Báo cáo nghiên cứu khoa học " Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
4
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo nghiên cứu khoa học " từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở bình định "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Từ chủ trương đến giải pháp quân điền năm 1839 ở Bình Định "

 1.  W«FK§WUwvQJxQJLzLSK|S TXsQxLQQrP¢E’QKx–QK &¹QQÑD
 2. SKDQSK‡†QJWK‰R  WX\ NK¢X SK¡Q FÎ WK­ FËD PÁL O¡Q TXƒQ K·QK V’FK TXƒQ ˆL¬Q Q‚P Å ˆL¬QF½NK’FQKDX 4XkQpL‰QQjPOu %±QK ¸QK O PÃW KL°Q W‡ÈQJ ˆÃF SK‡S TXkQ pL‰Q pX WLlQ WURQJ O’FK V¨ FKŒ ˆ’R WURQJ O¸FK VÐ Y‡†QJ WUL¬X 1JX\®Q Q½L pœSKRQJ NLŒQ Qo FWDQJRLYL°F TXƒQF¤S UL„QJ Y WURQJ O¸FKVÐ9L°W1DPQ½LFKXQJ UXÃQJ ˆ¤W F…QJ OQJ [à QK‡ QKÑQJ O¡Q 4XkQ pL‰Q O WÏ FK·QK WKÒF ˆ‡ÈF JKL FKªS TXƒQ ˆL¬Q NK’F F¹Q WK­ KL°Q VÓ FDQ WKL°S WURQJ iyL1DP WK«FO¦F 0LQK0QKFK‘QK FËD 1K Q‡ÇF ˆÂL YÇL TX\¬Q W‡ KÑX UXÃQJ \ŒX NKL Q½L Y¬ FKË WU‡†QJ FËD 0LQK 0°QK ˆ¤W E•QJ F’FK F˜W PÃW QÐD UXÃQJ W‡ Å W¤W Q‚P’SGÎQJÅ%±QK¸QKƒ\NK…QJ FF’FWK…Q¤SFËD%±QK¸QKQKÑQJQ†LF½ SKLWÏFËDF’FVÐTXDQQK1JX\®QPO W‡ˆL¬QQKL¬XK†QF…QJˆL¬QVXQJOPF…QJ QJX\„Q Y‚Q OÄL WƒX FËD F’F ˆ“L WK¡Q Y FK² ˆL¬Q GÎFËDYXD0LQK0°QKNKLFKX¢Q\FKRWKL KQK SKªS FKLD UXÃQJ Å %±QK ¸QK Q‚P ¬ QJK¸ TXƒQ ˆL¬Q Å %±QK ¸QK ˆ‡ÈF WURQJ iyL1DP WK«FO¦FFKªSOYL°F 7ÀQJ ˆÂF %±QK 3KÍ O 9Ì ;XƒQ &¢Q W¤X TXƒQˆL¬QKD\SKªSTXƒQˆL¬QF¹QWURQJ WU±QK O„Q YXD 0LQK 0°QK O¡Q ˆ¡X WL„Q YR 0LQK 0QK FK‘QK \ŒX EQ WL¯QJ 9L°W G¸FK WK’QJ Q‚P 0LQK 0°QK 
 3. o0ÃW O oSKªS FKLD UXÃQJp QK‡QJ QJX\„Q EQ K“W %±QK ¸QK UXÃQJ F…QJ FK² F½ WU„Q FKÑ+’QOoTXƒQˆL¬QSK’Sp QJK±Q P£X P UXÃQJ W‡ QKL¬X ˆ¯Q WU„Q Y“Q QJK±Q P£X 
 4. F’F UXÃQJ W‡ WK‡ÄQJ 7URQJO¸FKVÐFK¯ˆÃSKRQJNL¯QQ‡ÇFWD E¸ E¾Q SKÍ KR FKL¯P F QJ‡ÄL QJK¦R WU‡ÇF Y VDX TXƒQ ˆL¬Q Q‚P ˆà F½ NK…QJQKÄF¥\J±p~QJˆ¬QJK¸o;LQO‡ÈQJ QKL¬X O¡Q 1K Q‡ÇF WKÓF KL°Q TXƒQ ˆL¬Q [ªW ˆ¸QK UD TXL FK¯ SKP UXÃQJ W‡ ˆ¸QK TXƒQˆL¬QWKÄL/„V† WK¯NÕ;9
 5. TXƒQˆL¬Q K“QFKRP£XQJRLUDOPUXÃQJF…QJF WKÄL 9¶QK 7K¸QK 
 6. TXƒQ ˆL¬Q FËD *LD FKLD F¤S FKR GƒQ ELQK ˆ­ OP UXÃQJ O‡†QJ /RQJ 
 7. KD\ TXƒQ ˆL¬Q FËD 0LQK UXÃQJ NK¢X SK¡Q JLÍS FKR VLQK VÂQJp 
 8. 0°QK Q‚P 7X\ QKL„Q W¤W F F’F O¡Q .KL ˆ½ 0LQK 0°QK NK…QJ FK¤S QK¥Q FKË TXƒQˆL¬Qˆ½ˆ¬XF½PÃWW·QKFK¤WFKXQJO WU‡†QJQ\ ’S GÎQJ WU„Q SK“P YL F Q‡ÇF WURQJ YL°F TXƒQ F¤S UXÃQJ ˆ¤W F…QJ OQJ [à FKR TXDQ 7K’QJQ‚PVDX9Ì;XƒQ&¢QO“LPÃW O“L ELQK O·QK Y [à GƒQ WKHR NK¢X SK¡Q O¡Q QÑD WƒX YÇL YXD 0LQK 0°QK Y¬ Y¤Q ˆ¬  76.KRD/¸FKVЁ“LK¾F.+;+ 19“LK¾F4XÂFJLD+1ÃL
 9.  1JKL€QF¾X/¦FKV¼V¯ FKLDUXÃQJÅ %±QK¸QKoUXÃQJˆ¤WSK¡Q TXƒQ ˆL¬Q 0LQK 0°QK FKX¢Q FKR WKHR µ QKL¬X O UXÃQJ W‡ QK KR SKÍ FKL¯P F EQQJK¸WU‡ÇFWKLKQKp 
 10. ˆƒ\W‡OL°X F½ ˆ¯Q PÃW KDL WU‚P P£X P QJ‡ÄL QJK¦R NK…QJ JKL U¼ EQ QJK¸ WU‡ÇF F½ SKL O EQ NK…QJ PÃW WK‡ÇF W¤F VXÂW ˆÄL OP ˆ\ WÇ WƒX FËD 9Ì ;XƒQ &¢Q WÏ WK’QJ Q‚P QJ‡ÄL JLX QD\ Q¯X WKHR F UXÃQJ FËD 0¥X7X¤W 
 11. NK…QJ" QJ‡ÄL JLX ˆ­ FKR SK¡QOPF†QJKL°S 7KHR FKË WU‡†QJ FËD 0LQK 0°QK SKªS OƒX GL  SK¡Q ˆHP FKLD F¤S FKR ELQK TXƒQ ˆL¬Q SKL WKÓF KL°Q ˆÂL YÇL W¤W F GƒQ Y QJ‡ÄL QJK¦R WK± QJX¿Q OÈL Y¬ UXÃQJ WK…Q ¤S %±QK ¸QK F½ UXÃQJ W‡ QKL¬X K†Q ˆ¤W ˆ‡ÈF ˆ¬Xp 
 12. /¡Q Q\ 0LQK 0°QK UXÃQJ F…QJ o7RQ K“W F½ WK…Q ¤S 7UÏ NK…QJ WÏ FKÂL ˆ¬ QJK¸ FËD 9Ì ;XƒQ &¢Q WK…Q ¤S F½ UXÃQJ F…QJ UXÃQJ W‡ QJDQJ VRQJ QK YXD Y£Q W» WK’L ˆÃ E‚Q NKR‚Q QKDX ¤S [L„X W’Q ¤S NK…QJ JLQ O·QK oQK‡QJ QD\ Y… FÇ O¤\ UXÃQJ FËD GƒQ JLX F¹Q O“L V WK…Q ¤S F¡Q FKLD F¤S UXÃQJ O NK…QJ E•QJ O¹QJ WK± N„X FD ˆƒX ˆ‡ÈF \„Q p 
 13. O QJ NK…QJ OÄL NLD NK’Fp P oQ¯X O¤\ WL¬Q &K·QKV’FKTXƒQˆL¬QFËD0LQK0°QKÅ WU WKHR JL’ WK± UXÃQJ Q‡†QJ WURQJ K“W ¤\ %±QK ¸QK VDX NKL FKX¢Q \ ˆà ˆ‡ÈF WKÓF F½QKL¬XˆƒXF½WUNK˜Sˆ‡ÈFp9±Y¥\NKL KL°Q U¤W QKDQK FK½QJ WURQJ Y¹QJ WK’QJ %Ã+ÃGƒQJVÇWƒXFKRU•QJYL°FTXƒQˆL¬Q 7K’QJ Q‚P 0LQK 0°QK 
 14. 9Ì Å %±QK ¸QK F½ WK­ OP ˆ‡ÈF Y ˆà ˆ‡ÈF ;XƒQ&¢QY'RàQ8¢QWUÅY¬NLQKWƒXWU V’X Eà EQ OX¥Q WK’QJ VDX NKL NK‡ÇF WÏ OÄLQKYXDoYL°FTXƒQˆL¬QÅ%±QK¸QKˆà OÄL WƒX O¡Q ˆ¡X FËD 9Ì ;XƒQ &¢Q WK’QJ KRQWKQKp 
 15. Q‚P 0LQK 0°QK 
 16. QK YXD PÇL &ÌQJ FK·QK Y± F½ TXƒQ ˆL¬Q Q„Q Å TX\¯Wˆ¸QKWKLKQKSKªSTXƒQˆL¬QÅ%±QK %±QK ¸QK F½ V‡X W¥S ˆ¸D E“ O¥S YR Q‚P ¸QK0LQK0°QKˆàoVDL+L°SEL°Qˆ“LK¾F JKL FKªS QKÑQJ EL¯Q ˆÀL UXÃQJ ˆ¤W Å V¶ OàQK 7K‡ÈQJ WK‡ %à +±QK NL„P TXQ %±QK¸QKGRW’FˆÃQJFËDTXƒQˆL¬Q 9L°Q … V’W O 9Ì ;XƒQ &¢Q Y +ÑX WKDP WUL %à +à O 'RàQ 8¢Q ˆL %±QK ¸QK OP 3KªS TXƒQ ˆL¬Q Q‚P FËD 0LQK YL°F TXƒQ F¤S UXÃQJ F…QJp 
 17. 1K YXD 0°QKFK²’SGÎQJGX\QK¤WW“L%±QK¸QK FKX¢Q \ OÄL WƒX FËD V’X Eà oSKP QKÑQJ NK…QJ WL¯S WÎF WKÓF KL°Q ˆÂL YÇL F’F W²QK F…QJ W‡ ˆL¬Q WKÀ WK…Q ¤S QR F…QJ QKL¬X NK’F WURQJFQ‡ÇFYY±Y¥\WURQJVÐEL„Q K†Q W‡ KD\ F…QJ W‡ QJDQJ QKDX WK± NK…QJ QL„QFÌQJNK…QJJKLFKªSWK„PY¬QÃLGXQJ F¡QF˜WO¤\1JRLUDWK…Q¤SQRUXÃQJˆ¤W FÎ WK­ FËD TXƒQ ˆL¬Q 1K VÐ K¾F 1JX\®Q W‡ QKL¬X K†Q UXÃQJ ˆ¤W F…QJ WK± UXÃQJ ±QK ¡X F½ QJKL„Q FÒX V‡X W¥S ˆ¸D E“ F…QJ FÒ ˆ¬ QJX\„Q TXƒQ F¤S QK‡ FÌ F¹Q %±QK ¸QK Y FKR [X¤W EQ Eà V’FK i’D Ey UXÃQJ W‡ WK± F˜W O¤\ PÃW QÐDp 
 18. 7K¥P %ŽQK i’QK J¿P W¥S 
 19. 7X\ QKL„Q …QJ FK· o&¹Q QK‡ UXÃQJ W‡ WX\ O UXÃQJ F…QJ ¡X FKË WU‡†QJ FK² NKDL WK’F SK¡Q V OL°X WK¡Q WK¯ WÃF FÌQJ ˆ¬X F˜W O¤\ PÃW QÐD WÀQJ TX’W FËD PÁL ˆ¸D E“ NK…QJ ˆL VƒX 'X\ F½ UXÃQJ FËD NKDL TXÂF F…QJ WK¡Q O WKÂQJ N„ WÇL TXL P… VÅ KÑX FËD WÏQJ FKË R 'X\ 7Ï ˆ­ O“L OP UXÃQJ K‡†QJ K»D UXÃQJ ˆ¤W W‡ P SK¡Q QÃL GXQJ Q\ WURQJ Q„Q F˜W O¤\ WK± FKX¢Q JL FKR PÁL P£X ˆ¸D E“ FKL¯P NKRQJ V WUDQJ FËD ˆ¸D TXDQ WL¬Q JLDR FKR FRQ FK’X O R 'X\ E“&KÍQJW…LOÓDFK¾QF’FKWL¯SF¥QQJX¿Q 1K£Pˆ­ V˜PVÐDYL°FWKÄFÍQJp 
 20. 7K„P W‡ OL°X Q\ WKHR SK‡†QJ SK’S PÇL SKƒQ QÑDiyL1DPWK«FO¦FF¹QJKLNKLSK’L9Ì W·FK WUL°W ˆ­ F’F WK…QJ WLQ F½ WURQJ ˆ¸D E“ ;XƒQ &¢Q YR %±QK ¸QK WKÓF KL°Q SKªS 'R NKÂL O‡ÈQJ ˆ¸D E“ TX’ OÇQ NK…QJ WK­ 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản