intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: Hiệu quả của phối hợp NPK đến sinh trưởng và năng suất của cà phê chè Catimor thời kỳ kinh doanh trên đất đỏ bazan huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

131
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C, phê l, cây công nghiệp có nhu cầu dinh d-ỡng khá cao. Việc sử dụng phân khoáng, đặc biệt l, NPK để tăng năng suất c, phê l, một biện pháp kỹ thuật h,ng đầu trong thâm canh c, phê. Một số nh, khoa học đE có các kết quả nghiên cứu về bón phân cho cây c, phê chè tại Tây Nguyên (Nguyễn Văn Bộ v, CS, 2000; Đo,n Triệu Nhạn, 1998; Tôn Nữ Tuấn Nam, 1998; Nguyễn Khả Ho,, 1994…). Tuy nhiên, các nghiên cứu về phân bón cho c, phê chè tại Quảng Trị, l, vùng trồng c, phê chè quan trọng hiện nay, còn rất ít....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Hiệu quả của phối hợp NPK đến sinh trưởng và năng suất của cà phê chè Catimor thời kỳ kinh doanh trên đất đỏ bazan huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

  1. Báo cáo khoa học Hiệu quả của phối hợp NPK đến sinh trưởng và năng suất của cà phê chè Catimor thời kỳ kinh doanh trên đất đỏ bazan huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
  2. T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 4/2003 HiÖu qu¶ cña phèi hîp NPK ®Õn sinh tr−ëng vµ n¨ng suÊt cña cµ phª chÌ Catimor thêi kú kinh doanh trªn ®Êt ®á bazan huyÖn H−íng Ho¸, tØnh Qu¶ng TrÞ Effect of NPK combinations on Arabica coffee cv. Catimor in basaltic soil in Huong Hoa, Quang Tri Bïi V¨n Sü1, Ho ng Minh TÊn2 Summary A study on effect of combined NPK application on Arabica coffee in Huong Hoa, Quang Tri was carried out in 2000 – 2001. Different combinations of NPK mineral fertilizers significally influenced the growth and development characters and bean yield of Arabica coffee cultivar Catimor on basaltic soil in Quang Tri province. Bean yields were obtained in the descending order: NPK, PK, NK and NP. It also showed that the application of nitrogen and potassium fertilizers to Arabica coffee was more effective and economical than phosphorus in terms of bean yield. However, no significant differences among the applications of two element combinations NP, NK and PK were found. Keywords: Arabica coffee cv. Catimor, NPK fertilizer combinations. 1. §Æt vÊn ®Ò1 Nghiªn cøu n y nh»m môc ®Ých tiÕn tíi C phª l c©y c«ng nghiÖp cã nhu cÇu x¸c ®Þnh c«ng thøc bãn ph©n hîp lý nhÊt cho dinh d−ìng kh¸ cao. ViÖc sö dông ph©n c phª chÌ Catimor t¹i H−íng Ho¸ Qu¶ng TrÞ. kho¸ng, ®Æc biÖt l NPK ®Ó t¨ng n¨ng suÊt c 2. §èi t−îng v ph−¬ng ph¸p phª l mét biÖn ph¸p kü thuËt h ng ®Çu trong nghiªn cøu th©m canh c phª. Mét sè nh khoa häc ® cã ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ trªn v−ên c phª c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ bãn ph©n cho c©y chÌ kinh doanh gièng Catimor t¹i C«ng ty C c phª chÌ t¹i T©y Nguyªn (NguyÔn V¨n Bé phª §−êng 9 -Khe Sanh -Qu¶ng TrÞ. v CS, 2000; §o n TriÖu Nh¹n, 1998; T«n N÷ Bè trÝ thÝ nghiÖm: TuÊn Nam, 1998; NguyÔn Kh¶ Ho , 1994…). ThÝ nghiÖm gåm 5 c«ng thøc ®−îc bè trÝ theo Tuy nhiªn, c¸c nghiªn cøu vÒ ph©n bãn cho c khèi ngÉu nhiªn nh¾c l¹i 3 lÇn víi « c¬ së l phª chÌ t¹i Qu¶ng TrÞ, l vïng trång c phª 40m2: chÌ quan träng hiÖn nay, cßn rÊt Ýt. ViÖc bãn I - Kh«ng bãn ph©n (§èi chøng) ph©n cho c phª chÌ t¹i H−íng Ho¸ Qu¶ng trÞ II - N250K250 l ho n to n tù ph¸t cña chñ v−ên nªn dÉn ®Õn III - N250P100 t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ dinh d−ìng NPK ®èi IV - P100K250 víi c©y c phª. V - N250P100K250 1 Nghiªn cøu sinh Khoa N«ng häc 2 Bé m«n Sinh lý Thùc vËt - Khoa N«ng häc 279
  3. hiÖu qu¶ cña phèi hîp NPK ®Õn sinh tr−ëng n¨ng suÊt... B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn sinh tr−ëng cña c phª Tèc ®é t¨ng tr−ëng c nh Sè ®èt dù tr÷/c nh c¬ b¶n C«ng thøc cm/th¸ng % ®/c Sè ®èt % so ®/c §èi chøng 3,10 100 8,34 100 N250K100 3,96 127,7 10,00 119,9 N250P100 4,14 133,5 10,30 123,5 P100K250 3,68 118,7 9,20 110,3 N250P100K250 4,25 137,1 10,50 125,8 0,45 0,87 LSD0,05 tr−ëng cña c phª chÌ Catimor trªn ®Êt ®á C¸c chØ tiªu theo dâi: tèc ®é t¨ng tr−ëng bazan Qu¶ng TrÞ thÓ hiÖn ë tèc ®é sinh tr−ëng cña c nh (cm/th¸ng) - Sè ®èt dù tr÷ /c nh - Sè v sè ®èt dù tr÷ so víi ®èi chøng. Tuy nhiªn, qu¶/c nh - ThÓ tÝch 100 qu¶(cm3) - Khèi sù sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng thøc phèi hîp kh«ng l−îng 100 qu¶ (g) - Tû lÖ rông (%) - Tû lÖ lÐp râ rÖt l¾m vÒ ph−¬ng diÖn thèng kª. (%) - Tû lÖ t−¬i/nh©n (%) - Tû lÖ nh©n/s ng 18 C«ng thøc thiÕu N biÓu hiÖn sinh tr−ëng (%) - N¨ng suÊt nh©n (tÊn/ha)… kÐm h¬n c¶, chøng tá N cã vai trß rÊt quan 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu v th¶o träng trong sinh tr−ëng cña c phª. C«ng thøc luËn phèi hîp ®Çy ®ñ c¶ 3 nguyªn tè cho hiÖu qu¶ 3.1. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn sinh tr−ëng cao nhÊt. cña c phª Catimor 3.2. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn sù h×nh th nh HiÖu lùc cña c¸c c«ng thøc phèi hîp NPK qu¶ c phª ®Õn sinh tr−ëng cña c phª chÌ Catimor ®−îc Sè liÖu nghiªn cøu c¸c chØ tiªu vÒ qu¶ cña ®¸nh gi¸ b»ng hai chØ tiªu quan träng l tèc ®é c phª chÌ Catimor trong b¶ng 2 cho thÊy: t¨ng tr−ëng cña c nh v sè ®èt dù tr÷ trªn ViÖc phèi hîp NPK cho c phª chÌ ë H−íng c nh. §©y l hai chØ tiªu sinh tr−ëng liªn quan Ho¸ Qu¶ng TrÞ ® cã ¶nh h−ëng rÊt râ rÖt ®Õn trùc tiÕp ®Õn sè l−îng hoa, qu¶ v n¨ng suÊt c sù h×nh th nh qu¶ cña chóng. Cô thÓ l : phª. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc ghi nhËn trong Tû lÖ qu¶ lÐp v tû lÖ rông qu¶ gi¶m râ rÖt. b¶ng 1. B¶ng 1 cho thÊy: ViÖc phèi hîp c¶ 3 yÕu tè dinh d−ìng NPK Bãn NPK ® ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn sinh B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn mét sè chØ tiªu h×nh th nh qu¶ Tû lÖ P100 qu¶ V100 qu¶ Tû lÖ lÐp Tû lÖ rông (cm3) (gam) C«ng thøc t−¬i/nh©n (%) qu¶ (%) §èi chøng 8,37 163,6 127,6 12,6 34,20 N250K250 6,80 179,0 151,6 9,3 20,96 N250P100 7,02 166,3 145,0 10,8 23,33 P100K250 6,96 186,0 146,8 10,2 21,24 N250P100K250 6,50 193,4 160,4 7,0 19,59 LSD0,05 2,14 10,24 8,76 2,68 2,28 280
  4. Bïi V¨n Sü, Hoµng Minh TÊn B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn n¨ng suÊt v phÈm cÊp h¹t c phª. P100 nh©n Tû lÖ nh©n/ N¨ng suÊt nh©n C«ng thøc (gam) s ng 18 (%) TÊn/ha % so ®/c §èi chøng 12,85 27,80 0,98 100 N250K100 15,53 40,12 1,47 150,0 N250P250 15,12 35,37 1,35 137,8 P100K250 16,18 38,93 1,52 155,1 N250P250K100 17,42 44,35 2,38 242,8 LSD0,05 2,02 0,12 l m gi¶m tû lÖ lÐp v t¨ng kh¶ n¨ng ®Ëu qu¶ NPK l m t¨ng n¨ng suÊt nh©n v phÈm cÊp h¹t ®¸ng kÓ. Sù sai kh¸c gi÷a c«ng thøc NPK v gièng c phª chÌ Catimor ë Qu¶ng trÞ l rÊt c¸c c«ng thøc bãn phèi hîp kh¸c l cã ý ®¸ng kÓ. nghÜa. Khèi l−îng 100 nh©n v tû lÖ nh©n trªn Khèi l−îng 100 qu¶ v thÓ tÝch 100 qu¶ s ng 18 ph¶n ¶nh phÈm cÊp cña h¹t liªn quan còng ®−îc t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ gi÷a c¸c ®Õn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña c phª. C¸c chØ c«ng thøc bãn NPK so víi ®èi chøng. C«ng tiªu n y t¨ng mét c¸ch râ rÖt ë tÊt c¶ c¸c c«ng thøc phèi hîp ®Çy ®ñ NPK vÉn cho hiÖu qña thøc cã bãn phèi hîp NPK so víi ®èi chøng. cao nhÊt. §iÒu ®ã chøng tá ph©n bãn ® cung C«ng thøc phèi hîp ®Çy ®ñ 3 yÕu tè dinh cÊp c¸c chÊt dinh d−ìng ®Ó duy tr× v ph¸t d−ìng vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt. triÓn cña qu¶ c phª trªn c©y. VÒ n¨ng suÊt nh©n c¸c c«ng thøc bãn Tû lÖ t−¬i / nh©n cã xu h−íng gi¶m nh−ng NPK ®Òu cao h¬n h¼n so víi ®èi chøng (t¨ng sù sai kh¸c n y ch−a thËt ®¸ng tin cËy. 37,8% - 142,8%). C«ng thøc ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt vÉn l c«ng thøc phèi hîp ®Çy ®ñ 3 3.3. ¶nh h−ëng cña NPK ®Õn n¨ng suÊt v yÕu dinh d−ìng (®¹t 242,8% so víi ®èi phÈm cÊp cña c phª Catimor chøng). HiÖu qu¶ cuèi cïng cña ph©n bãn l n¨ng suÊt v c¸c yÕu tè cÊu th nh n¨ng suÊt cña c ThiÕu yÕu tè dinh d−ìng n o còng ®Òu ¶nh phª chÌ. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®−îc ghi nhËn h−ëng ®Õn n¨ng suÊt v phÈm cÊp cña h¹t c trong b¶ng 3. phª. CÇn l−u ý ®Õn vai trß cña kali v× nã l m Sè liÖu trªn b¶ng 3 cho thÊy, hiÖu qu¶ cña t¨ng kh¶ n¨ng ®Ëu qu¶, t¨ng qu¸ tr×nh vËn B¶ng 4. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n bãn NPK ®èi víi c phª chÌ Catimor C«ng thøc Tæng thu Tæng chi L i (triÖu (triÖu ®ång) ®ång) TÊn qu¶ t−¬i/ha TriÖu ®ång NK 10,06 18,115 6,431 11,684 NP 9,48 17,059 5,935 11,124 PK 9,80 17,647 6,008 11,639 NPK 14,47 20,046 7,973 18,253 Ghi chó: 1kg qu¶ t−¬i gi¸ 1 800 ® - 1kg ure gi¸ 2 400 ® - 1kg l©n V¨n §iÓn gi¸ 1100® 1kg kali gi¸ 2 400 ® - C«ng lao ®éng: 18 000 ®/c«ng. 281
  5. hiÖu qu¶ cña phèi hîp NPK ®Õn sinh tr−ëng n¨ng suÊt... chuyÓn v tÝch luü c¸c chÊt h÷u c¬ vÒ h¹t nªn chÌ Catimor trªn ®Êt ®á bazan cña H−íng Ho¸ l m t¨ng râ rÖt phÈm cÊp v n¨ng suÊt h¹t. - Qu¶ng TrÞ. HiÖu lùc cña c¸c c«ng thøc bãn KÕt qu¶ trªn cho thÊy r»ng viÖc bãn phèi phèi hîp ®−îc s¾p xÕp nh− sau: NPK > PK, hîp ®Çy ®ñ c¶ NPK cho c©y c phª chÌ NK > NP. Catimor l biÖn ph¸p kü thuËt rÊt quan träng ViÖc bãn N v K víi liÒu l−îng cao h¬n P l ®Ó t¨ng n¨ng suÊt v phÈm chÊt c phª chÌ t¹i hîp lý cho c phª chÌ t¹i Qu¶ng TrÞ. Qu¶ng TrÞ. Bãn phèi hîp ®Çy ®ñ NPK theo tû lÖ N250, 3.4. S¬ bé tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ P100, K250 ® l m t¨ng n¨ng suÊt v hiÖu qu¶ §Ó thÊy râ hiÖu qu¶ cña biÖn ph¸p bãn kinh tÕ cao nhÊt. Sù sai kh¸c gi÷a c¸c c«ng NPK cho c phª chÌ trªn ®Êt ®á bazan cña thøc bãn phèi hîp 2 yÕu tè l kh«ng râ rÖt. H−íng Ho¸- Qu¶ng TrÞ, chóng t«i s¬ bé tÝnh T i liÖu tham kh¶o to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña biÖn ph¸p kü thuËt NguyÔn V¨n Bé v CS, 2000. Nghiªn cøu tæ hîp n y (b¶ng 4) NPK cho c phª Catimor kinh doanh n¨m thø ViÖc sö dông ph©n bãn NPK ® mang l¹i nhÊt t¹i S¬n La. B¸o c¸o cña ViÖn Thæ nh−ìng hiÖu qu¶ kinh tÕ ®¸ng kÓ (l i 11 ®Õn 18 triÖu N«ng ho¸. ®ång trªn ha) cho ng−êi s¶n xuÊt c phª chÌ NguyÔn Kh¶ Ho , 1994. L©n ®èi víi c phª chÌ. t¹i Qu¶ng TrÞ. Møc l i suÊt cao nhÊt khi sö NXB N«ng nghiÖp. dông c«ng thøc bãn phèi hîp c¶ 3 yÕu tè T«n N÷ TuÊn Nam v CS, 1998. T¸c dông cña NPK. ChÝnh v× vËy m chñ tr−¬ng ph¸t triÓn ph©n NPK lªn c©y c phª chÌ Catimor trªn ®Êt c©y c phª chÌ t¹i H−íng Ho¸- Qu¶ng TrÞ l bazan T©y Nguyªn. B¸o c¸o khoa häc cña ViÖn mét chñ tr−¬ng ®óng ®¾n c¶ vÒ ph−¬ng diÖn Khoa häc kü thuËt N«ng l©m nghiÖp T©y kinh tÕ v x héi v× ®©y l vïng ®ång b o d©n Nguyªn n¨m 1998. téc Ýt ng−êi. §o n TriÖu Nh¹n, 1998. C©y c phª ViÖt Nam. 4. KÕt luËn NXB N«ng nghiÖp. Ph©n kho¸ng NPK ¶nh h−ëng râ rÖt ®Õn sù sinh tr−ëng, ph¸t triÓn v n¨ng suÊt cña c phª 282
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2