intTypePromotion=3

Báo cáo kết quả đề tài thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Thương Điình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:61

0
89
lượt xem
24
download

Báo cáo kết quả đề tài thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Thương Điình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo kết quả đề tài thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có quan hệ với sử dụng nước sinh hoạt của người dân tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; xác định được thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả đề tài thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân xã Thương Điình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ­ KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DƯƠNG BA TUYÊN ́ ́ BAO CAO KÊT QUA ́ ́ ́ ̉ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: “TI ̀M HIÊ ̉ U TH Ự C TRA ̣ NG CA ́C NGUÔ ̀N N ƯƠ ́C SINH HOA ̣ T  CU ̉ A NG ƯƠ ̀I DÂN XA ̃ TH ƯỢ NG ĐI ̀NH, HUYÊ ̣ N PHU ́ BI ̀NH,  TI ̉ NH THA ́I NGUYÊN ” Hệ đào tạo                 :    Cao đẳng chính quy Chuyên ngành          :    Quan ly môi tr ̉ ́ ương ̀ Khóa học                  :    2013 ­2016
 2. Thái Nguyên, năm 2016 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ­ KỸ THUẬT KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ DƯƠNG BA TUYÊN ́ ́ BAO CAO KÊT QUA ́ ́ ́ ̉ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đề tài: “ TI ̀M HIÊ ̉ U TH Ự C TRA ̣ NG CA ́C NGUÔ ̀N N ƯƠ ́C SINH HOA ̣ T  CU ̉ A NG ƯƠ ̀I DÂN XA ̃ TH ƯỢ NG ĐI ̀NH, HUYÊ ̣ N PHU ́ BI ̀NH,  TI ̉ NH THA ́I NGUYÊN” Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyên Duy Lam ̃
 3. Thái nguyên, năm 2016 LƠI CAM  ̀ ̉ ƠN Thực tập tốt nghiệp là thời gian trau dôi kiên th ̀ ́ ưc, cung cô, bô sung ly ́ ̉ ́ ̉ ́  ̉ thuyêt tich luy trên giang đ ́ ́ ̃ ường va nâng cao chuyên môn, nghiêp vu c ̀ ̣ ̣ ủa   mỗi sinh viên. Theo chương trình và kế hoạch đào tạo, được sự  phân công   ̉ ộ  môn Quản lý đất đai; Khoa Ky thuât Nông lâm – Tr cua b ̃ ̣ ương Cao đăng ̀ ̉   ̣ Kinh tê – Ky thuât, tôi tiên hanh th ́ ̃ ́ ̀ ực tâp tai UBND xa Th ̣ ̣ ̃ ượng Đinh, huyên ̀ ̣   ́ ̀ ̉ Phu Binh, tinh Thai Nguyên. ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ơn thây giao: TS. Nguyên Nhân dip đê tai hoan thanh, tôi xin thanh cam  ̀ ̀ ̀ ́ ̃  Duy Lam ngươi đa tân tâm h ̀ ̃ ̣ ương dân, giup đ ́ ̃ ́ ỡ tôi suôt th ́ ời gian thực tâp ̣   ̣ khoa luân. ́ ̀ ̉ ̀ Tôi bay to long biêt ́ ơn sâu săc t ́ ới Ban giam hiêu Cao đăng Kinh tê – ́ ̣ ̉ ́   ̃ ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̣ Ky thuât, Ban chu nhiêm khoa va cac thây cô giao trong khoa Ky thuât Nông   ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣   lâm. Cac thây cô đa tao điêu kiên cho tôi trong qua trinh hoc tâp va ren luyên ̣ ương. tai tr ̀ Tôi xin gửi lơi cam  ̀ ̉ ơn tơi cac cô, cac chu, cac bac, cac anh chi đang ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̣   ́ ̣ công tac tai UBND xa Th ̃ ượng Đinh, huyên Phu Binh, tinh Thai Nguyên đa ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̃  ̣ ̀ nhiêt tinh giup tôi trong qua trinh th ́ ́ ̀ ực tâp va viêt khoa luân. ̣ ̀ ́ ́ ̣ Trong thơi gian hoc tâp va lam khoa luân, măc du đa cô găng hêt minh ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ́ ̀   nhưng do chưa co kinh nghiêm va kiên th ́ ̣ ̀ ́ ức cua ban thân con han chê nên ̉ ̉ ̀ ̣ ́   ́ ́ ̉ ́ chăc chăn không thê tranh khoi nh̉ ưng thiêu sot, tôi rât mong nhân đ ̃ ́ ́ ́ ̣ ược ý  ́ ̉ ̣ kiên đong gop cua thây cô ban be, ng ́ ́ ̀ ̀ ười thân đê khoa luân cua tôi đ ̉ ́ ̣ ̉ ược hoan ̀  ̣ ơn. thiên h Tôi xin chân thanh cam  ̀ ̉ ơn! Thai Nguyên, ngay 28 thang 5 năm 2016 ́ ̀ ́
 4.                                                     Sinh viên                                                                Dương Ba Tuyên ́ ́
 5. MUC LUC ̣ ̣ MỞ ĐẦU.................................................                                                    Error: Reference source not found      1. Tính cấp thiết của đề tài..................................                                     Error: Reference source not found      2. Mục tiêu của đề tài.............................................                                                Error: Reference source not found      3. Ý nghĩa của đề tài.....................................................................................                                                                                        2     3.1. Trong học tập và nghiên cứu............................................................................                                                                               2     3.2. Trong thực tiễn.......................................................................................                                                                                          3     4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................                                                                         3     Chương 1:  T   ỔNG QUAN TÀI LIỆU                                                              ..........................................................      4 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài.................................................................................                                                                                    4     ̀ ̣ ̉ ươć ............................................................................... 1.1.1. Tâm quan trong cua n                                                                                  4     1.1.2. Khái niệm về nước.............................................................................                                                                                4     1.1.3. Khái niệm về nước sinh hoạt.......................................................................                                                                          5     1.1.4. Các nguồn cung cấp nước sinh hoạt...........................................................                                                              5     1.1.5. Các thông số  đánh giá chất lượng các nguồn nước cung cấp cho  mục đích sinh hoạt.......................................................................................................                                                                                                          6     1.1.5.1. Các chỉ tiêu về lý học...................................................................................                                                                                      6     1.1.5.2. Các chỉ tiêu về hóa học................................................................................                                                                                   8     1.1.5.3. Chỉ tiêu về sinh học....................................................................................                                                                                       10      1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài..................................................................................                                                                                     10      1.3. Cơ sở thực tiễn của đề tài...............................................................................                                                                                  11      1.3.1. Nhưng bât câp trong khai thac va s ̃ ́ ̣ ́ ̀ ử dung tai nguyên n ̣ ̀ ước...............                  11     
 6. 1.3.2. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt trên thế giới và ở Việt Nam .  12 .     1.3.2.1. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt trên toàn thế giới..............                 Error:      Reference source not found 1.3.2.2. Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt tại Việt Nam....       Error: Reference      source not found Chương 2:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........           Error:      Reference source not found 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu...............                  Error: Reference source not found      2.2. Nội dung nghiên cứu.......................................                                          Error: Reference source not found      2.3. Phương pháp thực hiện của đề tài.............                Error: Reference source not found      ́ ́ ̣ 2.3.1. Cac sô liêu th ứ câp vê điêu kiên t ́ ̀ ̀ ̣ ự  nhiên, kinh tê xa hôi cua xa ́ ̃ ̣ ̉ ̃  Thượng Đinh ̀ .............................................................                                                                Error: Reference source not found      ̉ ̀ ương phap điêu tra, khao sat th 2.3.2. Chi tiêu va ph ́ ̀ ̉ ́ ực đia vê cac nguôn ̣ ̀ ́ ̀  nươc sinh hoat cua ng ́ ̣ ̉ ươi dân ̀                                 Error: Reference source not found ..............................     ̉ 2.3.3. Thông kê, tông h ́ ợp, đanh gia ́ ́                                                                          .......................................................................       19 Chương 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................                                                           20      3.1. Điều kiện tự  nhiên – xã hội của xã Thượng Đình, huyện Phú Bình,  tỉnh Thái Nguyên.........................................................................................................                                                                                                            20      3.1.1. Điều kiện tự nhiên............................................................................                                                                               20      3.1.1.1. Vị trí địa lý......................................................................................                                                                                         20      3.1.1.2. Địa hình...........................................................................................                                                                                              20      3.1.1.3. Khí hậu...........................................................................................................                                                                                                              21      3.1.1.4. Thổ nhưỡng....................................................................................                                                                                       21     
 7. 3.1.1.5. Sinh vật...........................................................................................                                                                                              22      3.1.1.6. Các điều kiện khác.........................................................................                                                                            22      3.1.2. Điều kiện kinh tế ­ xã hội............................................................................                                                                               23      ́ ̃ ̣ ............................................................................................. 3.1.2.1. Kinh tê – xa hôi                                                                                               23      3.1.2.2. Văn hoa xa hôi ́ ̃ ..............................................................................................                                                                                                 24      3.2. Tình hình sử dụng nguồn nước sinh hoạt  ở xã Thượng Đình, huyện  Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.....................................................................................                                                                                        26      3.2.1. Hiện trạng môi trường nước ở xã Thượng Đình.................................                                    26      ̀ ước măṭ ............................................................................. 3.2.1.1. Nguôn n                                                                                26      3.2.1.2. Nước ngầm....................................................................................                                                                                       27      3.2.1.3. Các công trình cấp nước của huyện...      Error: Reference source not found      ́ ̀ ́ ươc va x 3.2.1.4. Cac công trinh thoat n ́ ̀ ử ly n ́ ươc thai ́ ̉ ...      Error: Reference source      not found 3.2.2. Nguồn cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Thượng Đình, huyện   Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.....................................................................................                                                                                        29      3.2.3.   Lưu   lượng   nước   phục   vụ   nhu   cầu   sinh   hoạt   trên   địa   bàn   xã  Thượng Đình................................................................................................................                                                                                                                   30      3.3. Chất lượng nước sinh hoạt tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình,  tỉnh Thái Nguyên.........................................................................................................                                                                                                            31      3.4.  Đề  xuất   các  giải   pháp  cải  thiện  nguồn  cấp  nước  sinh   hoạt  cho   người dân xã Thượng Đình.....................................................................................                                                                                        34      ̉ ̉ ́ ượng nguôn n 3.4.1. Đam bao chât l ̀ ước...............................................................                                                                  34      3.4.2. Xây dựng mô hình chưa n ́ ươc m ́ ưa...........................................................                                                              35     
 8. ̉ ̣ 3.4.3 Tham gia cua công đông ̀ .....................................................................                                                                        38      KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                         ......................................................................       41 1. Kết luận..................................................................................................                                                                                                     41          2. Ki   ến nghị …....     ………………………………………………………….41 TAI LIÊU THAM  ̀ ̣ KHAO………………………………………………….43 ̉ DANH MUC BANG BIÊU ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ước sinh hoat theo vung tinh đên năm  Bang 1.1: Kêt qua câp n ́ ̣ ̀ ́ ́ 2013……….14 ̉ ̉ ̣ Bang 1.2: Ty lê dân sô nông thôn đ ́ ược câp n ́ ước sach qua t ̣ ưng năm……… ̀ 15 ̉ ̣ ́ ́ ̃ ượng Đinh……………………………… Bang 3.1: Cac loai đât chinh xa Th ́ ̀ 21 ̉ ̣ ̣ ̀ ̃ ượng Đinh, huyên  Bang 3.2: Tinh hinh dân sô va lao đông trên đia ban xa Th ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ừ năm 2013 đên năm 2015…………………………………….....25 Phu Binh t ́ ̉   3.3:   Cać   nguôn Bang ́   nước   sinh   hoaṭ   cuả   xã   Thượng  ̀   câp Đinh……………..29 ̀ ̉   3.4:   Lưu   lượng   nươć   sử   dung Bang ̣   từ  cać   nguôn ̀   nước   xã  Thượng  Đinh…...30 ̀ ̉   3.5:   Quy   chuân Bang ̉   kỹ  thuâṭ   quôć   gia   về  chât́   lượng   nươć   ngâm….............31 ̀ ̉   3.6:   Chât́   lượng   cać   nguôn Bang ̀   nước   sinh   hoaṭ   xã  Thượng   Đinh………….33 ̀
 9. ̉ ̉ Bang 3.7: Tông h ợp chât l ́ ượng nươc t ́ ừ cac nguôn n ́ ̀ ước sinh hoat………… ̣ 34 DANH MUC BANG HINH ̣ ̉ ̀ Hinh ̀   3.1:   Cać   nguôn ́   nước   sinh   hoaṭ   cho   ngươì   dân   xã  Thượng  ̀   câp Đinh….29 ̀ ̀   3.2:   Biêủ   đồ  thể   hiên Hinh ̣   lưu   lượng   sử   dung ̣   cuả   xã  Thượng   Đinh………..31 ̀
 10. DANH MUC CH ̣ Ư VIÊT TĂT ̃ ́ ́ BOD : Nhu câu oxy sinh hoa ̀ ́ COD ́ ̣ : Nhu câu oxy hoa hoc ̀
 11. DS : Ham l̀ ượng chât răn hoa tan ́ ́ ̀ DO : Ham l̀ ượng oxygen hoa tan ̀ SS : Lượng chât răn l ́ ́ ơ lửng TS ̉ ̀ ượng chât răn : Tông ham l ́ ́ VS : Ham l̀ ượng cac chât dê bay h ́ ́ ̃ ơi UBND ̉ : Uy ban nhân dân
 12. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nhằm thực hiện thành công công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn  của Đảng và nhà nước đề ra thì một số yêu cầu có tính then chốt là vấn đề  phát triển cơ  sở  hạ  tầng nông thôn. Trong đó vấn đề  cung cấp nước sinh  hoạt cho người dân là một trong những yếu tố  tiền đề  quan trọng nhằm   nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn. Tài nguyên nước là các nguồn nước mà con người có thể sử  dụng, là  vật phẩm quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho hành tinh của chúng ta và  chính nó là khởi nguồn của sự sống: mọi sinh vật không có nước không thể  tồn tại và con người cũng không phải là ngoại lệ, có vai trò rất quan trọng   trong sự phát triển, đặc biệt là trong sự phát triển của thế giới nói chung và   Việt Nam nói riêng, không riêng gì con người, bất cứ  một ngành hay lĩnh  vực nào cũng cần đến nước để làm nguyên liệu sản xuất hay phụ trợ. Tình  trạng thiếu nước sạch phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân chủ  yếu gây ra những hậu quả  nặng nề  về  sức khỏe đối với đời sống con   người. Người dân ở xã Thượng Đình sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng,   suối.... Tuy nhiên trong những năm gần đây, do ý thức của người dân và  công tác quản lý của chính quyền địa phương còn nhiều yếu kém, do vậy  nguồn nước tại địa bàn xã giảm về cả số lượng và chất lượng không được   đảm bảo cho sinh hoạt. Chất lượng nước bị suy giảm đến mức có một số  nguồn nước khác không thể sử dụng làm nước sinh hoạt vì đã bị ô nhiễm. Khu vực nông thôn vùng trung du, miền núi phía Bắc mang đầy đủ các  đặc trưng của khu vực nông thôn Việt Nam và có những đặc thù riêng như:   địa hình không bằng phẳng, dân cư phân bố rải rác, trình độ dân trí thấp và 
 13. 2 kinh tế xã hội thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Xã Thượng Đình,   huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên do đặc thù của khu vực, nằm trong vùng  dân cư khu vực trung du miền núi, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Cơ  sở  vật chất, mặt bằng kỹ  thuật chưa được đầu tư  mạnh mẽ  cho vấn đề  nước sinh hoạt nông thôn.  Để  đảm bảo phát triển kinh tế  ­ xã hội và đảm bảo chất lượng môi  trường thì việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới là  điều hết sức cần thiết. Trong đó, việc đảm bảo chất lượng nước sạch và  vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí đặt lên hàng đầu. Xuất phát từ  những vấn đề  trên được sự  đồng ý của Ban giám hiệu,   các thầy cô bộ  môn trong Khoa Kỹ  thuật nông lâm trường Cao đẳng Kinh   tế  ­ Kỹ  thuật, dưới sự  hướng dẫn của giảng viên TS. Nguyễn Duy Lam,  em tiến hành đánh giá và nghiên cứu đề  tài:  “Tìm hiểu thực trạng các   nguồn nước sinh hoạt của người dân tại xã Thượng Đình, huyện Phú   Bình, tỉnh Thái Nguyên”. 2. Mục tiêu của đề tài ­ Tìm hiểu về  điều kiện tự  nhiên, kinh tế  ­ xã hội có quan hệ  với sử  dụng nước sinh hoạt của người dân tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình,  tỉnh Thái Nguyên. ­ Xác định được thực trạng các nguồn nước sinh hoạt của người dân  tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. ­ Đề  xuất một sô giải pháp cải thiện nguồn nước đạt vệ  sinh môi   trường cho người dân  ở  xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, phù hợp với  định hướng phát triển kinh tế ­ xã hội của địa phương.
 14. 3 3. Ý nghĩa của đề tài 3.1. Trong học tập và nghiên cứu ­ Kết quả của đề tài là tài liệu tham khảo và là cơ sở khoa học cho các  nghiên cứu liên quan. ­ Nâng cao kiến thức và tích lũy được kinh nghiệm thực tế  phục vụ  cho công tác sau này của bản thân. 3.2. Trong thực tiễn Kết quả  của đề  tài là tài liệu tham khảo có ý nghĩa để  cơ  quan chức   năng  ở  địa phương có các giải pháp về  quản lý, tổ  chức thực hiện nhằm   nâng cao hiệu quả  sử  dụng các nguồn nước sinh hoạt cũng như  nâng cao  nhận thức của người dân về môi trường sống trong cộng đồng. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ­ Đối tượng nghiên cứu: Nước sinh hoạt tại xã Thượng Đình, huyện  Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. ­ Phạm vi nghiên cứu: Các nguồn nước sinh hoạt.
 15. 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 1.1.1. Tâm quan trong cua n ̀ ̣ ̉ ươć Nươc la nguôn tai nguyên tai tao, bao phu ¾ bê măt Trai Đât. Trong đo, ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́  97% nươc trên bê măt trai đât la n ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ươc măn, chi 3% con lai la n ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ươc ngot ́ ̣  nhưng gân h ̀ ơn 2/3 lượng nươc nay tôn tai  ́ ̀ ̀ ̣ ở dang sông băng va cac mu băng ̣ ̀ ́ ̃   ở  cac c ́ ực. Phân con lai không đong băng đ ̀ ̀ ̣ ́ ược tim thây chu yêu  ̀ ́ ̉ ́ ở  dang ̣   nươc ngâm va chi con lai môt ty lê nho tôn tai trên măt đât va trong không ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀   khi.́ Nươc la tai nguyên vât liêu quan trong nhât cua loai ng ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ươi va sinh vât ̀ ̀ ̣  trên trai đât. Con ng ́ ́ ươi môi ngay cân 250 lit n ̀ ̃ ̀ ̀ ́ ươc cho sinh hoat, 1500 lit ́ ̣ ́  nươc cho hoat đông công nghiêp va 2000 lit n ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ươc cân cho nông nghiêp. ́ ̀ ̣   Nươc chiêm 99% trong l ́ ́ ượng sinh vât sông trong môi tr ̣ ́ ương n ̀ ươc va 44% ́ ̀   ̣ trong l ượng cơ thê con ng ̉ ươi. Đê san xuât 1 tân giây cân 250 tân n ̀ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ước, 1 tân ́  ̣ ́ ươc va 1 tân chât bôt cân 1000 tân n đam cân 600 tân n ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ước (Thuy Ph ̣ ương,   2014)[7].
 16. 5 ̀ ưc năng tham gia vao chu trinh sông trên, n Ngoai ch ́ ̀ ̀ ́ ước con mang năng ̀   lượng (hai triêu, thuy năng) chât mang vât liêu va tac nhân điêu hoa khi hâu, ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣   thực hiên cac chu trinh vât chât trong t ̣ ́ ̀ ̣ ́ ự  nhiên. Co thê noi s ́ ̉ ́ ự  sông cua con ́ ̉   ngươi va moi sinh vât sông trên trai đât đêu phu thuôc vao n ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ước. 1.1.2. Khái niệm về nước Liên quan đến nước nói chung, tác giả  Hoang Thi Thanh Hiên (2015) ̀ ̣ ̀ [3] cho biết: Nước là một tập hợp chất hóa học của oxy và hidro, có công  thức hóa học là H2O. Với các tính chất lý học đặc biệt (tính lưỡng cực, liên  kết hidro và tính bất thường của khối lượng riêng) nước là một chất rất  quan trọng trong nhiều ngành khoa học và đời sống. Tài nguyên nước là môt dang tai nguyên thiên nhiên đăc biêt, v ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ưa vô ̀   ̣ ưa h han v ̀ ưu han va chinh ban thân n ̃ ̣ ̀ ́ ̉ ước co thê đap  ́ ̉ ́ ứng cho cac nhu câu cua ́ ̀ ̉   ̣ cuôc sông ̣ ̣ đông công ́   ăn uông, sinh hoat, hoat  ́ ̣ ̣  năng lượng,  nông   nghiêp, ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ nghiêp, giao thông vân tai thuy, du lich (Hoang Thi Thanh Hiên,2015)[3]. ̀ 1.1.3. Khái niệm về nước sinh hoạt Nươc sinh hoat la n ́ ̣ ̀ ươc sach hoăc n ́ ̣ ̣ ước dung cho ăn uông, vê sinh cua ̀ ́ ̣ ̉   con ngươi. N ̀ ươc sach la n ́ ̣ ̀ ươc co chât l ́ ́ ́ ượng đap  ́ ứng quy chuân ky thuât vê ̉ ̃ ̣ ̀  nươ ́c sach, co thê la ̣ ́ ̉ ̀ đượ c hiêu la n ̉ ̀ ươ ́c trong không mau, không mui, ̀ ̀  không vi.̣ 1.1.4. Các nguồn cung cấp nước sinh hoạt ­ “ Nươc măt” la n ́ ̣ ̀ ước trong sông, hô hoăc n ́ ̀ ̣ ước ngot trong vung đât ̣ ̀ ́  ̣ ước.  Nươc măt đ ngâp n ́ ̣ ược bô sung môt cach t ̉ ̣ ́ ự  nhiên bởi giang thuy va ́ ̉ ̀  ́ ́ ̉ ̀ ̣ ương, bôc h chung mât đi khi chay vao đai d ́ ơi va thâm xuông đât. ̀ ́ ́ ́ Lượng giang thuy nay đ ́ ̉ ̀ ược thu hôi b ̀ ởi cac l ́ ưu vực, tông l ̉ ượng nươć   ̣ ̀ ̣ ̣ ơi điêm cung tuy thuôc vao môt sô yêu tô khac. trong hê thông nay tai môt th ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́  ́ ́ ́ ̀ ư kha năng ch Cac yêu tô nay nh ̉ ứa cua cac hô, vung đâp ngâp n ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ước va cac hô ̀ ́ ̀ 
 17. 6 chưa nhân tao, đô thâm cua đât bên d ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ưới co thê ch ́ ̉ ứa nước nay, cac đăc điêm ̀ ́ ̣ ̉   ̉ ̉ ̣ cua dong chay măt trong l ̀ ưu vực, thơi l ̀ ượng giang thuy va tôc đô bôc h ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ơi   ̣ đia phương. Tât ca cac yêu tô nay đêu anh h ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ưởng đên ty lê mât n ́ ̉ ̣ ́ ước. ̣ ̣ ̉ Cac hoat đông cua con ng ́ ươi co thê tac đông l ̀ ́ ̉ ́ ̣ ớn hoăc đôi khi pha v ̣ ́ ơ ̃ cac yêu tô nay. Con ng ́ ́ ́ ̀ ươi th ̀ ương tăng kha năng tr ̀ ̉ ữ nước băng cach xây ̀ ́   dựng cac bê ch ́ ̉ ưa va giam tr ́ ̀ ̉ ữ nươc băng cach thao khô cac vung đât ngâp ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣   nươc. Con ng ́ ươi cung lam tăng l ̀ ̃ ̀ ưu lượng va vân tôc cua dong chay măt  ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ở   cac khu v ́ ực lat đ ́ ường va dân n ̀ ̃ ước băng cac kênh. ̀ ́ ̀ ̉ ­ “Dong chay ngâm” trên suôt dong sông, l ̀ ́ ̀ ượng nươc chay vê ha nguôn ́ ̉ ̀ ̣ ̀  ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ bao gôm hai dang la dong chay trên măt va chay thanh dong ngâm trong cac ̀ ̀ ̀ ́  ́ ̣ ưt ne (không phai n đa bi n ́ ̉ ̉ ươc ngâm) d ́ ̀ ươi cac con sông. Đôi v ́ ́ ́ ới môt sô ̣ ́  ̃ ơn, yêu tô không quan sat đ thung lung l ́ ́ ́ ́ ược nay co thê co l ̀ ́ ̉ ́ ưu lượng lơn h ́ ơn  rât nhiêu so v ́ ̀ ơi dong chay măt. ́ ̀ ̉ ̣ ­ “Nươc ngâm” la dang n ́ ̀ ̀ ̣ ươc d ́ ươi đât, la n ́ ́ ̀ ước ngot đ ̣ ược chứa trong  ̉ ́ ̉ ̀ ước chứa trong cac tâng ngâm cac lô rông cua đât va đa. No cung co thê la n ́ ̃ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̣   nươc bên d ́ ươi m ́ ực nươc ngâm. Đôi khi ng ́ ̀ ươi ta con phân biêt n ̀ ̀ ̣ ước ngâm ̀   nông, nươc ngâm sâu va n ́ ̀ ̀ ước chôn vui. ̀ ́ ước cho nươc ngâm la n Nguôn cung câp n ̀ ́ ̀ ̀ ước măt thâm vao tâng ch ̣ ́ ̀ ̀ ứa. ́ ̀ ́ ước tự nhiên như suôi va thâm vao cac đai d Cac nguôn thoat n ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ương. 1.1.5. Các thông số đánh giá chất lượng các nguồn nước cung cấp cho  mục đích sinh hoạt Đề cập về chất lượng nước, tác giả Đao Đoan Manh (2012)[4] đã  ̀ ̀ ̣ tổng hợp từ những kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tóm tắt như  sau: 1.1.5.1. Các chỉ tiêu về lý học *  Độ pH của nước:
 18. 7 Định nghĩa về  mặt toán học: pH = ­log[H+]. pH là thong số  đánh giá  chất lượng nguồn nước, nó quyết định đến tính axit, bazơ  cũng như  khả  năng hòa tan của các chất tan trong nước, sự thay đổi của độ pH dẫn tới sự  thay đổi thành phần hóa học của nước (sự  kết tủa, sự  hòa tan, cân bằng  cacbonat,..), các quá trình sinh học trong nước. pH dưới 7 là có tính axit và   độ  pH trên 7 có tính baz ơ . pH  đ ượ c xác đ ị nh b ằ ng máy đo pH ho ặ c   b ằ ng ph ươ ng pháp chu ẩ n đ ộ . *  Nhiệt độ (0C): Nhiệt độ  của nước có  ảnh hưởng đến độ  pH, đến các quá trình hóa  học và sinh học xảy ra trong nước. Nhiệt độ  phụ  thuộc rất nhiều vào môi  trường xung quanh, vào thời gian trong ngày, vào mùa trong năm…. Nhiệt  độ cần được xác định tại chỗ (tại nơi lấy mẫu). *  Độ màu của nước: Nước nguyên chất không màu. Màu sắc gây nên bởi các tạp chất trong   nước (thường là do chất hữu cơ: chất mùn hữu cơ, acid humic; một số ion   như  sắt..; một số  loài thủy sinh vật). Độ  màu thường được xác định bằng  phương  pháp   so   màu   v ớ i   các   dung   d ị ch   chu ẩ n   là   Clorophantinat   Coban. Đ ơ n v ị  Pt – Co. *  Độ đục: Độ đục gây nên bởi các hạt rắn lơ lửng trong nước. Các chất lơ lửng  trong nước có thể  có nguồn gốc vô cơ, hữu cơ  hoặc các vi sinh vật, thủy   vật có kích thông thường từ 0,1 – 10m. Độ đục làm giảm khả năng truyền  sang của nước, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp. Độ  đục được đô bằng  máy đo độ đục (Đục kế ­ Turbidimeter). Đơn vị đo độ đục theo các máy do   Mỹ sản xuất là NTU (Nephelometric Turbidity Unit). *  Tổng hàm lượng chất rắn (TS):
 19. 8 Các chất rắn trong nước có thể là những chất tan hoặc không tan, bao  gồm cả những chất vô cơ  lẫn các chất hữu cơ. Tổng hàm lượng các chất  rắn (TS) là lượng khô tính bằng mg của phần còn lại sau khi làm bay hơi 1   lít mẫu nước trên nồi cách thủy sấy khô  ở  105 0C cho tới khi khối lượng   không đổi (đơn vị tính bằng mg/l). *  Lượng chất rắn lơ lửng (SS): Các chất rắn lơ  lửng (các  chất huyền phù) là những chất rắn không  tan trong nước. Hàm lượng các chất lơ  lửng (SS) là lượng khô của phần  chất rắn còn lại trên giấy lọc sợi thủy tinh khi lọc 1 lít nước mẫu qua phễu  lọc rồi sấy khô  ở  1050C cho tới khi khối lượng không đổi. Đơn vị  tính là   mg/l. * Hàm lượng chất rắn hòa tan (DS): Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan là những chất tan được trong nước,   bao gồm cả  chất vô cơ  lẫn hữu cơ. Hàm lượng các chất hòa tan (DS) là  lượng khô của phần dung dịch lọc khi lọc 1 lít nước mẫu qua phễu lọc có  giấy lọc sợi  th ủ y   tinh   r ồ i   s ấ y   khô   ở   105 0 C   cho   t ớ i   khi   kh ố i   l ượ ng  không đ ổ i. Đ ơ n v ị  tính là mg/l.  Công th ứ c tính hàm l ượ ng ch ấ t r ắ n  hoad tan nh ư  sau:                        DS = TS – SS. Trong đó:  TS ­ Tổng hàm lượng chất rắn; SS ­ Lượng chất rắn lơ lửng, *  Hàm lượng các chất dễ bay hơi (VS): Hàm lượng các chất rắn lơ lửng dễ bay hơi (VSS) là lượng mất đi khi   nung lượng  chất  rắn huyền phù (SS)   ở  5500C  cho  đến khi khối lượng  không đổi (thường được quy định trong một khoảng thời gian nhất định).  Hàm lượng các chất rắn hòa tan dễ bay hơi (VDS) là lượng mất đi khi nung  
 20. 9 lượng chất rắn hòa tan (DS)  ở  5500C cho đến khi khối lượng không đổi  (thường được quy định trong một khoảng thời gian nhất định). 1.1.5.2. Các chỉ tiêu về hóa học *  Độ kiềm toàn phần: Là tổng hàm lượng các ion HCO3, CO32­, OH­ có trong nước. Độ kiềm  trong nước tự  nhiên thường gân nên bởi các muối của acid yếu, đặc biệt  các muối carbonat và bicarbonat. *  Độ cứng của nước: Là tổng hàm lượng của các ion Ca2+ và Mg2+. Độ  cứng của nước gây  nên bởi các ion đa hóa trị có mặt trong nước. Chúng phản  ứng với một số  anion tạo thành kết tủa. Các ion hóa trị 1 không gây nên độ cứng của nước. *  Hàm lượng oxygen hòa tan (DO): Là hàm lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các  sinh vật nước. DO trong nước phụ  thuộc vào nhiều yếu tố  như  áp suất,   nhiệt  độ, thành phần hóa học của nguồn nước,  số  lượng  vi sinh, thủy  vật… Khi DO xuống đến khoảng 4 – 5mg/l, số sinh vật có thể  sống trong  nước giảm mạnh. Nếu hàm lượng DO quá thấp nước sẽ có mùi và trở nên   đen do trong nước lúc này diễn ra chủ  yếu là các quá trình phân hủy yếm   khí, các vi sinh vật không thể sống được trong nước này nữa. Đơn vị mg/l. * Nhu cầu oxygen hóa học (COD – nhu cầu oxy hóa học): Là lượng oxy cần thiết để  oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước   bao gồm cả  vô cơ  và hữu cơ. COD giúp phần nào đánh giá được lượng   chất hữu cơ  trong nước có thể  bị  oxid hóa bằng các chất hóa học (tức là   đánh giá mức độ ô nhiễm của nước). COD được khi xác định bằng phương   pháp KMnO4 và K2Cr2O7. Đơn vị mg/l. *  Nhu cầu oxygen sinh hóa (BOD – nhu cầu oxy sinh hóa):

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản