intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
6
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo nghiên cứu khoa học " một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ xix ở thanh hóa "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số căn cứ địa quan trọng trong phong trào chống pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa "

 1.   P§WV¦FwQFµ}DTXDQWU¢QJ WURQJSKRQJWU~RFK¦QJSKS FX¦LWK•N¸[L[©WKDQKKR Y·TXÂWK‡ % WU„Q 7Í 3K‡†QJ WUÓF WL¯S OàQK ˆ“R SKRQJ URQJ SKRQJ WUR \„X Q‡ÇF FKÂQJ WURFEDKX\°Q 3K’S Å 7KDQK +R’ FXÂL WK¯ NÕ ;,; ° QKL¬X F‚Q FÒ FKÂQJ 3K’S ˆà UD ˆÄL 4XD &‚QFÒ Q/ƒP.Ô7K‡ÈQJUDˆÄLWU„Q ˆL¬Q Gà FKÍQJ W…L [LQ JLÇL WKL°X PÃWVÂF‚Q F† VÅ OÇQ P“QK FËD SKRQJ WUR &¡Q Y‡†QJ ° FÒˆ¸DTXDQWU¾QJWURQJVˆ½ 1DP W²QK 7KDQK Q /ƒP .Ô 7K‡ÈQJ ¹ ˆ‡ÈF FK¾Q OP F‚Q FÒ Y± ˆ¸D WK¯ KL­P \¯X &{Q F½ Q /|P .¿ 7K€´QJ 1~QJ &®QJ
 2. FK² F½ FRQ ˆ‡ÄQJ ˆÃF ˆ“R [X\„Q TXD F’F OQJ ƒ\ O QKÑQJ Gà\ ˆ¿L UÏQJ E’Q V†Q 1K•P [ƒ\ GÓQJ PÃW F‚Q FÒ OP WUXQJ ˆ¸D FXÂL KX\°Q 1…QJ &ÂQJ JL’S YÇL 7¶QK WƒP FKR NK’QJ FKL¯Q F Q‡ÇF ˆ¡X Q‚P *LD 1K‡ ;XƒQ QD\ O 1K‡ 7KDQK
 3. F½ 7 TXƒQ … WKÂQJ 7U¡Q ;XƒQ 6R“Q ˆ‡ÄQJ ˆL W˜W TXD SK·D 1DP KX\°Q 4XQJ ˆàˆ‡ÈF7…Q7K¤W7KX\¯WFÐY¬7KDQK+R’ ° ;‡†QJ &“QK Q /ƒP O OQJ .Ô 7K‡ÈQJ WUÓF WL¯S FK² ˆ“R SKRQJ WUR NK’QJ FKL¯Q WKXÃF FKƒX 7K‡ÄQJ ;XƒQ OÍF E¤\ JLÄ KL°Q FËDQKƒQGƒQˆ¸DSK‡†QJ QD\O[à7KDQK.ÔKX\°Q1K‡7KDQK
 4. O /ÍFQ\ÅPL¬Q1DP7KDQK+R’SKRQJ Q†L VLQK VÂQJ FËD Kà GƒQ WÃF 7K’L WKÄL WUR FËD F’F KX\°Q 1…QJ &ÂQJ 7¶QK *LD ˆ½ WURQJ PÃW WKXQJ OÌQJ U¥P U“S G‡ÇL 4XQJ ;‡†QJ ˆà OL„Q K° YÇL QKDX 7U„Q F† FKƒQ QJ¾Q ˆ¿L .Ô 7K‡ÈQJ 'ƒQ WÃF 7K’L VÅ SKRQJ WUR K‡ÅQJ ÒQJ FKL¯X &¡Q Y‡†QJ VÂQJ Å .Ô 7K‡ÈQJ WKXÃF G¹QJ K¾ /DQJ YÂQ ˆDQJ SK’W WUL­Q Å F’F KX\°Q 7U¡Q ;XƒQ Å FKƒX /DQJ &K’QK YR ˆÄL 0LQK 0“QJ 6R“QSKRQJFKÒFFKRÁÒF0¥XOP7’Q NK…QJ FK¸X QÀL ’FK WKÂQJ WU¸ FËD WKÀ W\ G‡†QJ TXƒQ YÎ 4XQJ ;‡†QJ /„ 1J¾F ODQJ ˆ“R Q„Q ˆà [X…L E¦ Y¬ ˆƒ\ VLQK VÂQJ 7RQ OP 7’Q G‡†QJ TXƒQ YÎ 1…QJ &ÂQJ 'RVÂQJÅYÉQJUÏQJQÍLU¥PU“SKRDQJV† F¹Q 1JX\®Q 3K‡†QJ 7Í 3K‡†QJ
 5. OP Q„Q GƒQ .Ô 7K‡ÈQJ WKXÅ ¤\ JL»L V‚Q E˜Q 7KDP EL°Q SKË 7¶QK *LD SKÎ WU’FK KX\°Q 1J¾F 6†Q 7¶QK *LD VDX Q\
 6. 9ÇL F‡†QJ Y¸ FXQJW„QE£\ˆ’QªPODR  7K6“LK¾F+¿QJÒF7KDQK+R’
 7. 0°WV¯F~QF¾„¦DTXDQWU«QJ .KL F½ FKL¯X &¡Q Y‡†QJ 
 8. QKƒQ /ƒP NKX GƒQ F‡
 9. ˆÃ Fƒ\ V Y¬ SK·D 7ƒ\ GƒQ WURQJ YÉQJ ˆà QKDQK FK½QJ ˆRQ N¯W 1DP WÏ ˆƒ\ F½ ˆ‡ÄQJ ˆL YR OQJ .Ô O“L FKÂQJ 3K’S Y FK·QK TX\¬Q SKQ ˆÃQJ 7K‡ÈQJ WÏ SK·D VDX F½ ˆ‡ÄQJ Y‡ÈW YR ˆ¸D FKË SKRQJ NL¯Q WKÀ W\ ODQJ ˆ“R ˆ¸D YÉQJ UÏQJ QÍL 1K‡ ;XƒQ 3K·D QJRL O SK‡†QJ 1JK¶D TXƒQ FËD WKË O¶QK /DQJ NKH 7UH V±QK O¡\ F½ Q†L UÃQJ WÇL P KDL 9‚Q %…Q O ˆ¿QJ ER GƒQWÃF 7K’L0‡ÄQJ E„QEÄNKHOWUHJDLG\ˆ FJLÂQJQK‡KR E˜Q FXQJ Q» O VÅ WU‡ÄQJ FËD K¾ ¸D EQ OXÖWÓQKL„Q KR“W ˆÃQJ FËD QJK¶D TXƒQ UÃQJ OÇQ F½ /ÈL GÎQJ ˆ¸D WK¯ WKL„Q QKL„Q KL­P WUÅ QKÑQJQ†Lˆ½QJTXƒQOX\°QW¥SJ˜QOL¬QYÇL 7Í 3K‡†QJ FKR [ƒ\ GÓQJ PÃW NKX WKQK F’F ˆ¸D GDQK QK‡ %’L ¿Q %’L 7¥S 1†L OXÖ WKHR K‡ÇQJ …QJ %˜F 7ƒ\ 1DP F½ ˆ½QJ TXƒQ FKË \¯X GÓD YR FKƒQ QÍL /ƒP FKL¬X GL K†Q NP FKL¬X UÃQJ F½ Q†L WÇL ÃQJ /ÍF ˆ¡X KR“W ˆÃQJ FËD QJK¶D TXƒQ P7KQKˆ˜SE•QJˆ¤WFDRNKRQJP FK‡D F½ J± QÀL E¥W Q½ FK² G¤\ O„Q NKL 7Í FKƒQ WKQK UÃQJ WÏ  P N¦ E•QJ ˆ’ Y 3K‡†QJ WÏ WÀQJ 9‚Q 7U‡ÄQJ NªR TXƒQ Y¬ F˜P F¾F WUH W‡†L P W WKQK UÃQJ P [XQJ ˆƒ\KÃLWÎ TXDQK WKQK ˆ¤W F½ ˆ W Y¾QJ J’F WU„Q 4XD PÃW WKÄL JLDQ W±P KL­X /DQJ 9‚Q TX ˆ¿L 7U“L %D ¿Q O F‚Q FÒ ˆ½QJ TXƒQ %…Q ˆ¿QJ × KÈS TXƒQ YÇL 1JX\®Q 3K‡†QJ W“L ˆƒ\ QJK¶D TXƒQ WK‡ÄQJ [X\„Q OL„Q O“F ° 7Ï ˆƒ\ F‚Q FÒ Q /ƒP .Ô 7K‡ÈQJ ˆ‡ÈF YÇL QKƒQ GƒQ WURQJ YÉQJ YÏD OX\°Q W¥S [ƒ\GÓQJYSK’WWUL­Q YÏDORVQ[X¤Wˆ­FXQJF¤SO‡†QJWKÓFFKR ° F‚QFÒ 9ÉQJ Q /ƒP .Ô 7K‡ÈQJ QD\ O [à &…QJ %±QK 1…QJ &ÂQJ
 10. WUL GL WKHR YQK .KX K¥X FÒ Q•P Å SK·D 7ƒ\ 1DP WU„Q µ ˆDL …QJ %˜F 7ƒ\ 1DP WÏ 1Jà %D OQJ .Ô 7K‡ÈQJ ˆƒ\ F½ ˆ¿Q .Ô 7K‡ÈQJ ° &KX¿QJˆ¯QW¥QUÏQJQÍLEDRJ¿P Q/ƒP O ˆ“L EQ GRDQK F† TXDQ ˆ¡X QàR QJK¶D .Ô 7K‡ÈQJ ˆ¯Q JL’S [à
 11. GL NP FKL¬X UÃQJ F½ JL’R WU‡ÄQJ ˆ W Å /¦Q %½W 1K‡ ;XƒQ
 12. J¾L Q†LNP O 9¼ ˆL OX\°Q QKÑQJ ˆÃL TXƒQ WLQK ° QKX° &P WÐ TXƒQ 7·QK ˆ¯Q ˆ¡X WK’QJ &‚QFÒ Q/ƒP.Ô7K‡ÈQJFKLDOP ° WÀQJ V QJK¶D TXƒQ FËD F‚Q FÒ Q NKX YÓF FK·QK Y¹QJ QJRL NKX WUXQJ WƒP /ƒP.Ô7K‡ÈQJF½NKRQJQJ‡ÄL Y K¥X FÒ WURQJ ˆ½ F½ QKL¬X ˆ¿Q ELQK FËD ° QJK¶DTXƒQ 1JK¶D TXƒQ Q /ƒP ˆ‡ÈF SKL„Q FK¯ ° WKHR F† ˆÃL FÒ QJ‡ÄL O¥S WKQK ˆÃL GR %DR TXDQK F‚Q FÒ O YÉQJ GƒQ F‡ Q 6X¤WˆÃLFK²KX\FÒˆÃLO¥SWKQKF†ˆÃL /ƒP ƒ\ O F† VÅ K¥X F¡Q F½ WU“L U¦Q YÌ GR +L°S TXQ FK² KX\ WU„Q QÑD O FKÒF YÎ NK·Å[½P6†Q1’FÉQJYÇLNKRO‡†QJWKÓF /àQK ELQK ¬ ˆÂF ˆ W G‡ÇL TX\¬Q WÀQJ FK² ˆ W Å NKX …QJ 1DP Y ˆ¿Q ˆL­P GDQK KX\FËD7KDPEL°Q7Í3K‡†QJ SK·D7ƒ\OQJ ° ­GX\WU±KR“WˆÃQJFËDF‚QFÒ Q/ƒP .KX WUXQJ WƒP O WU“L %D ¿Q WK‡ÄQJ .Ô 7K‡ÈQJ 7Í 3K‡†QJ ˆà FKR [ƒ\ GÓQJ J¾L O “L ˆ¿Q ˆƒ\ O WKXQJ OÌQJ E•QJ PÃW K° WKÂQJ K¥X F¡Q WU„Q ˆ¸D EQ 1…QJ SK–QJ QK‡QJ FKXQJ TXDQK U¥P U“S UÃQJ &ÂQJV—QVQJFXQJF¤SO‡†QJWKÓFYÌNK· NKRQJ KD QK±Q O„Q QJ¾Q FËD Gà\ ° YEÀVXQJTXƒQVÂFKRQJK¶DTXƒQ QÍL 1JKLQK 7L„Q %D ¿Q F’FK OQJ Q
 13.   &‹F F{Q F½ NK‹F WU}Q •W 1~QJ +ÑX ¸QK … ;’ WKDP JLD 1JK¶D TXƒQ &®QJ KX¤QOX\°QW“LWUL¬QQÍL1‡DYˆ½QJTXƒQ ° W“L KDLNKX YÓF %D…QJY6+¦R%ÃFK² 1JRL F‚Q FÒ Q /ƒP .Ô 7K‡ÈQJ UD Å KX\ QJK¶D TXƒQ FÌQJ Å ˆƒ\ QJRL /„ 1J¾F 1…QJ &ÂQJ F¹Q F½ QKL¬X F‚Q FÒ QK» NK’F 7RQF¹QF½/„'X\7’QOP4XQELQK/„ QK‡ F‚Q FÒ ¿QJ 0‡ÄL QD\ WKXÃF KX\°Q ;XƒQ 7U‡ÄQJ OP … ˆÂF Y¥Q TXƒQ O‡†QJ 1K‡ 7KDQK
 14. GR 7…Q 7K¤W +P [ƒ\ GÓQJ +R“W ˆÃQJ FËD QJK¶D TXƒQ FKË \¯X Å YÉQJ Á7X¤Q'\W¥SKÈSTXƒQÅF’FOQJ1J¾F 7ƒ\ %˜F KX\°Q QK¤W O ˆR“Q ˆ‡ÄQJ WÏ &À 7K’S+¿L&É%’LDR
 15. F½ ˆ‡ÄQJ VDQJ QÍL 1‡D QJK¶D TXƒQ FKRYL°FOÉQJVÎFFËDN¨WKÉ FËD …QJ NL­P VR’W ˆR“Q ˆ‡ÄQJ WÏ &¡X 4XDQ ˆL 1‡D ˆ­ FK Q ˆ’QK ˆ¸FK Å ˆ¿Q 1K‡ Y¥\ W“L 1…QJ &ÂQJ NKL F½ FKL¯X 0‡QJYÅKX\°QOØ&¡X4XDQˆLF‡ÇSSK’ &¡Q Y‡†QJ FK‡D ˆ¡\ QÐD Q‚P WÏ FXÂL GƒQ OQJ 7“L …QJ &DR [à 7UXQJ &K·QK Q‚P ˆ¯Q ˆ¡X 
 16. F’F V¶ SKX Y‚Q 1JX\®Q 9‚Q 4XÔ WÒF 7K…QJ 4XÔ
 17. W¥S KÈS WKƒQ ˆàG¤\QJK¶DÅQKL¬X Q†LYE‡ÇFˆ¡X QJ‡ÄL OX\°Q W¥S Å +½Q*DLVDXPÃWWKÄL ˆà [ƒ\ GÓQJ F’F F‚Q FÒ TXDQ WU¾QJ NK·FK JLDQ QJ˜Q ˆÃLQJK¶DTXƒQ Q\ˆàV’SQK¥S O° WLQK WK¡Q \„X Q‡ÇF FËD QKƒQ GƒQ WURQJ ° YÇL QJK¶D TXƒQ FËD /„ 1J¾F 7RQ Å 1…QJ ˆ½ F‚Q FÒ Q /ƒP .Ô 7K‡ÈQJ WUÅ WKQK &ÂQJ WUXQJ WƒP 7Ï EXÀL ˆ¡X WÓ SK’W ˆ¯Q ˆ¡X Q‚PSKRQJWUR\„XQ‡ÇFFKÂQJ3K’S /„ 1J¾F 7RQ QJ‡ÄL [à &À ¸QK QD\ O Å YÉQJ 1DP 7KDQK +R’ ˆà F½ WÀFKÒFFK W [à 7ƒQ 1LQK KX\°Q 7UL°X 6†Q
 18. WKXÃF JLD FK© F½ K° WKÂQJ FK² KX\ WÏ WU„Q [XÂQJ ˆ±QK F½ WK¯ OÓF WURQJ YÉQJ 6DX NKL ˆÁ &Ð G‡ÇL Q•P G‡ÇL VÓ FK² ˆ“R FËD Eà FK² KX\ QKƒQ…QJˆ‡ÈFEÀQKL°POP7ULSKˁRDQ FKXQJ F W²QK ˆÒQJ ˆ¡X O 7 TXƒQ … +ÉQJ 3KÍ 7K¾
 19. +‡ÅQJ ÒQJ FKL¯X &¡Q WKÂQJ 7U¡Q ;XƒQ 6R“Q Y &K’QK VÒ V†Q Y‡†QJ …QJ E» TXDQ Y¬ TX„ G¤\ QJK¶D OÍF SK¹QJ7ÂQJ'X\7ƒQ ˆ¡X [ƒ\ GÓQJ F‚Q FÒW“LOQJ&À¸QK VDX ˆ½FK¾Q1JQ1‡DOPF‚QFÒˆ½QJTXƒQ &{QF½%Dz¡QK 1JD6Q
 20. /ÈL GÎQJ Y¸ WU· WÓ QKL„Q FËD 1JQ 1‡D 7K’QJ QJK¶D TXƒQ %D ±QK GÓD QJK¶D TXƒQ /„ 1J¾F 7RQ ˆà O¥S KDL NKX WKHRˆ¸DK±QKWKL„QQKL„QF½OXÖWUHEDRE¾F YÓFˆ¿QWU“LÅNKH%D…QJY6+¦RF’FK ED OQJ 7K‡ÈQJ 7K¾ 0¥X 7K¸QK Y 0Ö QKDX NP QD\ WKXÃF [à 7ƒQ 1LQK 7UL°X .K„ ˆR PÃW KR VƒX E„Q QJRL O¤\ ˆ¤W 6†Q
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2