intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG - phụ lục2

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

171
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là biểu mẫu của báo cáo đăng ký kinh doanh hàng tháng - phụ lục 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG - phụ lục2

  1. Phụ lục VII-2 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:.... PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG A. DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC Lũy kế từ đầu năm đến nay Tháng.....năm 200.... Công ty cổ Tổng Công ty cổ Tổng công Công Công ty TNHH Công công Công Công ty TNHH Công phần số phần số ty ty 1 TV ty ty nhà ty 1 TV ty TT hợp nước hợp nhà TNHH C=1+2 TNHH D=8+9 Chuyể Cổ Chuyể Cổ Thành Thành Thành Thành nước 2TV danh +3+4 2TV danh +10+11 lập n đổi lập phần lập n đổi lập phần trở trở +5+6 +12+13 mới mới mới mới hóa hóa lên +7 lên +14 A B 1 2 3 4 5 6 7 C 8 9 10 11 12 13 14 D Doanh nghiệp I (số DN) Trong đó, số doanh nghiệp có vốn góp nhà nước trên 50% Vốn đăng ký II (triệu đồng) Trong đó vốn góp của nhà nước (triệu đồng)
  2. B . DO A NH NG H I Ệ P C Ó V Ố N G ÓP C Ủ A DO A NH NG H I Ệ P C Ó V Ố N Đ Ầ U T Ư N Ư Ớ C N GO À I H O Ặ C NH À Đ Ầ U T Ư N Ư Ớ C N G OÀ I ( i ) Lũy kế từ đầu năm đến nay Tháng.....năm 200.... Công ty cổ phần Tổng số Công ty cổ phần Tổng số Công ty Công ty Công ty Công ty TT hợp danh hợp danh TNHH C=1+2 TNHH D=5+6 Cổ phần Cổ phần Thành Thành 2TV +3+4 2TV +7+8 lập mới lập mới hóa hóa A B 1 2 3 4 C 5 6 7 8 D Doanh nghiệp hoạt động I t h e o Lu ậ t D o a n h n g h i ệ p c ó vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( s ố DN ) Vốn đăng ký (triệu đồng) Trong đó vốn góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư n ư ớ c n g oà i ( t r i ệ u đ ồ n g ) ....., ngày..... tháng...... năm200.... TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ( i ) : C ầ n đ ố i c h i ế u v ớ i N g h ị đ ị n h h ư ớ n g d ẫ n L u ậ t Đ ầ u t ư đ ể x â y d ự n g c h ỉ t i ê u nà y
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2