intTypePromotion=1

Báo cáo đề tài: Tìm hiểu nạn cướp biển và công tác phòng chống

Chia sẻ: To Ngoc Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

0
102
lượt xem
7
download

Báo cáo đề tài: Tìm hiểu nạn cướp biển và công tác phòng chống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đề tài: Tìm hiểu nạn cướp biển và công tác phòng chống trình bày nạn cướp biển và tác động của nó tới ngành hàng hải thế giới, công tác chuẩn bị khi đi vào khu vực có nguy cơ cao, điều động tàu phòng chống cướp biển, các biện pháp xử lý của tàu khi bị cướp biển lên tàu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài: Tìm hiểu nạn cướp biển và công tác phòng chống

 1. ̣ ̣ MUC LUC ̣ ̣ MUC LUC................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1............................................................................................................. 4 NAN CƯỚP BIÊN VÀ TAC ĐÔNG CUA NÓ TỚI NGANH HANG HAI ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ THẾ GIỚI................................................................................................................4 1.1.1ĐINH NGHĨA VỀ CƯỚP BIÊN.........................................................................................4 ̣ ̉ 1.1.4.3THỰC TRANG VỀ NAN CƯỚP BIÊN TAI VINH ADEN...........................................11 ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ 1.1.4.4MÔT SỐ VỤ CƯỚP BIÊN TÂN CÔNG TAI VUNG ÂN ĐỘ DƯƠNG TRONG NHỮNG ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ NĂM GÂN ĐÂY.......................................................................................................................14 1.2 TAC ĐÔNG CUA CƯỚP BIÊN TỚI NGANH HANG HAI THẾ GIỚI..20 ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ CHƯƠNG 2........................................................................................................... 24 CÔNG TAC CHUÂN BỊ KHI ĐI VAO KHU VỰC NGUY CƠ CAO............24 ́ ̉ ̀ ́ 2.1THÔNG TIN CHO CAC BÊN LIÊN QUAN.................................................25 2.2CHUÂN BỊ MÔT KẾ HOACH THÔNG TIN LIÊN LAC KHÂN CÂP....27 ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ 2.2.1 TỔ CHỨC THƯƠNG MAI HÀNG HAI ANH - THE UNITED KINGDOM MARITIME ̣ ̉ TRADE OPERATIONS (UKMTO)...............................................................................................28 2.2.2 TRUNG TÂM AN NINH HÀNG HAI – VUNG SỪNG CHÂU PHI THE MARITIME ̉ ̀ SECURITY CENTRE – HORN OF AFRICA (MSCHOA)............................................................30 2.3 ĐANH GIÁ RUI RO........................................................................................31 ́ ̉ 2.3.1 SỰ AN TOÀN CUA THUYÊN VIÊN :.................................................................................31 ̉ ̀ ̀ ̣ 2.3.2 CHIÊU CAO MAN KHÔ....................................................................................................31 2.3.3 TÔC ĐỘ...........................................................................................................................32 ́ ̣ ́ ̉ ̉ 2.3.4 TRANG THAI CUA BIÊN.................................................................................................33 ̣ 2.4LÂP PASSAGE PLAN..................................................................................... 33 2.5CHUÂN BI, LĂP ĐĂT VÀ BỐ TRÍ CAC VÂT TƯ, CAC TRANG THIÊT ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ BỊ CÂN THIÊT ĐỂ PHONG CHÔNG CƯỚP BIÊN....................................... 36 ̀ ́ ̀ ́ ̉ 2.5.1CHUÂN BI, LĂP ĐĂT VÀ BỐ TRÍ CAC VÂT TƯ, CAC TRANG THIÊT BỊ ĐỂ TĂNG ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ CƯỜNG BAO VỆ TRÊN BUÔNG LAI........................................................................................36 ̉ ̀ ́
 2. 2.5.2 KIÊM SOÁT LÔI LÊN BUÔNG LAI , PHONG Ở VÀ BUÔNG MAY..................................38 ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ 2.5.3 LAM RAO CAN..................................................................................................................39 2.5.4LAM SUNG GỖ VÀ CAC HINH NÔM.................................................................................46 ̀ ́ ́ ̀ ̣ 2.5.5 LĂP ĐĂT VÀ BỐ TRÍ CAC VOI PHUN NƯỚC VÀ CAC BINH BOT.................................49 ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ 2.5.6CHIÊU SÁNG BOONG THƯỢNG TÂNG .........................................................................52 ́ ̀ 2.5.7 CAMERA QUAN SÁT (CLOSED CIRCUIT TELEVISION-CCTV).....................................52 2.5.8 NGĂN CHĂN SỬ DUNG THIÊT BỊ CUA TÀU VÀ BAO VỆ CÁC THIÊT BỊ LƯU TRỮ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ TRÊN BOONG THƯỢNG..........................................................................................................52 ́ ̣ 2.6 BAO ĐÔNG......................................................................................................53 2.7 NƠI TÂP TRUNG AN TOÀN/NƠI TRÚ ÂN.............................................. 54 ̣ ̉ 2.8 NHÀ THÂU TƯ NHÂN AN NINH HÀNG HAI CHÔNG CƯỚP BIÊN. .55 ̀ ̉ ́ ̉ 2.8.1 NHÀ THÂU TƯ NHÂN AN NINH HÀNG HAI KHÔNG TRANG BỊ VŨ KHI.......................55 ̀ ̉ ́ 2.8.2 NHÀ THÂU TƯ NHÂN AN NINH HÀNG HAI CÓ TRANG BỊ VŨ KHI................................55 ̀ ̉ ́ 2.9 TIÊN HANH CAC CÔNG TAC DIÊN TÂP CHÔNG CƯỚP BIÊN ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̉ TRƯỚC KHI ĐI VAO VUNG CÓ NGUY CƠ CAO........................................56 ̀ ̀ CHƯƠNG 3........................................................................................................... 57 ĐIÊU ĐÔNG TAU PHONG CHÔNG CƯỚP BIÊN.........................................57 ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ 3.1THÔNG TIN LIÊN LAC.................................................................................57 3.2ĐIÊU ĐÔNG TAU TRONG QUÁ TRINH CHAY TỪ COLOMBO ĐÊN ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ĐIÊM HEN.............................................................................................................59 3.2.1NHỮNG LƯU Ý KHI ĐIÊU ĐÔNG TAU QUA KHU VỰC NGUY CƠ CAO ....................59 ̀ ̣ ̀ 3.2.2CÔNG TÁC TRỰC CA VÀ CANH GIỚI..........................................................................61 ̉ ́ ̀ ̉ 3.2.3CÔNG TAC HANH HAI....................................................................................................63 3.2.3.1 TÔC ĐỘ.................................................................................................................63 ́ 3.2.3.2 GIA NHÂP ĐOÀN ĐI CÓ TÀU CHIÊN HỘ TÔNG Ở VINH ADEN..............................63 ̣ ́ ́ ̣ 3.2.4HANH ĐÔNG CUA TAU KHI PHAT HIÊN MÔT TAU THUYÊN KHẢ NGHI.......................65 ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ 3.3ĐIÊU ĐÔNG TAU KHI CƯỚP BIÊN TÂN CÔNG.....................................67 ̀ ̣ ̀ ̉ ́ 3.3.1 CÁC KIÊU TÂN CÔNG CUA CƯỚP BIÊN.....................................................................67 ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ 3.3.2GIAI ĐOAN TIÊP CÂN......................................................................................................69 ̣ ́ 3.3.3 GIAI ĐOAN TÂN CÔNG...................................................................................................71 CHƯƠNG 4........................................................................................................... 73
 3. CAC BIÊN PHAP XỬ LÝ CUA TAU KHI BỊ CƯỚP BIÊN LÊN TAU........73 ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ 4.1 HANH ĐÔNG CUA THUY THỦ ĐOAN KHI CƯỚP BIÊN LÊN ĐƯỢC ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ TAU.........................................................................................................................73 4.2 TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ ỨNG CỨU CUA TAU CHIÊN............74 ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ 4.3 BAO CAO TAI NAN.......................................................................................75 CHƯƠNG 5........................................................................................................... 80 KÊT LUÂN VÀ ĐỀ XUÂT...................................................................................80 ́ ̣ ́ ́ ̣ 5.1KÊT LUÂN....................................................................................................... 80 5.2 ĐỀ XUÂT......................................................................................................... 81 ́ 5.1 ́ KÊT ̣ LUÂN.................................................................................................................84 5.2 ĐỀ ́ XUÂT....................................................................................................................84
 4. CHƯƠNG 1 NAN CƯỚP BIÊN VÀ TAC ĐÔNG CUA NÓ TỚI NGANH ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̀ HANG HAI THẾ GIỚI ̀ ̉ 1.1NAN CƯỚP BIÊN ̣ ̉ 1.1.1ĐỊNH NGHĨA VỀ CƯỚP BIỂN • ̀ ̉ Điêu 101 cua UNCLOS- United Nations Convention on the Law of the Sea ̣ đinh nghia : ̃ Theo công ước cua Liên hiêp quôc về Luât Biên (UNCLOS 1982), “hanh đông ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ cướp biên” bao gôm : ̉ ̀ a, Moi hanh đông trai phep dung vũ lực hay băt giữ hoăc bât kỳ sự cướp phá nao ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ do thuy thủ hoăc hanh khach trên môt chiêc tau hay môt ph ương tiên bay t ư nhân ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ gây nên , vì những muc đich riêng tư, và nhăm : ̣ ́ ̀ i, Chông lai môt chiêc tau hay phương tiên bay khac, hay chông lai những ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ người hay tai san trên con tau hoăc phương tiên bay đỗ ở biên cả ; ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ii, Chông lai môt chiêc tau hay phương tiên bay khac, người hay tai san, ở môt ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ nơi không thuôc quyên tai phan cua môt quôc gia nao ; ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̀ b, Moi hanh đông tham gia có tinh chât tự nguyên vao viêc sử dung môt chiêc tau ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ hay môt phương tiên bay, khi người tham gia biêt từ những sự viêc răng chiêc tau ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ hay phương tiên bay đó là môt tau hay phương tiên bay cướp biên; ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ c, Mọi hành động nhằm xúi giục người khác phạm những hành động được xác định ở điểm (a) hoặc (b). • Cục Hàng hải Quốc tế (IMB- International Maritime Bureau) định nghĩa cướp biển như sau: “Hành động lên bất kỳ tàu nào với ý định phạm tội trộm cắp hoặc bất kỳ hành động phạm tội nào khác và với ý định hoặc khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện hành động đó” 1.1.2LICH SỬ CƯỚP BIÊN ̣ ̉
 5. Lịch sử cướp biển gắn liền với lịch sử của ngành hàng hải. Từ lúc con người đã căng buồm ra khơi, hải tặc cũng đã xuất hiện. Từ khoảng năm 2.000 TCN, khi tộc người Phoenicia đang là bá chủ khu vực Địa Trung Hải thì m ột nhóm ng ười trong số đó nổi lòng tham, bắt đầu tách riêng, tấn công những tàu hàng hay th ậm chí là những thị trấn nhỏ bé khu vực duyên hải để kiếm chác. Họ được biết đến như những tên cướp biển đầu tiên. Năm 500 TCN, cướp biển Hy Lạp lấy quần đảo Lipari (phía Bắc Sicily) làm căn cứ. Một lần, nhóm này tấn công đoàn hộ tống những chiếc tàu ch ở đầy ngũ cốc của quân La Mã đến vùng biển Adriatic thuộc khu vực Địa Trung Hải. H ậu qu ả, chúng bị đội quân La Mã trừng phạt bằng hai cuộc tấn công kinh hoàng, xóa s ổ nhóm cướp này. Sau đó, vào khoảng năm 150 TCN, cướp biển ở khu vực bờ biển Cilicia của Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát Địa Trung Hải cho đ ến năm 67 TCN. Khi Chính phủ La Mã lúc bấy giờ trao quyền cho một trong hai vị tướng được trọng dụng nhất là Pompey đến dẹp loạn và chỉ trong vòng 3 tháng, vùng biển Địa Trung Hải tạm bình yên. Tàn bạo nhất trong giai đoạn cổ đại chính là băng nhóm Cilicia hoạt động ch ủ yếu ở tuyến giao thương giữa Italia và Hy Lạp. Nhóm này vào năm 78 TCN đã từng bắt giữ Julius Caesar, một vĩ nhân của lịch sử La Mã. Năm ấy, Julius Caesar trên đường qua đảo Rhodes tầm sư nhằm nâng cao khả năng hùng biện của mình thì bị băng nhóm Cilicia bắt giữ, đòi tiền chuộc. Julius Caesar m ột m ặt cùng bọn cướp chờ tiền chuộc gửi đến, mặt khác vẫn bình thản trò chuy ện cùng chúng. Khi tiền chuộc được thanh toán xong, ông trở về Miletus, thuê m ột số tàu chiến và dẫn theo binh sĩ bất ngờ quay lại tấn công sào huy ệt c ủa b ọn cướp xấu số. Ông cho bắt tất cả đem đóng đinh và lấy lại toàn bộ số tiền chuộc trước đó. Đến thời trung cổ (Thế Kỷ thứ IV-XV), cướp biển càng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trong lúc những cuộc thập tự chinh, thánh chiến nổ ra khắp nơi trên đất liền thì ở ngoài khơi, nạn cướp bóc hoành hành dữ dội nh ất. Đ ối t ượng t ấn công của chúng là tàu thuyền có nguồn gốc từ phe đ ối đ ịch v ới Pháp. Đó có th ể là tàu chở dầu, tàu chở hàng… Không những cướp tài sản, chúng còn bắt gi ữ t ất cả ai có trên tàu, đưa đi bán làm nô lệ hoặc đòi tiền chuộc.
 6. Thời hoàng kim của cướp biển tồn tại trong 250 năm, từ năm 1494, khi Đ ức Giáo hoàng Alexandre VI ban hành sắc lệnh phân chia Tân thế giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đến năm 1660, Anh, Pháp và Hà Lan trở thành l ực l ượng mạnh tại Tân thế giới, và các cuộc chiến tranh liên miên giữa các đế quốc này đã khiến châu Âu trở nên điêu tàn trong những thập kỷ cuối thế kỷ XVII.Thời gian này, ở vùng biển Caribbean thuộc Trung Mỹ, các chính quốc như Anh, Hà Lan, Pháp… do bị kiệt quệ bởi chiến tranh nên đưa rất ít quân đội tăng cường cho thuộc địa, vì thế các thống đốc thuộc địa ở Caribbean phải sử dụng những tên cướp biển với tư cách lính đánh thuê và lực lượng tàu truy lùng đ ể phòng v ệ cho thuộc địa hoặc tấn công kẻ thù của chính quốc. Giai đoạn 1690-1730, thiên đường của băng nhóm cướp biển tập trung ở Caribbean và Madagascar. Cảng Hoàng gia (thường được biết với tên gọi Port Royal) ở vùng Caribbean, cảng Tortuga và đảo New Providence thuộc qu ần đ ảo Bahamas (Tây Ấn) là nơi cướp biển lộng hành nhất. Ở Madagascar, tàu bè của người Đông Ấn, những tín đồ Hồi giáo hay những tàu hàng đến t ừ Mông C ổ, phần lớn gặp nạn ở khu vực Biển Đỏ hay Ấn Độ Dương. Cac khu vực khac mà ́ ́ cướp biên tâp trung : ̉ ̣ • Cướp biển Barbary đóng ở Algiers (thủ đô Algeria), Morocco, Tripoli (thủ đô Lybia), Tunis (thủ đô của Tunisia). Một trong những lý do ra đời c ủa băng nhóm này là nhằm bảo vệ cộng đồng người Bắc Phi khỏi s ự xâm chiếm đến từ châu Âu. Thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất của băng nhóm này là thế kỷ XV và XVI. Trong thời gian hoạt động từ th ế kỷ XV đ ến thế kỷ XIX của băng nhóm này, hàng ngàn tàu thuyền bị tấn công, khoảng 1,25 triệu người đã bị bắt để bán làm nô lệ. • Từ thế kỷ XIX, ở khu vực đảo lớn thứ 3 trên th ế giới Borneo (Đông Nam Á), cướp biển Malaysia và cướp biển thuộc tộc người Dayak nh ắm vào những con tàu di chuyển qua lại giữa Singapore và Hồng Công (Trung Quốc). • Nhóm Balanini hoạt động ở đảo Jolo (miền Nam Philippines) tấn công các tàu chở dầu của Tây Ban Nha, bắt giữ nô lệ. • Một thiên đường cướp biển khác ở đảo Sumatra (phía Tây Indonesia) chuyên tấn công tàu hàng ở eo biển Sunda (nằm giữa đảo Java và
 7. Sumatra) hay eo biển Malacca (nằm trên tuyến giao thông cực kỳ quan trọng, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy từ châu Âu, châu Phi, Nam Á, Trung Đông đi Đông Nam Á). • Vào thế kỷ XIX, cướp biển Chui Apoo đến từ Trung Quốc chọn vịnh Bias (còn gọi vịnh Daya thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) để nắm quyền sinh sát các tàu hàng qua lại khu vực này.(nguôn http://www.sggp.org.vn. ̀ Tac giả THANH HẰNG - NHƯ QUỲNH) ́ Sự phát triển của các con tàu bọc thép chạy bằng hơi nu ớc và v ề sau là đóng bằng sắt cùng với lực lượng hải quân hiệu quả h ơn đã k ết thúc th ời đ ại h ải tặc.Tuy nhiên, vân đề hai tăc tân công vân hêt sức đang lo ngai gây ra thiêt hai ́ ̉ ̣ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ lớn cho nganh hang hai. Hiện nay, cướp biên vẫn còn tiếp tục tấn công ̀ ̀ ̉ ̉ các tàu buôn trên Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, ngoài hải phận của Somalia, vung biên Tây Phi, eo biển Malacca và Singapore gây thiệt hại ̀ ̉ lên đến 13 - 16 tỉ Đô la Mỹ mỗi năm . 1.1.3CAC KHU VỰC HAY XUÂT HIÊN NAN CƯỚP BIÊN ́ ́ ̣ ̣ ̉ • Vùng Đông Nam Á và Ấn Độ, khu vực hay xảy ra cướp biển: Indonesia (Anambas/Natuna Island), Balikpapan, Belawan, khu vực đảo Bintan, Dumai, Gaspar (Gelasa)/Leplia Straits, Pulau Laut, Tanjong Priok (Jakarta); Bangladesh (Chittagong, Mongla trong cầu và nơi neo đậu); luồng Malacca (đặc biệt khu vực gần bờ thuộc Aceh thường hay xảy ra các vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc); Ấn Độ (Chennai, Kandla); Malaysia (Sandakan) và luồng Singapore. • Vùng châu Phi và Biển Đỏ: Tây Phi (Abidjan, Conakry, Dakar, Douala, Freetown, Lagos, Tema, Warri); vùng vịnh Aden và Biển Đỏ, một số tàu và du thuyền đi qua khu vực này đã báo cáo bị bọn cướp bắn đe dọa. Vùng biển thuộc Somalia, khu vực ven bờ phía Đông và phía B ắc là khu v ực có nguy cơ cao bị tấn công bắt cóc. Nếu tàu không vào Somalia, chỉ ch ạy qua vùng biển này cần chạy thật xa bờ.
 8. • Vùng Nam Mỹ và vùng biển Caribbean: Brazil (Rio Grande); Haiiti (Port Au Prince); Jamaica (Kingston) và Peru (Callao). 1.1.4KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO – CƯỚP BIÊN VUNG VINH ADEN ̉ ̀ ̣ Vịnh Aden trên Ấn Độ Dương, bao quanh bởi hai nước Somalia và Yemen, được ví như yết hầu của kênh đào Suez, nơi tất cả các tàu hàng đi l ại giữa châu Á với châu Âu đều phải đi qua. Đây là tuy ến hàng h ải ng ắn nhất nối hai lục địa Á-Âu. Hàng năm có khoảng 18 nghìn tàu buôn qua l ại kênh này. Nếu kể cả tàu cá và các loại tàu dân sự khác thì lượng tàu qua lại vịnh Aden lên tới 50 nghìn chiếc/năm. Điều này đã thu hút s ự chú ý của bọn hải tặc Somalia (quốc gia ở phía Nam vịnh Aden ). Chỉ cần khoảng 5-10 tên hải tặc mang vũ khí nhẹ đi xuồng cao tốc là có th ể d ễ dàng tiến hành một vụ cướp tàu. Chúng đuổi kịp tàu rồi leo lên boong dùng vũ khí khống chế các thủy thủ là xong. Vì tất cả các tàu biển, trừ tàu chiến, đều không trang bị vũ khí nên trong hầu hết các trường hợp, đoàn thủy thủ đều đầu hàng. Chỉ trong vòng vài chục phút, chúng c ướp đi hàng hóa giá trị, những số tiền lớn, hoặc bắt cóc th ủy th ủ đoàn đ ể đòi ti ền chuộc. Sau khi gây án, bọn chúng lập tức biến mất vào những đ ảo hoang gần eo biển. 1.1.4.1KHAI NIÊM VUNG BIÊN CÓ NGUY CƠ CAO ́ ̣ ̀ ̉ Vung biên có nguy cơ cao được giới han như sau : ̀ ̉ ̣ -Nêu đi từ phia Đông lên biên Đỏ (để vao kênh Suez), vinh Oman hoăc vinh ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ Arâp thì ranh giới là 12°S / 78°E. ̉ ̣ -Nêu đi từ vinh Arâp ra biên Arâp(Arabian Sea) thì ranh giới là 58°E ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ -Nêu đi từ phia Băc biên Đỏ xuông phia Nam thì ranh giới là 15°N. ́ ́ ́ ̉ ́ ́ -Nêu đi từ phia Nam lên phia Băc qua bờ Tây cua Madagascar thì ranh gi ới ́ ́ ́ ́ ̉ là 20°S.
 9. -Nêu đi từ phia Nam lên phia Băc qua bờ Đông cua Madagascar thì ranh ́ ́ ́ ́ ̉ giới là 15°S/65°E. Hinh 1.Vung Hang Hai Bị Nghiêm Câm và Vung Nguy Cơ Cao ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ Ghi chú : • Tàu thuyền bị cấm di chuyển trong khu vực đánh dấu màu đỏ. • Tàu được yêu cầu di chuyển ở tốc độ cao trong khi hàng h ải ngoai khu ̀ vực bị câm. ́ 1.1.4.2NGUYÊN NHÂN HINH THANH CƯỚP BIÊN SOMALIA ̀ ̀ ̉
 10. Hải tặc tại vùng biển của Somalia bắt đầu trở thành mối đe dọa với những đoàn tàu vận tải quốc tế từ giai đoạn đầu cuộc nội chiến ở Somalia những năm đầu thập kỷ 90. Có thể thây răng cướp biên Somalia ́ ̀ ̉ được hinh thanh từ những nguyên nhân sau : ̀ ̀ • Trong tình trạng bất ổn và chính phủ hoạt động một cách không hiệu quả, cộng với vị trí địa lý ở vung Sừng châu Phi, đã tạo điều kiện cho ̀ hoạt động cướp biển phát triển bắt đầu từ những năm đầu thâp kỷ 90. ̣ Kể từ khi nhà nước sụp đổ, tàu thuyền đánh cá bất h ợp pháp trong lãnh hải Somalia hoạt động một cách công khai. Hải tặc lúc đ ầu thường làm công việc bảo kê trên biển, trước khi những thương gia và dân quân để mắt tới. • Đối với nhiều người Somalia, đặc biệt là các thanh niên thất nghiệp, những rủi ro khi dấn thân làm cướp biển không là gì so với nh ững hiểm nguy mà họ phải đối mặt hàng ngày tại đất nước nghèo đói, bị nội chiến tàn phá này. Và đối với nhiều người đã lớn lên trong s ự bao vây của tình trạng bất ổn và máu đổ không ngừng thì bạo l ực và nguy cơ chết chóc là những mối nguy thông thường. • Đối mặt với các tai ương khủng khiếp là ngheo đoi bât ôn và bao l ực, ̀ ́ ́ ̉ ̣ họ đã tạo nên những việc làm sinh lợi, hoạt động hoàn toàn trong lĩnh vực kinh tế không chính thống trong đó có nghề cướp biên. Tìm kiếm ̉ các hình ảnh chụp qua vệ tinh về làng cướp biển Eyl ở Somalia, những gì bắt gặp không phải là các dinh thự cùng hàng đống vũ khí mà là một số ít ngôi nhà đổ nát cùng hàng dãy thuyền méo mó n ằm dọc bờ biển. Ngay cả ở đây, nơi cướp biển kiếm được hàng triệu đô la Mỹ tiền chuộc, sự nghèo đói đến cùng cực hiện diện khắp mọi n ơi và tình trạng bấp bênh là điều phổ biến. • Một số hải tặc từng là ngư dân, những người này cho rằng nh ững con tàu nước ngoài đang đe dọa đến ngành đánh cá ở vùng biển Somalia, vốn là sinh kế của họ.Vì vây họ tiên hanh cac vụ cướp và băt giữ cac ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ tau nước ngoai để bao vệ nguôn tai nguyên cua minh. ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ • Khi việc kiếm lời từ việc cướp biển và đòi tiền chuộc quá lớn và dễ dàng, nhiều nhà chức trách còn bật đèn xanh cho hoạt động cướp
 11. biển, cũng như chia chac lợi nhuận với hải tặc.Môt số doanh nhân ́ ̣ thây lợi nhuân lớn cung băt tay với cướp biên, đ âu tư trang bị hiên đai ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ cho chung để được chia chac. ́ ́ Hinh2. Môt nhom cướp biên Somalia ̀ ̣ ́ ̉ 1.1.4.3THỰC TRANG VỀ NAN CƯỚP BIÊN TAI VINH ADEN ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ Do xung đột liên miên, người dân Somalia lâm vào cảnh nghèo đói tri ền miên. Không ít ngư dân Somalia đã tham gia các vụ cướp tàu lấy tiền chuộc. Các thủ lĩnh cướp biển chẳng mấy khó khăn khi tuyển dụng người lấp đầy bất kỳ l ỗ hổng nào trong thủy thủ đoàn của chúng. Mỗi vụ cướp thành công, số tiền chuộc thường lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng tri ệu Đô la Mỹ. Chính vì vậy, cướp biển trở thành một nghề hốt bạc ở Somalia.Các thủ lĩnh vũ trang và doanh nhân Somalia vô lương tâm thấy vậy đã đầu tư trang bị cho ngư dân đi cướp tàu lấy tiền chuộc chia nhau, sau đó chúng lập ra các nhóm cướp chuyên
 12. nghiệp, thiện chiến trang bị vũ khí hiện đại. Somalia hiện có 4 nhóm c ướp bi ển chính, gồm: • Nhóm Puntland, nhom nay hoạt động cướp biển sớm nhất; ́ ̀ • Nhóm Người tình nguyện bảo vệ bờ biển quốc gia do Garaad Mohamed chỉ huy; • Nhóm Marka do Yusuf Mohammed Siad Inda'ade chỉ huy; và • Nhóm tự xưng là Hải quân Somalia, do một cựu sĩ quan h ải quân ch ỉ huy. Đây là nhóm mạnh nhất, có tổ chức nhất, gồm nhiều c ựu lính thu ỷ, ho ạt động xa bờ tới 200 hải lý. Hoạt động của hải tặc từng có thời gian tạm thời dịu đi do s ự phát tri ển của Hiệp hội Tòa án Hồi giáo năm 2006. Tuy nhiên, nó lại trở lại sôi động sau khi Ethiopia xâm lược Somalia vào tháng 12 năm 2006. Trong hầu hết những vụ bắt cóc, những tên cướp đều không làm hại tù nhân, nhằm kiếm được những khoản tiền chuộc lớn hơn. Mỗi vụ cướp tàu thành công, bọn hải tặc Somalia thường đưa con tàu bị cướp và các con tin về căn cứ trên bờ của chúng rồi ra giá tiền chuộc.Ngoài số ít trường hợp được hải quân các nước giải cứu kịp thời, còn lại đa phần các chủ tàu đều phải trả tiền chuộc cho chúng để l ấy l ại tàu, hàng hóa và thủy thủ. Hải tặc Somalia đang trở nên khát máu hơn, liều lĩnh h ơn trong thời gian g ần đây. Không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động ra khỏi vùng biển v ịnh Aden, chúng con sát hại con tin cũng như tăng cường cướp bóc, nh ất là sau khi h ải quân m ột ̀ số nước quyết định dùng vũ lực triệt hạ hải tặc và giải cứu con tin. Điên hinh là ̉ ̀ môt số vụ như : Ngày 24/1/2011, Hàn Quốc đã công bố đoạn băng tiêu diệt cướp ̣ biển dài 4 phút. Trong đoạn băng, lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc trên một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng trèo lên tàu hàng giữa hàng loạt đạn nổ. Sau đó, đoạn băng quay cảnh một số hải tặc Somalia quỳ gối trên tàu, khi đ ặc nhi ệm Hàn Quốc lăm lăm súng trường trên tay đứng cạnh bên.Vụ việc đã làm cho bọn cướp biển rât tức giận. Một cướp biển tự xưng là Mohamed nói qua điện thoại với ́ hãng tin Reuters rằng: "Chúng tôi không bao giờ lên kế hoạch để gi ết con tin, nhưng bây giờ chúng tôi thề sẽ tìm cách trả thù và mục tiêu s ẽ là con tin trên tàu Hàn Quốc".
 13. Chiếc du thuyền SV Quest bị bọn cướp biển tấn công bắt giữ từ ngày 18 / 2 / 2011 khi nó đang trên đường từ Ấn Độ tới Oman, sau đó b ọn chúng đã lái chi ếc thuyền này về phía bờ biển Somalia. Hải quân Mỹ đã điều 4 tàu chiến đu ổi theo bọn hải tặc. Bị hai quân Mỹ truy đuôi cướp biển đã giết hại 4 con tin người Mỹ ̉ ̉ ̀ trên du thuyên . Lãnh đạo của môt nhóm cướp biển Somalia tên là Hassan Abdi đã tuyên bố hôm ̣ 29/08/2012 rằng đã giết chết một con tin người Syria và làm b ị th ương m ột con tin khác vì chủ của chiếc tàu M.V Orna không chịu trả tiền chuộc sau suốt hai năm bị bọn chúng bắt làm con tin. "Vụ hành quyết là một thông điệp gửi tới chủ tàu vì đã không đả động gì đến việc trả tiền chuộc", Hassan Abdi nói qua điện thoại."Tiếp theo sẽ là nhiều vụ hành quyết khác nếu họ (chủ tàu) còn tiếp tục lừa dối chúng tôi - chúng tôi đã hết kiên nhẫn. Th ời gian hai năm là quá đ ủ" Hassan Abdi nói với giọng rất dận giữ.M.V Orna là tàu chở hàng rời, treo c ờ Panama và chủ sở hữu là một công ty thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập. Do kiếm được nhiều tiền nên cướp biển Somalia đã hiện đại hoá trang bị cua ̉ chung như sắm xuồng cao tốc tốt nhất, điện thoại vệ tinh, thiết bị định vị toàn ́ cầu GPS, các loại vũ khí tiên tiến, kể cả tên lửa xách tay, và thuê công ty n ước ngoài huấn luyện kỹ thuật chiến đấu trên biển. Cướp biên Somalia ngay nay ̉ ̀ thiên chiên và chuyên nghiêp hơn trước kia rât nhiêu. Chúng còn bỏ tiền xây ̣ ́ ̣ ́ ̀ dựng bệnh viện, trường học, làm từ thiện cho dân địa phương và hối lộ quan chức chính quyền, vì thế nạn cướp biển không bị xã hội và chính quyền Somalia kiên quyết ngăn cấm. Hiện nay, các tàu buôn đi lại qua vùng biển Somalia đều phải tự tìm cách bảo vệ. Khó khăn lớn nhất là luật của các cảng không cho phép tàu buôn trang b ị vũ khí và lực lượng vũ trang. Việc thuê đội bảo vệ có vũ trang đi theo tàu cũng r ất tốn kém. Hiện nay, được Liên Hợp Quốc cho phép, các n ước có h ải quân m ạnh đều cử tàu chiến đến vịnh Aden tuần tiễu và h ộ tống các đoàn tàu buôn c ủa nước họ qua lại. Tuy vậy, cho tới nay nạn cướp biển tại vùng bi ển Somalia và Ấn Độ Dương vẫn diễn ra thường xuyên, trung bình 4 ngày một vụ gây ra thiêt ̣ hai rât lớn cho cac chủ tau. ̣ ́ ́ ̀
 14. 1.1.4.4MÔT SỐ VỤ CƯỚP BIÊN TÂN CÔNG TAI VUNG ÂN ĐỘ DƯƠNG ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ TRONG NHỮNG NĂM GÂN ĐÂY ̀ Vào tháng 9 năm 2008, cướp biển Somali thu hút sự chú ý c ủa toàn th ế gi ới khi tàu MV Faina của Ukraine chở 33 xe tăng T-72 cùng một lượng lớn vũ khí, đ ạn dược và thủy thủ đoàn 17 người - bị cướp chỉ bởi 5 tên cướp biển Somali vào ngày 25/9/2008 tại vịnh Aden. Sau 4 tháng giằng co, 3,2 triệu đô la tiền mặt đã được thả xuống biển và bọn cướp thả tự do cho con tàu trên vào tháng 2 năm 2009. Hinh3.Tàu MV Faina của Ukraine chở 33 xe tăng T-72 cùng một lượng lớn vũ ̀ khí, đạn dược và thủy thủ đoàn 17 người. Ngày 29/1/2009, hải tặc Somalia đã bắt cóc tàu ch ở khí đốt hoá l ỏng MV Longchamp thuộc sở hữu của Đức tại Vịnh Aden. Con tàu này bị bắt cóc khi đang trên đường vận chuyển 3.200 tấn khí hóa lỏng từ châu Âu tới vùng Viễn
 15. Đông.Mười ba thành viên thủy thủ đoàn gồm mười hai người Philipines và một người Indonesia. ̀ ̀ Hinh 4.Tau MV Longchamp Ngày 4/8/2009, tàu Hansa Stavanger của Đức được hải tặc Somalia trả t ự do sau 4 tháng giam giữ. Thông qua kênh vệ tinh, bọn h ải tặc tuyên b ố v ới Reuters, chúng đã nhận được món tiền chuộc 2,75 triệu USD.
 16. ̀ Hinh 5.Tàu Hansa Stavanger Tàu Hansa Stavnger có 24 thủy thủ, gồm 5 người Đức, 3 người Nga, 2 ng ười Ukraina và 14 người Philippines. Ngày 4/4, con tàu trọng tải 210.000 tấn này bị bắt cóc ở vùng biển cách cảng phía Nam Somalia 640 km. Ngày 20/10/2009, Lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU NAVFOR ) cho biết con tàu vận tải cỡ lớn của Trung Quốc mang tên Đ ức Tân Hải đã bị hải tặc SOMALIA bắt giữ ở Ấn Độ Dương, cách bờ biển phía Đông Somalia 700 hải lý. Khi đó, con tàu chở 76.000 tấn than và thủy thủ đoàn gồm 25 người Trung Quốc này đang thực hiện hành trình từ Nam Phi tới Ấn Độ. Bọn cướp biển tuyên bố sẽ giết chết toàn bộ thủy thủ đoàn nếu chúng phát hiện bất kỳ kế hoạch giải cứu nào.Ngay 28/12/2009, nhóm hải tặc Somali đã ̀ tiến hành thả tàu Đức Tân Hải sau khi nhận được khoản tiền chuộc 4 triệu đôla Mỹ.
 17. Hinh 6.Tau Đức Tân Hai ̀ ̀ ̉ Ngày 25-12-2010, tàu FV Shiuh Fu No1 (Đài Loan) với 12 thuy ền viên ng ười Việt Nam và 14 người Trung Quốc khi đang đánh bắt cá trên bi ển thì b ất ng ờ b ị hai canô chở hàng chục tên súng lăm lăm trên tay nhảy lên tàu. Do bất ngờ nên các thuyền viên trên tàu đều không kịp phản ứng. Chúng trói tất c ả th ủy th ủ vào thuyền rồi tiến hành khám xét. Cướp biển khống chế mọi người, cắt đứt mọi liên lạc, vũ khí rồi giam dưới boong tàu. Trong gần 19 tháng, gia đình các thuyền viên thỉnh thoảng nhận được điện thoại gọi về đòi tiền chuộc. Ngày 17-7-2012, các thủy thủ đã được hải tặc Somalia trả về sau khi chung nhân được số tiên ́ ̣ ̀ chuôc đã thoa thuân khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Đến ngày 24-7, các thủy thủ Việt ̣ ̉ ̣ Nam đã trở về nước an toàn trong niềm vui của gia đình và người thân.
 18. Hinh 7.Tàu đánh cá Shiuh Fu No.1 (Đài Loan) bị cướp biển Somalia bắt ngày ̀ 25/12/2010 Ngày 2/5/2011, tàu chở dầu MV Gemini của Singapore, cùng 25 thủy thủ gồm các quốc tịch Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc và Myanmar , đã bị cướp biển Somalia tấn công tại khu vực biển Đông Phi ở cách bờ biển Kenya khoảng 180 hải lý, và đang bị giam giữ tại một địa điểm bí mật trong khu vực bi ển Somalia , nơi nó sẽ bị giữ làm con tin để đòi tiền chuộc, hoặc cũng có th ể b ị s ử d ụng làm một tàu mẹ để giúp cho các vụ tấn công tàu khác . Tàu chở dầu trên bị tấn công tại gần khu vực lãnh hải của Kenya khi đang vận chuyển gần 30.000 tấn dầu cọ từ Indonesia đến quốc gia châu Phi này.
 19. Hinh8.Tàu chở dầu MV Gemini ̀ Hải tặc Somalia đã tấn công và bắt giữ một tàu hàng của Iran cùng 23 thành viên thủy thủ đoàn trên vùng biển Maldives, thông báo ngày 27/3 /2012 của Lực lượng quốc phòng Maldives (The Manldives National Defence Force-MNDF). Theo MNDF, tàu MV Eglantine bị tấn công khi đang ở ngoài khơi đảo Hoarafush, tây bắc Maldives. Đây là lần đầu tiên cướp biển Somalia thực hiện một vụ tấn công trên vùng biển Maldives.
 20. ̀ Hinh 9. Tàu MV Eglantine. Trên đây là môt trong số rât nhiêu vụ cướp biên tân công tai vung Ân Độ D ương ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ trong những năm gân đây.Nó cho thây mức độ nguy hai cua cướp biên và thiêt hai ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ lớn về kinh tế do cướp biên gây ra . ̉ 1.2 TAC ĐÔNG CUA CƯỚP BIÊN TỚI NGANH HANG HAI THẾ GIỚI ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̉ -Hoat đông cướp biên gia tăng trong những năm gân đây, đăc biêt là cướp biên ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ Somalia đã gây thiêt hai cho nganh Hang Hai thế giới hang tỷ đô la My ̃ môi ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̃ năm.Ta có thể thây thiêt hai do cướp biên gây ra qua những con số thông kê d ưới ́ ̣ ̣ ̉ ́ đây : Năm 2008 cướp biển đã tiến hành hơn 128 vụ tấn công trên v ịnh Aden, l ớn h ơn nhiều so với các năm trước đó. Các chuyên gia cho biết cướp bi ển Somali đã thu được hơn 100 triệu đô la Mỹ, một lượng tiền khổng lồ đối với một quốc gia bị tàn phá vì chiến tranh và có nền kinh tế yếu ớt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2