intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
16
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học hay nhất của trường đại học vinh năm 2009 tác giả: 3. Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Hương, Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Rèn luyện kĩ năng sử dụng phương pháp trình bày miệng cho sinh viên ngành sư phạm Lịch sử"

  1. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIIi, sè 2b-2009 rÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy miÖng cho sinh viªn ngµnh s− ph¹m lÞch sö NguyÔn ThÞ Duyªn (a), NguyÔn ThÞ H−¬ng (b) Tãm t¾t. Ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy miÖng cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong d¹y häc lÞch sö. Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i tËp trung lµm râ mét sè kÜ n¨ng c¬ b¶n nh»m khai th¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy miÖng trong d¹y häc bé m«n cho sinh viªn ngµnh s− ph¹m LÞch sö nh»m t¹o hiÖu qu¶ cao nhÊt cho bµi häc lÞch sö ë tr−êng phæ th«ng. 1. HiÖn nay, hµng n¨m t¹i khoa thÓ, cã thÓ chia c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y LÞch sö, tr−êng §¹i häc Vinh, cã gÇn häc lÞch sö ë tr−êng phæ th«ng thµnh 3 mét tr¨m sinh viªn ngµnh s− ph¹m tèt nhãm chÝnh: c¸c ph−¬ng ph¸p th«ng tin nghiÖp ra tr−êng. §ã lµ ch−a kÓ hµng - t¸i hiÖn lÞch sö, c¸c ph−¬ng ph¸p nhËn tr¨m sinh viªn thuéc c¸c hÖ ®Ó hoµn thøc lÞch sö, c¸c ph−¬ng ph¸p t×m tßi - thµnh chøng chØ nghiÖp vô s− ph¹m. nghiªn cøu. C¸c nhãm nµy gåm nh÷ng §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cho khoa LÞch ph−¬ng ph¸p cô thÓ nh−: tr×nh bµy sö, nhÊt lµ tæ LÝ luËn vµ Ph−¬ng ph¸p miÖng, sö dông ®å dïng trùc quan, sö d¹y häc bé m«n nhiÖm vô trang bÞ cho dông tµi liÖu häc tËp. Mçi nhãm ph−¬ng c¸c sinh viªn nµy kiÕn thøc vÒ nghiÖp ph¸p, mçi ph−¬ng ph¸p cã vÞ trÝ, ý vô s− ph¹m ®Ó ®¸p øng yªu cÇu d¹y häc nghÜa kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh d¹y ë tr−êng phæ th«ng häc bé m«n. Trong ®ã, ph−¬ng ph¸p Trªn c¬ së kiÕn thøc vÒ khoa häc tr×nh bµy miÖng cã mét vÞ trÝ hÕt søc gi¸o dôc vµ chuyªn ngµnh lÞch sö ®· quan träng. ThÕ nªn, theo c¸c nhµ ®−îc trang bÞ trong thêi gian häc tËp ë nghiªn cøu th× lêi nãi cã thÓ thay thÕ ®å tr−êng ®¹i häc, c¸c gi¸o viªn t−¬ng lai dïng trùc quan, nh−ng kh«ng cã ®å ph¶i nghiªn cøu kÜ ch−¬ng tr×nh, SGK, dïng trùc quan nµo cã thÓ thay thÕ lêi ®Æc ®iÓm t©m lý løa tuæi, ph¶i n¾m nãi. v÷ng kiÕn thøc vÒ ph−¬ng ph¸p d¹y häc §èi víi c¸c sinh viªn ngµnh s− lÞch sö ë tr−êng phæ th«ng ®Ó cã thÓ ph¹m lÞch sö, ngoµi viÖc h×nh thµnh kÜ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c nhiÖm vô gi¸o n¨ng lµm viÖc víi ®å dïng trùc quan, dôc. tµi liÖu häc tËp, tr×nh bµy bµi gi¶ng víi Sinh viªn cÇn n¾m v÷ng qu¸ tr×nh sù hç trî cña m¸y vi tÝnh th× viÖc rÌn h×nh thµnh tri thøc lÞch sö cho häc sinh, luyÖn kÜ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi vÉn vËn dông c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®−îc c¸c gi¶ng viªn hÕt søc quan t©m. bé m«n, cÊu t¹o, néi dung cña ch−¬ng Bëi v× trong qu¸ tr×nh s− ph¹m, lêi nãi tr×nh, SGK m«n häc, ®Æc biÖt n¾m v÷ng lµ ph−¬ng tiÖn giao tiÕp chñ ®¹o gi÷a hÖ thèng c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó thÇy vµ trß, lµ c«ng cô, lµ ®−êng dÉn vËn dông vµo thùc tiÔn s− ph¹m. HÖ thèng c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc cña tri thøc vµ lµ c¸ch thøc ®Ó gi¸o viªn lÞch sö ë tr−êng phæ th«ng gåm nhiÒu tæ chøc ho¹t ®éng nhËn thøc cho häc ph−¬ng ph¸p, biÖn ph¸p cô thÓ. VÒ ®¹i sinh. Ngoµi ra, lêi nãi cña gi¸o viªn cßn NhËn bµi ngµy 28/5/2009. Söa ch÷a xong 20/7/2009. 17
  2. rÌn luyÖn kÜ n¨ng ... cho sinh viªn ..., tr. 17-21 N. T. Duyªn, N. T. H−¬ng cã ý nghÜa quan träng v× lêi nãi phong ph−¬ng ph¸p nµy chñ yÕu sö dông khi phó do tÝnh ®a d¹ng cña ng÷ ®iÖu, ®−îc t¹o biÓu t−îng vÒ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö nung nãng b»ng t×nh c¶m vµ trë thµnh c¬ b¶n, cã ý nghÜa träng ®¹i ®èi víi sù mét ng«n ng÷ cã søc thuyÕt phôc h¬n. ph¸t triÓn cña lÞch sö d©n téc, lÞch sö Do ®ã, trong c¸c tiÕt thùc hµnh bé thÕ giíi, cã ý nghÜa gi¸o dôc ®Æc biÖt m«n Ph−¬ng ph¸p d¹y häc lÞch sö, c¸c s©u s¾c ®èi víi häc sinh. VÝ dô, cã thÓ gi¶ng viªn ph¶i dµnh mét luîng thêi t−êng thuËt nh÷ng sù kiÖn vÒ chiÕn gian thÝch hîp ®Ó rÌn luyÖn kÜ n¨ng th¾ng cña nh©n d©n ta trong kh¸ng tr×nh bµy miÖng cho sinh viªn. Qua ®ã chiÕn chèng ngo¹i x©m trªn s«ng B¹ch rÌn kh¶ n¨ng tù tin, phong th¸i ch÷ng §»ng cña Ng« QuyÒn 938, chiÕn th¾ng ch¹c khi ®øng tr−íc ®¸m ®«ng, rÌn chèng Tèng lÇn thø nhÊt cña Lª Hoµn luyªn c¸c thao t¸c s− ph¹m gióp sinh n¨m 981, chiÕn th¾ng chèng Tèng cña viªn cã thÓ diÔn ®¹t, gi¶ng gi¶i kiÕn Lý Th−êng KiÖt (1075-1077), ba lÇn thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o. kh¸ng chiÕn chèng Nguyªn - M«ng cña qu©n, d©n nhµ TrÇn. Khi tiÕn hµnh bµi 2. Nhãm c¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy t−êng thuËt, sinh viªn ph¶i dùa trªn miÖng trong d¹y häc lÞch sö bao gåm c¸c nguån t− liÖu ®¸ng tin cËy, cã quan ph−¬ng ph¸p sau: th«ng b¸o, t−êng ®iÓm ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n ®èi víi sù kiÖn, thuËt, miªu t¶, nªu ®Æc ®iÓm, gi¶i thÝch. nh©n vËt lÞch sö. Khi thùc hiÖn ph−¬ng 2.1. Ph−¬ng ph¸p th«ng b¸o ®−îc ph¸p nµy cÇn x©y dùng bµi t−êng thuËt sö dông réng r·i, th−êng xuyªn trong theo kÕt cÊu cña N. G. C¸cxèp. Bµi d¹y häc bé m«n. Víi ph−¬ng ph¸p nµy, t−êng thuËt gåm cã ba phÇn: më ®Çu; trong mét thêi gian ng¾n, gi¸o viªn cã tiÕn tr×nh cña sù kiÖn - trong ®ã s¾p xÕp thÓ tr×nh bµy t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c sù t×nh tiÕt cña sù kiÖn theo chiÒu ph¸t kiÖn lµm c¬ së cho nhËn thøc cña häc triÓn, ®Ó cã thÓ t¹o ®−îc c¨ng th¼ng sinh. MÆc dï kh«ng giµu tÝnh h×nh ¶nh, trong kÕt cÊu, t¹o ®−îc cao trµo; ë phÇn tÝnh biÓu t−îng song ®©y lµ ph−¬ng kÕt thóc, s¾p xÕp cho t×nh tiÕt gi¶m ph¸p cã thÓ cung cÊp cho häc sinh mét møc ®é c¨ng th¼ng vµ kÕt thóc. KÕt cÊu sè l−îng sù kiÖn lÞch sö c¬ b¶n trong cña bµi t−êng thuËt lµm cho viÖc tr×nh mét thêi gian ng¾n nhÊt. Khi vËn dông bµy diÔn biÕn c¸c sù kiÖn lÞch sö cã ph−¬ng ph¸p nµy, cÇn ph¶i ®¶m b¶o chøa ®ùng m©u thuÉn cao ®é ®Ó cã thÓ tÝnh chÝnh x¸c, khoa häc vÒ néi dung t¹o c¨ng th¼ng, kÞch tÝnh trong kÕt cÊu. ®ång thêi ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc VÝ dô, sù kiÖn ph¸ ngôc Baxti cña häc sinh trong viÖc tiÕp nhËn, vËn 14/07/1789 trong CMTS Ph¸p thÕ kû dông vµ bæ sung kiÕn thøc. XVIII ®−îc tr×nh bµy t¹o cho häc sinh 2.2. Ph−¬ng ph¸p t−êng thuËt nhËn thÊy t×nh thÕ c¸ch m¹ng ®· chÝn kh«ng ®−îc sö dông mét c¸ch th−êng muåi, cho thÊy søc m¹nh cña quÇn xuyªn trong qu¸ tr×nh d¹y häc bé m«n, chóng trong viÖc tÊn c«ng ph¸o ®µi - song nã cã ý nghÜa vµ t¸c dông lín nhµ tï, ®¹i diÖn cho chÕ ®é qu©n chñ trong viÖc t¹o h×nh ¶nh cô thÓ, t¹o biÓu chuyªn chÕ. t−îng sinh ®éng, g©y høng thó häc tËp Khi sinh viªn thùc hiÖn ph−¬ng cho häc sinh. Ph−¬ng ph¸p nµy tèn thêi ph¸p t−êng thuËt th× còng cÇn sö dông gian, yªu cÇu sinh viªn ph¶i cã sù ®Çu kÕt hîp víi c¸c lo¹i ®å dïng trùc quan t− c«ng søc ®Ó tËp hîp t− liÖu, x©y dùng nh− tranh ¶nh, b¶n ®å, s¬ ®å... ®Ó häc néi dung c¸c bµi t−êng thuËt. Do ®ã, sinh cã biÓu t−îng vµ b−íc ®Çu h×nh 18
  3. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIIi, sè 2b-2009 thµnh kh¸i niÖm lÞch sö. Sinh viªn cÇn Phan Ch©u Trinh, NguyÔn ¸i Quèc, t¹o nªn c¸c thao t¸c s− ph¹m khi tiÕn sinh viªn cÇn t×m ch©n dung c¸c nh©n hµnh bµi t−êng thuËt. Thao t¸c trong vËt tiªu biÓu nµy ®Ó hç trî cho ®o¹n d¹y häc lÞch sö lµ: “hÖ thèng c¸c ®éng miªu t¶ cña m×nh. t¸c nhuÇn nhuyÔn cña thÇy vµ trß diÔn Ph−¬ng ph¸p miªu t¶ trong d¹y häc ra trong ho¹t ®éng d¹y häc” [3, 13]. ThÕ lÞch sö th−êng ®−îc chia lµm hai lo¹i nªn, sau khi ®· n¾m v÷ng hÖ thèng chÝnh: miªu t¶ bé phËn vµ miªu t¶ toµn kiÕn thøc cÇn h×nh thµnh cho häc sinh, c¶nh. Miªu t¶ bé phËn chñ yÕu tËp yªu cÇu sinh viªn ph¶i h×nh thµnh c¸c trung vµo mét khÝa c¹nh cña hiÖn t−îng thao t¸c s− ph¹m nh−: c¸c ®éng th¸i lÞch sö, qua ®ã lµm râ ®Æc tr−ng cña biÓu c¶m cña m¾t, tay, b−íc ®i trªn bôc chóng. VÝ dô, ®o¹n miªu t¶ cña Hå ChÝ gi¶ng... nh»m t¹o nªn gi¸ trÞ biÓu ®¹t Minh vÒ c¸c cuéc hµnh h×nh theo kiÓu cao nhÊt. §èi t−îng cña bµi t−êng thuËt Lins¬ ë MÜ lµ mét vÝ dô thuéc d¹ng th−êng lµ diÔn biÕn cña mét sù kiÖn lÞch miªu t¶ nµy. §©y lµ mét kiÓu hµnh h×nh sö, sinh viªn ph¶i sö dông ng«n ng÷ man rî theo kiÓu trung cæ, ®−îc tiÕn giµu h×nh ¶nh cña m×nh ®Ó häc sinh hµnh trong thêi k× cËn ®¹i cña n−íc MÜ. h×nh dung cô thÓ c¸c giai ®o¹n ph¸t Lins¬ vèn lµ mét ®iÒn chñ ë ViÕcghinia, triÓn cña sù kiÖn lÞch sö ®ã. Khi lùa ng−êi ®· “ph¸t minh” ra kiÓu hµnh h×nh chän ng«n ng÷ cña bµi t−êng thuËt, nµy ®èi víi nh÷ng ng−êi n« lÖ trong c¸c sinh viªn cÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm nµy ®ån ®iÒn miÒn Nam lóc ®ã, víi nh÷ng v×: “Ng«n ng÷ cña t−êng thuËt nÆng ©m ng−êi ph¹m téi - nhÊt lµ ®èi víi ng−êi h−ëng cña sù vËn ®éng [3, 102]. da ®en. Qua ngßi bót miªu t¶ tµi t×nh cña Ng−êi, chóng ta thÊy hiÖn lªn h×nh 2.3. Ph−¬ng ph¸p miªu t¶ còng ¶nh mét x· héi v« nh©n tÝnh, ph©n biÖt ®−îc sö dông th−êng xuyªn trong d¹y d©n téc, coi ng−êi da ®en nh− mét c«ng häc lÞch sö. §ã lµ c¸ch dïng lêi nãi ®Ó cô... §ã lµ h×nh ¶nh cña chÕ ®é n« lÖ tr×nh bµy cô thÓ nh÷ng ®Æc ®iÓm bªn ®ån ®iÒn ë miÒn Nam n−íc MÜ thêi cËn ngoµi, bªn trong cña nh©n vËt, hiÖn ®¹i. t−îng lÞch sö. Ph−¬ng ph¸p nµy nh»m Miªu t¶ toµn c¶nh tËp trung vµo t¸i hiÖn lÞch sö mét c¸ch ch©n thùc trªn mét ®èi t−îng t−¬ng ®èi trän vÑn nh− c¬ së x©y dùng nh÷ng biÓu t−îng cô thÓ, miªu t¶ trèng ®ång Ngäc Lò, chïa Mét râ rµng. Qua ®ã, gióp häc sinh ph©n Cét, chïa - th¸p Phæ Minh. biÖt c¸c hiÖn t−îng, ®èi t−îng ®−îc ®Ò Trong bµi miªu t¶, sinh viªn cÇn cËp ®Õn; tr¸nh nhÇm lÉn, tr¸nh khuynh chó ý sö dông ng«n tõ ®Ó cô thÓ ho¸ ®èi h−íng hiÖn ®¹i hãa lÞch sö. t−îng lÞch sö. §Æc biÖt, cÇn sö dông c¸c §èi t−îng cña miªu t¶ rÊt phong lo¹i tµi liÖu lÞch sö, sè liÖu ®Ó minh häa phó. §ã cã thÓ lµ c«ng cô s¶n xuÊt, c¸c cho néi dung. VÝ dô, miªu t¶ l¨ng TaJ¬ lo¹i vò khÝ, trang phôc, ®iÒu kiÖn ®Þa lý, Mahan - mét kiÖt t¸c kiÕn tróc cña Ên c¬ së kinh tÕ, c«ng tr×nh v¨n hãa, ngo¹i §é, sinh viªn cã thÓ dùa vµo ®o¹n t− h×nh vµ tÝnh c¸ch cña c¸c nh©n vËt lÞch liÖu trong cuèn “T×nh nghÜa anh em sö. ViÖt - Ên - Miªn” cña Hå ChÝ Minh, viÕt Khi miªu t¶, sinh viªn cÇn s−u tÇm, sö dông c¸c lo¹i tranh ¶nh, ®å dïng n¨m 1958 nh− sau: “L¨ng ®−îc x©y trùc quan kh¸c. Khi tr×nh bµy vÒ c¸c dùng ë Agra, trªn bê s«ng Yamana, nh©n vËt lÞch sö nh− Phan Béi Ch©u, c¸ch §ªli 200 km, trªn mét khu ®Êt 19
  4. rÌn luyÖn kÜ n¨ng ... cho sinh viªn ..., tr. 17-21 N. T. Duyªn, N. T. H−¬ng bËt vÒ ®Æc ®iÓm bªn ngoµi, bªn trong h×nh ch÷ nhËt, dµi 508m, réng 309m. cña sù kiÖn, hiÖn t−îng. Nã gióp häc §©y lµ l¨ng cña hoµng hËu Nungt¸t sinh cã mét biÓu t−îng, h×nh dung Mahan, vî vua Sagiªhan (®Çu thÕ kû chung nhÊt vÒ néi dung lÞch sö ®ã. XVII). Hai v¹n d©n lao ®éng lµm trong Sinh viªn cã thÓ sö dông ph−¬ng 22 n¨m míi xong, tèn phÝ h¬n 30 triÖu ph¸p nµy trong c¸c tr−êng hîp nh−: ®an ®ång rupi. L¨ng h×nh b¸t gi¸c, cao 75 xen víi ®o¹n t−êng thuËt ®Ó cô thÓ hãa m, ®−îc x©y b»ng ®¸ cÈm th¹ch vµ sa mét néi dung lÞch sö; dïng ®Ó kh¸i qu¸t th¹ch ®á. Nh×n vµo ¶nh, thÊy nãc l¨ng tÝnh chÊt, b¶n chÊt cña sù kiÖn, hiÖn lµ h×nh vßm trßn khæng lå. Chung t−îng d−íi d¹ng mét h×nh ¶nh t−îng quanh vßm nãc lµ 4 nhµ “b¸t gi¸c” (nh− tr−ng - gióp häc sinh dÔ n¾m néi dung h×nh l¨ng thu nhá). Bèn phÝa lµ 4 th¸p lÞch sö ®ã. VÝ dô, khi nãi ®Õn l¨ng TaiJ¬ trßn, ®øng nh« lªn cao, trªn h×nh cã 4 Mahan, ng−êi ta nghÜ ®Õn “mét c«ng väng lÇu. Trªn vßm cöa h×nh cung, mi tr×nh Håi gi¸o thùc sù, duy nhÊt ë Ên cöa ®−îc ch¹m træ rÊt tØ mØ. Hai c¸nh §é”, “lµ bµi th¬ b»ng ®¸ gÊm”, Kim Tù cöa b»ng b¹c (nay ®−îc thay thÕ b»ng Th¸p Ai CËp lµ “nh÷ng nÊm må khèi hîp kim ®ång) ®i vµo l¨ng. Trªn t−êng x©y khæng lå”. Trong c¸c tiÕt d¹y, nÕu ®¸ cÈm th¹ch ®−îc ch¹m træ nh− mét ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng cho phÐp, tÊm thªu, l¹i d¸t ngäc thµnh h×nh ch÷ muèn t¹o biÓu t−îng vÒ c¸c nh©n vËt mét ®o¹n kinh C«ran: “Ng−êi nµo cã lÞch sö, sinh viªn còng cã thÓ sö dông tr¸i tim trong s¹ch th× h·y vµo thiªn ph−¬ng ph¸p nµy. VÝ nh−, nãi ®Õn Pie ®−êng cña trÇn gian”. ë trong hang cã ®¹i ®Õ (1672-1725) th× ph¶i nhÊn m¹nh hai quan tµi b»ng ®¸ cña hoµng hËu ®©y lµ nhµ c¶i c¸ch sè mét, vÜ ®¹i nhÊt Nungt¸t Ma han vµ nhµ vua trong lÞch sö n−íc Nga, “ng−êi ®· dïng SaGiªhan... Ng−êi kiÕn tróc s− x©y l¨ng nh÷ng biÖn ph¸p d· man nhÊt ®Ó chèng nµy khÐo lîi dông ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn l¹i t×nh tr¹ng d· man” (V«n te); nãi ®Õn ®Ó t« ®iÓm cho nã thªm ®Ñp. Khi trêi M. R«bexpie lµ con ng−êi liªm chÝnh n¾ng, nh÷ng ch¹m træ vµ nh÷ng s¾c cña nh©n d©n, kh«ng thÓ mua chuéc mµu næi lªn ãng ¸nh rÊt xinh t−¬i. §ªm ®−îc, ng−êi ®· cïng víi c¸c ®ång chÝ cña tr¨ng s¸ng th× s¾c tr¾ng cña tr¨ng vµ m×nh ®−a c¸ch m¹ng t− s¶n Ph¸p ph¸t mµu xanh cña vuên hßa lÉn víi ¸nh triÓn ®Õn giai ®o¹n ®Ønh cao - giai ®o¹n tr¨ng thµnh mét phong c¶nh rÊt th¬ chuyªn chÝnh Jac«banh. méng [4, 102-103]. 2.5. Ph−¬ng ph¸p gi¶i thÝch ®−îc Trong c¸c ®o¹n miªu t¶, sinh viªn sinh viªn sö dông th−êng xuyªn trong cÇn ®Æc biÖt chó ý t¹o mét c¸ch diÔn ®¹t c¸c bµi tËp gi¶ng cña m×nh. §©y lµ khóc chiÕt, râ rµng, biÓu c¶m vµ ph¶i ph−¬ng ph¸p cã møc ®é tõ ®¬n gi¶n ®Õn ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c tµi liÖu phøc t¹p, tïy vÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch còng ®−îc sö dông. nh− tr×nh ®é cña häc sinh. Sinh viªn cã thÓ gi¶i thÝch mét thuËt ng÷, kh¸i niÖm 2.4. Ph−¬ng ph¸p nªu ®Æc ®iÓm hay mét vÊn ®Ò lÞch sö nµo ®Êy. Qua ®ã, còng n»m trong nhãm c¸c ph−¬ng ph¸p gióp häc sinh n¾m ch¾c vÊn ®Ò, hiÓu tr×nh bµy miÖng. Trong mét sè tµi liÖu, b¶n chÊt, c¾t nghÜa ®−îc lÝ do tån t¹i ng−êi ta xÕp nã vµo mét d¹ng ®Æc biÖt cña sù kiÖn, hiÖn t−îng lÞch sö. VÝ dô, cña ph−¬ng ph¸p miªu t¶ trong d¹y häc häc vÒ C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945 ë lÞch sö. Nã kh«ng ®i vµo miªu t¶ mét ViÖt Nam, gi¸o viªn vµ häc sinh ph¶i c¸ch chi tiÕt mµ chØ nªu nh÷ng nÐt næi . 20
  5. tr−êng §¹i häc Vinh T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVIIi, sè 2b-2009 gi¶i thÝch ®−îc thÕ nµo lµ “thêi c¬ ngµn lÞch sö nãi riªng. ThÕ nªn, ®èi víi c«ng n¨m cã mét”, thÕ nµo lµ “khëi nghÜa t¸c rÌn luyÖn nghiÖp vô s− ph¹m cho tõng phÇn”, “tæng khëi nghÜa”, “c¸ch sinh viªn, cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn kÜ m¹ng DCTS kiÓu míi”... §èi víi ph−¬ng n¨ng tr×nh bµy miÖng. Qua ®ã, sinh ph¸p nµy, sinh viªn cÇn huy ®éng kiÕn viªn h×nh thµnh t¸c phong s− ph¹m, thøc ®· häc, ®Æc biÖt ph¶i sö dông c¸c trau dåi kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi ®Ó thao t¸c t− duy ®Ó gi¶i thÝch. Khi gi¶i cã thÓ hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu s− thÝch, sinh viªn cÇn chó ý ®¶m b¶o tÝnh ph¹m ®Æt ra trong bµi häc lÞch sö. RÌn võa søc ®èi víi häc sinh. Ngoµi ra, cÇn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng cho sinh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ph¸t huy n¨ng viªn, tÊt nhiªn cÇn ®Æt trong tæng thÓ lùc nhËn thøc cña m×nh b»ng c¸ch ®Ó c¸c kÜ n¨ng s− ph¹m kh¸c nh−: kÜ n¨ng häc sinh tù gi¶i thÝch, gi¸o viªn bæ sö dông ®å dïng d¹y häc, sö dông sung, s÷a ch÷a sau. ph−¬ng tiÖn d¹y häc, kh¶ n¨ng tæ chøc giê häc… Cã nh− vËy, c«ng t¸c rÌn 3. Nhãm c¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy luyÖn nghiÖp vô s− ph¹m cho sinh viªn miÖng cã vÞ trÝ vµ ý nghÜa v« cïng trong qu¸ tr×nh d¹y häc nãi chung, d¹y häc míi ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− mong muèn. . T i liÖu tham kh¶o [1] Phan Ngäc Liªn (chñ biªn), Ph−¬ng ph¸p d¹y häc LÞch sö (tËp 1 vµ tËp 2), NXB §¹i häc S− ph¹m, 2002. [2] TrÇn ViÕt Thô, §¹i c−¬ng ph−¬ng ph¸p d¹y häc LÞch sö, Vinh, 2000. [3] KiÒu ThÕ H−ng, HÖ thèng thao t¸c s− ph¹m trong d¹y häc lÞch sö ë tr−êng phæ th«ng trung häc, NXB §¹i häc Quèc gia, Hµ Néi, 1999. [4] Hå ChÝ Minh, Toµn tËp, tËp 1, NXB CTQG, 1996. Summary training the oral presentation skill for pedagogic historic students The oral presentation method plays an important role in teaching history. In this paper, we focused on clarifying some main skills with the aim at exploiting the oral presentation method in teaching history to pedagogic historic students in order to get the highest effects in history lessons at secondary schools. (a) Khoa LÞch sö, tr−êng §¹i häc vinh (b) 46A lÞch Sö, tr−êng ®¹i häc vinh. 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản