intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của cá nhà nước quân chủ Việt Nam"

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
5
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của cá nhà nước quân chủ Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo nghiên cứu khoa học " sự khẳng định chủ quyền quốc gia của cá nhà nước quân chủ việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự khẳng định chủ quyền quốc gia của cá nhà nước quân chủ Việt Nam"

 1.  V¯NKQJx–QKFK§TX\QTXŸFJLD F§DF|FQKyQw¤FTXsQFK§9L‘W1DP Y·WK¥SK¹QJ   0ÃW O F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W ½L Y¬ FKË TX\¬Q TXÂF JLD FËD 9L°W 1DP OX…Q F½ × WKÒF WURQJ YL°F NK–QJ ˆ¸QK 1DPQJ‡ÄLWDWK‡ÄQJQK˜Fˆ¯QEL FKËTX\¬QTXÂFJLD WK†1DPTXÂFV†QK W‡†QJWUX\¬QOFËD /× 7K‡ÄQJ .L°W
 2. O¡Q ˆ¡X WL„QYDQJO„Q E„Q +DLOF’F1KQ‡ÇFTXƒQFKˈàWUL­Q G¹QJ V…QJ 1K‡ 1JX\°W ˆà OP JL F 7ÂQJ NKDLY’SGÎQJQKL¬XEL°QSK’SQK•PER [ƒPO‡ÈFSK’FKO“FK¿Q[L„X Y°F½KL°XTXFKËTX\¬QTXÂFJLD 1DPTX›FVnQKu1DPpŒFo &‚Q FÒ YR QKÑQJ W‡ OL°X ˆ‡ÈF JKL FKªS 7LWQKLlQp’QKSKƒQWyLWKLlQWKo WURQJ WK‡ W¸FK FÀ WURQJ EL YL¯W Q\ FKÍQJ W…L[LQSKƒQW·FKNÖK†QY¬Y¤Qˆ¬WKÒQK¤W 1KoKuQJK’FKOšODL[kPSKyP 1K©p{QJKuQKNKDQWK£EyLKo 7U‡ºFK¦WF’F1KQ‡ºFTXƒQFK½ˆË NK•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD E”QJ '¸FKQJK¶D YL§F ˆ˜W W„Q Q‡ºF ˆ¬QK NLQK ˆ… [‡QJ 6…QJQÍLQ‡ÇF1DPKRQJˆ¯Q‡ÇF1DPÅ GDQKKL§X 5DQKJLÇLˆàSKƒQˆ¸QKU“FKU¹LÅV’FKWUÄL 1‡ÇF 9L°W 1DP WÏ NKL WKQK O¥S ˆ¯Q 6DRTXƒQJL FNLDG’Pˆ¯Q[ƒPSK“P QD\ WUL TXD QKL¬X W„Q J¾L WÏ 1K Q‡ÇF 9‚Q/DQJWKÄLF’FYXD+ÉQJˆ¯Q1KQ‡ÇF %¾QED\FÒWKÐ[HPV©FKXÂFO¤\E“LYRQJ 
 3. |X /“F WKÄL $Q '‡†QJ 9‡†QJ 1K Q‡ÇF %L WK† ˆ‡ÈF FRL QK‡ EQ 7X\„Q QJ…Q 9“Q ;XƒQ WKÄL /× 1DP ¯ 1K‡QJ F½ WK­ ˆÃF O¥S ˆ¡X WL„Q WK­ KL°Q × WKÒF Y¬ FKË WK¤\ ˆ¯Q WKÄL TXƒQ FKË YL°F ˆ W W„Q Q‡ÇF TX\¬Q TXÂF JLD FËD GƒQ WÃF 9L°W 1DP %L ˆà WK­ KL°Q U¼ WLQK WK¡Q Y × WKÒF WÓ W…Q WK† FÌQJ NK–QJ ˆ¸QK EQ O¶QK Y × FK· GƒQ WÃF 1ÁL ˆDX P¤W Q‡ÇF Y [‡†QJ P’X TX\¯W WƒP ER Y° FKË TX\¬Q TXÂF JLD FËD FËDEDRWK¯K°QJ‡ÄL9L°W1DPˆàˆÀWURQJ EDR WK¯ K° QJ‡ÄL 9L°W 1DP WK­ KL°Q TXDQ VXÂWQJK±QQ‚P%˜FWKXÃFˆ­JLQKO“LQ¬Q ˆL­P Y QK¥Q WKÒF QK¤W TX’Q FËD F’F 1K ˆÃF O¥S ˆà JLÍS F’F 1K Q‡ÇF × WKÒF U¼ Q‡ÇFTXƒQFKË9L°W1DPY¬Y¤Qˆ¬Q\&½ UQJ K†Q Y¬ FKË TX\¬Q TXÂF JLD 1KÑQJ WK­ Q½L FKË TX\¬Q TXÂF JLD OX…Q O PÂL QJ‡ÄL GƒQ ˆ¤W 9L°W Y F’F 1K Q‡ÇF ˆà TXDQWƒPKQJˆ¡XOTXÂFV’FKFKL¯QO‡ÈF QK¥Q WKÒF ˆ‡ÈF U•QJ GÉ Q‡ÇF WD F½ QK»Y FËD W¤W F F’F 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W K«SY¬P Wˆ¸DO×QK‡QJGƒQWÃF9L°W1DP 1DP 4XÂF V’FK FKL¯Q O‡ÈF ˆ½ ˆ‡ÈF WK­ NK…QJ WK¤S NªP Y¬ × FK· WÓ W…Q GƒQ WÃF KL°QWU„QKDLY¤Qˆ¬F†EQ &K·QK Y± Y¥\ WÏ WK¯ NÕ ; WUÅ ˆL VDX NKL  76“LK¾F4XÂFJLD+1ÃL 
 4.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ JLQK ˆÃF O¥S WÏ WD\ SKRQJ NL¯Q SK‡†QJ QK‡QJ O“LNK…QJ F½QÍLQRQEDRE¾FYJ¡Q %˜F W„Q J¾L FËD Q‡ÇF WD OX…Q F½ FKÑ “L EL„Q JLÇL SK·D %˜F K†Q VR YÇL +RD /‡ WK­KL°QVÓP“QKP©YF¹QKP×VRV’QK 1K‡QJ F’F QK QJKL„Q FÒX FÌQJ FKR U•QJ YÇL TXÂF JLD SK‡†QJ %˜F O’QJ JL¬QJ 7„Q YL°F /× &…QJ 8¢Q GÄL ˆ… Y¬ 7K‚QJ /RQJ Q‡ÇF WD WKÄL LQK/„ WK¯ NÕ ;
 5. O iyL &˜ FÌQJ FK·QK O VÓ NK–QJ ˆ¸QK U¼ UQJ Y¬ × 9LW WKÄL /×7U¡Q WK¯ NÕ ;,;9
 6. O iyL FK· WÓ O¥S WÓ F‡ÄQJ WÓ Y‡†Q O„Q WÓ ER Y° 9LW WKÄL +¿ O iyL 1JX YÇL QJK¶D PÃW FËDGƒQWÃF9L°W1DP7ψ½FKRˆ¯QWK¯NÕ QK Q‡ÇF OÇQ P“QK QK‡ WKÄL 1JKL„X ;,; VÓ W¿Q W“L Y SK’W WUL­Q FËD NLQK ˆ… 7KX¤QFËD7UXQJ4XÂF
 7. 7KÄL/„O¤\O“LW„Q 7K‚QJ /RQJ ˆà FKÒQJ PLQK KÉQJ K¿Q FKR iyL 9LW Y ˆ¯Q WKÄL 1JX\®Q WUL¬X 0LQK FKƒQO׈½7X\QKL„QFKRˆ¯QWKÄL1JX\®Q 0“QJ
 8. J¾L O iyL 1DP 6Ó × WKÒF U¼ UQJ VDX NKL JLQK ˆ‡ÈF FK·QK TX\¬Q *LD /RQJ WURQJYL°Fˆ WW„QQ‡ÇFYÏDOVÓNK–QJˆ¸QK ˆà TX\¯W ˆ¸QK ˆ W ˆ… Å 3KÍ ;XƒQ 0 F GÉ ×FK·TX\¯WWƒPVÓWÓW…QP“QKP©FËDPÃW Q•P WURQJ NKX YÓF FK·QK JLÑD OàQK WKÀ GƒQ WÃF ˆ¿QJ WKÄL FÌQJ O VÓ FK¤S QK¥Q 9L°W 1DP OÍF E¤\ JLÄ QK‡QJ VR YÇL 7K‚QJ QKÑQJ WK’FK WKÒF WURQJ PÂL TXDQ K° EDQJ /RQJ 3KÍ ;XƒQ F½ QKÑQJ E¤W OÈL QK¤W JLDR%ÅLO©F’FWUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯QSK‡†QJ ˆ¸QK&K·QKY±Y¥\WKÓFGƒQ3K’SVDXQ\ %˜FNK…QJSKLG®GQJNKLFK¤SQK¥QF’FK NK…QJ F¡Q GÉQJ QKL¬X ˆ¯Q VÒF P“QK TXƒQ ˆ WW„QQ‡ÇFQK‡Y¥\FËDF’FWUL¬Xˆ“LTXƒQ VÓ Y£Q FKL SKÂL ˆ‡ÈF WUL¬X ˆ±QK QK FKË 9L°W 1DP QK‡QJ O¸FK VÐ FKÂQJ QJR“L 1JX\®Q Y± FKÍQJ ˆà FKL¯P ˆ‡ÈF 1DP .Ô [ƒPY×FK·FËDGƒQWÃF9L°W1DPˆàFKÒQJ Y %˜F .Ô ˆ W 3KÍ ;XƒQ JLÑD KDL J¾QJ PLQKU•QJQ‡ÇFWDQK»PNK…QJQK» N±P QJ\ FQJ VL¯W FK W K†Q EXÃF QK 1JX\®Q SKL FK¤S QK¥Q JLL SK’S ˆ­ P¤W &ÉQJYÇLYL°Fˆ WW„QQ‡ÇFF’FWUL¬Xˆ“L FKË TX\¬Q TXÂF JLD W¿Q W“L WU„Q GDQK SKRQJ NL¯Q ˆ¬X FKÍ × ˆ¯Q YL°F p’QK pm QJK¶D%L K¾F ˆ½FQJNK–QJˆ¸QK× QJK¶D .LQK ˆ… EDR JLÄ FÌQJ O WUXQJ WƒP FK·QK FËDYL°Fˆ¸QKˆ… WU¸NLQKW¯Y‚QKR’FËDPÃWTXÂFJLD9L°F ½ [’F ˆ¸QK Y¸ WU· Y [ƒ\ GÓQJ NLQK ˆ… OX…Q WKªF Y‰ FK£ TX\‰Q TX›F JLD F“Q po¡F SKQ ’QK EQ O¶QK VÒF P“QK Y × FK· FËD FxF1KuQo FTXkQFK£WKŠKLQžYLF[oQJ F’F1KQ‡ÇFY¬FKËTX\¬QTXÂFJLD7URQJ GDQK KLX 1JD\ WÏ WKÄL %˜F WKXÃF QKÑQJ WKÄL JLDQ ˆ¡X NKL PÇL JLQK O“L ˆ‡ÈF Q¬Q QJ‡ÄL OàQK ˆ“R F’F FXÃF NKÅL QJK¶D FKÂQJ ˆÃFO¥SWÓFKË1K Q‡ÇFWKÄLLQK/„ˆà SKRQJNL¯QSK‡†QJ%˜Fˆà×WKÒFY¬Y¤Qˆ¬ FK¾Q +RD /‡ YÂQ O TX„ K‡†QJ FËD LQK Q\ 7URQJ VXÂW FKL¬X GL O¸FK VÐ QKÑQJ %Ã/¶QK
 9. ˆ­ˆ¸QKˆ…QK•PGÓDYRWK¯QÍL QJ‡ÄL OàQK ˆ“R 1K Q‡ÇF ˆ¬X SKL FƒQ V…QJKL­PWUÅEDRE¾FYVÓWK…QJWK“Rˆ¸D QK˜FYTX\¯Wˆ¸QKYL°F[‡QJGDQKKL°XY± K±QKˆ­ERY°FK·QKTX\¬QWURQJWKÄLELQK ˆL¬X Q\ OL„Q TXDQ NK’ FK W FK© ˆ¯Q TXDQ OÐD 1K‡QJ ˆ¯Q WK¯ NÕ ;, YÇL W¡P QK±Q[D K° EDQJ JLDR YÇL 7UXQJ +RD .K’F YÇL YL°F WU…QJ UÃQJ YÇL × FK· Y QL¬P WLQ P“QK P© ˆ WTXÂFKL°XYL°F[‡QJGDQKKL°Xˆàˆ‡ÈF F½ WK­ ER Y° ˆ‡ÈF Q¬Q ˆÃF O¥S W“R ˆ FKR F’F 1K Q‡ÇF FƒQ QK˜F WXÔ WKHR W±QK K±QK VÓ SK’W WUL­Q FËD ˆ¤W Q‡ÇF /× &…QJ 8¢Q TXDQ K° JLÑD KDL Q‡ÇF FÌQJ QK‡ WKÄL WL¯W ˆà TX\¯W ˆ¸QK GÄL ˆ… WÏ +RD /‡ Y¬ “L /D FK·QK WU¸ JLÑD 9L°W 1DP Y F’F Q‡ÇF WURQJ [ƒ\ GÓQJ NLQK ˆ… 7K‚QJ /RQJ + 1ÃL NKX YÓF ˆ F EL°WO7UXQJ4XÂF
 10. &K·QK Y± QJ\ QD\
 11. &’F QK QJKL„Q FÒX ˆ¬X FKR WK¯ WURQJ WKÄL SKRQJ NL¯Q F½ PÃW K¾ .KÍF U•QJˆ½OPÃWTX\¯Wˆ¸QKV’QJVXÂWYW’R YÇL ˆÄL N¯ WL¯S ˆà EL¯W J“W VDQJ PÃW E„Q E“R EÅL O© 7K‚QJ /RQJ O YÉQJ WUXQJ WƒP WKDP Y¾QJ [‡QJ Y‡†QJ P FK² WÓ [‡QJ O
 12. 6¿NKQJ„¦QKFK·TX\QTX¯FJLD « SK‘D %}F Q‡ÇF WD F½ GL EL„Q F‡†QJ 7L¯W ˆÃ VÒ QK•P WU’QK FKR ˆ¤W Q‡ÇF PÃW GL WL¯S JL’S YÇL 7UXQJ 4XÂF 7URQJ VXÂW O¡Q QÑD O“L U†L YR Y¹QJ O° WKXÃF 7Ï WKÄL WL¯Q WU±QK O¸FK VÐ QKL¬X WUL¬X ˆ“L SKRQJ /× ˆ¯Q WKÄL /„ F’F QK YXD ˆ¬X WÓ [‡QJ NL¯Q 7UXQJ 4XÂFˆàW±PP¾LF’FKK¹QJ[R’ 9‡†QJ ˆ¬X FK¤S QK¥Q W‡ÇF SKRQJ $Q E» ˆ‡ÄQJ EL„Q JLÇL WK…Q W·QK Q‡ÇF WD ­ 1DP TXÂF Y‡†QJ FËD F’F +RQJ ˆ¯ 7UXQJ NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD W¤W F F’F +RD 1K‡QJ Q‡ÇF WD FÌQJ ˆà WÏQJ F½ LQK 1KQ‡ÇFSKRQJNL¯Qˆ¬XF½×WKÒFK¯WVÒF %Ã/¶QK/„+RQWÓ[‡QJ+RQJˆ¯QJD\WÏ U¼UQJY¬YL°F[’Fˆ¸QKEL„QJLÇLSK·D%˜F WK¯ NÕ ; 9 ˆ¯Q 4XDQJ 7UXQJ WURQJ WK¯ Q†L WL¯SJL’SYÇL7UXQJ4XÂF4XDJKLFKªS ˆ“L SK’ TXƒQ 7KDQK …QJ ˆà KL„Q QJDQJ WÓ WURQJWK‡W¸FKFÀF½WK­WK¤\WUL¬X7L¬Q/„ [‡QJ O +RQJ ˆ¯ 6DX Q\ F’F QK YXD O 1K Q‡ÇF ˆ¡X WL„Q F½ QKÑQJ FK·QK V’FK 1JX\®Q FÌQJ WÓ [‡QJ O +RQJ ˆ¯ QK‡QJ Y EL°Q SK’S ER Y° EL„Q JLÇL F½ KL°X TX WKHR JKL FKªS WURQJ VÐ V’FK WK± NK…QJ SKL 
 13. /„ +RQ ˆà FKR E WU· PÃW OÓF O‡ÈQJ OÍF QR F’F YXD QK 1JX\®Q FÌQJ VÐ GÎQJ TXƒQ ˆÃL P“QK Å V’W YÉQJ EL„Q JLÇL .KL GDQK KL°X Q\ 0ÃW V QJ‡ÄL ˆà WÏQJ ˆ W WL¯S ˆàL F’F VÒ WK¡Q QK 7ÂQJ Y¤Q ˆ¬EL„Q FƒX K»L 7“L VDR F’F QK YXD 9L°W 1DP WKÄL JLÇLOX…Qˆ‡ÈFˆ WUD SKRQJ NL¯Q WK‡ÄQJ FK¤S QK¥Q YL°F W¤Q SKRQJ GDQK KL°X $Q 1DP TXÂF Y‡†QJ FËD ¯Q WKÄL /× Y¤Qˆ¬EL„QJLÇL ˆàˆ‡ÈFFRL F’F +RQJ ˆ¯ 7UXQJ +RD" 9¬ Y¤Q ˆ¬ Q\ O Y¤Q ˆ¬ FKL¯Q O‡ÈF WUÅ WKQK PÂL WU‚Q WUÅ QKL¬X QK QJKL„Q FÒX FKR U•QJ QK±Q Y¬ WK‡ÄQJ [X\„Q FËD F’F QK YXD 7KÄL /× K±QK WKÒF ˆ½ O VÓ FK¤S QK¥Q F’L WK¯ F½ Y¨ 1KƒQ7…QJQKYXDJÐLPÃWWÄEL­XFKRYXD WK¤S K†Q VR YÇL +RQJ ˆ¯ 7UXQJ +RD PÃW 7ÂQJ ˆ­ ˆ¹L O“L QKÑQJ YÉQJ ˆ¤W P TXƒQ FK·QK V’FK QJR“L JLDR P¬P G¨R ˆ­ WU’QK 7ÂQJˆàFKL¯PWU‡ÇFˆƒ\YFÂW±QKWU±KRàQ [XQJ ˆÃW WU’QK FKL¯Q WUDQK 1K‡QJ Y¬ EQ NK…QJ WU FKR“L 9L°W 7URQJWÄEL­X¤\F½ FK¤W FK·QK YL°F W¤Q SKRQJ ¤\ ˆà O VÓ F…QJ ˆR“Q YL¯W 0~F G¢ p‚W ‚\ FK QK” QKo K“Q QK¥Q W·QK FK¤W UL„QJ EL°W ˆÃF O¥S FËD PÃW pyQ QKoQJ YQ NKLŒQ O“QJ WmL pDX [–W OXmQ ˆ¤WQ‡ÇFPF’FWUL¬Xˆ“LSKRQJNL¯Q7UXQJ QJKpŒQFvWURQJJL‚FPœQJ 
 14. 4XÂF WUL TXD KQJ QJK±Q Q‚P ˆà NK…QJ 9ÇLPÂLTXDQWƒPVƒXV˜F¤\Q‚P WK­QRˆ¿QJKR’YWK…QW·QKˆ‡ÈF QK /× ˆà FÐ /„ 9‚Q 7K¸QK ˆ¯Q WU“L 9¶QK .K•QJ ˆ¬QK FK½ TX\£Q TXµF JLD %±QK FÉQJ YÇL QJ‡ÄL 7ÂQJ EQ YL°F F‡†QJ E”QJYL§F[’Fˆ¬QKYœQˆ£EL„QJLºL JLÇL 7KD\ P W QK YXD /„ 9‚Q 7K¸QK ˆà Q„X U¼ × NL¯Q FËD “L 9L°W Y¬ YL°F Y“FK 9L°F ˆ¸QK EL„Q JLÇL O PÃW FXÃF ˆ¤X ˆ¸QK UDQK JLÇL [’F ˆ¸QK U¼ F’F YÉQJ ˆ¤W WUDQK JD\ JR TX\¯W OL°W QK‡QJ OX…Q ˆ‡ÈF WKXÃFQK7ÂQJQK‡7K‡ÈQJL°Q+“/…L F’F1KQ‡ÇFTXƒQFKË[’Fˆ¸QKOPÃWY¤Q ~Q 1KX¥Q ˆ¿QJ WKÄL \„X F¡X QK 7ÂQJ ˆ¬ FKL¯Q O‡ÈF ˆ F EL°W TXDQ WU¾QJ /¸FK VÐ WU O“L FKR “L 9L°W F’F YÉQJ 9¥W '‡†QJ GÓQJQ‡ÇFYJLÑQ‡ÇFTXDKQJQJQQ‚P R 9¥W F YÂQ O ˆ¤W YÉQJ 4XQJ 1JX\„Q FÌQJ ˆ¿QJ WKÄL O O¸FK VÐ WK‚QJ WU¡P FËD WKXÃF &DR %•QJ QJ\ QD\
 15. &ÌQJ WURQJ YL°F [’F ˆ¸QK FKË TX\¬Q EL„Q JLÇL TXÂF JLD EXÀLWL¯SNL¯QQ\/„9‚Q7K¸QKF¹QWÂF’R FKÒQJ PLQK VÓ QÁ OÓF SKL WK‡ÄQJ FËD F’F YXD W…L QK 7ÂQJ O¤\ ˆ¤W FËD E¾Q ‚Q WUÃP 1K Q‡ÇF TXƒQ FKË 9L°W 1DP Y FËD GƒQ GƒQJ FKR QK‡ Y¥\ NK’F QR N¨ ˆ¿QJ ORà WÃFWDWURQJYL°FJLÑYÑQJVÓÀQˆ¸QKW‡†QJ 1K 7ÂQJ ˆXÂL O× ˆQK SKL WU ˆ¤W PÃW ˆÂL YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D %˜F Y PÅ UÃQJ YÉQJEL„QF‡†QJˆ‡ÈFWKXK¿L 
 16. EL„QJLÇLSK·D1DP
 17.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ 7L¯S WÎF TXDQ ˆL­P Y EQ O¶QK FËD F’F WÎF W¥S TX’Q FËD WÏQJ YÉQJ 7KHR F’F QK WUL¬Xˆ“L/×7U¡Q1KQ‡ÇFWKÄL/„ˆàF½ QJKL„Q FÒX 'o p’D FK‘ Ou WxF SK€P p’D O¯ FK·QK V’FK FÎ WK­ Y KL°X TX K†Q WURQJ O’FK V¨ pX WLlQ J–S SKQ YuR YLF NK{QJ YL°F NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q TXÂF JLD WK…QJ p’QK FK£ TX\‰Q TX›F JLD [xF p’QK FonQJ TXD YL°F [’F ˆ¸QK Y ER Y° UDQK JLÇL SK·D Y«F p’D JL L Yu JKL QKƒQ QK©QJ Q‡W Fn EvQ %˜F .¯ V’FK Y FKL¯Q O‡ÈF Y¬ EL„Q JLÇL ˆà Y‰Q‰QYjQKLŒQ9LW1DP ˆ‡ÈF /„ /ÈL TX’Q WUL°W QJD\ WÏ NKL PÇL O„Q .¯WKÏDQKÑQJWKQKTXWKÄL/×7U¡Q QJ…L/„/ÈLWÏQJNK–QJˆ¸QK /„ WUL¬X 1JX\®Q ˆà FKR [ƒ\ GÓQJ F’F ˆ¿Q %LlQSK“QJSKvLFKjPORSKonQJOo¡F ER Å YÉQJ EL„Q JLÇL SK·D %˜F &K² W·QK *L©Qo FFQWRDQW‘QKNŒOkX 
 18. UL„QJYÉQJEL„QJLÇL/“QJ6†QQK1JX\®Q 4XDQ ˆL­P Q\ F¹Q ˆ‡ÈF WK­ KL°Q WURQJ ˆà FKR GÓQJ KQJ FKÎF ˆ¿Q ER  F EL°W FƒX Q½L QÀL WL¯QJ FËD/„ 7K’QK 7…QJ0œW QK1JX\®QˆàWL¯Q[DK†QWURQJYL°FY‡†Q WKo FQ¥LPœWW‚FVmQJF£DWDO†QuRW«WLQ UD NK–QJ ˆ¸QK FKË TX\¬Q WU„Q F’F YÉQJ YªW E” pL po¡F .… QuR GxP pHPPœWWKo F EL­Q QK‡ 3KÍ 4XÂF &…Q R +RQJ 6D Q¥LPœWW‚Fp‚WF£D7KxLW™pŠOyLOuPP˜L 7U‡ÄQJ 6D 9XD *LD /RQJ ˆà FKR WKQK FKR JL~F WKŽ N… p– SKvL E’ WU§QJ WU’ 
 19. O¥S ÃL +RQJ 6D ˆ­ NKDL WK’F TX¡Q ˆR 7¡P QK±Q FKL¯Q O‡ÈF FËD QK /„ Y¬ Y¤Q ˆ¬ EàL F’W YQJ Y KDL O¡Q FÐ TXDQ O“L UD EL„Q JLÇL ˆà F½ QKÑQJ E‡ÇF WL¯Q [D K†Q VR +RQJ6Dˆ­WK’PV’WˆRˆ“FYY©EQˆ¿ YÇL F’F WUL¬X ˆ“L WU‡ÇF WK­ KL°Q Å FKÁ QK YR F’F Q‚P  '‡ÇL WKÄL 0LQK /„ˆàFKRGÓQJFœWP›FÅF’FYÉQJEL„QJLÇL 0“QJ YR QKÑQJ Q‚P ˆà WÏQJ YWL¯QKQKOƒSEvQp˜Q‡ÇF“L9L°W F½ PÃW FK‡†QJ WU±QK Y© EQ ˆ¿ TXƒQ VÓ Å F’F YÉQJ EL­Q TX\ P… W² P² ˆL ˆ¯Q ˆƒX 9L°FO¥SEQˆ¿OPÃWWURQJQKÑQJEL°Q GÓQJPÂFJÁ F¹QJ¾LOER
 20. ˆ¯Qˆ¤\ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản