intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những dẫn liệu về đặc điểm hình thái và sinh sản của Nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii (Gray,1831)."

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
12
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những dẫn liệu về đặc điểm hình thái và sinh sản của Nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii (Gray,1831)."

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "những dẫn liệu về đặc điểm hình thái và sinh sản của nhông cát rivơ - leiolepis reevesii (gray,1831)."', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những dẫn liệu về đặc điểm hình thái và sinh sản của Nhông cát Rivơ - Leiolepis reevesii (Gray,1831)."

  1. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 Nh÷ng dÉn liÖu vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh s¶n cña Nh«ng c¸t Riv¬ - Leiolepis reevesii (Gray,1831) (a ) (b ) TrÇn ThÞ Kim Ng©n , Ho ng Xu©n Quang Tãm t¾t. Nghiªn cøu sinh s¶n Nh«ng c¸t ®−îc tiÕn hµnh tõ th¸ng IV - X n¨m 2005, t¹i x· Xu©n Thµnh, huyÖn Nghi Xu©n, tØnh Hµ TÜnh; gåm 199 mÉu (90 c¸ thÓ ®ùc, 109 c¸ thÓ c¸i). Cã 4 ®Æc ®iÓm sai kh¸c dÔ nhËn biÕt gi÷a ®ùc vµ c¸i lµ: mµu s¾c, dµi th©n, réng gèc ®u«i, träng l−îng. Thêi gian sinh s¶n cña Nh«ng c¸t tõ th¸ng IV ®Õn th¸ng VII, Nh«ng c¸t ®Î 4 - 7 trøng/1 løa, vµ cã thÓ chØ ®Î 1 løa trong mïa sinh s¶n. Sau thêi kú sinh s¶n, tõ th¸ng VIII, träng l−îng c¬ thÓ Nh«ng c¸t t¨ng ®Ó chuÈn bÞ cho tró ®«ng. Nh«ng c¸t ®ùc cã träng l−îng t¨ng nhanh h¬n Nh«ng c¸t c¸i. Më ®Çu Nh«ng c¸t – Leiolepis revesii (Gray, 1831) ph©n bè ë ®ång b»ng vµ vïng c¸t ven biÓn, tõ Thanh Ho¸ vµo ®Õn Thõa Thiªn HuÕ [8]. C¸c nghiªn cøu vÒ loµi ®éng vËt nµy tõ tr−íc tíi nay chñ yÕu vÒ h×nh th¸i, ph©n lo¹i [1, 5, 8] vµ ®Æc ®iÓm sinh häc sinh th¸i [1, 2, 6, 7]. Tuy nhiªn, nh÷ng nghiªn cøu vÒ sinh s¶n Nh«ng c¸t ch−a nhiÒu [5], ®Æc biÖt ë khu vùc NghÖ An, Hµ TÜnh. Nh«ng c¸t ®−îc sö dông lµm thùc phÈm vµ lµm thuèc. Sù h×nh thµnh c¸c khu du lÞch, më réng khu d©n c− vµ sù khai th¸c qóa møc lµm cho sè l−îng Nh«ng c¸t ngµy cµng suy gi¶m. Bµi viÕt nµy giíi thiÖu c¸c nghiªn cøu vÒ sinh s¶n Nh«ng c¸t ®−îc tiÕn hµnh t¹i x· Xu©n Thµnh, Nghi Xu©n, Hµ TÜnh gãp phÇn vµo c¬ së g©y nu«i, phôc håi sè l−îng quÇn thÓ Nh«ng c¸t, khai th¸c vµ sö dông hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nµy. I. T− liÖu v ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 1.1. §Þa ®iÓm vµ thêi gian nghiªn cøu §Ò tµi thùc hiÖn tõ th¸ng IV - X/ 2005, t¹i x· Xu©n Thµnh, huyÖn Nghi Xu©n, TØnh Hµ TÜnh. 1.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu - Thu mÉu ®Þnh kú 3 lÇn /th¸ng (IV – VII), vµ 1 lÇn/th¸ng (VIII – X). - Tæng sè mÉu thu gåm 199 mÉu, trong ®ã 90 c¸ thÓ ®ùc, 109 c¸ thÓ c¸i. - Ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh s¶n theo Hoµng Xu©n Quang, 1993 [5]. - Nu«i thö nghiÖm quan s¸t thêi gian ®Î, n¬i ®Î cña Nh«ng c¸t, bè trÝ chuång nu«i nh− sau: DiÖn tÝch chuång nu«i: 120 x 80 x 80 (cm) ®−îc chia thµnh 3 ng¨n (40 x 80 x 80/1 ng¨n), mçi ng¨n th¶ 2 con (1 ®ùc, 1 c¸i), ®æ c¸t dµy 20 cm. NhËn bµi ngµy 15/11/2005. Söa ch÷a xong 21/6/2006. 94
  2. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 - Sè liÖu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc [4] trªn phÇn mÒm Excel. II. KÕt qu¶ v th¶o luËn 2.1. §Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh häc theo løa tuæi cña Nh«ng c¸t Dùa vµo ®Æc ®iÓm mµu s¾c, h×nh th¸i, sinh s¶n ph©n chia løa tuæi cña Nh«ng c¸t thµnh 3 giai ®o¹n: Con non, con hËu bÞ, con tr−ëng thµnh. + Con non: §−îc tÝnh tõ lóc míi në ®Õn khi cã thÓ ph©n biÖt ®ùc c¸i. + Con hËu bÞ: §· b¾t ®Çu ph©n biÖt ®ùc c¸i nh−ng ch−a tham gia vµo qu¸ tr×nh sinh s¶n. + Con tr−ëng thµnh: Cã thÓ giao phèi vµ sinh s¶n. §Æc ®iÓm sai kh¸c gi÷a c¸c løa tuæi ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. B¶ng 1. Sai kh¸c gi÷a c¸c løa tuæi cña Nh«ng c¸t Con non Con hËu bÞ Con tr−ëng thµnh §Æc ®iÓm §ùc C¸i §ùc C¸i §ùc C¸i 2 d¶i trªn l−ng ¤val trªn Bªn th©n cã mµu tr¾ng ®ôc, ¤val trªn X¸m s¸ng, trªn l−ng mµu d¶i h×nh tø ®Ëm, däc sèng l−ng mµu da l−ng cã d¶i tr¾ng Mµu s¾c da cam gi¸c, mµu l−ng c¸c «val cam hay ®ôc nh¹t hay g¹ch ®á xÕp ch−a liªn g¹ch ®á tr¾ng ®ôc tôc MÇm KÝch th−íc MÇm Trøng t¸ch buång tinh hoµn: KÝch th−íc tinh Buång trøng ®−îc riªng trøng Tr¸i: 1,9 x tinh hoµn: hoµn nhá, ch−a t¸ch rÏ vµ cã Sinh s¶n 2,56 x 4,31 – mµu 2,4 ®−îc c¸c trøng mµu mµu tr¾ng tr¾ng Ph¶i: 0,9 x 6,08 x 9,84 ®en ®ôc ®ôc 3,1 46,6 – 54,7 – L. 68,6 66,8 – 70,2 95,3 – 127,9 90,2 – 116,2 67,8 66,8 94,4 – 115,6 – 169,9 – L.cd 145,2 131,6 – 146,2 172,1 – 269,2 145,2 146,2 244,4 H×nh th¸i L./L.cd. 0,46 0,49 0,47 0,49 0,49 0,48 L./L.ag. 2,05 2,15 2,24 2,19 2,19 2,04 L./L.Ta. 9,12 10,19 9.94 10.9 7,56 8,52 2.2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i quÇn thÓ Nh«ng c¸t Xu©n Th nh KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña quÇn thÓ Nh«ng c¸t ë Xu©n Thµnh ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 2. 95
  3. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 B¶ng 2. §Æc ®iÓm h×nh th¸i Nh«ng c¸t ®ùc vµ Nh«ng c¸i tr−ëng thµnh TÝnh tr¹ng C¸ thÓ ®ùc C¸ thÓ c¸i TT t P (mm) (n = 34) (n = 35) 1 L. 2,94 p < 0,01 * 112,6 ± 1,61 105,40 ± 1,59 2 L.cd. 3,99 p < 0,001 * 230,39 ± 4,59 210,62 ± 1,85 3 D.o. 0 p > 0,1 5,67 ± 0,06 5,67 ± 0,04 4 L.st. 5,81 p < 0,001 * 25,69 ± 0,36 23,27 ± 0,21 5 H.l. 5,14 p < 0,001 * 19,7 ± 0,32 17,86 ± 0,16 6 L.f. 4,39 p < 0,001 * 47,18 ± 0,71 43,34 ± 0,51 7 L.t. 4,60 p < 0,001 * 76,64 ± 1,08 71,04 ± 0,56 8 L.ag. 1,13 p > 0,1 52,18 ± 0,98 51,76 ± 0,79 9 L.Ta. 8,34 p < 0,001 * 14,59 ± 0,22 12,37 ± 0,15 10 V.La./ V.Lo. 0,20 p > 0,1 0,38 ± 0,004 0,37 ± 0,005 11 L.bs. 1,13 p > 0,1 10,18 ± 0,08 9,89 ± 0,11 12 L.bi. 0,25 p > 0,1 9,32 ± 0,09 9,29 ± 0,08 13 C. 1,74 p > 0,1 43,21 ± 0,39 42,51 ± 0,37 14 SF. 1,67 p > 0,1 15,06 ± 0,21 14,63 ± 0,15 15 P.F. 0,008 p > 0,1 14,93 ± 0,08 14,91 ± 2,48 16 lf.I 1,55 P > 0,1 9,82 ± 0,08 9,57 ± 0,14 17 lf.IV 1,77 p > 0,1 18,76 ± 0,16 17,51 ± 0,29 18 lt.IV 1,16 p > 0,1 35,94 ± 0,27 34,40 ± 0,23 19 P. (g) 3,96 p < 0,001 * 49,05 ± 1,83 40,01 ± 1,36 Ghi chó: (*) C¸c tÝnh tr¹ng sai kh¸c cã ý nghÜa vÒ mÆt thèng kª L. : ChiÒu dµi mâm huyÖt L.cd : Dµi ®u«i D.o. : §−êng kÝnh m¾t L.st. : Dµi mâm tai H.l. : Réng ®Çu L.f. : Dµi chi tr−íc L.t. : Dµi chi sau L.ag.: Dµi n¸ch - bÑn L.Ta.: Réng gèc ®u«i V.La./ V.Lo. : Réng bông/ Dµi bông L.bs. : Sè tÊm mÐp trªn L.bi.: Sè tÊm mÐp d−íi C. : Sè v¶y bông SF. : Sè v¶y d−íi ®ïi P.F. : Sè lç ®ïi lf.I : Sè b¶n máng d−íi ngãn I chi tr−íc lf.IV : Sè b¶n máng d−íi ngãn IV chi tr−íc lt.IV : Sè b¶n máng d−íi ngãn IV chi sau P. : Träng l−îng Theo b¶ng trªn cã 8 ®Æc ®iÓm ®Ó nhËn biÕt sù sai kh¸c h×nh th¸i Nh«ng c¸t ®ùc vµ Nh«ng c¸t c¸i: dµi th©n, dµi ®u«i, dµi mâm - tai, réng ®Çu, dµi chi tr−íc, dµi chi sau, réng gèc ®u«i, träng l−îng. §Æc biÖt cã 4 ®Æc ®iÓm rÊt dÔ nhËn biÕt lµ: mµu s¾c, dµi th©n, réng gèc ®u«i, träng l−îng. Trong cïng ®é tuæi, con c¸i nhá h¬n con ®ùc, mµu s¾c c¸ thÓ ®ùc vµ c¸ thÓ c¸i cã sai kh¸c râ: - Nh«ng c¸t ®ùc trªn l−ng cã c¸c chÊm « van xÕp kh«ng liªn tôc, mµu da cam hay mµu g¹ch, bªn th©n cã 21 – 23 chÊm « van. - Nh«ng c¸t c¸i c¸c chÊm « van trªn l−ng liªn tôc, mµu tr¾ng ®ôc hay mµu da cam nh¹t, bªn th©n cã hai d¶i tr¾ng ®ôc. 96
  4. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 2.3. §Æc ®iÓm sinh häc sinh s¶n Nh«ng c¸t - Sù ph©n chia c¸c lo¹i trøng: C¸c lo¹i trøng cña Nh«ng c¸t ®−îc ph©n biÖt bëi kÝch th−íc vµ mµu s¾c, vµ ®−îc chia thµnh 3 lo¹i (b¶ng 3). B¶ng 3. Ph©n chia c¸c lo¹i trøng Lo¹i KÝch th−íc (mm) Mµu s¾c Träng l−îng (g) Ghi chó trøng Mµu tr¾ng I 1,1 x 0,8 – 4,2 x 3,8 0,0008 – 0,15 ®ôc II 5,4 x 4,3 – 12,2 x 11,8 Mµu vµng 0,18 – 0,94 Mµu tr¾ng N»m trong III 23,7 x 10,8 – 25,2 x 19,1 1,4 – 1,9 ®ôc èng dÉn trøng - Sù biÕn ®æi trøng vµ tinh hoµn qua c¸c th¸ng: Ph©n tÝch c¸c mÉu thu ®−îc tõ th¸ng IV – X cho thÊy kÝch th−íc trøng vµ tinh hoµn cã sù biÕn ®æi kh¸c nhau (b¶ng 4, h×nh 1). B¶ng 4. Sù thay ®æi ®Æc ®iÓm sinh s¶n v träng l−îng c¬ thÓ Nh«ng c¸t ®ùc, c¸i trong v sau sinh s¶n Nh«ng c¸t c¸i Th¸ng IV V VI VII VIII IX X (n = 17) (n = 14) (n = 9) (n = 13) (n = 10) (n = 5) (n = 6) TÝnh tr¹ng 2,97 ± 0,36 2,75 ± 0,51 2,34 ± 0,30 2,09 ± 0,13 1,80 ± 0,06 1,96 ± 0,11 2,15 ± 0,13 I x x x x x x x 2,73 ± 0,35 2,45 ± 0,48 1,86 ± 0,31 1,60 ± 0,09 1,52 ± 0,06 1,56 ± 0,12 1,70 ± 0,15 KÝch 8, 52 ± 0,90 8,62 ± 1,32 9,65 ± 1,55 13,05 ± 0,75 th−íc II x x x x trøng 7,84 ± 0,95 8,05 ± 1,27 9,35 ± 1,75 11,30 ± 0,20 (mm) 24,15 ± 0,45 24,20 ± 0,30 24,25 ± 0,25 24,27 ± 0,62 III x x x x 11,30 ± 0,50 11,45 ± 0,25 11,65 ± 0,25 11,67 ± 0,09 P. buång 2,14 ± 0,54 2,16 ± 0,88 2,69 ± 1,06 3,39 ± 0,99 0,021± 0,003 0,048± 0,009 0,05 ± 0,005 trøng (g) P. c¬ thÓ (g) 39,04± 2,77 39,48± 2,28 39,95± 4,23 40,38± 2,81 35,14 ± 3,05 39,60± 2,83 40,05 ± 4.64 Nh«ng c¸t ®ùc ( n = 13) ( n = 7) ( n = 5) ( n = 15) ( n = 8) ( n = 4) ( n = 4) KÝch th−íc 9,84 ± 0,26 8,50 ± 0,42 6,34 ± 0,65 6,18 ± 0,26 4,31 ± 0,31 6,79 ± 0,79 7,36 ± 0,06 tinh ho n x x x x x x x (mm) 6,08 ± 0,16 5,27 ± 0,28 3,83 ± 0,43 3,29 ± 0,21 2,56 ± 0,15 3,65 ± 0,62 4,13 ± 0,09 P. tinh ho n 0,43 ± 0,02 0,26 ± 0,03 0,13 ± 0,04 0,07 ± 0,01 0,03± 0,004 0,05± 0,005 0,06 ± 0,006 (g) P. c¬ thÓ (g) 48,16± 3,20 42,53± 5,55 41,25± 5,90 37,51± 8,89 43,19± 4,46 52,50 ±3,03 55,74 ± 5,75 Ghi chó: n = sè l−îng c¸ thÓ 97
  5. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 H×nh 1 P. c¬ thÓ g 3.5 60 3 50 2.5 40 2 30 1.5 20 1 10 0.5 0 0 Th¸ng IV V VI VII VIII IX X H×nh 1. T−¬ng quan gi÷a ®Æc ®iÓm sinh s¶n v träng l−îng Nh«ng c¸t ®ùc, c¸i P. c¬ thÓ (®ùc) P. c¬ thÓ (c¸i) P. buång trøng P. tinh ho n NhËn xÐt: - Thêi kú sinh s¶n cña Nh«ng c¸t tõ th¸ng IV ®Õn th¸ng VII. Thêi kú sau sinh s¶n tõ th¸ng VIII trë ®i. Trong c¸c th¸ng VIII, IX, X c¸ thÓ c¸i chØ cã trøng lo¹i I vµ sau thêi kú nµy Nh«ng c¸t b¾t ®Çu tró ®«ng. Trong thêi kú sinh s¶n, Nh«ng c¸t c¸i cã träng l−îng c¬ thÓ t¨ng dÇn (39,04 – 40,38 g), do t¨ng khèi l−îng buång trøng (2,14 – 3,39). Trong khi ®ã, träng l−îng c¬ thÓ Nh«ng c¸t ®ùc gi¶m (48,16 – 57,51). Sau th¸ng VII lµ thêi kú tÝch luü ®Ó b−íc vµo giai ®o¹n tró ®«ng. Tuy nhiªn, thÊy râ ë con c¸i tÝch luü chËm h¬n, gÇn nh− c¸c th¸ng VIII, IX, X träng l−îng c¬ thÓ kh«ng t¨ng ®−îc lµ bao nhiªu (35,14 – 40,05); cßn con ®ùc träng l−îng c¬ thÓ t¨ng nhanh h¬n (43,19 – 55,74). * Dùa vµo sè c¸ thÓ ®· cã trøng trong èng dÉn trøng (trøng lo¹i III), cho thÊy møc ®é sinh s¶n cña Nh«ng c¸t t¨ng dÇn tõ th¸ng IV ®Õn th¸ng VII (11,76 – 23,08), vµ cao nhÊt vµo th¸ng VII (23,08 %). Sau thêi gian ®ã (tõ th¸ng VIII - X) kh«ng cã trøng lo¹i II vµ lo¹i III (b¶ng 5). B¶ng 5. Tû lÖ sinh s¶n Nh«ng c¸t qua c¸c th¸ng Th¸ng IV V VI VII VIII IX X Lo¹i trøng I 6 (35,30) 6 (42,86) 5 (55,56) 8 (61,54) 10 (100) 5 (100) 6 (100) I – II 9 (52,94) 6 (42,86) 2 (22,22) 2 (15,34) 0 0 0 I – III 2 (11,76) 2 (14,28) 2 (22,22) 3 (23,08) 0 0 0 Ghi chó: Sè c¸ thÓ mang trøng (Tû lÖ %) 98
  6. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 Trong thêi kú sinh s¶n, ph©n tÝch 63 c¸ thÓ c¸i gÆp 25 c¸ thÓ mang trøng lo¹i I (chiÕm 39,68%), 29 c¸ thÓ mang trøng lo¹i I vµ lo¹i II lµ 29 (46,03 %) vµ 9 c¸ thÓ mang trøng lo¹i I vµ lo¹i III (14,29 %). §iÒu ®ã chøng tá r»ng cã thÓ Nh«ng c¸t chØ ®Î 1 løa trong mïa sinh s¶n. * Trªn c¬ së thùc nghiÖm cho thÊy Nh«ng c¸t th−êng ®Î trøng trong hang tù ®µo vµo buæi s¸ng (6h - 6h30’), nhiÖt ®é 26,50C - 28,00C, ®é Èm 80% - 84%; mçi lÇn ®Î 1 trøng (chiÕm 50%), trung b×nh 2 trøng (10%) vµ nhiÒu nhÊt lµ 3 trøng (40%). Sè trøng lo¹i III trong èng dÉn trøng th−êng lµ 4 – 7 trøng, nh− vËy mçi løa Nh«ng c¸t ®Î tõ 4 – 7 trøng, trong ®ã 7 trøng/1 løa lµ 11,1% vµ cao nhÊt lµ 5 trøng (44,4%). Theo ®iÒu tra, trong tù nhiªn Nh«ng c¸t ®Î nhiÒu nhÊt lµ 9 trøng/1 løa. III. KÕt luËn - Nh«ng c¸t ®ùc vµ c¸i cã sù kh¸c nhau quan träng ë 8 ®Æc ®iÓm h×nh th¸i. §Æc ®iÓm sai kh¸c dÔ nhËn biÕt lµ mµu s¾c, réng gèc ®u«i, dµi th©n, träng l−îng c¬ thÓ. - Nh«ng c¸t ®Î trøng tõ th¸ng IV - VII vµ cã thÓ chØ ®Î mét løa trong mïa sinh s¶n. - Thêi kú sau sinh s¶n (VIII - X), träng l−îng c¬ thÓ ®ùc t¨ng nhanh h¬n c¬ thÓ c¸i. §©y lµ thêi gian Nh«ng c¸t chuÈn bÞ cho tró ®«ng. T i liÖu tham kh¶o [1] Ng« §¾c Chøng, Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh th¸i Nh«ng c¸t - Leiolepis belliana (Gray, 1827) ë ®ång b»ng vµ vïng c¸t ven biÓn Thõa Thiªn HuÕ, Tãm t¾t LuËn ¸n PTS. khoa häc Sinh häc, 1991. [2] Lª V¨n Dþ, Gãp phÇn nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh th¸i cña c¸c quÇn thÓ Nh«ng C¸t Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ë ®ång b»ng vµ vïng c¸t ven biÓn Thanh Ho¸, LuËn v¨n th¹c sü, Vinh, 2002. [3] TrÇn Kiªn, §êi sèng c¸c loµi Bß s¸t, NXB khoa häc & kü thuËt, Hµ Néi, 1983. [4] Chu V¨n MÉn, øng dông tin häc trong Sinh häc, NXB §HQG Hµ Néi, 1993. [5] Hoµng Xu©n Quang, Gãp phÇn ®iÒu tra nghiªn cøu Õch nh¸i, bß s¸t c¸c tØnh B¾c Trung Bé (trõ bß s¸t biÓn), LuËn ¸n PTS khoa häc sinh häc, 1993. [6] Hoµng Xu©n Quang, Cao TiÕn Trung, TrÇn Kiªn, Mét sè ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh th¸i c¸c quÇn thÓ Nh«ng c¸t Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ë vïng c¸t ven biÓn NghÖ An, T¹p chÝ Sinh häc: 23 (3c), (2000), tr.3 - 9. 99
  7. §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVI, sè 1A-2007 [7] Cao TiÕn Trung, Gãp phÇn nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ sinh th¸i cña c¸c quÇn thÓ Nh«ng C¸t Leiolepis reevesii (Gray, 1831) c¸c tØnh NghÖ An vµ Hµ TÜnh, LuËn v¨n th¹c sü, §¹i häc Vinh, (2001). [8] Darevsky I. S. and Kupriyanova L. A., Two new all female lizard species of the genus Leiolepis Cuvier, 1829 from Thailand and Vietnam, Herpetozoa N06, (1993). Summary Data of biological production characteristics of agamid leiolepis reevesii (Gray, 1831) Butterfly lizards’ production was studied from April to October, 2005 in Xuan Thanh village, Nghi Xu©n district, Ha Tinh province. The result of the study has shown that there are 4 different features that make it easy to distinguish the male from the female: colour, length of the body, width of the largest part of the tail, weight. The production period of butterfly lizards is from April to July. A butterfly lizard lays a litter of 4 to7 eggs, and can lay only one litter in the production period. After production period, from August, butterfly lizard is gaining weight for their hibernation. Male gain weight more quickly than female. (a) Cao häc 11 Sinh, tr−êng §¹i häc Vinh (b) Khoa Sinh, tr−êng §¹i häc Vinh 100

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản