intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Một số kết quả điều tra bước đầu hệ thực vật vùng Đông Bắc núi Hồng Lĩnh - huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: " một số kết quả điều tra bước đầu hệ thực vật vùng đông bắc núi hồng lĩnh - huyện nghi xuân - tỉnh hà tĩnh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Một số kết quả điều tra bước đầu hệ thực vật vùng Đông Bắc núi Hồng Lĩnh - huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh"

  1. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 2A-2008 tr−êng §¹i häc Vinh Mét sè kÕt qu¶ ®iÒu tra b−íc ®Çu hÖ thùc vËt vïng ®«ng b¾c nói Hång lÜnh-huyÖn nghi xu©n-tØnh hµ tÜnh NguyÔn V¨n LuyÖn , (a) Mai ThÞ Thanh Ph−¬ng , §ç Ngäc § i (b) (c) Tãm t¾t. HÖ thùc vËt vïng §«ng B¾c nói Hång LÜnh, huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hµ TÜnh ®· ®−îc x¸c ®Þnh víi tæng sè 142 loµi, 121 chi, 54 hä, trong ó: ngµnh Polypodiophyta 6 loµi, 4 chi, 3 hä; ngµnh Pinophyta 2 loµi, 2 chi vµ 2 hä, ngµnh Magnoliophyta 134 loµi, 115 chi, 49 hä. C¸c hä giµu loµi nhÊt (5 loµi trë lªn) lµ: Euphorbiaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Annonaceae, Fabaceae, Lauraceae, Moraceae, Acanthaceae, Asteraceae, Myrsinaceae. HÖ thùc vËt vïng §«ng B¾c nói Hång lÜnh cã nhiÒu loµi cã gi¸ trÞ vµ cho nhiÒu c«ng dông nh−: 76 loµi c©y lµm thuèc, 11 loµi c©y lÊy gç, 14 loµi cho l−¬ng thùc vµ thùc phÈm, 2 loµi lµm c¶nh, 19 loµi cho tinh dÇu, 2 loµi cho chÊt ®éc. I. §Æt vÊn ®Ò Cuéc sèng con ng−êi liªn quan chÆt chÏ ®Õn nguån tµi nguyªn thùc vËt trªn tr¸i ®Êt. Nã cã vai trß quan träng trong viÖc duy tr× sù sèng cßn trªn hµnh tinh chóng ta. Tuy nhiªn, ngµy nay tµi nguyªn thiªn nhiªn ®ang bÞ khai th¸c mét c¸ch qu¸ møc dÉn ®Õn c¸c hÖ sinh th¸i bÞ suy ho¸. V× vËy, viÖc sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Æc biÖt lµ tµi nguyªn thùc vËt ®ang trë nªn cÊp thiÕt. Bµi b¸o nµy, chóng t«i ®−a ra mét sè kÕt qu¶ ®iÒu tra hÖ thùc vËt vïng §«ng B¾c nói Hång LÜnh ®Ó lµm c¬ së cho c«ng t¸c b¶o tån vµ sö dông bÒn v÷ng. II. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Thu mÉu vµ xö lÝ mÉu: TiÕn hµnh thu mÉu theo ph−¬ng ph¸p cña NguyÔn NghÜa Th×n [8]. C«ng viÖc nµy ®−îc tiÕn hµnh tõ th¸ng 9 n¨m 2007 ®Õn th¸ng 12 n¨m 2007. §Þnh lo¹i: Sö dông ph−¬ng ph¸p h×nh th¸i so s¸nh vµ dùa vµo c¸c kho¸ ®Þnh lo¹i, c¸c b¶n m« t¶ trong c¸c tµi liÖu: CÈm nang tra cøu vµ nhËn biÕt c¸c hä thùc vËt h¹t kÝn ë ViÖt Nam cña NguyÔn TiÕn B©n [1], C©y cá ViÖt Nam cña Ph¹m Hoµng Hé [6], CÈm nang nghiªn cøu ®a d¹ng sinh vËt cña NguyÔn NghÜa Th×n [8]. ChØnh lý tªn khoa häc dùa vµo tµi liÖu: Danh lôc c¸c loµi thùc vËt ViÖt Nam [5]. S¾p xÕp c¸c hä, chi, loµi theo Brummitt [2]. III. KÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1. §a d¹ng vÒ c¸c taxon thùc vËt Tõ kÕt qu¶ ®iÒu tra, nghiªn cøu cña ®Ò tµi cho thÊy ë vïng §«ng B¾c Hång lÜnh, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh ®· x¸c ®Þnh ®−îc 142 loµi, 121 chi, 54 hä cña 3 ngµnh thùc vËt bËc cao ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. NhËn bµi ngµy 22/2/2008. Söa ch÷a xong 07/5/2008. 43
  2. Mét sè ... tØnh h tÜnh, Tr. 43-50 N. V. LuyÖn, M. T. T. Ph−¬ng, §. N. § i B¶ng 1. Thèng kª sè l−îng taxon trong c¸c ngµnh thùc vËt bËc cao vïng §«ng B¾c nói Hång LÜnh Hä Chi Loµi Ngµnh Sè hä Tû lÖ % Sè chi Tû lÖ % Sè loµi Tû lÖ % Polypodiophyta 3 5,56 4 3,31 6 4,23 Pinophyta 2 3,70 2 1,65 2 1,41 Magnoliophyta 49 90,74 115 95,04 134 94,36 Tæng 54 100,00 121 100,00 142 100,00 KÕt qu¶ b¶ng 1 cho thÊy, phÇn lín c¸c taxon tËp trung trong ngµnh Magnoliophyta víi 49 hä, chiÕm 90,74%; 115 chi chiÕm 95,04%; 134 loµi chiÕm 94,36% so víi tæng sè hä, chi, loµi cña hÖ thùc vËt, tiÕp ®Õn lµ ngµnh Polypodiophyta 3 hä chiÕm 5,56%; 4 chi chiÕm 3,31% vµ 6 loµi chiÕm 4,23%. Ngµnh Pinophyta cã tû lÖ hä, chi, loµi thÊp nhÊt t−¬ng øng víi 3,70%: 1,75%: 1,41%. B¶ng 2. Danh lôc thùc vËt vïng §«ng B¾c nói Hång LÜnh, Hµ TÜnh TT Tªn khoa häc Tªn ViÖt Nam DT CD Polypodiophyta Fam. 1. Adiantaceae 1. Adiantum capillus-veneris L. Tãc vÖ n÷ L M 2. Adiantum stenochlamys Baker R¸ng ®Ò xØ gi¸c Th 3. Onychium siliculosum (Desv.) C. Chr. §Ò xi gi¸c Th Fam. 2. Pteridaceae 4. Pteris semipinnata L. R¸ng ch©n xØ l−îc Th Fam. 3. Schizeaceae 5. Lygodium flexuosum (L.) Sw. Bong bong dÎo L M 6. Bßng bong L Lygodium sp. Pinophyta Fam. 1. Gnetaceae 7. Gnetum latifolium var. funiculare Blume D©y sãt L F Fam. 2. Pinaceae 8. Pinus merkusii Jungh. & de Vriese Th«ng nhùa G T Magnoliophyta Magnoliopsida Fam. 1. Acanthaceae 9. Acanthus ebracteatus Vahl ¤ r« Bu M 10. Justicia aequalis Benoist Xu©n tiÕt Bu 11. Pseuderanthemum eberhardtii Benoist Xu©n hoa eberhat Bu 12. Thunbergia eberhardtii Benoist C¸t ®»ng vµng L M 13. Thunbergia fragrans Roxb. C¸t ®»ng th¬m L Fam. 2. Annonaceae 14. Desmos chinensis Lour. Hoa giÎ th¬m L M,E 15. Desmos cochinchinensis Lour. GiÐ nam bé L M,E 16. Melodorum indochinensis (Ast) Ban Dñ dÎ d©y L E 17. Melodorum vietnamese Ban Dñ dÎ b¾c L E 18. Uvaria microcarpa Champ. Ex Benth. Bå qu¶ tr¸i nhá L M,E 19. Uvaria rufa Blume Bï dÎ hoa nhá L 44
  3. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 2A-2008 tr−êng §¹i häc Vinh Fam. 3. Apocynaceae 20. Melodinus annamensis Pitard Giom Trung Bé L F 21. Tabernaemontana pauciflora Blume Lµi tr©u Ýt hoa Bu M 22. Wrightia annanmensis Eberh. & Dub. Lßng møc trung bé G M Fam. 4. Araliaceae 23. Schefflera heptaphylla (L.) Frodin Ch©n chim 8 l¸ G M,T Fam. 5. Asclepiadaceae 24. Cryptolepis buchananii Roem. & Schult. D©y cµng cua L M 25. DÞ hïng L Heterostemma sp. 26. Streptocaulon juventas (Lour.) Merr. Hµ thñ « tr¾ng L M 27. Tylophora flexuosa B. Br. §Çu ®µi m¶nh L M Fam. 6. Asteraceae Ainsliaea petelotii Merr. Th 28. ¸nh lÖ petelot 29. Ageratum conyzoides L. Cøt lîn Th M 30. Aritemisia vulgaris L. Ng¶i cøu Th M,F 31. Gaillardia aristata Pursh CÈm ch−íng biÓn Th 32. Gerbera hirsuta (L.) Cass. NhÊt quÕ h−¬ng Th M Fam. 7. Caesalpinidaceae 33. Bauhinia rubro-villosa K. & S. Larsen Mãng bß l«ng ®á L M Fam. 8. Capparaceae Capparis sikkimensis ssp. yunnanensis C¸p v©n nam Bu 34. (Craib & W. W. Smith) Jacobs 35. Stixis scandens Lour. D©y c¸m L M Fam. 9. Combretaceae Combretum griffithii Heurck & Muell .- Chun bÇu griffith L 36. Arg. Fam. 10. Convolvulaceae 37. Pharbitis nil (L.) Choisy B×m lam L M 38. Porana megalantha Merr. R¹ng hoa to L Fam. 11. Dilleniaceae 39. Dillenia heterosepala Fin. et Gagnep. Läng bµng G M,T Fam. 12. Dipterocarpaceae 40. Shorea henryana Pierre SÕn nghÖ G T Fam. 13. Ebenaceae 41. Diospyros apiculata Hiern. ThÞ lä nåi G M,T Fam. 14. Euphorbiaceae 42. Acalypha kerrii Craib Tai t−îng ®¸ v«i Bu 43. Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. Long ®ång G M 44. Antidesma montanum Blume Chßi mßi nói G 45. Aporosa dioica (Roxb.) Muell. Arg. Tai nghÐ biÖt chu G M 46. Aporosa ficifolia Baill. Tai nghÐ G 47. Bridelia ovata Decne. Bi ®iÒn xoan G M,T Claoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Léc m¹i Ên G M,F 48. Endl. ex Hassk. 49. Glochidion eriocarpum Champ. Bßn bät Bu M 50. Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt Sãc l«ng G T Macaranga trichocarpa (Reichb. f. & Zoll.) M· r¹ng tr¸i cã G 51. l«ng Muell. Arg. 52. Mallotus barbatus Muell. Arg. Bïng bôc Bu M,E 45
  4. Mét sè ... tØnh h tÜnh, Tr. 43-50 N. V. LuyÖn, M. T. T. Ph−¬ng, §. N. § i 53. Sapium sebiferum (L.) Roxb. Sßi tr¾ng G M,E 54. Sauropus androgynus (L.) Merr. Bå ngãt Bu M,F Fam. 15. Fabaceae 55. Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill D©y cãc L Mp 56. Crotalaria pallida Ait. Muång l¸ trßn Th M 57. Dalbergia pinnata (Lour.) Prain Tr¾c l¸ me L M 58. Tr¾c hoa nhá G Dalbergia sp. 59. Cãc kÌn L Derris sp. 60. Phyllodium elegans (Lour.) Desv. V¶y tª tª Bu M Fam. 16. Fagaceae 61. Castanopsis ceratacantha Rehd. & Wils. Kha thô sõng nai G Fam. 17. Flacourtiaceae 62. Flacourtica jangomas (Lour.) Raeusch. Mïng qu©n tr¾ng G M,F 63. Scolopia chinensis (Lour.) Clos Bãm tµu Bu M Fam. 18. Clusiaceae 64. Garcinia fusca Pierre Bøa löa G F Fam. 19. Lauraceae 65. Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr. Bép l«ng G M,E 66. Cassytha filiformis L. T¬ xanh L M Cinnamomum burmannii (C. Nees & T. QuÕ rµnh G M,T,E 67. Nees) Blume 68. Machilus odoratissima Ness Bêi lêi ®Ñc G T 69. Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Robins. Bêi lêi nhít G M,E 70. Litsea mollifolia Chun Bêi lêi l¸ mÒm G E Fam. 20. Loranthaceae 71. Dendrophthoe bicolor (Roxb.) Mart. Méc ký hai mµu L Fam. 21. Melastomataceae Osbeckia cupularis D. Don ex Wghit & An bÝch ®Êu Th 72. Arn. Fam. 22. Menispermaceae 73. Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. Vµng ®¾ng L M 74. Pericampylus glaucus (Lamk.) Merr. Ch©u ®¶o L M 75. Stephania longa Lour. Lâi tiÒn L M Fam. 23. Mimosaceae 76. Acacia vietnamensis I. Nielsen Keo viÖt nam L 77. Acacia catechu (L. f.) Willd. Keo cao G M 78. Hîp hoan G Albizia sp. Fam. 24. Moraceae 79. Ficus binnendykii Miq. var. coriacea Corn. §a d¹i G 80. Ficus hirta var. roxburghii (Miq.) King Ng¸i l«ng dµy Bu M 81. Bu Ficus sp. 82. Maclura cochinchinensis (Lour.) Corn. Vµng l« Bu M,F 83. Streblus asper Lour. Duèi nh¸m G M,F,Or 84. Streblus ilicifolius (Vidal) Corn. ¤ r« nói Bu M,F Fam. 25. Myrsinaceae 85. Ardisia colorata Roxb. C¬m nguéi mÇu Bu M 86. Ardisia crenata Sims. C¬m nguéi r¨ng Bu M 87. Ardisia maxima Pitard C¬m nguéi to G 88. Maesa indica (Roxb.) A. DC. §¬n Ên ®é Bu M,F 46
  5. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 2A-2008 tr−êng §¹i häc Vinh 89. Mysina linearis (Lour.) Moore XËy hÑp Bu Fam. 26. Myrtaceae Decaspermum parviflorum (Lamk.) J. ThËp tö hoa nhá Bu 90. Scott. 91. Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. Sim Bu M,F Syzygium boisianum (Gagnep.) Merr. & Tr©m bon G T 92. Perry 93. Syzygium cinereum Wall. Tr©m G T Fam. 27. Oleaceae 94. Jasminum pedunculatum Gagnep. Lµi cäng L 95. Jasminum pentaneurum Hand.-Marr. Nhµi n¨m g©n L 96. Olea dentata Wall. ¤ liu r¨ng c−a Bu Fam. 28. Pittosporaceae 97. Pittosporum glabratum Lindl. H¾c ch©u Ýt hoa Bu M Fam. 29. Polygonaceae 98. Polygonum chinense L. Thåm låm L M Fam. 30. Ranunculaceae 99. Clematis loureiriana DC. Hoa «ng l·o L Fam. 31. Rhamnaceae 100. Berchemia loureiriana DC. Rót rÕ L M 101. Ziziphus oenophia (L.) Mill. T¸o d¹i G M Fam. 32. Rhizophoraceae 102. Carallia lancaefolia Roxb. X¨ng m· thon G M Fam. 33. Rosaceae 103. Rubus alcaefolius Poir. M©m x«i L M,F 104. Rubus pentagonus Wall. ex Fock Dum ngò gi¸c Bu Fam. 34. Rubiacea 105. Canthium horridum Blume C¨ng vµng gai Bu M,F 106. Coptosapelta laotica Valet. ex Pitard D©y vµng hoan lµo L 107. Borreria alata (Aubl.) DC. Ruét gµ c¸nh Th 108. Ixora laotica Pitard §¬n lµo Bu M 109. Hedyotis hirsula (L. f.) Spreng. An ®iÒn l«ng Th 110. Hydyotis tonkinensis (Pitard) Phamh. An ®iÒn b¾c bé Th 111. Morinda parvifolia Bartl. ex DC. Nhµu l¸ nhá L M Mussaenda pilosissima Valet. B−ím b¹c nhiÒu L 112. l«ng 113. LÊu hoa cong Bu Psychotria sp. 114. Randia turgida (Roxb.) Tirveng. G¨ng tr−¬ng G M Fam. 35. Rutaceae 115. Atalantia citroides Pierre ex Guillaum. Chanh rõng G M,E 116. Clausena indica (Dalz.) Oliv. Cñ khØ G M,F,E 117. Euodia crassifolia Merr. DÇu dÇu l¸ mËp G E 118. Micromelum hirsutum Oliv. M¾t tr©u G M,E 119. Severinia monophylla (L.) Tanaka Gai xanh Bu M,E 120. Zanthoxylum avicennae (Lamk.) DC. Muång truæng G M,E 121. Zanthoxylum scandens Blume Hoµng méc leo L M,E Fam. 36. Sapindaceae 122. Litchi chinensis Sonn. V¶i G F,M 47
  6. Mét sè ... tØnh h tÜnh, Tr. 43-50 N. V. LuyÖn, M. T. T. Ph−¬ng, §. N. § i Fam. 37. Sterculiaceae 123. Pterospermum truncatolobatum Gagnep. Mµng kiªng G T 124. Sterculia henryi Hemsl. Tr«m herry Bu Fam. 38. Solanaceae 125. Solanum cyanocarphium Blume Cµ tr¸i lam L M Fam. 39. Symplocaceae 126. Symplocos annamensis Noot. Dung trung bé Bu Fam. 40. Simaroubaceae 127. Brucea javanica (L.) Merr. SÇu ®©u cøt chuét Bu M Fam. 41. Theaceae Adinandra millettii (Hook. & Arn.) Benth. D−¬ng ®ång millett G 128. & Hook. f. ex Hance Fam. 42. Verbenaceae 129. Callicarpa simondii Dop Tñ ch©u simond Bu 130. Clerodendrum canescens Wall. ex Schauer Ngäc n÷ hoa r¨m Bu M 131. Tsoongia axillariflora Merr. Thä Bu M Fam. 43. Vitaceae 132. Tetrastigma petelotii Gagnep. Tø th− petetot L 133. Vitis balansaeana Planch Nho ®Êt L M,F Liliopsida Fam. 1. Araceae 134. Pothos repens (Lour.) Druce R¸y leo L M Fam 2: Asparagaceae 135. Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. Thiªn m«n ®«ng L M,Or Fam. 3. Dioscoreaceae 136. Dioscorea poilanei Prain & Burk. Tõ poilane L Mp Fam. 4. Poaceae 137. Cymbopogon citratus (DC. ex Ness) Stapf S¶ chanh Th M,E 138. Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. Cá tranh Th M 139. Thysanolaena maxima (Roxb.) Kuntze §ãt Th Fam. 5. Smilaceae Smilax cambodiana Gagnep. Kim cang L M 140. campuchia 141. Smilax perfoliata Lour. Ch«ng chßng L Fam. 6. Zingiberaceae 142. Alpinia oxymitra K. Schum RiÒng nói Th Ghi chó: G: Th©n gç; Bu: Th©n bôi; L: Th©n leo; Th: Th©n Th¶o; M: C©y lµm thuèc; T: C©y lÊy gç; E: C©y cho tinh dÇu; F: C©y lµm thøc ¨n; Or: C©y lµm c¶nh; Mp C©y cho ®éc * C¸c hä cã sè loµi vµ chi nhiÒu nhÊt lµ: Chóng t«i thèng kª 10 hä cã sè loµi nhiÒu nhÊt (tõ 5 loµi trë lªn) cña khu vùc nghiªn cøu lµ: Hä Euphorbiaceae 13 loµi chiÕm 9,15% vµ 11 chi chiÕm 9,09%; hä Rubiaceae 10 loµi chiÕm 7,04% vµ 9 chi chiÕm 7,44%; hä Rutaceae 7 loµi chiÕm 4,93% vµ 6 chi chiÕm 4,96%; hä Moraceae 6 loµi chiÕm 4,23% vµ 3 chi chiÕm 2,48%; hä Fabaceae 6 loµi chiÕm 4,23% vµ 5 chi chiÕm 4,13%; hä Annonaceae 6 loµi chiÕm 4,23% vµ 3 chi chiÕm 2,11%; hä Lauraceae 6 loµi chiÕm 4,23% vµ 5 chi chiÕm 4,13%; hä Acanthaceae 5 loµi chiÕm 3,52% vµ 4 chi chiÕm 3,31%; hä Myrsinaceae 5 loµi 48
  7. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 2A-2008 tr−êng §¹i häc Vinh chiÕm 3,52% vµ 3 chi chiÕm 2,48%; hä Asteraceae 5 loµi chiÕm 3,52% vµ 5 chi chiÕm 4,13%. Tæng 10 hä giµu loµi nhÊt cña vïng lµ 69 loµi chiÕm 39,76%. 3.2. §¸nh gi¸ vÒ tµi nguyªn thùc vËt Dùa vµo gi¸ trÞ sö dông theo c¸c tµi liÖu: Tõ ®iÓn c©y thuèc cña Vâ V¨n Chi [3], 1900 loµi c©y cã Ých cña TrÇn §×nh Lý[7], Danh lôc thùc vËt ViÖt Nam cña tËp thÓ c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam [5], C©y cá cã Ých ë ViÖt Nam cña Ph¹m Hoµng Hé [4], Chóng t«i ph©n c¸c loµi ®iÒu tra ®−îc thµnh c¸c nhãm thÓ hiÖn b¶ng 3. B¶ng 3. C«ng dông mét sè loµi thùc vËt vïng §«ng B¾c Hång LÜnh TT C«ng dông Loµi TØ lÖ % 1 C©y lµm thuèc (M) 76 53,52 2 C©y cho gç (T) 11 7,75 3 C©y lµm c¶nh (Or) 2 1,41 4 C©y lµm l−¬ng thùc, thùc phÈm (F) 14 9,86 6 C©y lÊy tinh dÇu (E) 19 13,38 7 C©y cho ®éc (Mp) 2 1,41 Qua b¶ng 3 cho thÊy cã 94 loµi c©y cã Ých chiÕm 66,20%; trong ®ã c©y lµm thuèc chiÕm tû lÖ lín nhÊt 76 loµi, chiÕm 53,52% so víi tæng sè loµi nghiªn cøu. TiÕp ®Õn lµ nhãm c©y cho tinh dÇu cã 19 loµi, chiÕm 13,38%; c©y lÊy gç cã 11 loµi, chiÕm 7,75%; sau ®ã ®Õn c©y ¨n ®−îc víi 14 loµi, chiÕm 9,86%. ChiÕm tû lÖ thÊp nhÊt lµ c©y lµm c¶nh vµ c©y cho chÊt ®éc víi 4 loµi vµ chiÕm 2,82%. 3.3. §¸nh gi¸ ®a d¹ng vÒ d¹ng th©n Qua ®iÒu tra chóng t«i ph©n lµm bèn d¹ng th©n chÝnh ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 4. B¶ng 4. D¹ng th©n cña c¸c loµi thùc vËt ë Hång LÜnh STT D¹ng th©n Sè loµi Tû lÖ (%) 1 G 42 29,58 2 Bu 35 24,65 3 Th 17 11,97 4 L 48 33,80 Tæng 142 100,00 B¶ng 4 cho thÊy d¹ng th©n cña hÖ thùc vËt vïng §«ng b¾c nói Hång LÜnh rÊt ®a d¹ng tuy nhiªn c©y th©n leo vµ th©n gç chiÕm −u thÕ. Trong ®ã, c©y th©n leo 48 loµi chiÕm 33,80%; c©y th©n gç cã 42 loµi chiÕm 29,58%; c©y th©n bôi cã 35 loµi chiÕm 24,65%; c©y th©n th¶o cã 17 loµi chiÕm 11,97%. Nh− vËy, ta thÊy c©y th©n leo cã sè loµi nhiÒu nhÊt, tiÕp ®Õn lµ c©y th©n gç (chñ yÕu lµ gç nhá) sau ®ã lµ th©n bôi ®iÒu nµy còng hoµn toµn hîp lý, v× hÖ thùc vËt ë ®©y bÞ khai th¸c qu¸ møc vµ ®ang tõng b−íc phôc håi. IV. KÕt luËn 1. HÖ thùc vËt vïng §«ng B¾c nói Hång LÜnh, huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hµ TÜnh b−íc ®Çu ®· ®iÒu tra ®−îc 142 loµi, 121 chi, 54 hä. Trong ®ã ngµnh 49
  8. Mét sè ... tØnh h tÜnh, Tr. 43-50 N. V. LuyÖn, M. T. T. Ph−¬ng, §. N. § i Polypodiophyta 6 loµi, 4 chi, 3 hä; ngµnh Pinophyta 2 loµi, 2 chi vµ 2 hä; ngµnh Magnoliophyta 134 loµi, 115 chi, 49 hä. 2. C¸c hä cã sè loµi nhiÒu nhÊt lµ: Euphorbiaceae 13 loµi, Rubiaceae 10 loµi, Rutaceae-7 loµi, Annonaceae, Fabaceae, Lauraceae, Moraceae mçi hä cã 6 loµi, Acanthaceae, Asteraceae, Myrsinaceae mçi hä cã 5 loµi. 3. HÖ thùc vËt §«ng B¾c nói Hång LÜnh, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh cã 4 d¹ng th©n chÝnh, c©y th©n leo 48 loµi, c©y th©n gç cã 42 loµi, c©y th©n bôi cã 35 loµi, c©y th©n th¶o cã 17 loµi. 4. HÖ thùc vËt §«ng B¾c nói Hång LÜnh, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh cã 76 loµi c©y lµm thuèc, 11 loµi c©y lÊy gç, 14 loµi cho l−¬ng thùc vµ thùc phÈm, 2 loµi lµm c¶nh, 19 loµi cho tinh dÇu, 2 loµi cho chÊt ®éc. T i liÖu kham th¶o [1] NguyÔn TiÕn B©n, CÈm nang tra cøu vµ nhËn biÕt c¸c hä thùc vËt h¹t kÝn ë ViÖt Nam, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi, 1997. [2] Brummitt R. K. , Vascular Plant families and genera, Royal Botanic Gardens, Kew, 1992. [3] Vâ V¨n Chi, Tõ ®iÓn c©y thuèc ViÖt Nam, NXB Y häc, Hµ Néi, 1997. [4] Vâ V¨n Chi, TrÇn Hîp, C©y cá cã Ých ë ViÖt Nam, TËp I-II, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi, 1999-2003. [5] Danh lôc c¸c loµi thùc vËt ViÖt Nam, TËp I-III, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 2001-2005. [6] Ph¹m Hoµng Hé, C©y cá ViÖt Nam, QuyÓn 1-3, NXB TrÎ, TP HCM, 2000. [7] TrÇn §×nh Lý vµ céng sù, 1900 loµi c©y cã Ých ë ViÖt Nam, NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, Hµ Néi, 1993. [8] NguyÔn NghÜa Th×n, CÈm nang nghiªn cøu ®a d¹ng sinh vËt, NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi, 1997. Summary Results of surveying the flora in North-east honglinh mountain, nghixuan district, hatinh province The flora system on Hong Linh mountain, Nghi Xuan district, Ha Tinh province has been identified with 142 species, 121 genera and 54 families in which the Polypodiophyta has 6 species, 4 genera, 3 families, the Pinophyta has 2 species, 2 genera, 2 families, the Magnoliophyta has 134 species, 115 genera, 49 families. The most diverse families (which has more than 5 species) are: Euphorbiaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Annonaceae, Fabaceae, Lauraceae, Moraceae, Acanthaceae, Asteraceae Myrsinaceae. The number of useful plant species of the flora on Hong Linh mountain can be listed as 76 species for medicinal plants, 11 species for timber plants, 14 species for food and food stuffs, 2 species for ornamented plants, 19 species for essential oil and 2 species of poinsonous plants. (a) Khoa Sinh, tr−êng §¹i häc Vinh (b) Líp 44E, Khoa Sinh, tr−êng §¹i häc Vinh (c) Cao häc 13 - Thùc vËt, Khoa Sau ®¹i häc, tr−êng §¹i häc Vinh. 50
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2