intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Quy trình kiểm tra

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

88
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toàn bộ quá trình sản xuất máy ép thuỷ lực loại 1200 tấn được thể hiện qua quy trình dưới đây sau khi đã có đầy đủ phần thiết kế chế tạo. Dựa vào yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế mà lựa chọn thiết bị kiểm tra cho phù hợp với từng chi tiết, cụm chi tiết vμ kiểm tra thổng thể như: thước lá, thước cặp, Panme…Nếu chi tiết gia công, lắp đặt đạt các yêu cầu thì mới được chuyển bước công nghệ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Quy trình kiểm tra

 1. tËp ®oµn kinh tÕ vinashin c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy nam triÖu ®Ò tµi theo nghÞ ®Þnh th− nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y Ðp chÊn t«n thñy lùc 1200t dïng trong ®ãng tµu thñy cì lín b¸o c¸o chuyªn ®Ò quy tr×nh kiÓm tra chñ nhiÖm ®Ò tµi: kS nguyÔn v¨n canh 5985-14 23/8/2006 H¶i phßng – 2006
 2. Nghiªn cøu x©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty Toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt m¸y Ðp thuû lùc lo¹i 1200 tÊn ®−îc thÓ hiÖn qua quy tr×nh d−íi ®©y sau khi ®· cã ®Çy ®ñ phÇn thiÕt kÕ chÕ t¹o. Nguyªn vËt KiÓm tra liÖu ®−îc lùa chän Lµm s¹ch bÒ KiÓm tra Gia c«ng c¬ khÝ KiÓm tra mÆt, phun s¬n NhiÖt luyÖn KiÓm tra C¾t ph«i theo KiÓm tra kÝch th−íc yªu cÇu Mµi KiÓm tra KiÓm tra N¾n th¼ng L¾p r¸p tõng côm KiÓm tra KiÓm tra Gia c«ng tinh bµn m¸y G¸ l¾p th©n §−a vÒ bÖ KiÓm tra m¸y g¸ ®Æt Hµn th©n G¸ l¾p t«n m¸y KiÓm tra bµn Ðp Hµn bµn Ðp KiÓm tra Gia c«ng tinh KiÓm tra th©n m¸y L¾p r¸p Tæng tæng thÓ kiÓm tra 1
 3. -VËn hµnh thö KiÓm tra th«ng sè - §iÒu chØnh -VËn hµnh - Ðp thö KiÓm tra - §iÒu chØnh kÕt qu¶ DiÔn gi¶i l−u ®å quy tr×nh s¶n xuÊt m¸y Ðp 1200 2
 4. 4.6 Quy tr×nh kiÓm tra 4.6.1/ KiÓm tra thiÕt bÞ. Dùa vµo yªu cÇu kü thuËt cña b¶n vÏ thiÕt kÕ mµ lùa chän thiÕt bÞ kiÓm tra cho phï hîp víi tõng chi tiÕt, côm chi tiÕt vµ kiÓm tra thæng thÓ nh−: th−íc l¸, th−íc cÆp, Panme…NÕu chi tiÕt gia c«ng, l¾p ®Æt ®¹t c¸c yªu cÇu th× míi ®−îc chuyÓn b−íc c«ng nghÖ. 4.6.2/ KiÓm tra lµm s¹ch bÒ mÆt, phun s¬n. Lµm s¹ch bÒ mÆt thÐp nh»m lo¹i trõ «xit s¾t vµ c¸c t¹p chÊt bÈn kh¸c trªn bÒ mÆt vËt liÖu. Tuú thuéc vµo cÊu tróc cña líp ¤xit s¾t vµ c¸c chÊt bÈn kh¸c nhau trªn bÒ mÆt vËt liÖu mµ chän c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh s¹ch. ë ®©y ta dïng ph−¬ng ph¸p c¬ giíi lµ phun h¹t mµi. Tiªu chuÈn ®é s¹ch: SA2,5 Tiªu chuÈn kiÓm tra ®é dµy líp phun phñ: 15 ÷ 25μm. 4.6.3/ KiÓm tra c¾t ph«i. Sai sè cho phÐp: ±2mm Sau khi c¾t ph«i c¸c chi tiÕt ph¶i ®−îc mµi s¹ch ba via 4.6.4/ §é mÊp m« bÒ mÆt. §é mÊp m« bÒ mÆt t«n sau khi sö lý cong vªnh ≤ 6mm/m 4.6.5/ KiÓm tra g¸, hµn bµn Ðp vµ th©n dÇm. §é kh«ng song song gi÷a c¸c x−¬ng däc vµ x−¬ng ngang ≤ 3mm. §é kh«ng vu«ng gãc gi÷a c¸c x−¬ng däc vµ x−¬ng ngang ≤ 2mm. C¸c x−¬ng ®Òu ph¶i ®−îc v¸t mÐp, mµi s¹ch ba via tr−íc khi hµn. C¸c mèi hµn kh«ng ®−îc rç khÝ, ch¸y ch©n. ChiÒu cao mèi hµn gi÷a tÊm thµnh, x−¬ng ngang, x−¬ng däc = 5mm. C¸c mèi hµn nèi t«n cña tÊm ®Ëy vµ cña thµnh ®øng ®Òu ph¶i ®−îc siªu ©m 100%. §é mÊp m« bÒ mÆt bµn Ðp sau khi hµn t«n mÆt ®Ëy ≤ 5mm/m. §é kh«ng song song gi÷a 2 thµnh ®øng bµn Ðp ≤ 2mm/m. Dông cô kiÓm tra: ThiÕt bÞ kiÓm tra mèi hµn: Cã thÓ dïng m¸y siªu ©m vµ m¸y chôp X- Ray mèi hµn, m¸y ®o kho¶ng c¸ch ®iÖn tö, m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö, Niv« ®iÖn tö, th−íc ke vu«ng gãc.
 5. 4.6.5/ KiÓm tra gia c«ng tinh bµn Ðp. bÒ mÆt cÇn gia c«ng tinh KiÓm tra bÒ mÆt gia c«ng tinh: mÆt trªn vµ d−íi 2 thµnh ®øng bµn Ðp. §é bãng ®¹t ∇5 §é kh«ng song song cña 2 c¹nh ≤ 0,1mm. * KiÓm tra ®é bãng, ®é song song cña 2 mÆt. Dông cô kiÓm tra: MÉu kiÓm tra ®é bãng. Niv« ®iÖn tö. M¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. M¸y ®o kho¶ng c¸ch laze. 4.6.6/ KiÓm tra gia c«ng tinh th©n- dÇm. A A
 6. A A A A TÊm thµnh tr−ît xilanh Nh÷ng bÒ mÆt A cÇn gia c«ng tinh. §é kh«ng song song cña c¹nh tú vai xi lanh thuû lùc so víi c¹nh ≤0,1mm. §é kh«ng song song cña c¹nh ®¸y vai l¾p dÇm ngang ≤ 0,1mm. §é kh«ng song song cña bÒ mÆt tú so víi c¹nh ®¸y ≤ 0,1mm. Dông cô kiÓm tra: Niv« ®iÖn tö ®é chÝnh x¸c 0,001 §ång hå so ®é chÝnh x¸c 0,001 4.6.7/ KiÓm tra gia c«ng c¬ khÝ. KiÓm tra gia c«ng vµ l¾p r¸p c¬ cÊu di chuyÓn khung dÇm vµ di chuyÓn xilanh theo yªu cÇu kü thuËt cña b¶n vÏ. Dông cô kiÓm tra: Th−íc cÆp, Panme, th−íc l¸, ®ång hå so. 4.6.8/ KiÓm tra l¾p r¸p tæng thµnh. Khe hë l¾p r¸p phÇn c¬ cÊu di chuyÓn vµ th©n m¸y ®¹t 2mm. §é vu«ng gãc gi÷a tÊm thµnh ®øng vµ ray di chuyÓn bµn Ðp ≤ 0,1mm. §é kh«ng song song gi÷a tÊm thµnh ®ì xilanh vµ mÆt ph¼ng 2 ray ≤ 0,1mm. KiÓm tra l¾p ®Æt hÖ thèng thuû lùc. KiÓm tra ¸p suÊt t¹i c¸c ®ång hå theo thiÕt kÕ, kiÓm tra r¾c nèi vµ mèi hµn èng kh«ng bÞ rß rØ dÇu. 4.6.9/ VËn hµnh thö. - Ch¹y thö kh«ng t¶i: KiÓm tra hµnh tr×nh lªn xuèng cña piston thuû lùc, c¸c c¬ cÊu di chuyÓn theo vËn tèc thiÕt kÕ ®· ®−a ra. + Di chuyÓn ngang ®Çu Ðp: 3m/phót. + Di chuyÓn däc th©n dÇm:10m/phót. + Di chuyÓn xuèng cña Piston: 120mm/phót.
 7. - Ch¹y thö cã t¶i. + Thö Ðp t«n cã chiÒu dµy ®Õn 80mm: Pmax=1200T; ¸p suÊt = 300 bar 4.7 Quy tr×nh vËn hµnh thö vµ ®o ®¹c c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y Sau khi tiÕn hµnh l¾p r¸p hoµn chØnh, chóng ta tiÕn hµnh ®æ dÇu thuû lùc cho m¸y vµ tiÕn hµnh ch¹y thö m¸y. §ãng ¸pt«m¸t cÊp nguån cho m¸y, kiÓm tra hÖ thèng thuû lùc, kiÓm tra c¬ cÊu di chuyÓn cña dÇm m¸y, kiÓm tra c¬ cÊu di chuyÓn cña bµn chÊn, kiÓm tra c¬ cÊu di chuyÓn cña xylanh Ðp. C¸c qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®¹t yªu cÇu. B−íc 1 tiÕn hµnh thö c¸c c¬ cÊu nh− c¬ cÊu di chuyÓn däc c¬ cÊu di chuyÓn xy lanh, c¬ cÊu Ðp, ®o c¸c th«ng sè kü thuËt cña tõng bé phËn. - Cho c¬ cÊu di chuyÓn däc theo bµn m¸y hai, ba lÇn b»ng c¸c nót bÊm tõ b¶ng ®iÒu khiÓn, tiÕp theo thö vËn hµnh c¬ cÊu di chuyÓn b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa xem c¬ cÊu di chuyÓn cã ho¹t ®éng b×nh th−êng kh«ng, nÕu c¬ cÊu di chuyÓn kh«ng di chuyÓn ®Òu, ph¶i kiÓm tra l¹i d−êng ray vµ c¬ c¸u di chuyÓn xem ®· æn ®Þnh ch−a. TiÕp theo cho c¬ cÊu di chuyÓn ngang ho¹t ®éng, còng lµm t−¬ng tù nh− c¬ cÊu di chuyÓn däc. Thö ho¹t ®éng cña xylanh cho ®Çu Ðp xy lanh lªn xuèng, kiÓm tra xem dÇu thuû lùc cã dß ë hÖ thèng val, c¸c ®−êng èng dÉn dÇu vµ xylanh kh«ng. NÕu tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng tèt chóng ta chuyÓn sang b−íc thø hai. B−íc 2 §o c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y ë chÕ ®é kh«ng t¶i. - Tèc ®é di chuyÓn däc 10m/p - Tèc ®é di chuyÓn ngang 3m/p - Tèc ®é lªn cña piston 30mm/s - Tèc ®é xuèng cña piston 18mm/s - C−êng ®é dßng ®iÖn ®éng c¬ b¬m thuû lùc chÝnh 70A B−íc 3 §o c¸c th«ng sè kü thuËt ë chÕ ®é cã t¶i TiÕn hµnh thö Ðp chi tiÕt ®Ó ®o c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y chän t«n δ=30, δ=50, δ=80, kÝch th−íc 1000 x 3000mm. Lùc Ðp t«n δ30 ®¹t 300T. ¸p xuÊt 110 Bar Lùc Ðp t«n δ50 ®¹t 700T. ¸p xuÊt185 Bar Lùc Ðp t«n δ80 ®¹t 1200T. ¸p xuÊt 300 Bar C−êng ®é dßng ®iÖn ®éng c¬ b¬m thuû lùc chÝnh 90A 4.8 Quy tr×nh vËn hµnh vµ b¶o d−ìng m¸y
 8. 4.8.1 Giíi thiÖu chung vÒ m¸y: M¸y Ðp 1200T thuéc m¸y c«ng cô cì lín, víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng dïng PLC vµ mµn h×nh c¶m øng hç trî suèt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. Nªn ng−êi vËn hµnh cã thÓ dÏ dµng vËn hµnh m¸y theo ba chÕ ®é, vËn hµnh b»ng tay, vËn hµnh tù ®éng vµ vËn hµnh tõ xa. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña m¸y: ChiÒu dµi bµn m¸y: 13 m ChiÒu réng bµn m¸y : 4,8m ChiÒu cao 5m Tèc ®é di chuyÓn khung dÇm cña m¸y lµ 5m /1phót Tèc ®é di chuyÓn bµn Ðp : 0,3m /1phót Tèc ®é ®i lªn cña xy lanh: 0,2m /1phót Tèc ®é xuèng nhanh 18mm/gi©y Tèc ®é lªn nhanh 30mm/ gi©y C«ng suÊt ®éng c¬ Ðp 30Kw C«ng suÊt ®éng c¬ Ðp 18Kw Lùc Ðp tèi ®a 1200T ¸p xuÊt Max hÖ thèng 300kg/cm2 ThÓ tÝch dÇu 1000 lÝt 4.8.2 Nh÷ng quy ®Þnh khi sö dông m¸y Ðp 1200T Tr−íc khi vËn hµnh m¸y, thî vËn hµnh ph¶i kiÓm tra xung quanh m¸y, xem cã vËn g× c¶n trë ®Õn ®−êng di chuyÓn cña dÇm m¸y kh«ng. Sau ®ã thî vËn hµnh ®ãng ¸p tom¸t cÊp nguån cho m¸y, tra ch×a kho¸ vµo æ kho¸ trªn tñ ®iÖn cña m¸y vÆn sang vÞ trÝ ON (1), ngoµi ra trªn tñ ®iÖn cña m¸y cßn cã nót dõng khÈn cÊp (mÇu ®á). Nót dõng khÈn cÊp cã t¸c dông dõng mäi ho¹t ®éng cña m¸y, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo khi m¸y ®ang ho¹t ®éng. Trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ®Ìn ®á s¸ng b¸o hiÖu m¸y s½n sµng ho¹t ®éng, thî vËn hµnh bÊm nót cã ®Ìn mÇu xanh (kÝ hiÖu nót ch¹y) ®Ó b¬m dÇu. Tr−íc khi ®−a m¸y vµo ho¹t ®éng, thî vËn hµnh kiÓm tra l¹i mét lÇn n÷a hÖ thèng ®ång hå ®o ¸p xuÊt, xem c¸c ®ång hå cßn ho¹t ®éng tèt kh«ng. Sau ®ã míi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tiÕp theo. 4.8.3 Quy tr×nh vËn hµnh m¸y:
 9. Th«ng th−êng tr−íc khi hÕt giê hay ngõng ho¹t ®éng cña m¸y, thî vËn hµnh còng h¹ bµn Ðp (hay chµy) lªn trªn mét tÊm gç kª trªn bµn Ðp (hay cèi ). Nªn tr−íc khi Ðp thî vËn hµnh bao giêi còng di chuyÓn bµn Ðp lªn trªn b»ng c¸ch Ên vµo nót mÇu xanh cã ®Ìn (nót lªn), sau ®ã bá tÊm gç ra vµ chuÈn bi c¸c c«ng viÖc cÇn lµm. §Ó di chuyÓn bµn Ðp ®i lªn hoÆc trong lóc chÊn t«n chóng ta cã ba c¸ch ®iÒu khiÓn. 4.8.3.1 Quy tr×nh vËn hµnh trªn b¶ng ®iÒu khiÓn. B¶ng ®iÒu khiÓn nh− h×nh vÏ sau( H1): H1: B¶ng ®iÒu khiÓn trªn m¸y Tr−íc tiªn chuyÓn sang chÕ ®é ®iÒu khiÓn b»ng tay, b»ng c¸ch Ên vµo nót mÇu xanh cã ®Ìn , ®Ìn s¸ng (nót b»ng tay, tù ®éng). NÕu kh«ng Ên vµo nót nµy m¸y sÏ lµm viÖc ë chÕ ®é tù ®éng, tuú theo c«ng viÖc vµ tÝnh chÊt cña c«ng viÖc mµ ta cho m¸y ho¹t ®éng ë chÕ ®é ch¹y nhanh hay ch¹y chËm b»ng c¸ch Ên vµo nót nhanh hay chËm ( nÕu nót nhanh chËn trªn h×nh vÏ ®−îc Ên lµ m¸y ho¹t ®éng ë chÕ ®é ch¹y chËm, cßn kh«ng Ên m¸y ho¹t ®éng ë chÕ ®é ch¹y nhanh). Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng muèn dõng m¸y thî vËn hµnh chØ cÇn Ên nót dõng (nót Ên mµu xanh cã ®Ìn) m¸y lËp tøc dõng l¹i, muèn di chuyÓn dÇm chóng ta chØ cÇn Ên nót Y+ ( ®©y còng lµ nót Ên cã ®Ìn) hoÆc nót Y- , nót Y+ di chuyÓn vÒ phÝa sau cña m¸y, cßn nót Y- di chuyÓn vÒ phÝa tr−íc cña m¸y, muèn di chuyÓn bµn chÊn thî vËn hµnh chØ cÇn Ên nót X+ ( ®©y còng lµ nót Ên cã ®Ìn) hoÆc nót X- , nót X+ di
 10. chuyÓn vÒ phÝa bªn tr¸i cña m¸y, cßn nót X- di chuyÓn vÒ phÝa bªn ph¶i cña m¸y. Khi muèn Ðp hoÆc chÊn thî vËn hµnh chØ cÇn Ên nót lªn hoÆc xuèng. 4.8.3.2 Quy tr×nh vËn hµnh b»ng bé ®iÒu khiÓn tõ xa Bé ®iÒu khiÓn tõ xa nh− h×nh vÏ sau ( H2): §Ó sö dông bé ®iÒu khiÓn tõ xa, thî vËn hµnh ph¶i chuyÓn chÕ ®é cña m¸y vÒ chÕ ®é b»ng tay trªn b¶ng ®iÒu khiÓn . Tr−íc khi sö dông bé ®iÒu khiÓn tõ xa thî vËn hµnh ph¶i tra ch×a kho¸ ( Key) vµo bé ®iÒu khiÓn (Ch×a kho¸ lµ mét thanh nam ch©m vÜnh cöu). Khi ch×a kho¸ ®· ®−îc tra Ên nót Start ®Ó khëi ®éng bé ®iÒu khiÓn tõ xa, cßn nÕu muèn dõng ta chØ cÇn Ên nót dõng (Stop). Muèn di chuyÓn bµn chÊn ng−êi vËn hµnh chØ cÇn Ên nót East hoÆc West, Nót East sÏ di chuyÓn m¸y sang bªn ph¶i cña m¸y, H2 Bé ®iÒu khiÓn tõ xa cßn nót West sÏ di chuyÓn m¸y sang bªn tr¸i cña m¸y. Muèn di chuyÓn ®Çu Ðp ng−êi vËn hµnh chØ cÇn Ên nót Up hoÆc Down, Nót Up sÏ di chuyÓn ®Çu Ðp ®i lªn phÝa trªn cña m¸y, cßn nót Down sÏ di ®Çu Ðp ®i xuèng phÝa d−íi cña m¸y. Muèn di chuyÓn dÇm m¸y ng−êi vËn hµnh chØ cÇn Ên nót South hoÆc Nonth, Nót South sÏ di chuyÓn m¸y vÒ phÝa tr−íc cña m¸y, cßn nót Nouth sÏ di chuyÓn m¸y vÒ phÝa sau cña m¸y. L−u ý : Khi thî vËn hµnh ch−a tra ch×a kho¸ vµo bé ®iÒu khiÓn tõ xa ®Ìn tÝn hiÖu sÏ cho tÝn hiÖu mÇu ®á khi Ên mét nót bÊt kú, ng−îc l¹i khi ch×a kho¸ ®· ®−îc tra tÝn hiÖu ph¸t ra tõ ®Ìn tÝn hiÖu khi Ên nót Ên bÊt kú lµ mÇu xanh. 4.8.3.3 Quy tr×nh vËn hµnh b»ng c¸ch lËp t×nh trªn mµn h×nh c¶m øng. Muèn lËp tr×nh trªn mµn h×nh c¶m øng tr−íc tiªn ng−êi vËn hµnh ph¶i Ên vµo nót Menu trªn mµn h×nh c¶m øng (nh− h×nh vÏ trªn H1). Trªn mµn h×nh c¶m øng sÏ thÓ hiÖn mµn h×nh lùa chän h×nh (H3): NÕu ng−êi vËn hµnh Ên nót mµn h×nh ®Æt to¹ ®é (trªn h×nh H3) trªn mµn h×nh sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh ®Æt to¹ ®é nh− sau( H4):
 11. H×nh 3 : Mµn h×nh chän chÕ ®é H×nh 4 Mµn h×nh ®Æt to¹ ®é Khi ®iÒu khiÓn b»ng c¸ch lËp tr×nh trªn mµn h×nh c¶m øng chóng ta chØ ®−îc lËp tr×nh tèi ®a lµ 6 b−íc, muèn ®Æt bao nhiªu b−íc thùo vËn hµnh chØ cÇn vµo cét b−íc ®Æt sè b−íc (nÕu ng−êi vËn hµnh muèn ®Æt sè b−íc lµ bèn ng−ßi vËn hµnh chØ cÇn Ên “ + ” bèn lÇn Trªn cét b−íc sÏ xuÊt hiÖn sè 4 nÕu muèn gi¶m chóng ta chØ cÇn Ên nót “-”, mçi mét lÇn Ên lµ mét lÇn sè b−íc gi¶m ®i. VÝ dô ta muèn chÊn( Ðp) ë b−íc thø hai víi to¹ ®é lµ 820 x 1500. Mµn h×nh to¹ ®é sÏ ®−îc ®Æt nh− sau ( H5).
 12. H5: Mµn h×nh th«ng sè, khi ®· ®Æt th«ng sè trªn mµn h×nh c¶m øng Tr−íc khi nhËp th«ng sè cña c¸c b−íc thî vËn hµnh ph¶i xo¸ c¸c th«ng sè cña c¸c b−íc ®· ®Æt tõ tr−íc ®i b»ng c¸ch Ên vµo nót xo¸. Sau ®ã Ên nót nhËp b¾t ®Çu nhËp th«ng sè cña c¸c b−íc nh− trªn, nÕu muèn xem th«ng sè cña b−íc nµo ng−êi vËn hµnh chØ cÇn chän b−íc ®ã, sau ®ã Ên vµo nót xem th«ng sè cña c¸c b−íc sÏ hiÖn ra ë c¸c cét §Æt trôc X vµ §Æt trôc Y. Sau khi ®· ®Æt th«ng sè xong th× tho¸t ra khái mµn h×nh dÆt to¹ ®éb»ng c¸ch Ên vµo nót tho¸t trªn mµn h×nh c¶m øng ®Ó trë vÒ mµn h×nh (H1). Tr−íc khi cho m¸y ch¹y tù ®éng ng−êi vËn hµnh ph¶i kiÓm tra l¹i mét lÇn n÷a c¸c th«ng sè xem ®· chÝnh x¸c ch−a sau ®ã Ên nót ch¹y tù ®éng trªn b¼ng ®iÒu khiÓn m¸y sÏ ch¹y tù ®éng tíi c¸c vÞ trÝ ®· chän vµ thùc hiÖn c«ng viÖc. NÕu trong qu¸ tr×nh lµm muèn dõng hoÆc bá mét b−íc nµo ®ã, ng−êi vËn hµnh sÏ Ên nót dõng trªn b¶ng ®iÒu khiÓn, sau ®ã vµo mµn h×nh ®Æ to¹ ®é vµ xo¸ b−íc ®ã ®i. TÊt c¸c c¸c b−íc vµ th«ng sè cña c¸c b−íc còng nh− th«ng sè thùc cña m¸y sÏ hiÖn lªn trªn
 13. mµn h×nh H1, hoÆc nh− mµn h×nh sau: H6 : Mµn h×nh khi ë chÕ ®é m¸y ch¹y Trong qu¸ tr×nh lËp tr×nh nÕu chóng ta Ên vµo nót mµn h×nh hÖ thèng sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh sau:(H7) H7 Mµn h×nh hÖ thèng Trong trang mµn h×nh nµy dïng ®Ó ®Æt c¸c th«ng sè di chuyÓn cña dÇm vµ cña bµn chÊn. Th«ng th−êng ®· ®Æt cè ®Þnh kh«ng cÇn thay ®æi th«ng sè n÷a. L−u ý : Trong qu¸ tr×nh chÊn t«n hay Ðp thî vËn hµnh lu«n lu«n ph¶i kiÓm tra ¸p xuÊt cña m¸y nÕu ¸p xuÊt v−ît qu¸ møc quy ®Þnh th× ph¶i dõng m¸y ngay. Tr−íc khi cho m¸y ch¹y ë chÕ ®é tù ®éng chóng ta ph¶i chuyÓn m¸y vÒ chÕ ®é tù ®éng trªn b¶ng ®iÒu khiÓn. 4.8.4 Quy ®Þnh thay chµy cèi vµ gi÷ ph«i trong qu¸ tr×nh chÊn t«n Khi thay chµy cèi thî vËn hµnh ph¶i ®iÒu khiÓn tíi vÞ trÝ ®· ®Þnh sau ®ã h¹ chµy cèi vµo vÞ trÝ ©n toµn, c¨n kª cÈn thËn th¸o rêi c¸c bu l«ng ra khái khíp nèi sau ®ã di chuyÓn m¸y sang vÞ trÝ cña bé chµy cèi míi vµ l¾p bé chµy cèi nµy voµ khíi nèi , tiÕp theo tiÕn hµnh ch¹y thö vµ Ðp thö. Sau ®ã dïng cÈu cÈu bé chµy cèi cò vµo vÞ trÝ b¶o qu¶n. Khi cÈu ph«i thî vËn hµnh lu«n lu«n ph¶i l−u ý ®Ó ph«i kh«ng va ®Ëp vµo m¸y ®Æc biÖt mµn h×nh ®iÒu khiÓn vµ pitt«ng thuû lùc, sÏ lµm háng m¸y. tr−íc khi
 14. Ðp hoÆc chÊn t«n ph¶i kiÓm tra xem ®· an toµn ch−a sau ®ã míi Ðp trong qu¸ tr×nh Ðp thî vËn hµnh kh«ng ®−îc ®øng gÇn ph«i, hoÆc dïng cÇu cÈu ph«i 4.8.5/ B¶o d−ìng m¸y TÊt c¶ c¸c thao t¸c b¶o d−ìng hoÆc lµm s¹ch m¸y ®Òu ph¶i t¾t hÕt c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn C«ng viÖc b¶o d−ìng ®Æc biÖt ( nh− söa ch÷a) ph¶i ®−îc thùc hiÖn bëi ng−êi ®−îc ®µo t¹o cã chuyªn m«n. C«ng viÖc b¶o d−ìng ph¶i ®−îc xem xÐt mét c¸ch cô thÓ c¸c chi tiÕt m¸y, ®iÒu quan träng lµ ph¶i kiÓm tra møc dÇu, ®Æc ®iÓm cña lo¹i dÇu ®ù¬c dïng ( vµ cã thÓ thay dÇu míi nÕu cÇn ) vµ thay c¸c bé läc trong hÖ thèng thuû lùc D−íi ®©y chóng t«i ®−a ra b¶ng x¸c ®Þnh thêi gian b¶o d−ìng m¸y PhÇn thuû lùc KiÓm tra KiÓm tra Thay Thay bé Thay bé KiÓm tra c¸c Giê bé läc dÇu dÇu dÇu läc dÇu läc khÝ van thuû lùc 50 KiÓm tra 100 Thay 300 KiÓm tra KiÓm tra 500 Thay Thay 1000 KiÓm tra Thay Thay KiÓm tra 1500 KiÓm tra Thay 2000 Thay Thay Thay KiÓm tra L−u ý : CÇn ghi l¹i c¸c c«ng viÖc b¶o d−ìng sÏ gióp ta nhí tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®· ®−îc thùc hiÖn trªn m¸y Ðp. §Æc biÖt lµ ®èi víi hÖ thèng thuû lùc khi thay thÕ c¸c bé läc dÇu, chóng ta ph¶i th¸o dÇu tõ van th¸o ra c¸c phi dù phßng sau ®ã th¸o tiÕp ®éng c¬ b¬m dÇu, ®éng c¬ ®iÒu ¸p vµ th¸o b¬m ra khái ®éng c¬ sau ®ã th¸o bé läc dÇu vµ thay thÕ. Sau ®ã l¾p l¹i theo c¸c tr×nh tù ng−îc l¹i míi th¸o ra. 4.8.6 VÖ sinh m¸y. Ph¶i tiÕn hµnh vÖ sinh m¸y hµng tuÇn nªn tiÕn hµnh vÖ sinh m¸y th−êng xuyªn ®Ó lo¹i trõ bôi bÈn tõ bªn ngoµi bay vµo, chóng cã thÓ lµm c¶n trë c¸c phÇn chi tiÕt chuyÓn ®éng cña m¸y.
 15. CÈn thËn khi lau chïi bôi vµ c¸c r¸c bÈn ë trªn ®Ønh cña m¸y v× chóng cã thÓ lµm t¾c bé läc khÝ ë trªn vµ bÈn ®Çu vµo nh÷ng chi tiÕt trong s¬ ®å thuû lùc. L−u ý : TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc b¶o d−ìng vµ vÖ sinh m¸y khi tiÕn hµnh ®Òu ph¶i t¾t hÕt c¸c c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ViÖc lau chïi r¸c tõ xy lanh Ðp cã thÓ lµm x−íc c¶ bÒ mÆt xy lanh vµ vßng ®Öm xylanh. Trong qu¸ tr×nh vÖ sinh m¸y, sö dông chÊt kh«ng g©y h¹i, kh«ng « nhiÔm vµ ®óng víi c¸c quy ®Þnh vµ an toµn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=88

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2