éng g©y coi l t×nh thÕ cÊp thiÕt. ra th× nguyªn nh©n ®−a ®Õn t×nh thÕ cÊp thiÕt Nh− vËy, nÕu cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thiÖt cã thÓ do h nh vi tr¸i ph¸p luËt cña con h¹i x¶y ra do ph¶i h nh ®éng trong t×nh thÕ ng−êi g©y ra, cã thÓ do yÕu tè tù nhiªn g©y ra cÊp thiÕt th× ng−êi g©y thiÖt h¹i kh«ng ph¶i nh− ®éng ®Êt, lò lôt, b o tè, ch¸y rõng. båi th−êng (kho¶n 1 §iÒu 618 BLDS). Kho¶n 3 §iÒu 618 BLDS ® quy ®Þnh tr¸ch Ng−îc l¹i, nÕu h nh vi g©y thiÖt h¹i v−ît qu¸ nhiÖm cña ng−êi g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt: yªu cÇu cña t×nh thÕ cÊp thiÕt th× ng−êi g©y “Ng−êi ® g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt dÉn ®Õn thiÖt h¹i ph¶i båi th−êng cho ng−êi bÞ thiÖt thiÖt h¹i x¶y ra th× ph¶i båi th−êng cho ng−êi h¹i (kho¶n 2 §iÒu 618 BlDS). bÞ thiÖt h¹i”. Quy ®Þnh n y ®−îc hiÓu l NÕu h nh vi g©y thiÖt h¹i ®−îc coi l t×nh ng−êi cã h nh vi tr¸i ph¸p luËt g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt th× dÔ d ng x¸c ®Þnh tr¸ch thÕ cÊp thiÕt buéc ng−êi kh¸c ph¶i h nh nhiÖm båi th−êng thuéc vÒ ng−êi ® g©y ra ®éng th× ng−êi ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thay t×nh thÕ cÊp thiÕt ®ã. Nh−ng sÏ kh«ng ®¬n 26 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi gi¶n khi x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña b¶o vÖ lîi Ých lín h¬n. Do ®ã, phÇn n y h nh vi g©y thiÖt h¹i l¹i v−ît qu¸ yªu cÇu cña ph¶i thuéc tr¸ch nhiÖm cña ng−êi g©y t×nh thÕ cÊp thiÕt (thiÖt h¹i g©y ra lín h¬n ra t×nh thÕ cÊp thiÕt (tÊt nhiªn tr−êng hîp thiÖt h¹i cÇn ng¨n chÆn). §Æc biÖt trong n y chØ ¸p dông ®èi víi nguån ph¸t sinh t×nh tr−êng hîp ng−êi n o ®ã g©y ra t×nh thÕ cÊp thÕ cÊp thiÕt l do h nh vi tr¸i ph¸p luËt cña thiÕt buéc ng−êi kh¸c ph¶i h nh ®éng ®Ó b¶o con ng−êi g©y ra). vÖ lîi Ých ®ang bÞ ®e do¹ trùc tiÕp nh−ng ViÖc so s¸nh v x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c ng−êi n y ® h nh ®éng v−ît qu¸ yªu cÇu lîi Ých còng hÕt søc phøc t¹p, kh«ng ph¶i c¸c cña t×nh thÕ cÊp thiÕt nªn ph¶i båi th−êng lîi Ých n y lóc n o còng dÔ d ng x¸c ®Þnh râ cho ng−êi bÞ thiÖt h¹i. vÒ sè l−îng v chÊt l−îng. Nh−ng v× môc Kho¶n 3 §iÒu 618 BLDS chØ quy ®Þnh: ®Ých cña quy ®Þnh vÒ t×nh thÕ cÊp thiÕt nh»m “... ng−êi g©y h¹i ph¶i båi th−êng cho ng−êi b¶o vÖ lîi Ých lín b»ng c¸ch hi sinh lîi Ých bÞ thiÖt h¹i” m kh«ng quy ®Þnh cô thÓ viÖc nhá h¬n. Bëi vËy, nÕu g©y ra thiÖt h¹i lín båi th−êng nh− thÕ n o trong tr−êng hîp nªu h¬n ®Ó b¶o vÖ lîi Ých nhá h¬n th× quy ®Þnh vÒ trªn. ViÖc quy ®Þnh nh− vËy dÉn ®Õn cã t×nh thÕ cÊp thiÕt kh«ng cßn cã ý nghÜa g× c¶. nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau: H nh ®éng trong t×nh thÕ cÊp thiÕt kh«ng Thø nhÊt, quy ®Þnh n y ®−îc hiÓu l ®−îc coi l h nh ®éng cã Ých, tÝch cùc n÷a. V× thÕ, viÖc so s¸nh v x¸c ®Þnh mèi t−¬ng ng−êi cã h nh vi g©y thiÖt h¹i v−ît qu¸ yªu quan biÖn chøng gi÷a lîi Ých ph¶i hi sinh v cÇu cña t×nh thÕ cÊp thiÕt ph¶i båi th−êng lîi Ých ®−îc b¶o vÖ ph¶i ®−îc ®Æt ra. to n bé thiÖt h¹i (tøc l c¶ phÇn thiÖt h¹i ph¶i Trªn thùc tÕ cã nh÷ng tr−êng hîp v× ®Ó hi sinh ®Ó ng¨n ngõa thiÖt h¹i lín h¬n céng b¶o vÖ lîi Ých cña Nh n−íc, cña tËp thÓ hoÆc víi phÇn thiÖt h¹i v−ît qu¸). NÕu vËy th× cña ng−êi kh¸c m mét ng−êi ® h nh ®éng ng−êi g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt kh«ng ph¶i quªn m×nh trong t×nh thÕ cÊp thiÕt, hä cã thÓ g¸nh chÞu hËu qu¶ ph¸p lÝ n o c¶. thiÖt h¹i vÒ søc khoÎ, vÒ tÝnh m¹ng. VËy cã Thø hai, tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña nªn ®Æt ra vÊn ®Ò bï ®¾p thiÖt h¹i cho hä hay ng−êi g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt v ng−êi g©y kh«ng? NÕu cã th× ai l ng−êi thùc hiÖn? thiÖt h¹i v−ît qu¸ yªu cÇu cña t×nh thÕ cÊp Ng−êi g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt hay l ng−êi thiÕt l tr¸ch nhiÖm liªn ®íi v× cho r»ng hËu cã lîi Ých ®−îc b¶o vÖ? Hay v× h nh ®éng qu¶ x¶y ra l thèng nhÊt. cña hä l h nh ®éng cã Ých, tÝch cùc, tù Thø ba, ng−êi g©y thiÖt h¹i do v−ît qu¸ nguyÖn th× chØ cÇn x héi, Nh n−íc ghi yªu cÇu cña t×nh thÕ cÊp thiÕt chØ ph¶i båi nhËn l ®ñ. VÊn ®Ò n y còng cÇn ®−îc ph¸p th−êng phÇn v−ît qu¸ phÇn lîi Ých cÇn hi luËt quy ®Þnh cô thÓ. sinh ®Ó b¶o vÖ lîi Ých lín h¬n. PhÇn lîi Ých ChÕ ®Þnh båi th−êng thiÖt h¹i ngo i hîp cÇn hi sinh thuéc tr¸ch nhiÖm båi th−êng cña ®ång mang tÝnh −u viÖt nh»m b¶o vÖ quyÒn ng−êi g©y ra t×nh thÕ cÊp thiÕt. v lîi Ých cña ng−êi bÞ thiÖt h¹i còng nh− Chóng t«i cho r»ng c¸ch hiÓu thø ba hîp ng−êi g©y thiÖt h¹i, l c¬ së ph¸p lÝ quan lÝ h¬n, v× lîi Ých cÇn hi sinh l lîi Ých tÊt yÕu träng ®Ó c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn ¸p bÞ thiÖt h¹i trong t×nh thÕ cÊp thiÕt ®Ó (Xem tiÕp trang 31) T¹p chÝ luËt häc - 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản