Báo cáo số 171/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
52
lượt xem
3
download

Báo cáo số 171/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 171/BC-UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu về một số vấn đề kinh tế-xã hội và dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 171/BC-UBTVQH12

 1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 171/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 6 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO GI I TRÌNH, TI P THU V M T S V N KINH T -XÃ H I VÀ D TH O NGHN QUY T V K HO CH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I NĂM 2009 Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trên cơ s Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo thNm tra c a các cơ quan c a Qu c h i, các v i bi u Qu c h i ã th o lu n T (ngày 17 tháng 10) và t i H i trư ng (trong hai ngày 28 và 29 tháng 10) v ánh giá k t qu th c hi n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2008, phương hư ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2009. Căn c ý ki n các v i bi u Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan c a Qu c h i ph i h p v i các cơ quan c a Chính ph nghiên c u chuNn b báo cáo gi i trình, ti p thu và d th o Ngh quy t v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. Ngày 5 tháng 11 năm 2008, y ban Thư ng v Qu c h i ã ch o oàn thư ký kỳ h p g i d th o Ngh quy t xin ý ki n các v i bi u Qu c h i. Sau khi th ng nh t v i Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo Qu c h i m t s v n kinh t -xã h i và gi i trình, ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i v d th o Ngh quy t như sau: I. GI I TRÌNH, TI P THU Ý KI N I BI U QU C H I V M T S V N KINH T -XÃ H I NĂM 2008 VÀ K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009 i a s ý ki n u bi u th s nh t trí cao v i các n i dung ư c nêu trong Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo thNm tra c a y ban Kinh t và các báo cáo khác. Các i bi u cũng ã nêu nhi u ý ki n ánh giá nh ng c g ng, ti n b c a n n kinh t cũng như s ch o, i u hành các c p, các ngành. Nhi u ý ki n phân tích, góp ý sâu s c nh ng m t còn h n ch , y u kém v i tinh th n th ng th n, trách nhi m, xây d ng vào vi c t ch c th c hi n các nhi m v kinh t -xã h i năm 2008 theo Ngh quy t c a Qu c h i. Ví d trong lĩnh v c u tư, trong th c hi n các nhóm gi i pháp ki m ch l m phát, trong lĩnh v c nông nghi p, nông thôn, trong lĩnh v c văn hóa, xã h i, môi trư ng,... y ban Thư ng v Qu c h i ngh Chính ph , các b , ngành c n nghiêm túc ti p thu các ý ki n xác áng c a i bi u Qu c h i rút kinh nghi m cho vi c t ch c th c hi n nhi m v năm 2009. ng th i, y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo Qu c h i m t s v n l n như sau: A. V ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N NHI M V KINH T -XÃ H I NĂM 2008
 2. 1. V các k t qu t ư c ng tình v i nhi u ý ki n i bi u, y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, ngay t khi xu t hi n nh ng d u hi u không bình thư ng v tài chính, kinh t , ti n t , Ban Ch p hành Trung ương ng, B Chính tr , Ban Bí thư ã n m sát tình hình, có nh ng k t lu n sát, úng và ưa ra nh hư ng i u ch nh b sung v m c tiêu, nhi m v và gi i pháp cho năm 2008, có tính n nh ng v n c n ph i chuNn b cho m t s năm ti p theo trong tình hình l m phát cao, kinh t th gi i và trong nư c tăng trư ng ch m l i. Chính ph ã k p th i ưa ra 8 nhóm gi i pháp phù h p, ng th i ch o kiên quy t, các B ngành, các a phương, các t p oàn, T ng công ty Nhà nư c ã nghiêm ch nh th c hi n. Cùng v i Chính ph , các cơ quan c a Qu c h i, nhi u i bi u Qu c h i ã ch ng nghiên c u, xu t m t s gi i pháp ư c Chính ph ti p thu. Chính ph cũng s m có các ho t ng ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và nhi u t ch c thành viên c a M t tr n ng viên m i t ng l p trong xã h i cùng góp s c v i Nhà nư c t ch c tri n khai th c hi n. Các phương ti n thông tin i chúng và các cơ quan ch c năng v tuyên truy n ã phát huy trách nhi m, tăng cư ng các ho t ng thông tin, tuyên truy n v i nh hư ng úng, góp ph n quan tr ng t o s ng thu n trong xã h i. M t s k t qu n i b t ã t ư c là: - T c l m phát và t c tăng giá ã ư c kìm gi , có xu hư ng gi m d n trong i u ki n cu c kh ng ho ng tài chính th gi i ngày càng tr m tr ng và kinh t toàn c u gi m sút nhanh và rõ r t. - T c tăng trư ng kinh t gi m so v i năm 2007 nhưng v n duy trì m c khá cao trong i u ki n có r t nhi u khó khăn. Các cân i vĩ mô cơ b n ư c ki m soát, n nh, không x y ra bi n ng l n. - Các bi n pháp an sinh xã h i t k t qu rõ r t do n l c c a toàn xã h i cùng v i s c g ng r t l n c a ng và Nhà nư c trong vi c huy ng nhi u ngu n l c h tr cho các i tư ng ch u tác ng c a l m phát ho c nh ng vùng ch u h u qu n ng n c a thiên tai, d ch b nh. - Chính tr , xã h i n nh, qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. Môi trư ng u tư ti p t c duy trì theo hư ng tích c c. 2. V m t s m t h n ch , y u kém - V chính sách ti n t : nhi u ý ki n cho r ng, th i gian qua th c hi n chính sách ti n t có lúc mang tính cào b ng, nh hư ng n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p do khó ti p c n ngu n v n vay ngân hàng. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, t p trung ưu tiên cho m c tiêu ki m ch l m phát, chúng ta ph i th c hi n các chính sách ti n t th t ch t nh m gi m t c tăng t ng phương ti n thanh toán và dư n tín d ng ang có xu hư ng tăng cao do s n i l ng ti n t trong nhi u năm gây ra. Tuy nhiên, quá trình th c hi n có m t chưa h p lý, chưa có s ch n l c, mà còn th c hi n ng lo t như ý ki n c a nhi u i bi u
 3. nêu. kh c ph c tình tr ng trên, trong th i gian t i, Chính ph c n ch o th c hi n chính sách ti n t th t ch t nhưng linh ho t, cơ c u tín d ng ph i phù h p v i yêu c u c a s n xu t kinh doanh, t o i u ki n cho các doanh nghi p ti p c n ngu n v n, nh t là doanh nghi p nh và v a, doanh nghi p xu t khNu… Ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, v n này xin ư c th hi n trong m c 3, ph n II c a d th o Ngh quy t. - V các doanh nghi p nhà nư c: Nhi u ý ki n ngh c n ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý s d ng v n nhà nư c, ho t ng u tư c a các t p oàn và các T ng công ty nhà nư c. y ban Thư ng v Qu c h i cho r ng, ây là nh ng ý ki n xác áng. Các doanh nghi p nhà nư c nh t là các t p oàn kinh t và các t ng công ty nhà nư c có vai trò r t l n trong n n kinh t ã có óng góp trong n nh kinh t vĩ mô, góp ph n ki m ch l m phát và b o m n nh xã h i. Tuy nhiên, ho t ng c a không ít doanh nghi p hi u qu th p, nh t là trong u tư, s d ng các ngu n v n c a nhà nư c. Vì v y, ti p thu ý ki n c a nhi u i bi u, ngh Chính ph c n ánh giá toàn di n và có báo cáo v i Qu c h i t i kỳ h p cu i năm 2009 v ho t ng c a các doanh nghi p nhà nư c c bi t là các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c. -V v n u tư xây d ng cơ b n: Nhi u ý ki n i bi u Qu c h i bày t trăn tr , b c xúc v nh ng y u kém trong u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c như trong th o lu n t i H i trư ng v chuyên giám sát u tư xây d ng cơ b n ngày 5/11/2008 và ngh Qu c h i c n có Ngh quy t riêng. y ban Thư ng v Qu c h i tán thành v i ý ki n i bi u v các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu u tư, cơ c u l i ngu n v n, kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, th t thoát, lãng phí ngay t khâu quy ho ch, k ho ch và quy t nh u tư; x lý d t i m n ng xây d ng cơ b n… và xin ư c ti p thu, th hi n như trong m c 4, ph n II c a d th o Ngh quy t. - V v n thu hút và gi i ngân v n u tư nư c ngoài, các i bi u u ngh c n có chi n lư c dài h n thu hút u tư FDI nh m th c hi n chuy n d ch cơ c u c a n n kinh t , t n d ng th i cơ các nư c trong khu v c ang g p khó khăn do kh ng ho ng kinh t , ưa n n kinh t nư c ta phát tri n nhanh, b n v ng. Ti p thu ý ki n i bi u, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Chính ph c n chú tr ng công tác nh hư ng, hư ng d n g n v i ki m tra, ánh giá thu hút u tư nư c ngoài, b o m cơ c u u tư theo vùng lãnh th và theo ngành, phù h p v i nh hư ng chung c a c nư c. Ban hành cơ ch , chính sách thúc Ny u tư phát tri n công nghi p ph tr , công nghi p ch bi n g n v i các d án u tư l n t ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài. - V v n phát tri n nông nghi p, nông thôn và h tr nông dân: Nhi u ý ki n i bi u Qu c h i ngh Chính ph có k ho ch c th tri n khai th c hi n có hi u qu trên th c t Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th 7 v nông nghi p, nông dân, nông thôn. y ban Thư ng v Qu c h i xin báo cáo như sau: Th c hi n Ngh quy t c a Ban ch p hành Trung ương, Chính ph ã có Ngh quy t v Chương trình hành ng th c hi n nhi m v như i bi u ã nêu. Vì v y, năm 2009 và các năm ti p theo c n tăng t l u tư t ngân sách nhà nư c và thu hút các ngu n v n khác cho nông
 4. nghi p, nông thôn, có chính sách m nh m khuy n khích u tư vào khu v c nông nghi p, nông thôn, th c hi n chính sách h tr nông nghi p và nông dân phù h p v i cam k t WTO. - V v n xã h i, môi trư ng: Các ý ki n c a i bi u Qu c h i t p trung nêu nh ng v n b c xúc và c p n tính xác th c c a m t s ch tiêu, như: T l h nghèo, nh t là khu v c mi n núi, nông thôn trong th c t cao hơn con s báo cáo do giá c tăng cao, chuNn nghèo hi n t i không còn phù h p. Ch t lư ng y t tuy n cơ s còn y u kém, nh t là các vùng mi n núi, dân t c thi u s c n ư c tăng cư ng c v con ngư i và cơ s v t ch t. Tình tr ng t i ph m tr em có chi u hư ng gia tăng. Tình tr ng ô nhi m môi trư ng, t môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, t i môi trư ng t ai,... tr nên nghiêm tr ng t i m c áng báo ng song các bi n pháp x lý vi ph m chưa m nh và tri t . Tình tr ng qu n lý an toàn v sinh th c phNm l ng l o. C i cách hành chính còn kém hi u qu : vi c xây d ng th ch còn ch m, ch t lư ng chưa cao, th t c hành chính còn rư m rà, chưa công khai, minh b ch, cơ ch m t c a v n chưa phát huy hi u qu . y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, nh ng v n trên ã ư c các v i bi u Qu c h i c p trong nhi u kỳ h p, m c dù ã có nh ng chuy n bi n nh t nh, nhưng v n chưa áp ng ư c yêu c u c a c tri và xã h i. Ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Chính ph , các b , ngành, a phương theo ch c năng c n có nh ng gi i pháp quy t li t hơn n a gi i quy t nh ng v n b c xúc trên. - V s i u hành c a b máy hành chính t trung ương n cơ s : Có ý ki n cho r ng, trong m t s th i i m, s ph i h p gi a các B , ngành, a phương chưa th t nh p nhàng, m t s quy t nh chưa k p th i, chưa th t sát th c t . M t s ý ki n i bi u Qu c h i ánh giá, công tác d báo vĩ mô, d báo chi n lư c v tình hình kinh t th gi i và trong nư c còn nhi u h n ch , y u kém, chưa sát v i tình hình th c t , nh t là d báo v giá d u, giá và s n lư ng lúa g o,… Trong ch o, i u hành v n còn lúng túng và s d ng nhi u bi n pháp hành chính trong qu n lý kinh t , c n ánh giá l i năng l c, trách nhi m c a m t s cơ quan tham mưu. Ti p thu ý ki n c a i bi u, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Chính ph c n có gi i pháp s m kh c ph c h n ch , y u kém trong công tác ch o, i u hành, ph i h p, trong công tác d báo, b o m ch ng, linh ho t và chính xác hơn. B. V D BÁO TÌNH HÌNH VÀ K HO CH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I NĂM 2009 1. D báo tình hình a s ý ki n i bi u Qu c h i nh t trí v i Báo cáo c a Chính ph , Báo cáo thNm tra c a y ban Kinh t c a Qu c h i và các cơ quan h u quan v d báo tình hình th gi i và trong nư c. Nhi u i bi u ã phân tích sâu v b i c nh kinh t qu c t b kh ng ho ng và nh hư ng n kinh t Vi t Nam, ngh Chính ph c n nghiên c u k lư ng có phương án ch o, i u hành phù h p. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, t khi khai m c kỳ h p n nay v i kho ng th i gian không dài (m i ư c hơn 20 ngày), nhưng di n bi n c a kh ng ho ng tài
 5. chính và suy thoái kinh t th gi i di n ra nhanh, ngày càng lan r ng và vư t ra ngoài t m d báo. i phó, các t ch c tài chính th gi i, Chính ph nhi u nư c ã ph i áp d ng các bi n pháp kiên quy t, c bi t nh m n nh tình hình c a các h th ng tài chính - ngân hàng, kích thích th trư ng, ngăn ch n s sút gi m m nh c a n n kinh t . Trong b i c nh ó, n n kinh t nư c ta cũng ã b nh hư ng tr c ti p b i th trư ng xu t khNu b thu h p, giá xu t khNu c a nhi u m t hàng s gi m, giá m t s m t hàng ch b ng kho ng 40%-50% so v i th i i m cao nh t c a năm 2008, kh năng gi i ngân c a các d án u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) cũng như vi c huy ng v n t kênh u tư gián ti p (FII) và ngu n ki u h i b nh hư ng. Cùng v i nh ng khó khăn hi n h u trong nư c, cu c kh ng ho ng tài chính th gi i kéo theo s suy thoái kinh t toàn c u làm cho các khó khăn có th gay g t hơn, s c mua trên th trư ng b gi m sút l n, các doanh nghi p v n g p khó khăn do vi c th c hi n chính sách ti n t th t ch t còn ti p t c (do chúng ta v n ph i duy trì m c tiêu ti p t c ki m ch l m phát). T tình hình trên, y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, trong vi c xây d ng các ch tiêu kinh t -xã h i c a năm 2009 ph i tính n y u t m i này ch ng xây d ng phương án h n ch tác ng tiêu c c m c th p nh t. 2. V m c tiêu t ng quát a s ý ki n các v i bi u Qu c h i u th ng nh t nh n nh ki m ch l m phát trong năm 2009 v n là v n c n ư c ti p t c quan tâm hàng u n nh kinh t vĩ mô. Ti p theo, c n ph i b o m i s ng cho i b ph n nhân dân ã g p r t nhi u khó khăn do tình hình giá c tăng cao, thu nh p th c t gi m sút cũng như i b ph n nông dân b nh hư ng do tăng giá v t tư, nguyên, nhiên li u u vào và thiên tai, d ch b nh. ngăn ng a kh năng suy gi m c a n n kinh t , bên c nh vi c tăng cư ng kh năng xu t khNu, c n chú tr ng có nh ng gi i pháp kích c u phát tri n th trư ng trong nư c. Khác v i các năm kinh t bình thư ng, l n u tiên trong vòng nhi u năm, tháng 10 năm 2008, ch s giá tiêu dùng gi m so v i tháng 9; t c tăng trư ng kinh t (GDP) có xu hư ng gi m so v i nh ng tháng cu i năm 2007, ó là tín hi u c nh báo c n có nh ng bi n pháp theo dõi ch t ch và x lý linh ho t tránh tình tr ng ch t p trung vào ki m ch l m phát mà không tính n các y u t d n n suy gi m n n kinh t . y ban Thư ng v Qu c h i nh n th y, trong b i c nh n n kinh t nư c ta hi n nay, c n ti p t c các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô nhưng ph i duy trì tăng trư ng kinh t m c h p lý nh m b o m vi c làm và thu nh p cho ngư i lao ng, ng th i ch ng ngăn ng a suy gi m kinh t , th c hi n có hi u qu hơn các bi n pháp b o m an sinh xã h i. ây là nh ng v n r t quan tr ng c n ư c th hi n trong m c tiêu t p trung s lãnh o, ch o, i u hành. 3. V các ch tiêu ch y u 3.1. V t c tăng trư ng kinh t Trong Báo cáo trình Qu c h i, Chính ph ngh phương án m c tăng t ng s n phNm trong nư c (GDP) năm 2008 kho ng 7%. a s ý ki n i bi u u cho r ng t c tăng GDP là ch tiêu mang tính nh hư ng và nh t trí v i phương án năm 2009 nên
 6. m c t 6,5%-7%. M t s ý ki n khác ngh nên l y m t s c th là 6%, 6,5% ho c 7% có nh hư ng c th trong vi c huy ng và phân b các ngu n l c phát tri n. Có ý ki n ngh m c 6%-6,5% ho c cá bi t có ý ki n th p hơn 6%. Nhi u ý ki n ngh c n làm rõ cơ s khoa h c c a vi c xác nh ch tiêu tăng trư ng. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, tăng trư ng GDP là m t ch tiêu t ng h p, mang tính nh hư ng nhưng là căn c quan tr ng xác nh các chính sách và phân b ngu n l c, tính toán các ch tiêu khác trong k ho ch phát tri n, là cơ s quan tr ng trong i u hành kinh t -xã h i c a t nư c. Xác nh m c c th c a t c tăng trư ng kinh t trong Ngh quy t nh m ph n u quy t li t hơn, b o m m c tiêu v tăng trư ng không ch cho năm 2009 mà còn là cơ s cho năm 2010 b o m hoàn thành toàn di n k ho ch 5 năm (2006-2010). Trên cơ s phân tích tình hình trên, y ban thư ng v Qu c h i ngh : t c tăng trư ng kinh t năm 2009 kho ng 6,5% trong trư ng h p kinh t th gi i bi n ng khó lư ng, Chính ph có i u ki n i u hành linh ho t hơn. Tuy nhiên, cũng c n lưu ý là n u tăng trư ng m c quá th p thì s nh hư ng l n n vi c làm, thu nh p, i s ng c a ngư i lao ng và n vi c th c hi n nhi u ch tiêu kinh t -xã h i. Trong trư ng h p i u ki n thu n l i (các gi i pháp c a các nư c th c hi n h tr kh c ph c kh ng ho ng tài chính-kinh t thành công, t o i u ki n thu n l i cho th trư ng xu t khNu c a nư c ta, ng th i 8 nhóm gi i pháp ti p t c phát huy hi u qu cao hơn) thì ph n u tăng trư ng cao hơn 6,5%. Như v y, ngh Chính ph tính cân i ngân sách và các ch tiêu khác trên cơ s t c tăng trư ng kinh t 6,5% trình Qu c h i xem xét, quy t nh. 3.2. V ch s giá tiêu dùng Nhi u ý ki n ng ý v i vi c xác nh ch tiêu t c tăng giá tiêu dùng nên m c dư i 15%; Ý ki n khác cho r ng ch tiêu này là khó kh thi do nh ng tác ng c a tình hình th gi i n nư c ta. Có ý ki n ngh c n có gi i pháp hi u qu v i quy t tâm cao n năm 2010 gi m l m phát xu ng còn m t con s ho c m c c th là 9-10%. Có ý ki n ngh Qu c h i không nên ưa ch tiêu t c tăng giá tiêu dùng vào Ngh quy t v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, mà nên là m t m c tiêu ph n u c a Chính ph . Có ý ki n khác ngh nên ưa ch tiêu này thành ch tiêu hàng u, quan tr ng nh t. V v n này, y ban Thư ng v Qu c h i xin ư c báo cáo như sau: Năm 2007 và năm 2008 là hai năm liên ti p t c tăng giá tiêu dùng nư c ta m c 2 con s , trong ó năm sau cao g n g p hai l n so v i năm trư c. Tình hình trên ã gây tác ng x u n s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p và i s ng c a i a s nhân dân, nh t là ngư i thu nh p th p, làm công hư ng lương. Gi a năm 2008, Qu c h i thông qua Ngh quy t i u ch nh m c tiêu phát tri n, trong ó v n ki m ch l m phát là m c tiêu ưu tiên hàng u. Do v y, th c hi n chính sách ti n t th t ch t trong 6 tháng v a qua, t ng phương ti n thanh toán trên th trư ng ch tăng m c dư i 10% so v i 31/12/2007. Trong nh ng tháng g n ây, t c tăng ch s giá tiêu dùng ã gi m, cá bi t tháng 10 gi m 0,19% so v i tháng 9. N u ti p t c gi m ch s giá tiêu dùng m c 1 con s s bu c ph i ti p t c th t ch t tín d ng i v i các
 7. doanh nghi p, gi m u tư t ngân sách nhà nư c, ng nghĩa v i vi c gi m vi c làm, thu nh p và i s ng c a ngư i lao ng. V i phân tích như v y, v a ph i ti p t c ki m ch l m phát, nhưng v n b o m s n xu t phát tri n m c h p lý, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i ch p thu n ngh c a Chính ph v i ch s giá tiêu dùng năm 2009 m c dư i 15%. 3.3. V t ng m c u tư toàn xã h i Báo cáo c a Chính ph ngh t ng m c u tư toàn xã h i kho ng 40% GDP. Có ý ki n cho r ng, t ng u tư toàn xã h i b ng 40% GDP là cao. Có ý ki n ngh , ph i tăng u tư cho khu v c nông, lâm, ngư nghi p; vi c xác nh ch tiêu giá tr tăng thêm c a khu v c này là 3% (so v i năm 2008 là 5,1%) là th p, không phù h p v i ch trương c a ng ư c nêu trong Ngh quy t H i ngh Trung ương 7, khoá X. ây là m c huy ng cao so v i nhi u nư c ang phát tri n trên th gi i; ch s ICOR c a Vi t Nam m y năm g n ây không gi m, do v y ph i t p trung các bi n pháp nâng cao hi u qu u tư. ây còn là bi n pháp thi t th c ki m ch l m phát. Tình hình s n xu t c a năm 2009 còn ti p t c g p nhi u khó khăn. M c tiêu t ng quát i u hành n n kinh t v n ph i b o m t c tăng trư ng và n nh kinh t vĩ mô. ng th i, do i u ch nh t c tăng GDP gi m (kho ng 6,5%) nên ph i gi m t ng m c u tư b o m n nh vĩ mô. Do thay i cơ c u chi ngân sách nhà nư c theo hư ng tăng chi cho b o m an sinh xã h i, nên v n u tư trong cân i ngân sách nhà nư c ít, Nhà nư c ph i t p trung cho các công trình cơ s h t ng kinh t , xã h i thi t y u, quan tr ng, có hi u qu rõ r t và các yêu c u b c thi t khác nên ph i huy ng các ngu n l c có s b o m c a Nhà nư c th c hi n m c tiêu tr ng y u trong u tư . V i cách t v n như v y, y ban Thư ng v Qu c h i ngh t ng m c u tư toàn xã h i năm 2009 là 39,5% GDP, tương ương 715 nghìn t ng, trong ó v n trái phi u Chính ph huy ng t 30 nghìn t ng tăng lên 36 nghìn t ng, ng th i yêu c u Chính ph ph i có các bi n pháp ch o th t quy t li t v th i i m, quy mô phát hành và gi i ngân h t, k p th i ngu n v n này. 3.4. V t c tăng xu t kh u Trong Báo cáo trình Qu c h i, Chính ph ngh m c tăng xu t khNu 18% so v i năm 2008. Trong quá trình th o lu n, nhi u ý ki n ngh cân nh c l i vi c ưa ra ch tiêu t c tăng xu t khNu 18% vì trên th c t , di n bi n tình hình xu t khNu nh ng tháng cu i năm 2008 có xu hư ng gi m d n c v lư ng, c v giá (do giá th gi i ã gi m). Bên c nh ó, như ã phân tích trên, nhu c u tiêu dùng c a các th trư ng xu t khNu ch y u c a Vi t Nam là M và Châu Âu cũng s gi m sút do tác ng c a kh ng ho ng kinh t , nên cũng khó tăng kh i lư ng xu t khNu. 9 tháng u năm 2008, n u tr y u t tăng giá, thì th c ch t xu t khNu c a chúng ta cũng ch tăng 14,8%. Vì v y, y ban Thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i ch p thu n ch tiêu kim ng ch xu t khNu năm 2009 tăng m c 13%. 3.5. V t o vi c làm, t l h nghèo, các v n xã h i và môi trư ng khác
 8. Qua th o lu n, có ý ki n tán thành v ch tiêu gi m t l h nghèo xu ng 12%. Tuy nhiên nhi u ý ki n khác cho r ng không kh thi, c n xem xét l i; nên xác nh rõ tiêu chí ư c x p vào di n h nghèo nông thôn là 400.000 /ngư i/h ; thành th là 600.000 /ngư i/h . Có ý ki n cho r ng, vi c xác nh ch tiêu v t o vi c làm m i cho 1,7 tri u lao ng là không kh thi vì hi n nay, nhi u doanh nghi p ang thu h p s n xu t, c t gi m nhân công. M t s ý ki n nh n th y, các ch tiêu v môi trư ng, gi m t l sinh; cung c p nư c s ch,... chưa h p lý, r t khó th c hi n như: ch tiêu v x lý ch t th i r n y t là 75%; ch tiêu v cung c p nư c s ch cho 79% dân s nông thôn. y ban Thư ng v Qu c h i th y r ng, ây là nh ng ch tiêu góp ph n nâng cao ch t lư ng s ng c a nhân dân và b o m cho s phát tri n b n v ng nhưng ph thu c nhi u vào t ng m c u tư c a xã h i. Trong i u ki n t c tăng GDP gi m, s n xu t g p khó khăn, chúng ta ã tăng m c u tư t trái phi u Chính ph th c hi n các chương trình m c tiêu quan tr ng, do ó c n ph n u t ư c các ch tiêu trên. ng th i, ngh Chính ph c n s m ban hành chuNn m i i v i các h nghèo có cơ ch , chính sách phù h p và ph i t p trung trong ch o th c hi n t ư c các ch tiêu trên. 4. V nh ng nhi m v , gi i pháp cơ ch , chính sách ch y u trong năm 2009 a s ý ki n tán thành các nhóm nhi m v , gi i pháp do Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao trình, các ki n ngh c a y ban Thư ng v Qu c h i, y ban Kinh t , H i ng dân t c, và các y ban khác c a Qu c h i trong các báo cáo giám sát chuyên , báo cáo thNm tra. Các ý ki n tham gia c th c a các i bi u Qu c h i vào các gi i pháp, y ban Thư ng v Qu c h i xin ti p thu và th hi n trong d th o Ngh quy t. II. GI I TRÌNH TI P THU Ý KI N I BI U QU C H I V D TH O NGHN QUY T V K HO CH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I NĂM 2009 Ngày 05 tháng 11 năm 2008, theo s ch o c a y ban Thư ng v Qu c h i, oàn thư ký kỳ h p ã g i d th o Ngh quy t xin ý ki n các v i bi u Qu c h i. n cu i gi chi u ngày 5/11, oàn thư ký kỳ h p ã nh n ư c 368 b n góp ý. Sau khi t ng h p ý ki n các v i bi u Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i xin gi i trình, ti p thu như sau: 1. V m c tiêu t ng quát a s ý ki n i bi u Qu c h i u tán thành v i nh ng n i dung và th t s p x p trong m c tiêu t ng quát ã ư c th hi n trong d th o Ngh quy t g i xin ý ki n các v i bi u Qu c h i. Tuy nhiên, m t s i bi u cũng tham gia góp ý c th v t ng , k thu t văn b n m c tiêu t ng quát d hi u và súc tích hơn. y ban Thư ng v Qu c h i xin ti p thu và th hi n như sau:
 9. Ti p t c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, duy trì t c tăng trư ng h p lý, b n v ng, ch ng ngăn ng a suy gi m, b o m an sinh xã h i; y m nh h p tác và h i nh p kinh t qu c t m t cách ch ng và hi u qu ; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. V ch tiêu t c tăng trư ng kinh t (GDP) V v n này, ý ki n các i bi u Qu c h i t p trung vào ba hư ng l a ch n: t c tăng trư ng t 6%-6,5%, 6,5% và 6,5%-7%. Như v y, a s các i bi u Qu c h i u th ng nh t v i gi i trình t i ph n I c a Báo cáo, nhưng còn khác nhau ph n th hi n. y ban Thư ng v Qu c h i ngh ch n m c tăng trư ng năm 2009 là kho ng 6,5% t o i u ki n cho vi c xác nh các cân i ch tiêu vĩ mô và linh ho t trong i u hành; ng th i tùy tình hình di n bi n th c t , Chính ph ch ng có gi i pháp i phó, nên xin ư c th hi n như trong d th o Ngh quy t trình Qu c h i xem xét, thông qua. 3. V ch s giá tiêu dùng Như ã gi i trình ph n I c a Báo cáo, y ban Thư ng v Qu c h i ngh gi ch tiêu này như Chính ph trình là dư i 15% và th hi n như trong d th o Ngh quy t. 4. V t ng m c u tư toàn xã h i Ti p thu ý ki n i bi u t i th o lu n t và H i trư ng, y ban Thư ng v Qu c h i xin th hi n trong d th o Ngh quy t t ng m c u tư toàn xã h i m c 39,5% GDP. Trong i u ki n kinh t khó khăn, th c hi n chính sách ti n t th t ch t, gi m t ng phương ti n thanh toán cũng như gi m t l u tư toàn xã h i, b o m t c tăng trư ng kinh t m c h p lý ngh Qu c h i cho gi m c huy ng trái phi u Chính ph năm 2009 là 36 nghìn t ng và giao Chính ph c n n âu phát hành n ó, t p trung ch o gi i ngân k p th i ngu n v n này. 5. V t c tăng xu t khNu Có ý ki n ngh gi m nh p siêu ph i gi t c tăng kim ng ch xu t khNu năm 2009 cao hơn 13%. Ý ki n khác ngh , do th trư ng xu t khNu c a Vi t Nam b h n ch , nên ngh ch tiêu này m c 12%. y ban Thư ng v Qu c h i ã phân tích k v n này ph n I c a Báo cáo, ngh Qu c h i cho gi ch tiêu kim ng ch xu t khNu năm 2009 tăng 13%. 6. V các ch tiêu xã h i và môi trư ng Sau khi t ng h p và chuy n ý ki n i bi u Qu c h i n các cơ quan c a Chính ph , Chính ph ti p t c ngh gi như trong báo cáo ã trình Qu c h i ngày 16 tháng 10 năm 2008. y ban Thư ng v Qu c h i nh n th y, n u th c hi n ư c như các ch tiêu c a Chính ph trình là m t c g ng l n trong công tác xóa ói gi m nghèo, b o m an sinh xã h i và b o v môi trư ng. y ban Thư ng v Qu c h i ánh giá cao
 10. n l c ph n u c a Chính ph và xin ư c th hi n như trong d th o Ngh quy t và trân tr ng ngh các v i bi u Qu c h i ch p nh n. 7. V m t s nhi m v chính 7.1. Có ý ki n ngh th hi n l i o n 1, m c 1, ph n II cho g n và ch t ch hơn. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i xin ư c th hi n l i o n này như sau: “Theo dõi ch t ch , nâng cao ch t lư ng phân tích và d báo tình hình trong nư c và qu c t , c bi t là nh ng bi n ng v tình hình kinh t , tài chính th gi i, ch ng xây d ng các phương án ng phó, h n ch tác ng b t l i c a kh ng ho ng t bên ngoài n h th ng tài chính, ngân hàng và toàn b n n kinh t ”. 7.2. Có ý ki n ngh b câu v nhi m v c a Ngân hàng Nhà nư c ch o các ngân hàng thương m i c ph n v v n lãi su t cho vay và lãi su t huy ng t i ph n cu i o n 2 c a m c 1, ph n II- M t s nhi m v chính. V v n này, U ban thư ng v Qu c h i ã gi i trình m c 2 ph n I c a Báo cáo. Tuy nhiên, ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, v n này xin ư c th hi n l i như sau: “Các t ch c tín d ng i u hành lãi su t cho vay theo lãi su t cơ b n c a Ngân hàng Nhà nư c và ư c phép cho vay theo lãi su t th a thu n i v i các d án có hi u qu ”. 7.3. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i v phát huy vai trò c a khoa h c công ngh trong phát tri n kinh t -xã h i, U ban thư ng v Qu c h i xin b sung vào m c 2, ph n II- M t s nhi m v chính như sau: “Có chính sách khuy n khích u tư và ng d ng khoa h c công ngh vào s n xu t, kinh doanh t o thêm giá tr gia tăng cho s n ph m và b o v môi trư ng”. 7.4. V v n ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c, nhi u i bi u có ý ki n v xác nh rõ vai trò, nhi m v c a t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c trong n n kinh t nư c ta phát huy t t nh t lư ng v n và tài s n l n c a nhà nư c ã giao cho các ơn v . Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i xin ư c th hi n vào d th o Ngh quy t như sau: “C n kh ng nh v trí ch o c a doanh nghi p nhà nư c trong n n kinh t qu c dân có các chính sách, bi n pháp qu n lý phù h p”. 7.5. V u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c, ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i th o lu n t i H i trư ng ngày 5/11/2008, U ban thư ng v Qu c h i xin b sung các n i dung: “Ti p t c th c hi n Ngh quy t s 36/2004/NQ-QH11 c a Qu c h i, rà soát, s a i, b sung, hoàn thi n các quy nh c a pháp lu t v xây d ng, u th u, t ai, ngân sách nhà nư c; ban hành các văn b n hư ng d n k p th i, b o m th ng nh t, ng b , không trùng chéo, mâu thu n; quy nh ch tài x lý m nh, nghiêm minh... Coi tr ng và nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch, rà soát hoàn ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c nư c và các quy ho ch khác, g n quy ho ch u tư v i các quy ho ch có liên quan... Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m toán k p th i ngăn ng a, s a ch a sai ph m, ch ng lãng phí, th t thoát” vào m c 3, ph n II c a Báo cáo này và th hi n như trong d th o Ngh quy t.
 11. 7.6. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i v v n b o m tr t t , an toàn giao thông, U ban thư ng v Qu c h i xin b sung m t o n vào m c 10, ph n II như sau: “B o m tr t t an toàn giao thông, gi m s v tai n n, s ngư i ch t và b thương do tai n n giao thông. X lý có hi u qu v n ùn t c giao thông các thành ph l n”. * * * Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Ngoài nh ng v n ti p thu, gi i trình trên ây, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan h u quan rà soát, ch nh lý v t ng , k thu t văn b n và ư c th hi n như trong D th o Ngh quy t trình Qu c h i. Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu v m t s v n kinh t -xã h i và D th o Ngh quy t v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2009. y ban thư ng v Qu c h i kính trình Qu c h i xem xét, thông qua D th o Ngh quy t sau khi ã ư c ti p thu ch nh lý nói trên. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như trên, - Lưu Văn thư, V KT. Nguy n c Kiên
Đồng bộ tài khoản