intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA “3 GIẢM 3 TĂNG” Ở VIỆT NAM "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
19
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA “3 GIẢM 3 TĂNG” Ở VIỆT NAM "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình “3 giảm 3 tăng” (3G3T) ra đời dựa trên sự kế thừa chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa (IPM). Giải pháp này được các nhà khoa học Việt Nam đưa ra tại hội nghị quốc tế về Quản lý dinh dưỡng và sâu bệnh cho hệ thống thâm canh lúa được tổ chức tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế từ ngày 20-22 tháng 5 năm 2005.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA “3 GIẢM 3 TĂNG” Ở VIỆT NAM "

  1. 79 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 KHOA HOÏC VAØ ÑÔØI SOÁNG KEÁT QUAÛ THÖÏC HIEÄN MOÂ HÌNH CANH TAÙC LUÙA “3 GIAÛM 3 TAÊNG” ÔÛ VIEÄT NAM Nguyễn Hồ Lam, Nguyễn Hữu Ngữ, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa, Bùi Xuân Tín, Phan Thị Phương Nhi,* Hoàng Thị Nguyên Hải** 1. Ñaët vaán ñeà Moâ hình “3 giaûm 3 taêng” (3G3T) ra ñôøi döïa treân söï keá thöøa chöông trình quaûn lyù dòch haïi toång hôïp treân caây luùa (IPM). Giaûi phaùp naøy ñöôïc caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam ñöa ra taïi hoäi nghò quoác teá veà Quaûn lyù dinh döôõng vaø saâu beänh cho heä thoáng thaâm canh luùa ñöôïc toå chöùc taïi Vieän Nghieân cöùu luùa quoác teá töø ngaøy 20-22 thaùng 5 naêm 2005. Ngay sau khi ñöôïc aùp duïng, Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân (NN-PTNT) ñaõ coâng nhaän ñoù laø bieän phaùp kyõ thuaät môùi nhaèm taêng hieäu quaû troàng luùa. Moâ hình 3G3T (giaûm löôïng gioáng gieo saï, phaân boùn, thuoác tröø saâu; taêng naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû) ñaõ chöùng minh ñöôïc tính öu vieät cuûa noù vaø daàn trôû thaønh phong traøo roäng khaép, ñaëc bieät ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long (Phöông Nguyeân, 2008a). Hieän nay, coù nhieàu tænh thaønh trong caû nöôùc ñaõ aùp duïng raát thaønh coâng moâ hình naøy vaø ñaõ trieån khai nhaân roäng nhö tænh Long An, Baïc Lieâu, Quaûng Bình, An Giang, Haäu Giang, Caàn Thô, Vónh Phuùc, Quaûng Ngaõi, Bình Ñònh, Vónh Long, Ñoàng Thaùp. Do vaäy, dieän tích luùa canh taùc theo moâ hình 3G3T ngaøy caøng ñöôïc môû roäng. Ñôn giaûn laø vì ngöôøi noâng daân nhìn thaáy hieäu quaû roõ reät cuûa noù, nhaát laø trong boái caûnh dòch beänh ñang coù chieàu höôùng dieãn bieán phöùc taïp (Phöông Nguyeân, 2008a). So vôùi moâ hình saûn xuaát luùa truyeàn thoáng, naêng suaát ôû moâ hình 3G3T ñaõ taêng leân ñaùng keå. Theo Traàn Vaên Khaû (2008), naêng suaát ôû Bình Ñònh, Caàn Thô, Quaûng Bình, Tieàn Giang ñaõ taêng laàn löôït töø 6,3 taán leân 6,6 taán/ ha; 0,3 taán ñeán 1,49 taán/ha; 4,7 taán leân 5 taán/ha (Ñaëng Vaên Hueá, 2008), 1 taán leân 1,5 taán/ha (Phöông Nguyeân, 2008a). Lôïi nhuaän cuûa vieäc saûn xuaát luùa aùp duïng moâ hình 3G3T so vôùi moâ hình saûn xuaát truyeàn thoáng treân nhieàu ñòa phöông khaùc nhau trong caû nöôùc, taêng leân bình quaân töø 1-3 trieäu ñoàng/ha (Ñaëng Vaên Hueá, 2008). Theo tính toaùn, neáu aùp duïng chöông trình naøy treân dieän roäng (1,4 trieäu ha) ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long, noâng daân seõ tieát kieäm ñöôïc khoaûng 850 tyû ñoàng/naêm (Phöông Nguyeân, 2008a). Hai vuï saûn xuaát luùa chính (ñoâng-xuaân vaø heø-thu) trong naêm 2008, noâng daân An Giang thöïc hieän quy trình 3G3T keát hôïp vôùi tieát kieäm nöôùc treân 81% dieän tích gieo troàng luùa, vöøa giaûm chi phí, lôïi nhuaän Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng laâm Hueá. * Tröôøng Ñaïi hoïc Okayama, Nhaät Baûn. **
  2. 80 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 taêng theâm cho noâng daân treân 372 tyû 300 trieäu ñoàng (Traàn Vaên Hai, 2005). Coøn theo tính toaùn cuûa Sôû NN-PTNT tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu, moãi naêm toaøn tænh gieo troàng khoaûng 25.000ha luùa. AÙp duïng chöông trình 3G3T, baø con noâng daân tieát kieäm ñöôïc 45.000 taán luùa gioáng. Vôùi giaù luùa gioáng bình quaân khoaûng 10.000 ñoàng/kg thì chæ rieâng vieäc tieát kieäm gioáng cuûa chöông trình 3G3T ñaõ taêng thu nhaäp cho noâng daân cuûa tænh khoaûng 450 tyû ñoàng/naêm (Traø Ngaân, 2009). Vôùi nhöõng thaønh coâng böôùc ñaàu cuûa moâ hình, baøi baùo naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa moâ hình canh taùc luùa 3G3T ôû Vieät Nam. 2. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu - Ñoái töôïng nghieân cöùu: caây luùa Vieät Nam. - Phöông phaùp nghieân cöùu: nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh döïa treân söï thu thaäp caùc thoâng tin thöù caáp ñaõ ñöôïc coâng boá treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, saùch, baùo keát hôïp vôùi döõ lieäu khaûo saùt thöïc teá ôû caùc tænh mieàn Trung. Döõ lieäu sau ñoù ñöôïc toång hôïp, phaân tích vaø xöû lyù. 3. Keát quaû nghieân cöùu vaø thaûo luaän 3.1. Ba giaûm - Giaûm gioáng Theo doõi nhieàu naêm cho thaáy raèng, maät ñoä saï cuûa baø con noâng daân laø quaù daøy, dao ñoäng töø 200-220kg gioáng/ha (10-12kg/saøo) (Phaïm Vaên Döõ, 2008). Khi aùp duïng moâ hình 3G3T, löôïng gioáng ñaõ giaûm ñi raát nhieàu, chæ coøn trung bình khoaûng 80-120kg gioáng/ha, töông ñöông vôùi 5-6kg gioáng/saøo, nhöng naêng suaát, hieäu quaû vaãn ñaït cao, giaûm ñöôïc chi phí saûn xuaát. Cuï theå: huyeän Vò Thuûy, huyeän Chaâu Thaønh A (tænh Haäu Giang) vaø quaän OÂ Moân (thaønh phoá Caàn Thô) ñaõ giaûm löôïng gioáng saï töø 180-200kg/ha xuoáng 100-120kg/ha (Phöông Nguyeân, 2008a); tænh Long An giaûm bình quaân 26,76kg gioáng/ha (Thaùi Vaên Chieäu, 2008); tænh Vónh Phuùc giaûm töø 94,5kg/ha xuoáng coøn 67,5kg/ha, giaûm 28%; tænh Quaûng Bình giaûm bình quaân töø 20 ñeán 80kg gioáng/ha so vôùi taäp quaùn canh taùc cuõ (Ñaëng Vaên Hueá, 2008); xaõ An Nhôn (Bình Ñònh) giaûm töø 150-160kg/ha xuoáng coøn 100-120kg/ha (Traàn Vaên Khaû, 2008). Vieäc giaûm soá löôïng gioáng gieo saï khoâng ñôn thuaàn chæ laø moät con soá maø noù coøn theå hieän moái quan heä bieän chöùng giöõa caùc quaàn theå luùa treân ñoàng ruoäng. Neáu saï thöa, caây luùa seõ haáp thu aùnh saùng toát hôn, haïn cheá dòch beänh phaùt trieån (Phöông Nguyeân, 2008b). - Giaûm phaân ñaïm (N) Theo Phaïm Vaên Döõ (2008), khaûo saùt taïi Vieät Nam cho thaáy raèng haàu heát noâng daân ñeàu boùn thöøa ñaïm. Thöøa ñaïm theo caû hai nghóa, nghóa tính giaù trò tuyeät ñoái cuûa phaân ñaïm vaø nghóa tính giaù trò töông ñoái cuûa phaân ñaïm trong moái töông quan vôùi phaân laân vaø phaân kali. Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy, baø con noâng daân boùn tôùi 130-170kgN/ha (Phaïm Vaên Döõ, 2008). Moâ hình 3G3T ñaõ giaûm khaù lôùn löôïng phaân boùn N/ha. Cuï theå, xaõ An Nhôn (Bình Ñònh) ñaõ giaûm 10-15kgN so vôùi moâ hình canh taùc cuõ (Traàn Vaên Khaû,
  3. 81 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 2008); huyeän Vò Thuûy, huyeän Chaâu Thaønh A (tænh Haäu Giang) vaø quaän OÂ Moân (thaønh phoá Caàn Thô) ñaõ giaûm ñeán 23-46% löôïng N boùn, xuoáng coøn 70- 100kg/ha (Phöông Nguyeân, 2008a); ôû Long An, löôïng N boùn giaûm bình quaân 14,65kg/saøo töông ñöông vôùi 31,85kgN/ha (Thaùi Vaên Chieäu, 2008). - Giaûm thuoác baûo veä thöïc vaät (BVTV) Vieäc laïm duïng vaø söû duïng quaù nhieàu thuoác BVTV cho luùa vaø caùc loaïi caây troàng khaùc khoâng nhöõng gaây nguy haïi tôùi heä sinh thaùi moâi tröôøng ñoàng ruoäng, heä ñoäng thöïc vaät maø coøn aûnh höôûng saâu saéc tôùi söùc khoûe con ngöôøi. Trong saûn xuaát theo höôùng phaùt trieån beàn vöõng, caùn boä khoa hoïc kyõ thuaät ñaõ khuyeán khích noâng daân caàn coù öu tieân trong löïa choïn giaûi phaùp toái öu ñoái vôùi vieäc söû duïng bieän phaùp sinh hoïc, thuoác BVTV sinh hoïc. Khi moâ hình 3G3T ra ñôøi, löôïng thuoác BVTV ñaõ giaûm khoaûng 50%, coù nôi giaûm ñeán 100% löôïng thuoác söû duïng (Phöông Nguyeân, 2008a; Traàn Vaên Khaû, 2008; Mai Linh, 2008; Thaùi Vaên Chieäu, 2008) so vôùi tröôùc ñaây. Vôùi nhöõng hieäu quaû to lôùn maø moâ hình mang laïi, 3G3T ñaõ ñöôïc baø con noâng daân löïa choïn ñeå aùp duïng cho canh taùc thaâm canh theo höôùng saûn xuaát beàn vöõng. 3.2. Cô sôû khoa hoïc cuûa moâ hình 3G3T Ngöôøi noâng daân coù thoùi quen saûn xuaát noâng nghieäp theo kieåu truyeàn thoáng. Do vaäy, khi muoán laøm thay ñoåi taäp quaùn saûn xuaát phaûi chöùng minh caùi môùi baèng lyù thuyeát vaø thöïc tieãn ñeå noâng daân laøm theo. Trong phaïm vi nghieân cöùu naøy, caùc taùc giaû ñaõ toång hôïp vaø ñöa ra caùc cô sôû khoa hoïc cuûa moâ hình. 3.2.1. Cô sôû ñeå giaûm löôïng gioáng gieo treân ñôn vò dieän tích Theo ñieàu tra cuûa caùc taùc giaû, ngöôøi noâng daân hieän nay thöôøng söû duïng 8-10kg gioáng/saøo. Ñeå coù cô sôû giaûm löôïng gioáng, ta thöû tính theo lyù thuyeát döôùi ñaây (Sôû NN-PTNT tænh Quaûng Bình, 2008): Giaû söû chuùng ta gieo löôïng gioáng 6kg/saøo = 6.000g/saøo, ta coù theå tính ñöôïc soá boâng luùa/m2 vaø naêng suaát. Troïng löôïng bình quaân 1.000 haït luùa naëng 23gam, töùc laø 0,023gam/haït. Vaäy, soá haït luùa gieo treân 1m2 laø: 6.000/500/0,023 = 520 haït/m2. Giaû söû khi coù 80% soá haït naûy maàm thì ta seõ coù: 520 haït x 80% = 420 caây/m2. Neáu nhö caây khoâng ñeû nhaùnh, thì ta seõ coù 420 boâng/m2 khi thu hoaïch. Naêng suaát lyù thuyeát/m2 (NSLT/m2) = soá boâng/m2 x soá haït chaéc/boâng x troïng löôïng haït. NSLT/m2 = 420 x 70 x 0,023 = 676,2 gam = 0,68 kg/m2 = 6,8taán/ha Caùc nhaø nghieân cöùu cho bieát ñoái vôùi luùa gieo ñeå coù naêng suaát cao caàn coù soá boâng/m2 töø 380-400 boâng vaø coù soá haït chaéc bình quaân treân moät boâng laø 70-80 haït.
  4. 82 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 NSLT/saøo = 380-400 boâng/m2 x 70 haït chaéc x 0,023 gam/haït x 500 m2 = 3,06-3,2 taï/saøo = 6,12-6,4 taán/ha NSLT/saøo = 380-400 boâng/m2 x 80 haït chaéc x 0,023gam/haït x 500m2 = 3,50-3,68 taï/saøo = 7,0 -7,36 taán/ha Nhö vaäy, chuùng ta raát coù cô sôû ñeå giaûm löôïng gioáng gieo xuoáng 2-4kg/ saøo, nhöng naêng suaát vaãn cao. Ngöôøi noâng daân chæ caàn duøng 5-6kg gioáng/ saøo laø ñuû. Ñeå giaûm löôïng gioáng/ha, baø con noâng daân caàn chuù yù maáy ñieåm sau ñaây: - Söû duïng haït gioáng chaát löôïng cao, ñoä thuaàn cao, saïch saâu beänh, tyû leä naûy maàm toát. - Tröôùc luùc ngaâm uû caàn laøm saïch taïp chaát, phôi laïi naéng nheï ñeå taêng söùc naûy maàm cho haït gioáng. - Ngaâm uû ñuùng kyõ thuaät ñeå laøm taêng tyû leä naûy maàm. - Gieo ñeàu vaø ñuùng kyõ thuaät theo töøng thôøi vu.ï 3.2.2. Cô sôû ñeå giaûm löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät Haäu quaû cuûa vieäc duøng khoâng ñuùng thuoác BVTV khoâng nhöõng gaây thieät haïi veà kinh teá maø coøn gaây nguy haïi ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, taïo söï buøng phaùt dòch haïi naëng hôn. Treân ñoàng ruoäng, thöôøng xuyeân coù caùc loaïi thieân ñòch toàn taïi vaø cuøng phaùt trieån vôùi saâu haïi. Chuùng söû duïng saâu haïi laøm thöùc aên. Do vaäy, chuùng giöõ cho maät ñoä saâu haïi toàn taïi döôùi möùc gaây thieät haïi ñeán naêng suaát caây troàng. Ngoaøi ra, trong töøng giai ñoaïn sinh tröôûng nhaát ñònh cuûa luùa, caây coù khaû naêng ñeàn buø thieät haïi do saâu beänh gaây ra. Do vaäy, baø con noâng daân caàn chuù yù: a) khoâng phun thuoác khi bieát raèng thieân ñòch ñang coù maët treân ñoàng ruoäng vôùi soá löôïng (maät ñoä) ñuû ñeå haïn cheá, tieâu dieät saâu haïi; b) khoâng caàn phun thuoác neáu bieát raèng taïi thôøi kyø sinh tröôûng luùa, caây coù khaû naêng buø ñaép laïi ñöôïc nhöõng phaàn thieät haïi do saâu beänh maø khoâng aûnh höôûng ñeán naêng suaát. Khuyeán caùo ñeå giaûm löôïng thuoác phoøng tröø saâu beänh chuùng ta phaûi aùp duïng kyõ thuaät IPM (Intergrated Pest Management - Quaûn lyù dòch haïi toång hôïp) trong suoát quaù trình sinh tröôûng cuûa caây. Söû duïng caùc gioáng khaùng saâu beänh ñeå giaûm löôïng thuoác. Khoâng neân söû duïng thuoác tröø saâu ñoái vôùi vuï ñoâng- xuaân töø sau gieo ñeán 40-45 ngaøy, ñoái vôùi vuï heø-thu töø sau gieo ñeán 20-25 ngaøy. Chaêm soùc, boùn phaân caân ñoái hôïp lyù giuùp caây troàng sinh tröôûng thuaän lôïi (Sôû NN-PTNT tænh Quaûng Bình, 2008). 3.2.3. Cô sôû ñeå giaûm löôïng ñaïm Ñaàu tö phaân boùn cho luùa laø caàn thieát ñeå taêng hieäu quaû saûn xuaát. Tuy nhieân, trong thöïc teá saûn xuaát khoâng phaûi nôi naøo noâng daân cuõng boùn ñaïm caân ñoái cho caây luùa. Nhieàu nôi noâng daân boùn quaù nhieàu ñaïm, sinh ra thöøa vaø laõng phí, coù nôi laïi boùn thieáu, khoâng ñuû neân khoâng phaùt huy ñöôïc naêng suaát cuûa gioáng. Ñeå troàng luùa coù naêng suaát vaø coù hieäu quaû kinh teá caàn ñaàu tö phaân boùn ñuùng, ñuû vaø aùp duïng boùn ñaïm theo nhu caàu dinh döôõng cuûa caây. Ñeå boùn N ñuùng kyõ thuaät, taêng hieäu quaû söû duïng phaân baø con noâng daân neân tìm hieåu nhu caàu dinh döôõng N cuûa caây luùa. Trong suoát quaù trình
  5. 83 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 sinh tröôûng vaø phaùt trieån, luùa coù 2 thôøi kyø khuûng hoaûng N, ñoù laø thôøi kyø ñeû nhaùnh vaø laøm ñoøng. Tuy nhieân, khi boùn N vaøo ñaát cho luùa, luùa chæ söû duïng ñöôïc khoaûng 40% löôïng N, 20% N do ñaát giöõ chaët vaø 40% N bò röûa troâi vaø boác hôi (Phaïm Vaên Döõ, 2008). - Thôøi kyø ñeû nhaùnh: do löôïng N boùn thuùc khi gieo ñaõ heát, luùc naøy luùa caàn nhieàu naêng löôïng cung caáp cho söï phaùt trieån cuûa laù, thaân, reã vaø ñaëc bieät laø hình thaønh caùc daûnh môùi. Do vaäy, baø con noâng daân phaûi cung caáp ñuû löôïng N vaøo thôøi kyø naøy nhaèm ñaûm baûo cho caây luùa ñeû ñuû nhaùnh höõu hieäu/ ñôn vò dieän tích ñeå coù naêng suaát cao. - Thôøi kyø laøm ñoøng: cuõng do löôïng N boùn tröôùc ñoù ñaõ heát, caàn boå sung dinh döôõng ñeå tieáp tuïc phaùt trieån thaân laù vaø ñaëc bieät laø cung caáp naêng löôïng cho söï hình thaønh cô quan sinh saûn cuûa caây luùa nhö boâng, deù vaø haït. Cung caáp ñaày ñuû dinh döôõng cho thôøi kyø naøy seõ cho boâng luùa to, haït maåy vaø chaéc, ñaûm baûo cho naêng suaát cao. 3.3. Cô sôû khoa hoïc ñeå taêng hieäu quaû saûn xuaát Khi thöïc hieän ñöôïc caùc noäi dung cuûa 3 giaûm, thì baø con noâng daân seõ ñaït ñöôïc keát quaû cuûa 3 taêng: - Taêng naêng suaát: do aùp duïng ñuùng kyõ thuaät gieo troàng, ñaàu tö phaân boùn, chaêm soùc toát ñuùng quy trình kyõ thuaät. - Taêng hieäu quaû kinh teá: do giaûm ñöôïc löôïng gioáng gieo, giaûm söû duïng thuoác BVTV vaø söû duïng phaân boùn hôïp lyù, taêng naêng suaát caây troàng. - Taêng chaát löôïng saûn phaåm: saûn phaåm khoâng coù dö löôïng thuoác BVTV, maãu maõ haøng hoùa saùng, ñeïp. 4. Keát luaän Trong tình hình saâu beänh ngaøy caøng dieãn bieán phöùc taïp, giaù caû caùc vaät tö, phaân boùn khoâng ngöøng taêng cao, moâ hình 3G3T ra ñôøi ñaõ giuùp baø con noâng daân khaéc phuïc moät phaàn lôùn khoù khaên trong saûn xuaát (giuùp giaûm chi phí vaø taêng lôïi nhuaän). Beân caïnh ñoù, moâi tröôøng sinh thaùi ñoàng ruoäng cuõng ñöôïc caûi thieän, heä ñoäng thöïc vaät töøng böôùc ñöôïc baûo veä, söùc khoûe con ngöôøi ngaøy caøng ñöôïc baûo ñaûm. Moâ hình 3G3T laø moät goùi kyõ thuaät môû. Tuøy theo thöïc teá cuûa moãi ñòa phöông vaø ñieàu kieän saûn xuaát cuûa töøng noâng hoä maø aùp duïng sao cho phuø hôïp. NHL-NHN-TTS-NHH-BXT-PTPN-HTNH TAØI LIEÄU THA KHAÛO 1. Ñaëng Vaên Hueá (2008). “Keát quaû thöïc hieän nhaân roäng moâ hình ‘3 giaûm 3 taêng’ vuï heø thu 2008”.http://www.khuyennongvn.gov.vn/c-hdknkn/c-chuyengiaotbkt/quang-binh-ket-qua-thuc- hien-nhan-rong-mo-hinh-3-giam-3-tang-vuï-he-thu-2008. Ngaøy truy caäp: 4/2010. Mai Linh (2008). “Hieäu quaû töø chöông trình ICM”. http://baoquangnam.com.vn/kinh-te/nong- 2. nghiep-nong-thon/14382-hieu-qua-tu-chuong-trinh-icm.html. Ngaøy truy caäp: 4/2010. 3. Minh Trang (2005). “Hieäu quaû töø vieäc öùng duïng 3 Giaûm - 3 Taêng trong saûn xuaát luùa ôû An Giang”.http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/webpage_1/3giam3tang_files/hieuqua3g3t.html. Ngaøy truy caäp: 4/2010.
  6. 84 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (80). 2010 4. Nguyeãn Höõu Huaân (2006). “Moái quan heä giöõa quaûn lyù dinh döôõng vaø dòch haïi trong bieän phaùp toång hôïp “Ba giaûm, Ba taêng” caây luùa”. http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/webpage_1/3giam 3tang_files/moiqh3g3t.htm. Ngaøy truy caäp: 4/2010. 5. Phaïm Vaên Döõ, (2008). “3 giaûm, 3 taêng: Giaûi phaùp khoa hoïc giuùp thaâm canh luùa beàn vöõng”.http://www.trongtrot.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=90:3-giam- 3-tang-giai-phap-khoa-hoc-giup-tham-canh-lua-ben-vung&catid=53:tin-thi-truong-trong- nuoc&Itemid=84. Ngaøy truy caäp: 4/2010. 6. Phöông Nguyeân (2008a). “Chöông trình “3 giaûm, 3 taêng”: Bieän phaùp thay ñoåi thoùi quen cuõ”. http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2008/12/16291.html. Ngaøy truy caäp: 4/2010. 7. Phöông Nguyeân (2008b). “Chöông trình “3 giaûm, 3 taêng”: Dieän maïo môùi treân nhöõng caùnh ñoàng”. http://www2.hcmuaf.edu.vn. Ngaøy truy caäp: 4/2010 Thaùi Vaên Chieäu (2008). “Tieán trình thöïc hieän moâ hình “3 giaûm 3 taêng”. http://www. 8. khuyennongvn.gov.vn/c-hdknkn/c-chuyengiaotbkt/long-an-tien-trinh-thuc-hien-mo-hinh-3- giam-3-tang. Ngaøy truy caäp. 4/2010. Traø Ngaân (2009). “3 giaûm ñeå coù 3 taêng”. http:// www.baobariavungtau.com.vn/vn/haisan/69528/ 9. index.brvt. Ngaøy truy caäp. 4/2010. 10. Traàn Vaên Hai (2005). “Phaùt trieån Chöông trình 3 giaûm 3 taêng trong thaâm canh luùa taïi An Giang”.http://sonongnghiep.angiang.gov.vn/webpage_1/3giam3tang_files/PTCT3g3t.htm. Ngaøy truy caäp: 4/2010. 11. Traàn Vaên Khaû (2008). “3 giaûm 3 taêng khaúng ñònh hieäu quaû treân ñoàng ruoäng An Nhôn”. http://www.khuyennongvn.gov.vn/c-hdknkn/b-tthuanluyen/binh-111inh-3-giam-3-tang-khang- 111inh-hieu-qua-tren-111ong-ruong-an-nhon. Ngaøy truy caäp: 4/2010 12. Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân tænh Quaûng Bình (2008). “Taøi lieäu taäp huaán ICM - “3 giaûm 3 taêng” treân caây luùa”. Döï aùn quaûn lyù beàn vöõng nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân mieàn Trung, tr. 1-29. TOÙM TAÉT Moâ hình canh taùc luùa “3 giaûm 3 taêng” ra ñôøi töø naêm 2005 bôûi caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam. Ngay sau khi ra ñôøi, moâ hình ñaõ ñöôïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân coâng nhaän laø tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong saûn xuaát noâng nghieäp. Muïc tieâu cuûa baøi baùo naøy laø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa moâ hình canh taùc luùa “3 giaûm 3 taêng” ôû Vieät Nam. Baøi baùo ñöôïc tieán haønh döïa treân söï taäp hôïp soá lieäu thöù caáp töø caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, saùch, baùo vaø keát hôïp vôùi khaûo saùt thöïc ñòa treân nhöõng caùnh ñoàng luùa ôû caùc tænh mieàn Trung. Ba giaûm coù nghóa laø giaûm löôïng gioáng gieo, giaûm löôïng phaân boùn, giaûm thuoác tröø saâu. Ba taêng nghóa laø taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng vaø taêng hieäu quaû. Nhôø nhöõng lôïi ích to lôùn mang laïi, maø moâ hình troàng luùa “3 giaûm 3 taêng” ñaõ vaø ñang ñöôïc nhaân roäng trong phaïm vi caû nöôùc. Moâ hình “3 giaûm 3 taêng ” laø moät goùi kyõ thuaät môû, tuøy theo moãi ñòa phöông, tuøy theo ñieàu kieän saûn xuaát cuûa töøng hoä gia ñình ñeå aùp duïng sao cho phuø hôïp ABSTRACT IMPLEMENTATION RERULTS OF THE MODEL OF RICE CULTIVATION “3 DECREASES-3 INCREASES” IN VIETNAM The model of rice cultivation following the method of “3 decreases 3 increases” was created in 2005 by Vietnamese scientists. Soon after being invented, this model has been considered as a new technique and scientific advance in agricultural production by Ministry of Agriculture and Rural Development. The objective of research is to evaluate the effective of the model of cultivation rice following the method of “3 decreases - 3 increases”. The research was carried out by collecting the secondary information from community media; books and magazines which have been published, integrating with field surveys on the paddy field. The data were unified and analyzed. The “3 decreases” means the decrease in the use of seed sowing, fertilizer and pesticide. The “3 increases” refers to increase in productivity, quality and efficiency. Due to its big benefits, the model of “3 decreases 3 increases” rice cultivation has been applied to the whole country. This model is opening engineering block, therefore, depending on the real conditions, we might apply this model in flexible ways.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2