intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo " Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
25
download

Báo cáo " Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác kiểm soát thu nhập của người nộp thuế đóng vai trò đặc biệt quan 1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đối với việc kiểm soát thu nhập chịu thuế của cá nhân Không thể phủ nhận rằng yếu tố kinh tế có những tác động mạnh mẽ đối với việc kiểm soát thu nhập cá nhân trong quá trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Theo chúng tôi, sự ảnh hưởng này được thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau đây: Thứ nhất, tình trạng và trình độ phát triển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam "

 1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn H¶i Ninh * ông tác kiểm soát thu nhập của người 1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đối C nộp thuế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện pháp luật thuế thu nhập với việc kiểm soát thu nhập chịu thuế của cá nhân cá nhân của mỗi quốc gia. Nó là yếu tố quyết Không thể phủ nhận rằng yếu tố kinh tế có những tác động mạnh mẽ đối với việc định sự thành công hay thất bại của quá trình kiểm soát thu nhập cá nhân trong quá trình thực thi luật thuế thu nhập cá nhân trong thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân. thực tiễn đời sống. Theo chúng tôi, sự ảnh hưởng này được Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội ở thể hiện ở những khía cạnh chủ yếu sau đây: nước ta hiện nay, cái khó nhất trong quá Thứ nhất, tình trạng và trình độ phát trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá triển của nền kinh tế quốc gia có ảnh hưởng nhân vẫn là vấn đề kiểm soát thu nhập của trực tiếp đến vấn đề kiểm soát thu nhập cá người nộp thuế. Điều này khẳng định vai trò nhân. Lịch sử ngành thuế ở Việt Nam đã to lớn của việc kiểm soát thu nhập cá nhân chứng minh rằng trước khi Luật thuế thu trong quá trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành, hệ thống chính sách thuế đã được hình thành và từng nhập cá nhân ở Việt Nam. bước hoàn thiện qua hai lần cải cách (năm Thực tiễn cho thấy có nhiều yếu tố ảnh 1990 và năm 1995). Trong giai đoạn này, hưởng đến việc kiểm soát thu nhập trong việc ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân và đã được đặt ra và đã từng được đưa ra bàn mỗi yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng tích cực thảo tại Quốc hội. Tuy nhiên, xét thấy tình hay tiêu cực tới công tác này, tuỳ theo tính trạng và trình độ phát triển của nền kinh tế chất và trạng thái của từng yếu tố. giai đoạn này chưa cho phép (vì ở giai đoạn Bài viết này phân tích và luận giải chi đầu chuyển đổi nền kinh tế, các thành phần tiết về sự tác động của từng yếu tố đối với kinh tế ngoài quốc doanh chưa phát triển, vấn đề kiểm soát thu nhập chịu thuế của cá các thị trường đang trong quá trình hình nhân trong quá trình thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. * Trường Đại học Y Hải Phòng 50 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011
 2. nghiªn cøu - trao ®æi thành, thu nhập dân cư nhìn chung còn thấp giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ và chưa đa dạng - chủ yếu vẫn từ tiền lương chức, cá nhân nước ngoài. Đặc biệt, sự kiện và tiền công) nên việc xúc tiến ban hành Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Luật thuế thu nhập cá nhân tạm thời chưa Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được được thực hiện. Trong bối cảnh đó, Nhà coi là động lực làm gia tăng làn sóng đầu nước đã sử dụng 3 sắc thuế để động viên tư nước ngoài vào Việt Nam, cùng với đó cho phù hợp với từng loại thu nhập: Đối với là sự gia tăng nguồn thu nhập cho các cá thu nhập của cá nhân kinh doanh thì áp nhân Việt Nam cũng như các cá nhân nước dụng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; đối ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này đặt với thu nhập từ tiền lương, tiền công cao ra vấn đề tăng cường kiểm soát đối với các hơn mức bình quân của xã hội thì áp dụng nguồn thu nhập của cá nhân Việt Nam và Pháp lệnh thuế thu nhập dành cho người có nước ngoài phát sinh từ các hoạt động đầu thu nhập cao; đối với thu nhập từ chuyển tư, bao gồm hoạt động đầu tư nước ngoài quyền sử dụng đất của cá nhân thì áp dụng tại Việt Nam và hoạt động đầu tư của Việt thuế chuyển quyền sử dụng đất. Nam ra nước ngoài. Đến thời gian gần đây, do nền kinh tế Trong những năm tới, khi nền kinh tế thị Việt Nam đã có những bước phát triển trường ở Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện mạnh mẽ, thu nhập của người dân không thì tất yếu sẽ làm gia tăng và đa dạng hoá ngừng nâng cao với sự đa dạng về nguồn nguồn thu nhập của cá nhân. Khi đó, việc phát sinh thu nhập và sự phân hoá giàu kiểm soát thu nhập cá nhân sẽ trở thành vấn nghèo trong xã hội cũng có xu hướng ngày đề sống còn trong quá trình thực thi pháp càng sâu sắc. Vì thế, việc ban hành Luật luật thuế thu nhập cá nhân. thuế thu nhập cá nhân và kéo theo đó là vấn 2. Sự ảnh hưởng của yếu tố chính trị đề kiểm soát các nguồn thu nhập của cá đối với việc kiểm soát thu nhập chịu thuế nhân để đánh thuế cho công bằng và chính của cá nhân xác cũng trở nên cần thiết. Ngoài yếu tố kinh tế, việc kiểm soát thu Thứ hai, mức độ mở cửa thị trường và hội nhập cá nhân còn chịu sự tác động của yếu nhập kinh tế với bên ngoài cũng có những tố chính trị. Sự tác động này được thể hiện ở ảnh hưởng đối với vấn đề kiểm soát thu nhập những khía cạnh sau đây: của cá nhân, nhất là các cá nhân nước ngoài Thứ nhất, ở bất kì quốc gia nào, các hoạt có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. động kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lí… nói Trong những năm gần đây, việc Việt chung và hoạt động kiểm soát thu nhập cá Nam tham gia tích cực vào sân chơi toàn nhân nói riêng đều chịu sự tác động trực tiếp cầu đã tạo ra hàng loạt cơ hội để phát triển của đường lối, chính sách của đảng cầm hoạt động đầu tư và giao thương quốc tế quyền. Điều này thể hiện ở chỗ nếu đảng t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 51
 3. nghiªn cøu - trao ®æi cầm quyền coi trọng vấn đề kiểm soát thu thiện hệ thống pháp luật về cơ chế thị nhập cá nhân vì mục tiêu chống tham nhũng trường; nâng cao tính minh bạch dân chủ hay mục tiêu nâng cao hiệu quả đánh thuế và công khai trong quản lí ngân sách nhà đối với cá nhân thì tất yếu sẽ có những giải nước, xây dựng thể chế giám sát đồng bộ, pháp kèm theo để thực hiện được các mục hiện đại hoá công nghệ giám sát, đảm bảo tiêu này. Ngược lại, nếu vấn đề kiểm soát lợi ích quốc gia và phù hợp với các quy thu nhập cá nhân không được coi trọng hoặc định, thông lệ quốc tế; hình thành môi được quan tâm nhưng không triệt để và có trường pháp luật về tiền tệ, tín dụng minh tính “nửa vời” thì tất yếu sẽ ảnh hưởng đến bạch và công khai.(1) chất lượng và trình độ kiểm soát thu nhập. Các định hướng trên đây trong Nghị Điều đó có nghĩa rằng đường lối chính trị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của đảng cầm quyền có ảnh hưởng trực tiếp tuy không trực tiếp chỉ rõ vấn đề kiểm soát đến quá trình thực thi chính sách và cơ chế thu nhập nhưng rõ ràng đó chính là cơ sở kiểm soát thu nhập cá nhân, bất kể hoạt động thuận lợi để giúp cho quá trình kiểm soát đó diễn ra ở quốc gia nào. thu nhập cá nhân ở Việt Nam được thực Thứ hai, mức độ rõ ràng, minh bạch và hiện dễ dàng hơn. hợp lí trong đường lối, chính sách của đảng Thứ ba, công tác tuyên truyền, quảng bá về phát triển kinh tế-xã hội cũng ảnh hưởng và phổ biến pháp luật thuế đến người dân trực tiếp đến chất lượng kiểm soát thu nhập của cơ quan có thẩm quyền cũng có những cá nhân. Điều đó thể hiện ở chỗ các chính tác động nhất định đến hoạt động kiểm soát sách của đảng cầm quyền càng công khai, thu nhập cá nhân. Điều này thể hiện ở chỗ minh bạch và càng hợp lí, phù hợp với trình nếu việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, độ phát triển kinh tế, xã hội và phù hợp với pháp luật về thuế thu nhập cá nhân được lòng dân thì càng làm cho dân chúng tin thực hiện tốt thì mọi người dân, trong đó có tưởng, ít có thái độ chống đối hay vi phạm. những người thuộc diện nộp thuế thu nhập Khi đó, việc kiểm soát thu nhập của cá nhân cá nhân sẽ nắm vững chính sách, pháp luật sẽ trở nên dễ dàng hơn, do người nộp thuế và từ đó sẽ có những cách hành xử phù hợp có xu hướng chấp nhận chính sách thuế với pháp luật. Đây sẽ là điều kiện tốt cho hiện hành của chính phủ và ít có thái độ việc thực thi công tác kiểm soát thu nhập cá phản ứng bằng các hành vi gian lận hay lẩn nhân vì khi đó cơ quan kiểm soát thu nhập tránh thuế. sẽ ít gặp phải những phản ứng hay các rào Ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng cản từ phía người nộp thuế. Ngược lại, nếu toàn quốc lần thứ X năm 2006 đã chỉ rõ: các chính sách, pháp luật thuế thu nhập cá Khẩn trương đổi mới thể chế kinh tế, hoàn nhân không đến được với mỗi người dân chỉnh hệ thống pháp luật, tiếp tục hoàn hoặc họ không hiểu rõ được nội dung các 52 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011
 4. nghiªn cøu - trao ®æi chính sách đó thì tất yếu họ sẽ tạo ra các rào nhập cá nhân mới có thể mở rộng diện thu cản cho quá trình kiểm soát thu nhập. nhập chịu thuế và hạn chế thấp nhất tình 3. Sự ảnh hưởng của yếu tố pháp luật trạng thất thu thuế. Chẳng hạn, cần có quy đối với việc kiểm soát thu nhập chịu thuế định đồng bộ giữa pháp luật thuế thu nhập của cá nhân cá nhân với các bộ phận pháp luật khác Pháp luật là một phần không thể thiếu như pháp luật về quản lí đất đai, quản lí của đời sống xã hội, vì nó là một trong đăng kí kinh doanh, quản lí và thanh toán những hệ thống chuẩn mực cần thiết cho qua ngân hàng… Tính đồng bộ và khả các cách ứng xử của con người trong xã hội. năng hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực Khi một quốc gia có hệ thống pháp luật tốt, pháp luật khác nhau sẽ là cơ sở, tiền đề đảm bảo được các thuộc tính cần thiết như quan trọng để quản lí thu nộp thuế thu tính toàn diện, đồng bộ và hợp lí thì sẽ góp nhập cá nhân được thuận lợi. Trong chiến phần nâng cao tính hiệu quả trong hoạt lược cải cách hệ thống thuế đến năm động điều chỉnh của pháp luật, do đó góp 2010, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: phần nâng cao ý thức pháp luật và trình độ Hệ thống thể chế quản lí kinh tế-xã hội hiểu biết pháp luật của người dân, cũng như phải được cải cách đồng bộ, tạo cơ sở cho xây dựng quy trình kiểm soát thu nhập một việc quản lí thuế như quản lí đất đai, quản cách hiệu quả, từ đó tạo điều kiện thuận lợi lí thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai cho việc kiểm soát thu nhập của cá nhân tài sản, thu nhập… Mặt khác, hiện nay người nộp thuế. chúng ta đang phải triển khai thực hiện Thực tiễn cho thấy thu nhập của người chủ trương công khai, minh bạch thu nhập dân có từ nhiều nguồn khác nhau, phát sinh và tài sản của cá nhân nên việc thực hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Để Luật thuế này buộc cá nhân có thu nhập kiểm soát được các nguồn thu nhập của chịu thuế phải kê khai thu nhập tiến tới người dân một cách hiệu quả thì đòi hỏi quản lí, kiểm soát thu nhập dân cư một cần có sự phối kết hợp tốt giữa cơ quan cách toàn diện và hiệu quả. Hơn nữa, luật quản lí thuế với các cơ quan, tổ chức khác thuế thu nhập cá nhân ra đời sẽ là bước nhau. Pháp luật không chỉ quy định rõ tiến lớn trong quá trình hoàn thiện pháp chức trách, quyền hạn của từng cơ quan, luật thuế, góp phần thúc đẩy việc ban đơn vị trong thực thi nhiệm vụ của mình hành các chính sách khác của Nhà nước mà còn cần phải quy định đảm bảo sự phối để quản lí thu nhập của cá nhân một cách hợp giữa các cơ quan, tổ chức đó với cơ đồng bộ và hiệu quả. quan thuế trong việc quản lí kiểm soát thu Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều nhập phát sinh và trong quá trình thu thuế. nước đã thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân Có như vậy thì pháp luật thuế thuế thu từ rất sớm, trong đó các nước Đông Nam Á t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 53
 5. nghiªn cøu - trao ®æi cũng đã thực hiện từ vài chục năm trở lại Sự ảnh hưởng này được thể hiện ở những đây. Việc ban hành đạo luật này có thể được khía cạnh sau đây: thực hiện ngay cả khi điều kiện quản lí, kiểm Thứ nhất, trình độ dân trí của các giai soát thu nhập còn sơ khai.(2) tầng xã hội, trong đó có người nộp thuế và Bên cạnh đó, theo quy định của Luật người thu thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến quản lí thuế năm 2006, thuế thu nhập cá kết quả kiểm soát thu nhập cá nhân của nhân được kê khai, quyết toán theo năm, thời người nộp thuế. điểm được áp dụng từ ngày 01/01/2009 và Đây là một trong những nhân tố tác hết tháng 3/2010 mới quyết toán thuế. Như động trực tiếp đến kết quả kiểm soát thu vậy, kể từ khi Luật này được Quốc hội thông nhập của cá nhân ở bất kì quốc gia nào trên qua, sẽ có hơn 2 năm để cơ quan thuế, các thế giới. Điều này thể hiện ở chỗ nếu trình ngành, các cấp chuẩn bị điều kiện cần thiết độ dân trí của người nộp thuế được nâng lên triển khai thực hiện. thì hệ quả dễ nhận thấy là họ sẽ ý thức được Hiện nay, Chính phủ đang tích cực triển trách nhiệm xã hội của cá nhân họ đối với khai các biện pháp đồng bộ để tăng cường Nhà nước và cộng đồng bằng việc thực hiện quản lí kinh tế-xã hội, thực hiện Luật phòng nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, đúng hạn và chống tham nhũng, chẳng hạn như: Công không có thái độ phản ứng đối với chính khai thu nhập và tài sản thông qua việc kê sách thuế. Mặt khác, khi trình độ dân trí của khai thu nhập, tài sản hàng năm; tăng cường cá nhân người nộp thuế được nâng lên thì quản lí, giám sát hoạt động của thị trường tất yếu họ cũng đưa ra nhiều đòi hỏi chính chứng khoán, đặc biệt đối với thị trường phi đáng hơn đối với các nhân viên công quyền tập trung (OTC); giảm thiểu việc thanh toán hoặc cơ quan công quyền trong quá trình bằng tiền mặt trong nền kinh tế và các biện thực thi công vụ, chẳng hạn như việc yêu pháp khác như chấn chỉnh công tác đăng kí cầu được hướng dẫn, giải thích về các quy kinh doanh, hiện đại hoá quy trình nghiệp vụ định liên quan đến thuế thu nhập, yêu cầu ngành thuế… Các biện pháp này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi kiểm được bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ soát thu nhập khi luật thuế thu nhập cá nhân khi cơ quan thuế hoặc nhân viên thuế làm đi vào thực tiễn cuộc sống. sai, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của họ. 4. Sự ảnh hưởng của yếu tố xã hội và Điều này thực sự tốt cho quá trình kiểm văn hoá đối với việc kiểm soát thu nhập soát thu nhập vì nó khiến cho cả hai phía chịu thuế của cá nhân (người nộp thuế và người thu thuế) đều phải Ngoài yếu tố kinh tế, chính trị và pháp tôn trọng pháp luật và có những cách hành luật, chúng tôi cho rằng yếu tố xã hội, văn xử phù hợp với pháp luật hơn. hoá cũng có những ảnh hưởng nhất định đối Ở Việt Nam hiện nay và trong suốt thời với công tác kiểm soát thu nhập cá nhân. gian dài trước đó, do chịu ảnh hưởng của 54 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011
 6. nghiªn cøu - trao ®æi cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu muốn nộp thuế đầy đủ và đúng hạn nên tất bao cấp nên mọi lợi ích cá nhân gần như bị yếu họ sẽ tìm mọi cách để che giấu thu cào bằng. Điều đó phần nào làm giảm đi ý nhập và khai man số tiền thuế thu nhập phải chí phấn đấu vươn lên khẳng định mình nộp. Điều này khiến cho quá trình kiểm soát của mỗi cá nhân, vì mỗi người dân đã quen thu nhập đối với cá nhân trở nên khó khăn với việc được nhận sự trợ cấp, hỗ trợ từ hơn. Mặt khác, khó khăn này còn xuất phát Nhà nước mà lơ là việc thực hiện nghĩa vụ từ nguyên nhân sâu xa là ý thức và hiểu biết đóng góp thuế để xây dựng đất nước và thể của nhân dân về các sắc thuế nói chung và hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng. thuế thu nhập cá nhân nói riêng vẫn còn Bên cạnh đó, với lỗ hổng của hệ thống thấp. Trong khi ở những quốc gia phát triển, pháp luật và sự quản lí lỏng lẻo của các cơ thuế thu nhập cá nhân đã có lịch sử hàng quan chức năng trong việc quản lí thuế, trăm năm, do đó người dân đã quen với tình trạng người nộp thuế thông đồng, câu nghĩa vụ đóng thuế thì trái lại, ở Việt Nam kết với cán bộ thuế để kê khai không trung thói quen kê khai thuế và đóng thuế vẫn còn thực số thuế phải nộp nhằm trục lợi cá là vấn đề xa lạ đối với nhiều người. Chính nhân, gây thất thoát cho ngân sách nhà vì vậy, trừ trường hợp khấu trừ thuế tại nước xảy ra ở nhiều địa phương và nhiều nguồn áp dụng với những người làm công lĩnh vực. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đổi ăn lương hoặc các tổ chức chi trả thu nhập nền kinh tế theo hướng thị trường, những thực hiện, còn lại với những cá nhân hành thay đổi về điều kiện sống và mức sống nghề độc lập thường không thực hiện nghĩa của mỗi gia đình, cá nhân đã kéo theo sự vụ kê khai thuế và nộp thuế một cách tự phát triển về trình độ dân trí. Chính điều giác… Theo TS. Nguyễn Quang A: “Vì thói này đã trở thành nhân tố thúc đẩy Nhà quen, vì thuế không đi đôi với quyền đòi hỏi nước phải tăng cường công tác kiểm soát và có lúc thấy có kẻ trốn thuế cũng chẳng thu nhập để góp phần thực thi hiệu quả sao. Nếu ta tiến tới sự công bằng trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt nghĩa vụ nộp thuế, người dân đóng thuế Nam trong thời gian gần đây. thành nếp, họ cảm thấy tiền thuế ngay lập Thứ hai, thái độ tâm lí và ý thức pháp tức được quay lại phục vụ họ trong việc luật của người nộp thuế cũng có ảnh hưởng nâng cao chất lượng giao thông, chất lượng đến kết quả kiểm soát thu nhập cá nhân của quản lí vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng người nộp thuế. cao chất lượng cuộc sống thì chắc rằng Đây cũng là một trong những yếu tố người dân sẽ không ngại đóng thuế và mang tính xã hội tác động đến quá trình người dân sẽ có tâm lí tự giác thực hiện kiểm soát thu nhập của cá nhân. Người nộp nghĩa vụ thuế, coi trọng người đóng thuế, thuế luôn có xu hướng tâm lí là không lên án kẻ trốn thuế”.(3) t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011 55
 7. nghiªn cøu - trao ®æi Thứ ba, truyền thống văn hoá phương kiểm soát thu nhập cá nhân của người nộp Đông nói chung và văn hoá Việt Nam nói thuế. Ngược lại, nếu ý thức pháp luật và riêng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cách trách nhiệm công dân của mỗi người dân là hành xử của người dân trong quá trình kê thấp thì chắc chắn họ sẽ có những động thái khai thu nhập chịu thuế và cách phản ứng gây khó khăn cho quá trình kiểm soát thu của họ đối với thuế, từ đó ảnh hưởng đến nhập, ví dụ như cố ý khai man, che giấu thu quá trình Nhà nước kiểm soát thu nhập của nhập nhằm trốn thuế hoặc gây khó khăn cho đối với cá nhân người nộp thuế. Có lẽ, biểu quá trình thu nộp thuế đối với Nhà nước. hiện rõ nét nhất của sự ảnh hưởng này là Nghiên cứu vấn đề kiểm soát thu nhập đa số người dân Việt Nam đều xuất thân và trong thực thi pháp luật thuế thuế thu nhập trưởng thành từ khu vực có nền văn minh cá nhân ở Việt Nam không thể tách rời nó lúa nước nên tư tưởng và tác phong tiểu như một thực thể riêng rẽ, thực tiễn pháp lí nông là khá đậm nét, nếu không muốn nói đã cho thấy nghiên cứu vấn đề kiểm soát thu là tư tưởng này thường “lạc hậu” hơn so nhập cá nhân cần thiết phải đặt nó trong tổng với người dân sống ở khu vực Âu, Mỹ. hoà những mối quan hệ khác nhau của đời Điều này ảnh hưởng đến thái độ tâm lí của sống xã hội như chính trị, kinh tế, pháp luật, người dân khi phải nộp thuế và kê khai văn hoá, tập quán người dân… Thực tế đã thuế với Nhà nước, vì họ luôn có những chứng minh rằng những nhân tố này luôn có suy tính thiệt, hơn khi kê khai thuế, đóng sự tác động nhất định đến việc thực thi các thuế và dễ cho rằng nộp thuế cho Nhà nước chính sách pháp luật, đôi lúc nó là nhân tố thì mình bị thiệt hoặc thiệt hơn so với quyết định sự thành bại của một dự án luật. người nộp thuế khác. Vấn đề lí luận mấu chốt này được nắm bắt Ngoài ra, phong tục tập quán và văn hoá giúp cho cơ quan chức năng hạn chế được pháp luật của người Việt cũng có những ảnh những tác động tiêu cực đồng thời phát huy hưởng nhất định đến cách hành xử của những ảnh hưởng tích cực của các nhân tố người Việt trong lĩnh vực thuế và do đó ảnh này trong việc hoàn thiện pháp luật về kiểm hưởng đến quá trình kiểm soát thu nhập cá soát thu nhập cá nhân, góp phần thực hiện có nhân. Điều này thể hiện ở chỗ khi người hiệu quả pháp luật thuế thu nhập cá nhân./. dân có ý thức pháp luật cao, có trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với cộng đồng và (1).Xem: Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam hiểu rõ vai trò của việc đóng thuế đối với sự lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, 2006, tr. 250. (2).Xem: Báo cáo tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện phát triển xã hội thì tất yếu họ sẽ có động pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân, Bộ tài chính ngày thái tích cực trong việc kê khai thuế và phát 05/07/2005. hiện, tố cáo người khác khai man, gian lận (3).Xem: Dân không ngại đóng thuế, chỉ sợ không tiền thuế. Đó là dấu hiệu tốt cho quá trình công bằng, nguồn: http://vietbao.vn 56 t¹p chÝ luËt häc sè 7/2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản