intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình của Nguyễn Nhược Pháp"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
162
lượt xem
21
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình của Nguyễn Nhược Pháp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: "yếu tố tự sự trong thơ trữ tình của nguyễn nhược pháp"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình của Nguyễn Nhược Pháp"

  1. YÕU Tè Tù Sù TRONG TH¥ TR÷ T×NH ..., Tr. 40-44 Lª Trung LiÖt YÕU Tè Tù Sù TRONG TH¥ TR÷ T×NH CñA NGUYÔN NH¦îC PH¸P (a) Lª Trung LiÖt Tãm t¾t. NguyÔn Nh−îc Ph¸p lµ nhµ th¬ cã vÞ trÝ riªng trong phong trµo Th¬ míi 1932- 1945. Th¬ «ng cã nh÷ng t×m tßi, c¸ch t©n vÒ thi ph¸p rÊt ®¸ng chó ý. Bµi viÕt ®i s©u kh¶o s¸t yÕu tè tù sù trong th¬ NguyÔn Nh−îc Ph¸p, chØ ra nh÷ng nÐt míi trong nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña «ng, tøc còng lµ tËp trung lµm râ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm nªn mét giäng th¬ NguyÔn Nh−îc Ph¸p vèn ®−îc ®éc gi¶ mÕn mé. 1. NguyÔn Nh−îc Ph¸p lµ nhµ th¬ Tinh, Mþ Ch©u, Mþ £… cña truyÖn cæ, nh−ng vÉn cã c¶m gi¸c thó vÞ, bÊt ngê cã tªn tuæi cña phong trµo Th¬ míi ë khi ®−îc gÆp l¹i hä trong c¸c bµi th¬ giai ®o¹n ®Çu 1932-1935, “dï th¬ in ra cña NguyÔn Nh−îc Ph¸p. Giäng kÓ cña rÊt Ýt mµ ®−îc ng−êi ta mÕn rÊt nhiÒu” [5, 301]. C¶m t×nh mµ ng−êi ®äc dµnh NguyÔn Nh−îc Ph¸p kh«ng gièng giäng cho NguyÔn Nh−îc Ph¸p xuÊt ph¸t tõ kÓ cña d©n gian, l¹i cµng kh«ng gièng phong c¸ch th¬ ®éc ®¸o cña «ng: “H×nh víi th¬ trung ®¹i. Giäng kÓ Êy rÊt míi thøc tù sù g¾n víi tr÷ t×nh, ®éc tho¹i mÎ, nã ph¸ vì tÝnh qui ®Þnh vÒ con xen lÉn víi miªu t¶, thùc lÉn víi méng, ng−êi trong thÇn tho¹i, bëi “Con ng−êi víi kh¶ n¨ng t−ëng t−îng phong phó, trong thÇn tho¹i th−êng mang chøc sù phèi hîp t¸o b¹o h×nh ¶nh, mµu s¾c, n¨ng cña mét vµi hiÖn t−îng tù nhiªn” ©m thanh ®Ó t¹o nªn nh÷ng ho¹t c¶nh [4, 49]. Nh©n vËt thÇn tho¹i lµ nh©n vËt rÊt sèng, nhÊt lµ tiÕng c−êi ®»m th¾m chøc n¨ng. Nh−ng ta h·y ®äc kÜ bµi S¬n nh− mét vang h−ëng t−¬i m¸t trong Tinh Thuû Tinh, ngoµi chøc n¨ng ®−îc suèt tiÕn tr×nh cña c©u chuyÖn kÓ” [1, thùc hiÖn th× c¸c nh©n vËt Êy cã nh÷ng 1175]. nÐt c¸ tÝnh cña con ng−êi hiÖn ®¹i. ChuyÖn Thuû Tinh d©ng n−íc lªn råi 2. Cã thÓ chia lo¹i th¬ tr÷ t×nh giµu rót n−íc xuèng lóc nµy kh«ng g¾n víi yÕu tè tù sù cña NguyÔn Nh−îc Ph¸p lêi gi¶i thÝch vÒ mét hiÖn t−îng tù thµnh hai m¶ng lín: nh÷ng bµi mµ sù nhiªn, mµ g¾n víi sù nhËn thøc vÒ mét viÖc hay chi tiÕt cña truyÖn d©n gian thø t×nh c¶m ®Æc biÖt cña con ng−êi lµ ®−îc kÓ b»ng giäng hiÖn ®¹i vµ nh÷ng t×nh yªu. bµi mµ c©u chuyÖn ®−îc t¹o dùng b»ng Thuû Tinh n¨m n¨m d−ng (d©ng) n−íc bÓ, cèt truyÖn míi. §ôc nói hß reo ®ßi MÞ N−¬ng 2.1. Sù viÖc hay chi tiÕt cña truyÖn TrÇn gian ®©u cã ng−êi dai thÕ d©n gian ®−îc kÓ b»ng giäng hiÖn ®¹i Còng bëi thÇn yªu nªn kh¸c th−êng TËp th¬ Ngµy x−a chØ ván vÑn 10 (S¬n Tinh Thuû Tinh) bµi, trong ®ã ®· cã 4 bµi m−în cèt Nh©n vËt Träng Thuû vµ nh©n vËt truyÖn d©n gian: S¬n Tinh Thuû Tinh, Mþ Ch©u vèn lµ nh©n vËt cña “sö thi”, Mþ Ch©u, Mþ £, GiÕng Träng Thuû. mµ “con ng−êi sö thi cã lý trÝ rÊt cao, Tuy nhiªn chØ cã S¬n Tinh Thuû Tinh lµ kh«ng hµnh ®éng v× c¶m gi¸c hoÆc t×nh m−în cèt truyÖn hoµn toµn, 3 bµi cßn c¶m ham muèn nhÊt thêi” [4, 51]. ThÕ l¹i chØ m−în sù viÖc. Ng−êi ®äc kh«ng xa l¹ víi c¸c nh©n vËt S¬n Tinh, Thuû NhËn bµi ngµy 25/3/2008. Söa ch÷a xong 31/3/2008. 40
  2. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 1B-2008 §¹i häc Vinh S¬n Tinh cã mét m¾t ë tr¸n, nh−ng trong bµi th¬ cña NguyÔn Nh−îc Thuû Tinh r©u ria qu¨n xanh r×. Ph¸p, c¸ch chän chi tiÕt, h×nh ¶nh ®· Mét thÇn phi b¹ch hæ trªn c¹n, ph¸ vì khung quy ®Þnh nãi trªn. Dï Mét thÇn c−ìi l−ng rång uy nghi. Träng Thuû lµ con ng−êi cã lý trÝ rÊt cao §Õn víi th¬ NguyÔn Nh−îc Ph¸p, th× còng: ng−êi ®äc thÊy ë ®ã mét thÕ giíi kh¸c Thiªm thiÕp ai bªn ®−êng, hìi «i! l¹, thÕ giíi “ngµy x−a” nh−ng l¹i tho¸ng Chµng «m khãc nghÑn ch¼ng ra lêi, “bãng mét ng−êi ®ang khóc khÝch c−êi” - §Çu non m©y b¹c ªm ®Òm phñ, [5, 303]. ChÝnh n¬i ®ã, c¸i t«i c¸ nh©n Ph¬n phít hån em bay, ngËm c−êi. cña Th¬ míi míi c¶m thÊy dÞu v¬i ®i Râ rµng, c¶m xóc cña nh©n vËt mÆc c¶m l¹c loµi. Träng Thuû gÇn víi c¶m xóc cña con Trong c¸c bµi th¬ cã c©u chuyÖn ng−êi hiÖn ®¹i. S¸ng t¸c cña nhµ Th¬ ®−îc m−în tõ cèt truyÖn, sù viÖc, chi míi NguyÔn Nh−îc Ph¸p qu¶ ®· gióp tiÕt cña truyÖn d©n gian, NguyÔn ®éc gi¶ c¶m thÊy c©u chuyÖn gÇn h¬n, Nh−îc Ph¸p ®· vËn dông ®ñ c¸c yÕu tè thËt h¬n so víi truyÖn d©n gian. ®Ó miªu t¶: quan s¸t, liªn t−ëng vµ KÓ vµ t¶ ®−îc xem lµ mét thÕ m¹nh t−ëng t−îng. Chóng phèi hîp víi nhau cña tù sù trong viÖc t¸i hiÖn mét c¸ch ®Ó t¹o nªn sù lung linh cña mét thÕ giíi cô thÓ vµ sèng ®éng ®êi sèng kh¸ch nghÖ thuËt. Kh«ng ph¶i ai còng t¹o nªn quan. NguyÔn Nh−îc Ph¸p cã mét kiÓu ®−îc trong th¬ cña m×nh mét thÕ giíi t¶, kÓ rÊt riªng, cã thÓ bít nhiÒu chi tiÕt nh− thÕ! Riªng ®èi víi «ng, chØ b»ng cã s½n trong truyÖn cæ mµ vÉn ®¶m b¶o mét vµi ®iÓm nhÊn khi miªu t¶, nh©n ®−îc cho c©u chuyÖn cña m×nh tÝnh vËt sÏ cã mét thÕ giíi néi t©m mµ chØnh thÓ vµ sù c©n ®èi, hµi hoµ. §äc truyÖn d©n gian kh«ng hÒ cã. Chóng ta bµi th¬ S¬n Tinh Thuû Tinh, ®éc gi¶ h·y ®Õn víi nh©n vËt Mþ Ch©u ®Ó thÊy vÉn h×nh dung ®−îc hoµn toµn cèt NguyÔn Nh−îc Ph¸p cã c¸ch miªu t¶ tµi truyÖn nh− truyÖn thÇn tho¹i S¬n Tinh t×nh nh− thÕ nµo: Thuû Tinh. Nh−ng ë ®©y, lèi dÉn Ch−n (ch©n) nµng hoa l¶ nhuèm chuyÖn, c¸ch chän chi tiÕt, sù viÖc rÊt mµu s−¬ng hiÖn ®¹i. ChØ b»ng vµi nÐt t¶ ®¬n s¬, t¸c Võng tr¨ng l¹nh lÏo, chim kªu buån gi¶ còng cã thÓ gióp ng−êi ®äc h×nh Th©n ngµ tãc rñ vên man m¸c dung ngay tr−íc m¾t kh«ng gian thµnh Thiªm thiÕp em chê ai bªn ®−êng? Phong Ch©u trong ngµy kÐn rÓ… §Æc NguyÔn Nh−îc Ph¸p ®· miªu t¶ Mþ biÖt mçi nh©n vËt ®Òu ®−îc kh¾c ho¹ Ch©u víi nÐt ®−îm buån trong giê chê víi nhiÒu chi tiÕt thÓ hiÖn c¸ tÝnh riªng ®îi, gi÷a mét c¶nh vËt còng ®−îm buån. biÖt. Mþ Ch©u cã nÐt ng©y th¬, nhÝ Hay bµi GiÕng Träng Thuû lµ c¶ mét nh¶nh dÔ th−¬ng, vµ nhÊt lµ cã mét vÎ kh«ng gian buån. ¢m thanh, c¶nh vËt ®Ñp hÕt søc quyÕn rò: vµ con ng−êi hoµ vµo nhau trong mét Tãc xanh viÒn m¸ h©y h©y ®á c¶m xóc mµ hån ng−êi toµn lµ tiÕng MiÖng nµng bÐ th¾m nh− san h« sãng: Tay ngµ tr¾ng nân hai ch−n (ch©n) nhá §ªm khuya, giã lèc, m©y ®en vÇn, Mª nµng bao nhiªu ng−êi lµm th¬. Cá l−ít gieo m×nh vùc giÕng th©m; Cßn S¬n Tinh, Thuû Tinh cã vÎ Träng Thuû n»m trªn lµn n−íc sñi, kh¸c phµm, mçi ng−êi mét nÐt võa uy TiÕng mâ cÇm canh xa ©m thÇm. nghi l¹i võa d÷ tîn. 41
  3. YÕU Tè Tù Sù TRONG TH¥ TR÷ T×NH ..., Tr. 40-44 Lª Trung LiÖt Ph¬n phít hån ma ®ãm lËp loÌ. ®»ng sau lêi nãi Êy võa lµ mét nçi tù Có róc. §µn d¬i bay tø bÒ. hµo, sung s−íng, võa lµ mét nçi buån vµ R¨ng r¾c kªu nh− tiÕng x−¬ng ®Ëp, niÒm th−¬ng khã t¶, kh«ng nhÊt thiÕt Giã rÒn, quû khãc, lay cµnh tre. chØ dµnh cho riªng mét ng−êi lµ S¬n NhÊp nho¸ng xiªn giêi chíp toÐ xanh. Tinh. Ai cã thÓ ®o¸n ch¾c Mþ N−¬ng GÇm ran sÊm chuyÓn, m©y bïng phanh. kh«ng cã c¶m t×nh víi Thuû Tinh? Mþ M−a ®Ëp - Tï vµ rªn v¨ng v¼ng. N−¬ng kh«ng cßn lùa chän nµo kh¸c v× HiÖu lÝnh tuÇn kªu trªn mÆt thµnh. yªu cÇu sÝnh lÔ mµ vua ban ra hoµn Ng«n ng÷ héi tho¹i trong th¬ toµn cã lîi cho S¬n Tinh (GÇn ®©y, Hoµ NguyÔn Nh−îc Ph¸p lµ thø ng«n ng÷ Vang ®· “chép” ®−îc t×nh huèng nµy ®Ó b×nh d©n. Ng−êi ®äc thÊy ë ®ã sù gÇn ph¸t triÓn thµnh néi dung truyÖn ng¾n gòi th©n quen. Cã ®iÒu trong c¸ch kÓ Sù tÝch ngµy ®Ñp trêi). §Æc biÖt lµ lêi chuyÖn cña «ng, sè l−îng lêi tho¹i rÊt Ýt. tho¹i cña Thuû Tinh (4): GiÕt, giÕt S¬n Trong toµn bé c¸c bµi th¬ cã c©u chuyÖn Tinh h¶ hên ta. Thuû Tinh hên ghen v× m−în tõ cèt truyÖn hoÆc sù viÖc, chi tiÕt kh«ng r−íc ®−îc Mþ N−¬ng vÒ lµm vî cña truyÖn d©n gian chØ cã 4 lêi tho¹i (3 nªn muèn giÕt ng−êi tranh ®o¹t víi lÇn cña Mþ N−¬ng vµ 1 lÇn cña Träng m×nh. Thuû - vµ tÊt c¶ tËp trung ë bµi S¬n 2.2. C©u chuyÖn ®−îc t¹o dùng b»ng Tinh Thuû Tinh): cèt truyÖn míi - Con ®©y phËn ®µo t¬ bÐ män Trong tËp th¬ Ngµy x−a, cã 6 bµi Nh©n duyªn cói ®Ó quyÒn mÑ cha.(1) mµ c©u chuyÖn ë ®ã ®−îc t¹o dùng b»ng - Nµng kªu: “ Phô v−¬ng «i! Phong cèt truyÖn míi. Thêi gian ë ®©y vÉn lµ Ch©u!” (2) thêi gian qu¸ khø, cã ®iÒu nã kh«ng g¾n - Giäng kiªu hay buån kh«ng ai víi c¸c thêi ®iÓm lÞch sö t−¬ng ®èi x¸c hiÓu, ®Þnh nh− víi c¸c bµi thuéc m¶ng th¬ ®· Nh−ng thËt dÔ th−¬ng “¤! V× ta!” (3) ®−îc tr×nh bµy ë trªn. - GiÕt, giÕt S¬n Tinh h¶ hên ta. (4) Cã qu¸ khø xa mµ còng cã qu¸ khø Trong lêi tho¹i (1), Mþ N−¬ng ®· gÇn. NÕu xa th× còng kh«ng gièng ngµy thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o mét c¸ch rÊt xöa, ngµy x−a cña truyÖn d©n gian. kh«n ngoan. Lêi nµng rµnh rÏ vµ ®óng Ng−êi kÓ ®øng ë thêi gian gÇn víi thêi lµ lêi nãi lÔ phÐp ®èi víi ng−êi ®· sinh gian x¶y ra c©u chuyÖn, nh−ng thêi thµnh d−ìng dôc m×nh… Nh−ng ®Õn gian ®ã vÉn lµ cña qu¸ v·ng. T¸c gi¶ ®· (2), lêi Mþ N−¬ng trë nªn ng¾n gän, chØ h− cÊu, t¹o dùng c©u chuyÖn míi trªn cßn l¹i 5 tiÕng mµ l−îng th«ng tin rÊt nÒn t¶ng cña mét bèi c¶nh mËp mê, khã lín. Sau khi lªn kiÖu cña S¬n Tinh, Mþ x¸c ®Þnh niªn ®¹i: N−¬ng ngo¸i l¹i t¹m biÖt: Phô v−¬ng «i! H«m ®ã buæi chiÒu xu©n Phong Ch©u! T¹m biÖt phô v−¬ng tøc lµ Tr«ng m©y hång bay v©n, LiÒn gÆp pho lÞch sö, võa t¹m biÖt mét qu©n v−¬ng, l¹i võa L÷ng th÷ng khái lÇu v¨n t¹m biÖt cha - ng−êi th©n yªu nhÊt. KÕ ®Õn lµ t¹m biÖt Phong Ch©u tøc lµ n¬i … Phu khiªng kiÖu ngÈn ng¬ ThÇy l¹i vµ thÇy th¬ nµng ®· sinh ra vµ lín lªn. BiÕt bao Ngåi xæm c−êi bªn läng nhiªu ®iÒu muèn nãi mµ nghÑn lêi Tr−íc cöa toµ dinh c¬ kh«ng nãi ®−îc. LÇn (3), Mþ N−¬ng nãi cßn ng¾n gän h¬n: ¤! V× ta! Èn chøa (Mét buæi chiÒu xu©n) 42
  4. T¹p chÝ khoa häc, tËp XXXVII, sè 1B-2008 §¹i häc Vinh Thêi gian ë c¸c bµi §i cèng, C¨n g¸c ®i theo sau m×nh. T©m tr¹ng nµng thùc nhá, Tay ngµ, M©y chÝnh lµ kiÓu thêi sù phÊn chÊn khi nghe thÇy me b¶o gian nh− thÕ. C¸i mµ ta biÕt ®−îc lµ ngµy sau vµo chïa trong, nghÜa lµ nµng mét thÕ giíi ngµy x−a bao trïm lªn c¶ sÏ thªm mét ngµy n÷a ®−îc ®i víi thÕ giíi ngµy nay. Dï kh«ng ph¶i lµ chµng! Cuèi cïng lµ t×nh th©n mËt gi÷a mét thÕ giíi huy hoµng nh−ng nã còng chµng víi nµng vµ gia ®×nh nµng. cßn h¬n x· héi cô thÓ mµ t¸c gi¶ ®ang NÐt ®éc ®¸o ë ®©y lµ lêi kÓ t¸i hiÖn sèng lóc bÊy giê. tõng chi tiÕt ®i ®øng cña nh©n vËt: Kh«ng gian trong c¸c bµi th¬ kÓ Em ®i, chµng theo sau chuyÖn x−a nµy lu«n g¾n liÒn víi nh÷ng Em kh«ng d¸m ®i mau h×nh ¶nh quen thuéc cña thiªn nhiªn Ng¹i chµng chª hÊp tÊp nh− m©y, tr¨ng, nói, s«ng… vµ cña con Sè gian nan kh«ng giµu. ng−êi nh− thÇy th¬, binh lÝnh, thÇy l¹i, Bªn c¹nh ®ã lµ sù miªu t¶ kh¸ cô thÇy nho… TÊt c¶ ®−îc vÏ nªn b»ng thÓ thÕ giíi néi t©m cña c« bÐ: nh÷ng nÐt bót ngé nghÜnh, thÊm ®−îm §ªm h«m Êy em mõng! ý bìn ®ïa cña ng−êi kÓ chuyÖn. Mïi trÇm h−¬ng bay lõng Bªn c¹nh qu¸ khø xa lµ qu¸ khø Em n»m nghe tiÕng mâ gÇn – qu¸ khø cña sù viÖc võa míi x¶y Råi chim kªu trong rõng. ra. Tøc lµ trong c©u chuyÖn ®−îc §©y lµ c¶m gi¸c cña mét thiÕu n÷ NguyÔn Nh−îc Ph¸p kÓ l¹i, sù viÖc diÔn b¾t ®Çu yªu - c¶m gi¸c khã ngñ. Cho ra cßn “nãng”, nã thuéc ph¹m trï c¸i nªn ©m thanh v¹n vËt thæi vµo hån c« h«m nay. kh«ng mét chót muén phiÒn. Hai ©m Do kÓ chuyÖn h«m nay, NguyÔn thanh tr¸i ng−îc nhau lµ tiÕng mâ buån Nh−îc Ph¸p chó ý nhiÒu ®Õn nh÷ng chi vµ tiÕng chim kªu rén r· còng hoµ vµo tiÕt nhá. Cö chØ vµ ®éng t¸c cña nh©n trong mét câi lßng buån vui lÉn lén. Víi vËt còng ®−îc quan t©m miªu t¶ nhiÒu lèi miªu t¶ Êy, NguyÔn Nh−îc Ph¸p ®· h¬n. ë m¶ng nµy, “cèt truyÖn kh«ng cã cho thÊy th¬ tr÷ t×nh còng cã kh¶ n¨ng nh÷ng thö th¸ch gay cÊn, nh÷ng t×nh t¹o h×nh ngo¹i giíi hÕt søc tØ mØ, sinh c¶m l©m ly mµ hÊp dÉn ng−êi ®äc b»ng ®éng, ®óng nh− ®iÒu mµ cã nhµ lý luËn vÎ b×nh dÞ, trong lµnh tù nhiªn nh− mét ®· ph¸t biÓu: “Tr÷ t×nh miªu t¶ th−êng dßng suèi ngät” [2, 117]. Trong tËp th¬ t¸i hiÖn c¸c sù vËt xung quanh con Ngµy x−a, duy nhÊt cã mét bµi Chïa ng−êi, nh÷ng nÐt bÒ ngoµi con ng−êi, nã kh¸m ph¸ diÖn m¹o bªn trong con ng−êi H−¬ng lµ ®−îc viÕt theo d¹ng nµy. So nh−ng ®ång thêi còng ph¸c ho¹ thiªn víi nh÷ng bµi tù sù kh¸c cña NguyÔn nhiªn” [3, 335]. Nh−îc Ph¸p, bµi Chïa H−¬ng ®−îc kÓ Kh¸c víi c¸c bµi th¬ cã c©u chuyÖn gÇn víi truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i nhÊt. C©u m−în tõ cèt truyÖn d©n gian, ë c¸c bµi chuyÖn ®−îc kÓ mét c¸ch tù nhiªn. th¬ thuéc m¶ng nµy (kÓ c©u chuyÖn Ng−êi kÓ lµ nh©n vËt em, mét c« g¸i ®i thuéc vÒ mét qu¸ khø gÇn), lêi tho¹i chïa. §ã lµ mét t©m tr¹ng n¸o nøc ®−îc sö dông nhiÒu h¬n. Lêi tho¹i xuÊt tr−íc giê chuÈn bÞ lªn chïa. Trªn ®−êng hiÖn víi t− c¸ch lµ mét yÕu tè t¹o nªn ®i lµ sù gÆp gì t×nh cê víi v¨n nh©n tÝnh c¸ch nh©n vËt. Do ®ã, cÊu tróc ng÷ trong phong c¶nh h÷u t×nh, nµng rÊt ph¸p cña lêi tho¹i “trßn trÞa” h¬n, vµ chó ý ®Õn m×nh vµ chó ý ®Õn ®èi t−îng 43
  5. YÕU Tè Tù Sù TRONG TH¥ TR÷ T×NH ..., Tr. 40-44 Lª Trung LiÖt lo¹i c©u tØnh l−îc còng Ýt ®−îc t¸c gi¶ sö ®−îc chÝnh lµ sù hoµn h¶o cña mäi ph−¬ng diÖn nghÖ thuËt. dông: Me c−êi: “thÇy nã tr«ng! 3. Nh×n chung c¸c bµi th¬ trong tËp Ch−n (ch©n) ®i ®«i dÐp cong, Ngµy x−a lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cña lèi Con t«i xinh xinh qu¸! th¬ tr÷ t×nh giµu yÕu tè tù sù. NguyÔn Bao giê c« lÊy chång?” Nh−îc Ph¸p, víi tËp Ngµy x−a, ®· cã ThËt vËy, ai ®äc xong Chïa H−¬ng nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho viÖc khai nh− còng ®Òu c¶m thÊy m×nh võa tho¸t më mét lèi th¬ tr÷ t×nh hiÖn ®¹i b¸m ra khái thÕ giíi nghÖ thuËt cña mét ch¾c ®êi sèng, biÕt khai th¸c c¸i hay tõ truyÖn ng¾n. Søc cuèn hót mµ nã cã nh÷ng c©u chuyÖn ®êi b×nh dÞ mµ sèng ®éng, giµu ý nghÜa tån t¹i ë quanh ta. T I LIÖU THAM KH¶O [1] NguyÔn HuÖ Chi, Tõ ®iÓn v¨n häc, NXB Khoa häc x· héi, Hµ Néi, 1984. [2] Lª B¸ H¸n (chñ biªn) - Lª Quang H−ng - Chu V¨n S¬n, Tinh hoa th¬ míi thÈm b×nh vµ suy ngÉm, NXB Gi¸o dôc, 2003. [3] G. N. Pospelov (chñ biªn), DÉn luËn nghiªn cøu v¨n häc, NXB Gi¸o dôc, 1998. [4] TrÇn §×nh Sö, DÉn luËn thi ph¸p häc, NXB Gi¸o dôc, 1998. [5] Hoµi Thanh - Hoµi Ch©n, Thi nh©n ViÖt Nam, NXB V¨n häc, 1988. SUMMARY The narrative factor in nguyen nhuoc phap’S lyric poems Nguyen Nhuoc Phap was a poet who had a specific position of Tho moi 1932- 1945. His poetic had many remarkable findings, innovations of poetics. This article surveyed the narrative factor of his works, showed the new features of his art, means indicated the basic aspects which created Nguyen Nhuoc Phap’s tone that the readers admired much. (a) Cao häc 13 Lý luËn v¨n häc, tr−êng §¹i häc Vinh. 44
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2