intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu thêm thực dân Pháp đánh chiếm tỉnh thành Biên Hòa 16/12/1861 "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
4
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu thêm thực dân Pháp đánh chiếm tỉnh thành Biên Hòa 16/12/1861 "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo nghiên cứu khoa học " tìm hiểu thêm thực dân pháp đánh chiếm tỉnh thành biên hòa 16/12/1861 "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu thêm thực dân Pháp đánh chiếm tỉnh thành Biên Hòa 16/12/1861 "

 1. OœFKV²YªLQK~WU|§QJ KV²Y LQ ~W 7¢PKLžXWK€PWK¿FGQ3KŒS„ŒQKFKL P WPKLŒXWKrPWK¯FGqQSKzS vzQKFKLŽPW‘QKWKwQKELrQKRw 
 2.  QJX\žQSKDQTXDQJ  ' ¬ VÓ NL°Q WKÓF GƒQ 3K’S ˆ’QK ’QK %L„Q +¹D Y 3K‡ÇF 7X\ 7URQJ FKL¯PW²QKWKQK%L„Q+¹DK¿LFXÂL NKLˆ½WÏWK’QJ%…QQDWUÓFWL¯SFK² Q‚P F’F Eà WK…QJ VÐ FÌQJ QK‡ V’FK KX\TXƒQWL¯Qˆ’QKWKQK%L„Q+¹D4XƒQ JL’R NKRD JL’R WU±QK Å F’F F¤S WUXQJ K¾F WD E» WKQK FK“\ Y¬ SKË 3K‡ÇF 7X\ 4XƒQ ˆ“L K¾F NK…QJ JKL FKªS QKL¬X F½ NKL FK² 3K’S YR WKQK FKL¯P ˆ‡ÈF ˆ“L E’F Y O‡ÇWV†TXDYLG¹QJ SK’R WKX\¬Q 6DX ˆ½ TXƒQ 3K’S ˆL WX &XÂQV’FK JL’RNKRD 6¨K—F O S[X¤W [XÂQJˆ’QKSKËWKQK3K‡ÇF7X\4XƒQWD EQ W“L 6L *¹Q WU‡ÇF Q‚P Å PÎF SKL FK“\ YR UÏQJ 3K“P &DR '‡†QJ 4XkQ 3KxS pxQK %LlQ +“D Yu 9QK /RQJ 1JX\®Q .K˜F 1JÑ &† VÅ [X¤W EQ 6Ð ¸D YL¯W &XÂLQ‚P6’FQH &KDUQHU
 3. [LQ 6L*¹Q
 4. QJK²Y¬3K’S%…QQD %RQQDUG
 5. VDQJWKD\ 6’FK JL’R NKRD /’FK V¨ O S [X¤W EQ ~QJ WK¤\ W±QK K±QK OÃQ [ÃQ TX’ Q„Q GÉQJ VDXQ‚P 1[E*L’RGÎF
 6. FK²QK˜FTXD FKL¯Q WKX¥W Y¯W G¡X ORDQJ ˆ­ PÅ UÃQJ NKX YL°F 3K’S ˆ’QK %L„Q +¹D E•QJ YL G¹QJ YÓFFKL¯Pˆ½QJ QJ˜Q QJËL ¸FK SK’ [RQJ “L ˆ¿Q WL¯Q +“ˆ¿Q0Ö+¹D1J\¤\Å%L„Q+¹D FKL¯PF’FW²QK*LD¸QK¸QK7‡ÄQJ%L„Q QJRL WKQK Å W²QK O¸ UD TXDQ TXƒQ WD F¹Q +¹D Y 9¶QK /RQJ 1K‡QJ FKÍQJ ˆà Y¤S ˆ˜SOÌ\QJ¡PÅ0Ö+¹D ÅJLÑD6L*¹QY SKL VÓ SKQ NK’QJ V…L QÀL TX\¯W OL°W FËD %L„Q +¹D NKRQJ 6XÂL /¿ ~ QJ\ QD\
 7. F½ QKƒQGƒQ WK­ ˆ½QJ ˆ‡ÈF TXƒQ '¾F F’F NLQK *L’RWU±QK“LK¾F6‡SK“P/’FKV¨9LW U“FKTXDQKOÌ\F½F’Fˆ¿QQK» QK‡ˆ¿Q*¹ 1DP FX›L;,;
 8. ˆ‡†QJQKL„QJKLFKªS &…QJ
 9. YQKL¬XFK‡ÇQJQJ“LY¥WQJ‚QJLÑ FKLWL¯WK†QY¬YL°Fˆ’QKFKL¯PWKQK%L„Q 1J\ WK’QJ %…QQD K“ WÂL K¥X +¹DFËDWKÓFGƒQ3K’SWU„QF†VÅW½PO‡ÈF WK‡ FKR TXƒQ WD U¿L K…P VDX FKLD WKQK WÏ Eà /’FK V¨ 9LW 1DP FƒQ pyL FËD *6 QJ W¤Q F…QJ OÌ\ 0Ö +¹D 4XƒQ WD FKÂQJ 7U¡Q 9‚Q *LX Y Eà JL’R WU±QK FËD “L JLÑU¤WK‚QJQK‡QJU¿LFÌQJSKLE»OÌ\P K¾F7ÀQJKÈS+1ÃL FK“\  3*6767U‡ÄQJ“LK¾F6‡SK“P7S+¿&K·0LQK 
 10. 1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ 7K’QJ Q‚P %…QQD ˆ¯Q 6L K…P ˆ½ F‚Q FÒ *¹ &…QJ 7UDR 7UR E¸ W„Q *¹Q ˆ­ WL¯S WÎF WKÓF KL°Q O°QK FËD %à “L W’ &…QJW† FKL¯P 1J\ K…P VDX NKL WU‡ÅQJ +L TXƒQ 3K’S O JLÑ YÑQJ VÓ ˆ… &…QJW† Y L„J… WL¯Q O„Q F‚Q FÒ 0Ö +¹D KÃFËDFKÍQJWDÅ 6L*¹Qň½FKÍQJWD WK± TXƒQ WUL¬X ˆ±QK E» FK“\ 7URQJ NKL ˆ½ F½ WK­ Å O“L OƒX GL P W„Q W‡ÇQJ 6’FQH WK± PÃW F’QK TXƒQ WKË\ GR W„Q 7UXQJ W’ ˆà SKL QÐD FKÏQJ E» GÅ 
 11. 1K‡QJ +DUHQ FK² KX\ WL¯Q WKHR V…QJ ¿QJ 1DL FK·QK V’FK FËD %…QQD ˆà WK¤W E“L KRQ YÏD SK’ FQ YÏD SK’ F’F SK’R ˆL WU„Q WRQ &’FF‚QFÒFKL¯Pˆ½QJVDXNKLTXƒQ WUL¬Q V…QJ ¿QJ WKÄL PÃW F’QK TXƒQ WKË\ 3K’S UÍW OL¬Q E¸ QKƒQ GƒQ Y¼ WUDQJ FKL¯P NK’F GR W„Q “L W’ /†E†ULW FK² KX\ ˆà ˆL O“L WKHR U“FK *¹ &…QJ ˆ’QK YR SK·D VDX F’F SK’R ˆL 4XDQ TXƒQ WUL¬X ˆ±QK JLÑ F’F 7U‡ÇF W±QK K±QK ˆ½ K°W QK‡ 6’FQH SK’RˆLE»WUÂQ WU‡ÇF ˆƒ\ %…QQD FKR U•QJ ˆ’QK FKL¯P W²QK WKQK GR TXDQ TXƒQ WUL¬X ˆ±QK +X¯ 1J\ TXƒQ WKË\ Y TXƒQ ˆ½QJ JLÑ WK± G® GQJ K†Q O ˆ’QK FKL¯P Eà FËD JL F ˆà NªR ˆ¯Q WU‡ÇF W²QK WKQK KX\°Q Y [à FËD QKƒQ GƒQ Y K˜Q FKË %L„Q +¹D 7X¡Q SKË 1JX\®Q ÒF +RDQ Y WU‡†QJWL¯SWÎFFKL¯Pˆ½QJOX…QW²QKWKQK RQV’W/„.KDL&ƒQE»QJ»%L„Q+¹DYÇL %L„Q +¹D Y 9¶QK /RQJ ˆ­ PÅ UÃQJ SK“P ˆ“L E’F Y WX FKL¯Q F¹Q .KƒP VDL ˆ“L YL FQ TXªW EDR Yƒ\ Y WL„X GL°W TXƒQ NKÅL WK¡Q 1JX\®Q %’ 1JKL WK± PDQJ TXƒQ WKHR QJK¶D 
 12. 1J\ WK’QJ Q‚P %…Q ˆ‡ÄQJ % 5¸D FK“\ UD %±QK 7KX¥Q 4XƒQ QD FKR TXƒQ FKL¯P ˆR &…Q /…Q U¿L VDX ˆ½ JL F XQJ GXQJ FKL¯P WKQK U¿L O“L [X…L W¥SWUXQJELQKOÓFÅ6L*¹QFKX¢QE¸PÃW G¹QJ ¿QJ 1DL FKL¯P OX…Q % 5¸D FXÃF WL¯Q F…QJ PÇL PÎF WL„X WU‡ÇF P˜W O 
 13. %L„Q+¹D /ÍF E¤\ JLÄ QJKH WLQ JL F V˜S W¤Q F…QJ %L„Q +¹D WUL¬X ˆ±QK +X¯ VDL 1JX\®Q 7UL %L„Q +¹D OÍF E¤\ JLÄ J¿P ED W²QK %L„Q 3K‡†QJ ˆHP Y° TXƒQ Å NLQK WKQK FÉQJ +¹D 7KË '¡X 0ÃW Y % 5¸D 7²QK WKQK SKÂL KÈS YÇL TXƒQ ˆà SK’L ˆL WU‡ÇF %L„Q +¹D GR 1JX\®Q %’ 1JKL WUÓF WL¯S ˆDQJ ˆ½QJ Å .K’QK +¹D YR F¤S FÒX WU…QJ FRL QK‡QJ YL WK’QJ WU‡ÇF NKL E» 1K‡QJ 1JX\®Q 7UL 3K‡†QJ FK‡D ˆ¯Q Q†L WKQKFK“\FK·QKY¸NKƒPVDLˆ“LWK¡QFËD WK± 1JX\®Q %’ 1JKL ˆà FK“\ WXÂW Y¬ %±QK WUL¬X ˆ±QK +X¯ ¤\ ˆà [LQ JLP TXƒQ WKÒ 7KX¥QU¿L6DXNKLKÃLTXƒQÅ%±QK7KX¥Q %L„Q +¹D Y FÐ QJ‡ÄL ˆL F¡X YL°Q Q‡ÇF 1JX\®Q 7UL 3K‡†QJ Y 1JX\®Q %’ 1JKL NK’F U¿L 7Ï 6L *¹Q O„Q W²QK WKQK %L„Q Y£Q\„QY¸ ˆ½QJTXƒQW“Lˆ½P FFKRQKƒQ +¹D Q•P WU„Q 7 QJ“Q V…QJ ¿QJ 1DL GƒQ ˆDQJ FKÂQJ JL F Å %L„Q +¹D *L F E¦Q F’FK 6L *¹Q NP
 14. F½ F ˆ‡ÄQJ WKË\ Y WKÏD WK¯ ODQ UÃQJ UD PL¬Q 7ƒ\ /ÎF W²QKY Eà 7U„Q ˆ‡ÄQJ Eà F½ KDL F‚Q FÒ ’Q QJÑ O WL¯Q ˆ’QK W²QK WKQK 9¶QK /RQJ P F GÉ 0Ö+¹DY*¹&…QJ7UDR7UR NK’FYÇL*¹ WU„Q WKÓF W¯ FKL¯Q WU‡ÄQJ /ÎF W²QK OÍF ˆ½ &…QJ WKXÃF W²QK ¸QK 7‡ÄQJ
 15. &‚Q FÒ 0Ö FKÍQJ NK…QJ ˆË TXƒQ V ˆ­ ODQ UD QÑD +¹D F’FK %L„Q +¹D NP F½ TXƒQ 1[E*L’RGÎFWU
 16. ˆ½QJJLс‡ÄQJWKË\ˆ‡ÈFQJ‚QJLÑE•QJ FQ Y PÃW N¦ ˆ’ 1J\ WK’QJ Q‚P 1K•PFXQJF¤SWK„PWLOL°XWKDPNKR TXƒQ JL F WL¯Q ˆ’QK %L„Q +¹D E•QJ Y¬ VÓ NL°Q Q\ FKÍQJ W…L [LQ O‡ÈF G¸FK KDL F KDL ˆ‡ÄQJ WKË\ Eà +¿L JLÄ V’QJ WLOL°XFËDWKÓFGƒQ3K’S
 17. 7¢PKLžXWK€PWK¿FGQ3KŒS„ŒQKFKL P %o F +X‚Q OQK F£D im p›F %RQQDUG Y‰ NŒ KRyFK pxQK %LlQ +“D F…QJ E O¡Q ˆ¡X “R TXƒQ KL°Q ˆDQJ Å L­P$ GR“L WL„Q WURQJ Eà +LVWRLUH GH O ,QGRFKLQH W’)RXFDXOGFK²KX\ˆ‡ÈFW‚QJF‡ÄQJWK„P W¥S
 18. FËD3KLOLSSH+ªGX\[X¤WEQW“L3DULV ˆ†Q Y¸ NKLQK ELQK V© [X¤W SK’W WÏ FKL¬X Q‚P
 19. WKÒ E\ ˆ¯Q WUÍ TXƒQ J¡Q Y¸WU· FRQ ˆ‡ÄQJ %L„Q+¹DU©Y¬*¹&…QJˆ­F½WK­WL¯Qˆ¯Q /’FK V¨ pxQK FKLŒP %LlQ +“D WU·FK *¹ &…QJ YR V’QJ K…P VDX YR OÍF JLÄ WÏ 0RQRJUDSKLH GH OD SURYLQFH GH %LHQ PXÃQQK¤WOOÍFJLÄ +RD[X¤WEQW“L6L*¹QQ‚P
 20.  “L W’ /HEULV FÉQJ K“P WKX\¬Q Y [ +XQO©QKY¥N¨KRŒFK OÍSFÌQJSKLˆ¯Q*¹&…QJˆÍQJWKÄLˆL­P ‹QKFKL¨P%L}Q+²D WU„Q JLÄ V’QJ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2