intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học " LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐÃ TUNG BAY Ở THÁI NGUYÊN NĂM 1917 "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo kiến thức hạn hẹp của chúng tôi, quốc kỳ đầu tiên của nước ta được quy định bằng văn bản (Những chỗ gạch dưới trong bài do tác giả nhấn mạnh. TVN) còn lưu lại đến nay là vào năm Nhâm Tý, 1912. Trong cuốn tự truyện nhan đề là Tự phán,(1) viết năm 1929 tại Bến Ngự (Huế), Phan Bội Châu viết: “Xưa nước ta chỉ có hoàng đế mà không có cờ nước cũng là một việc đáng quái gở. Hội Việt Nam Quang Phục mới chế định ra quốc kỳ bằng cờ ngũ tinh, dạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " LÁ QUỐC KỲ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐÃ TUNG BAY Ở THÁI NGUYÊN NĂM 1917 "

  1. 30 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (81). 2010 LAÙ QUOÁC KYØ VIEÄT NAM ÑAÀU TIEÂN ÑAÕ TUNG BAY ÔÛ THAÙI NGUYEÂN NAÊM 1917 Trần Viết Ngạc* Theo kieán thöùc haïn heïp cuûa chuùng toâi, quoác kyø ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ñöôïc quy ñònh baèng vaên baûn (Nhöõng choã gaïch döôùi trong baøi do taùc giaû nhaán maïnh. TVN) coøn löu laïi ñeán nay laø vaøo naêm Nhaâm Tyù, 1912. Trong cuoán töï truyeän nhan ñeà laø Töï phaùn,(1) vieát naêm 1929 taïi Beán Ngöï (Hueá), Phan Boäi Chaâu vieát: “Xöa nöôùc ta chæ coù hoaøng ñeá maø khoâng coù côø nöôùc cuõng laø moät vieäc ñaùng quaùi gôû. Hoäi Vieät Nam Quang Phuïc môùi cheá ñònh ra quoác kyø baèng côø nguõ tinh, daïng huy thöùc duøng baèng caùch nguõ tinh lieân chaâu”.(2) Phan Boäi Chaâu giaûi thích: “Nhaân vì nöôùc ta coù naêm ñaïi boä, sôû dó duøng thöùc naày ñeå toû roõ caùi yù naêm ñaïi boä lieân laïc laøm moät. Saéc côø duøng hoaøng ñòa, hoàng tinh laøm côø nöôùc; hoàng ñòa baïch tinh laøm côø quaân. Hoaøng laø ñeå bieåu thò nhaân chuûng ta. Hoàng laø bieåu thò saéc nöôùc ta: Nam phöông thuoäc hoûa, hoûa saéc hoàng. Quaân kyø sôû dó duøng baïch tinh laø toû roõ muïc ñích quaân, coát ñaùnh ñoå chính phuû ngöôøi (da) traéng”.(3) Trong taùc phaåm Löông Ngoïc Quyeán vaø cuoäc khôûi nghóa Thaùi Nguyeân naêm 1917, Ñaøo Trinh Nhaát cuõng coù nhaéc ñeán côø nguõ tinh: “Côø nguõ tinh coù 5 ngoâi sao… Ñeán naêm 1917, ngoïn côø phaáp phôùi treân tænh thaønh Thaùi Nguyeân baûy ngaøy veà tay caùch maïng töùc laø côø nguõ tinh”.(4) Keû vieát baøi naøy, luùc giaûng daïy, cuõng ñaõ “minh hoïa” ñoaïn moâ taû côø nguõ tinh cuûa Phan Boäi Chaâu trong Töï phaùn noùi treân. Töï nghó ñaõ laø “lieân chaâu” thì döùt khoaùt 5 ngoâi sao 5 caùnh phaûi naèm theo moät voøng troøn. Vaäy neân quoác kyø do Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi cheá ñònh naêm 1912 laø 5 ngoâi sao ñoû xeáp thaønh voøng troøn treân neàn vaøng vaø quaân kyø laø 5 ngoâi sao traéng xeáp thaønh voøng troøn treân neàn ñoû! Thaät ñeïp bieát bao! Ngöôøi ta thöôøng baûo: “Chí lôùn gaëp nhau”. Chuùng toâi nghó “Chí nhoû cuõng gaëp nhau!”. Quaân kyø treân moä Löông Ngoïc Quyeán y heät laù quaân kyø maø * Thaønh phoá Hoà Chí Minh.
  2. 31 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (81). 2010 toâi laøm ñoà duøng daïy hoïc.(5) Cho hay lòch söû khoâng theå vaän duïng logic ñeå taùi hieän. Minh hoïa cuûa toâi trôû thaønh “u hoïa”! Gaàn ñaây, ñöôïc xem moät aûnh ñen traéng cuûa tôø “Quaân duïng ngaân phieáu”, phaùt haønh naêm Nhaâm Tyù (1912) cuûa Vieät Nam Quang Phuïc Quaân,(6) chuùng toâi bieát mình hieåu sai caùch theå hieän ngoâi sao (tinh) cuûa Ñoâng phöông, nhaàm laãn vôùi caùch theå hieän ngoâi sao cuûa vaên hoùa Taây phöông. Ngoâi sao cuûa Taây phöông laø ngoâi sao naêm caùnh, coøn ngoâi sao cuûa Ñoâng phöông laø moät chaám troøn. May thay, gaàn ñaây, Giaùo sö Nasu Izumi (Nasu Tuyeàn) cuûa Ñaïi hoïc Quoác gia Okinawa ñaõ gôûi cho chuùng toâi hai maët cuûa tôø “Quaân duïng ngaân phieáu” do Vieät Nam Quang Phuïc Quaân phaùt haønh naêm 1912. Treân tôø Quaân duïng ngaân phieáu ñoù coù veõ quaân kyø. Ñoù laø boán ngoâi sao traéng (chaám troøn) ôû boán goùc noái keát vôùi moät ngoâi sao traéng ôû trung taâm baèng nhöõng vaïch traéng. Chuùng toâi ñaõ döïa vaøo quaân kyø naøy ñeå phuïc hieän hình aûnh quoác kyø: neàn vaøng, 4 ngoâi sao ñoû ôû boán goùc keát noái vôùi ngoâi sao ñoû ôû trung taâm. Nhö vaäy, caû quoác kyø vaø quaân kyø Vieät Nam ñaàu tieân ñöôïc thieát keá naêm 1912, maø quaân kyø ñöôïc in treân tôø Quaân duïng ngaân phieáu, ñaõ ñöôïc bieát ñeán. Neáu cuoäc khôûi nghóa naêm 1916 do Thaùi Phieân, Traàn Cao Vaân laõnh ñaïo (Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi), ñöôïc söï höôûng öùng cuûa nhaø vua treû tuoåi yeâu nöôùc Duy Taân thaønh coâng thì ngoïn quoác kyø nguõ tinh lieân chaâu ñaõ phaát phôùi treân Kyø ñaøi Kinh thaønh Hueá. Moät naêm sau, 1917, quoác kyø vaø quaân kyø ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ñaõ bay phaàn phaät suoát 7 ngaøy ñeâm treân tænh thaønh Thaùi Nguyeân töø ngaøy 30/8/1917 ñeán ngaøy 5/9/1917. Löông Ngoïc Quyeán vaø Trònh Vaên Caán (Ñoäi Caán) cuøng nghóa quaân ñaõ anh duõng hy sinh döôùi ngoïn côø toå quoác ñaàu tieân aáy. Tôø Quaân duïng ngaân phieáu do Vieät Nam Quang Phuïc Quaân cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Quoác, cho ñeán nay, laø vaät chöùng duy nhaát cho ta bieát veà quoác kyø ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ñöôïc phoå bieán ôû nöôùc ngoaøi vaø ñöôïc keùo leân trong cuoäc khôûi nghóa Thaùi Nguyeân 1917. Ñoù laø lyù do ñeå chuùng ta bieát theâm veà noù. Phan Boäi Chaâu keå laïi trong Töï phaùn: “…OÂng Hoaøng Troïng Maäu ñi vôùi oâng Toâ [Toâ Thieáu Laâu] qua Höông Caûng tìm nhöõng ngöôøi caùch maïng ñaûng ñaõ quen laøm vieäc aáy, bí maät cheá taïo, in thaønh phieáu khoaùn 4 moùn: maët tröôùc khaéc moät haøng chöõ ôû treân: “Vieät Nam Quang Phuïc Quaân Quaân duïng phieáu” chính giöõa loøng chöõ lôùn, in roõ soá baïc 5$, 10$, 20$, 100$ laø boán moùn. Chöõ soá ôû boán goùc cuõng in nhö vaäy. Maët sau khaéc gioøng chöõ, duøng hai thöùc chöõ Haùn vaø Quoác ngöõ. Giaáy baïc naøy laø Vieät Nam Quang Phuïc Quaân laâm thôøi chính phuû thaønh laäp, ñem baïc thaät thu hoài, caáp lôøi moät thaønh hai, caám maïo giaû vaø laïm phaùt, ai
  3. 32 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (81). 2010 phaïm seõ bò phaït naëng. Ngöôøi kyù teân laø Phan Saøo Nam, ngöôøi kieåm phaùt Hoaøng Troïng Maäu. Phieáu baïc naøy in baèng ñieän, tinh xaûo in nhö baïc giaáy Taøu”.(7) Nhaân ñaây, ngöôøi vieát traân troïng caùm ôn Giaùo sö Nasu Tuyeàn, Ñaïi hoïc Quoác gia Okinawa, Nhaät Baûn ñaõ cung caáp cho chuùng toâi moät tö lieäu quyù giaù, qua ñoù bieát ñöôïc quoác kyø ñaàu tieân cuûa nöôùc Vieät Nam ñöôïc cheá ñònh vaøo naêm 1912 vaø ñaõ tung bay ôû Thaùi Nguyeân naêm 1917. TVN CHUÙ THÍCH Nhan ñeà cuoán töï truyeän cuûa Phan Boäi Chaâu vieát ôû Beán Ngöï (Hueá) naêm 1929 coù teân laø Töï (1) phaùn, khoâng heà laø Phan Boäi Chaâu nieân bieåu nhö nhieàu nhaø bieân soaïn nhaàm laãn. (2), (3) Töï phaùn, Nxb Anh Minh, Hueá, 1956, tr 152, 153. (4) Ñaøo Trinh Nhaát. Löông Ngoïc Quyeán vaø cuoäc khôûi nghóa Thaùi Nguyeân naêm 1917, Nxb Taân Vieät, Saøi Goøn, 1957, trang 102, 103. Daãn laïi töø Lyù Tuøng Hieáu, Löông Vaên Can vaø phong traøo Duy Taân Ñoâng Du, Nxb Vaên hoùa Saøi Goøn, 2005, tr 244. (5) Lyù Tuøng Hieáu, sñd, tr 312. (6) Kyû nieäm 100 naêm phong traøo Ñoâng Du, Nxb Taân Vaên, Ñoâng Kinh (Tokyo), 2005, trang 118. (7) Töï phaùn, sñd, tr 134. TOÙM TAÉT Theo cuï Phan Boäi Chaâu thì vaøo naêm 1912, toå chöùc caùch maïng Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi ñaõ cheá ñònh ra quoác kyø vaø quaân kyø ñaàu tieân cuûa Vieät Nam laø hai laù côø nguõ tinh lieân chaâu ñeå chuaån bò cho coâng cuoäc phuïc quoác. Ñeán naêm 1917, hai laù quoác kyø vaø quaân kyø aáy ñaõ tung bay trong cuoäc khôûi nghóa ôû Thaùi Nguyeân do Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi laõnh ñaïo. Löông Ngoïc Quyeán, Trònh Vaên Caán cuøng haøng traêm nghóa quaân ñaõ anh duõng hy sinh döôùi ngoïn côø toå quoác ñaàu tieân aáy. Tuy nhieân, töø tröôùc ñeán nay, do thieáu hình aûnh neân vieäc taùi hieän hai laù côø nguõ tinh lieân chaâu ôû trong nöôùc chöa chính xaùc. Môùi ñaây, Giaùo sö Nasu Izumi ôû Nhaät Baûn ñaõ tìm ñöôïc tôø Quaân duïng ngaân phieáu do Vieät Nam Quang Phuïc Quaân phaùt haønh naêm 1912, treân ñoù coù in hình laù quaân kyø. Döïa vaøo ñoù, chuùng ta coù theå taùi hieän chính xaùc laù quoác kyø ñaàu tieân cuûa Vieät Nam ñaõ ñöôïc cuï Phan Boäi Chaâu moâ taû trong taùc phaåm Töï phaùn. ABSTRACT FIRST NATIONAL FLAG OF VIETNAM WAS FLOWN IN THAÙI NGUYEÂN IN 1917 According to Phan Boäi Chaâu, in 1912, in preparation for the campaign of restoration of national sovereignty, the revolutionary organization Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi determined the first national flag and the national army’s flag of Vietnam to be two flags of “nguõ tinh lieân chaâu” [The five stars representing the five continents]. In 1917, these two flags were flown in the uprising in Thaùi Nguyeân led by Vieät Nam Quang Phuïc Hoäi. Löông Ngoïc Quyeán and Trònh Vaên Caán together with hundreds of partisans heroically met their death under the national flags. However, up to the present, due to lack of pictorial documents, there has not been any exact recreation of the flags yet. Recently, Professor Nasu Izumi in Japan found a military bond certificate issued in 1912 wherein there is the image of the army’s flag. On the basis of this image we can for the first time recreate exactly the first national flag described by Phan Boäi Chaâu in his work “Töï phaùn”.
  4. 33 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (81). 2010
  5. 34 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (81). 2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2