Báo cáo số 330/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
68
lượt xem
4
download

Báo cáo số 330/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 330/BC-BNV về việc thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/09/2003 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 330/BC-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 330/BC-BNV Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2007 BÁO CÁO TH C HI N NGH QUY T S 16/2000/NQ-CP NGÀY 18/10/2000 VÀ NGH QUY T S 09/2003/NQ-CP NGÀY 28/09/2003 C A CHÍNH PH V VI C TINH GI N BIÊN CH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN V S NGHI P Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n Ngh quy t l n th VII Ban Ch p hành Trung ương Đ ng hóa VIII v m t s v n đ v t ch c b máy h th ng chính tr và ti n lương, tr c p xã h i thu c ngân sách nhà nư c, k t lu n s 15-KL/TW ngày 28 tháng 7 năm 2002 c a H i ngh l n th VI Ban Ch p hành Trung ương Đ ng khóa IX v ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ương III và Ngh quy t Trung ương VII Khóa VIII v công tác t ch c cán b , Chính ph đã ban hành Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 và Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2003 c a Chính ph v vi c tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. B N i v d th o báo cáo v tình hình tri n khai và k t qu th c hi n Ngh quy t và t ch c h p l y ý ki n c a B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, Văn phòng Chính ph , Ban T ch c Trung ương Đ ng, T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam, B o hi m xã h i Vi t Nam đ th ng nh t n i dung trình Th tư ng Chính ph như sau: I. V T CH C CH Đ O TH C HI N 1. Ban hành văn b n hư ng d n Đ t o đi u ki n cho các B , ngành và đ a phương tri n khai th c hi n t t Ngh quy t 16/2000/NQ-CP và Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP c a Chính ph . B N i v và B Tài chính đã ban hành và ph i h p v i các B , ngành ban hành Thông tư hư ng d n v th c hi n chính sách tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p như: Thông tư Liên t ch s 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a Ban T ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) và B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p, Thông tư liên t ch s 60/2003/TTLT-BNV-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2003 c a B N i v và B Tài chính hư ng d n s a đ i, b sung chính sách, đ i tư ng tinh gi n biên ch , Ban T ch c Trung ương ban hành công văn s 276-CV-TCTW ngày 8 tháng 7 năm 2001 và công văn s 3563-CV/TCTW ngày 12 tháng 11 năm 2003 hư ng d n vi c th c hi n đ i v i các cơ quan Đ ng, đoàn th Trung ương và đ a phương, B o hi m xã h i Vi t Nam ban hành công văn s 572-BHXH/CĐCS ngày 9 tháng 01 năm 2001 hư ng d n B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c th c hi n ch đ b o hi m xã h i. Đã t ch c h i ngh t p hu n đ ph bi n, hư ng d n, gi i đáp nh ng vư ng m c v n i dung c a hai Ngh quy t và các văn b n hư ng d n t i Hà N i và thành ph H Chí Minh cho các B , cơ quan Trung ương và đ a phương v i thành ph n tham d là Th trư ng và chuyên viên các ban, ngành Đ ng, chính quy n c a B , ngành và t nh. Các B , ngành và đ a phương đã quán tri t tư tư ng, coi đây là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a công tác c i cách hành chính nhà nư c, nh m nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c. T ch c H i ngh tri n khai h c t p, quán tri t ch trương, chính sách c a Ngh quy t đ n các đ ng chí lãnh đ o B , ngành, t nh và lãnh đ o các đơn v tr c thu c. Thành l p ban ch đ o và phân công nhi m v c th đ i v i t ng ngư i, t ng cơ quan ch c năng trong vi c t ch c, tri n khai th c hi n. Ban hành các văn b n, t ch c h i ngh h c t p, quán tri t, t p hu n, hư ng d n cho t t c các đơn v tr c thu c và s d ng các phương ti n thông tin đ i chúng tuyên truy n, ph bi n r ng rãi v ch trương, chính sách tinh gi n biên ch trong đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c.
 2. 2. Vi c th m đ nh và c p phát kinh phí Đ i v i các B , ngành và đ a phương đã hư ng d n xây d ng và duy t, th m đ nh đ án s p x p t ch c, tinh gi n biên ch c a các đơn v tr c thu c theo đ án ki n toàn t ch c, tinh gi n biên ch theo Quy t đ nh 207/1999/QĐ-TTg đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Xác đ nh đư c s lư ng, nh ng ngư i gi m, d toán kinh phí và có l trình th c hi n c th , chi ti t. Nhi u B , ngành và đ a phương th c hi n khá t t như: t nh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Ngh An, H i Dương, B Công nghi p, B Tài chính, B Giao thông v n t i .v.v.. Căn c k t qu d ki n s ngư i và kinh phí c a B , ngành, đ a phương, B N i v ph i h p v i B Tài chính th m đ nh và c p d toán kinh phí đ m b o đúng, đ , k p th i và hư ng d n vi c qu n lý, s d ng, tri n khai, chi tr , quy t toán theo quy đ nh. Đ i v i B , ngành trung ương có 28/38 B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n tinh gi n biên ch (ph l c 1) và th m đ nh cho 4.196 ngư i gi m, kinh phí 68.875.617.000 đ ng. Đ i v i đ a phương có 62/64 t nh thành ph th c hi n tinh gi n biên ch (ph l c 2) và th m đ nh cho 46.182 ngư i gi m, kinh phí 1.062.844.070.000 đ ng. 3. Thanh tra, ki m tra Trong quá trình ch đ o, đôn đ c th c hi n Ngh quy t, B N i v , B Tài chính, B o hi m xã h i Vi t Nam đã ph i h p t ch c đoàn ki m tra Liên ngành t i m t s đ a phương như Hòa Bình, Phú Th . Ngoài ra hàng năm, B N i v t ch c đoàn Thanh tra, ki m tra t i m t s B , ngành, đ a phương như: B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p, t nh Qu ng Tr , Sóc Trăng, Ti n Giang, Cà Mau.v.v.. Thông qua vi c thanh tra, ki m tra và nh ng đ ngh và ki n ngh c a B , ngành, đ a phương, cá nhân v vi c th c hi n cơ s , đã k p th i có văn b n b sung, gi i thích và tháo g khó khăn, vư ng m c, cũng như ch n ch nh đ i v i nh ng đơn v , cá nhân th c hi n không đúng ho c chưa đ y đ theo quy đ nh: Công văn s 354/BNV-TCBC ngày 20 tháng 02 năm 2004, công văn s 602/BNV-TCBC ngày 23 tháng 03 năm 2004, Công văn s 353/BNV-TCBC ngày 22 tháng 02 năm 2005 và công văn s 2255/BNV- TCBC ngày 07 tháng 9 năm 2005 c a B N i v . Khi Nhà nư c có quy đ nh v ch đ ti n lương m i và thay đ i m c ti n lương t i thi u chung, đã ban hành Thông tư s 118/2005/TT-BNV ngày 9 tháng 11 năm 2005 hư ng d n tính tr c p thôi vi c đ i v i ngư i thôi vi c do tinh gi n biên ch . Đ i v i các B , ngành, đ a phương ch đ ng ch đ o, đôn đ c, ki m tra, thanh tra vi c tri n khai th c hi n t i các đơn v tr c thu c, đ m b o đư c m c tiêu, nguyên t c, quy trình, đ i tư ng và chính sách tinh gi n biên ch . Gi i đáp và tr l i đ y đ , k p th i các khi u n i – t cáo c a t ch c, cá nhân và x lý đ i v i nh ng t ch c, cán b , công ch c vi ph m. Nhìn chung, sau khi Ngh quy t 16/2000/NQ-CP và Ngh quy t s 09/2003/NQ-CP c a Chính ph v tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p đư c ban hành, các B ngành và đ a phương đã nhanh chóng t ch c quán tri t và tri n khai th c hi n đ ng b t vi c ban hành văn b n, hư ng d n tri n khai trên h u h t các B , ngành và đ a phương trong c nư c. Trong quá trình t ch c ch đ o đã k p th i phát hi n, hư ng d n b sung v chuyên môn, nghi p v và x lý, u n n n đ i v i nh ng tư tư ng, hành vi vi ph m đ vi c th c hi n đư c đ m b o đúng m c đích, yêu c u Ngh quy t c a Chính ph đ ra. II. K T QU C TH 1. Đ i m i cơ ch K t qu n i b t khi th c hi n Ngh quy t c a Chính ph là các B , ngành và đ a phương đã rà soát l i ch c năng, nhi m v c a các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. Phân bi t cơ quan hành chính có ch c năng qu n lý hành chính nhà nư c v i các đơn v s nghi p có ch c năng cung c p các ho t đ ng d ch v công; t đó có cơ ch qu n lý phù h p v i t ng lĩnh v c, xóa b tình tr ng “hành chính hóa” các ho t đ ng s nghi p. Thông qua vi c rà soát v ch c năng, nhi m v và vi c tách qu n lý hành chính v i s nghi p d ch v công, Chính ph ban hành các Ngh đ nh quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph .
 3. Th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính đ i v i các cơ quan thu c thành ph H Chí Minh, m r ng thí đi m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính đ i v i các cơ quan hành chính Nhà nư c và th c hi n thí đi m khoán biên ch và kinh phí ho t đ ng đ i v i T ng c c thu , Kho b c Nhà nư c thu c B Tài chính. Sau 3 năm th c hi n, theo báo cáo c a 13 t nh v i 107 đơn v th c hi n thí đi m khoán, s biên ch gi m đư c 357 ngư i, kinh phí ti t ki m đư c 14.604.000.000 đ ng, thu nh p bình quân c a cán b công ch c tăng thêm 182.000 đ ng/tháng. Th c hi n giao quy n t ch cho các đơn v s nghi p công (Ngh đ nh 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph v cơ ch tài chính áp d ng đ i v i đơn v s nghi p có thu) đã thúc đ y đơn v s nghi p s p x p t ch c b máy, biên ch theo hư ng tinh g n, hi u qu . Theo báo cáo c a các đơn v s nghi p có thu thu c B , ngành và đ a phương đã ti t ki m chi thư ng xuyên t 3 – 10% góp ph n t o ngu n kinh phí cho đơn v ho t đ ng, tăng thu nh p cho ngư i lao đ ng. Theo báo cáo c a 13 đơn v thu c B Tư pháp, Công nghi p, Giao thông v n t i, thu nh p bình quân c a đơn v tăng 52,3% so v i lương bình quân c p b c, ch c v và theo báo cáo c a 575 đơn v c a đ a phương thu nh p bình quân năm 2002 tăng so v i năm 2001 là 4%. M t s đơn v có thu t b o đ m toàn b chi phí ho t đ ng thư ng xuyên thu c lĩnh v c s nghi p kinh t , qu lương tăng thêm đã vư t quá m c t i đa 2,5 l n. Chuy n đ i cơ ch qu n lý đ i v i B o hi m xã h i Vi t Nam, Đài truy n hình Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam và Đài ti ng nói Vi t Nam sang cơ ch t ch v i s lư ng 18.000 ngư i. 2. S p x p t ch c b máy Đ nâng cao hi u qu ho t đ ng, các cơ quan hành chính nhà nư c, các đơn v s nghi p đư c ch đ ng xây d ng phương án s p x p t ch c theo hư ng tinh g n, gi m nh ng phòng, ban có ch c năng trùng l p, ch ng chéo. Tính đ n 31/12/2005 theo báo cáo c a 16 B , cơ quan ngang B , 10 cơ quan thu c Chính ph và 42 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, s bi n đ ng v t ch c như sau: 2.1. Trung ương: Các t ch c hành chính: tăng 24 đơn v (6 V , 16 C c và 2 T ng c c); Các t ch c s nghi p tăng 58 đơn v , trong đó: Giáo d c đào t o tăng 23 trư ng (tăng 12 trư ng đ i h c, 13 trư ng cao đ ng, 2 trư ng ngh và gi m 5 trư ng trung h c chuyên nghi p, 1 t ch c khác); Y t gi m 9 đơn v , Văn hóa thông tin tăng 16 đơn v ; Nghiên c u khoa h c tăng 6 đơn v ; S nghi p khác tăng 4 đơn v . 2.2. Kh i đ a phương 2.2.1. C p t nh T ch c hành chính tăng 164 đơn v , trong đó S và tương đương tăng 124 đơn v ; Chi c c thu c y ban nhân dân tăng 3 đơn v ; Chi c c thu c S tăng 37 đơn v . T ch c s nghi p tăng 1.427 đơn v , trong đó Giáo d c đào t o tăng 342 đơn v (trư ng Đ i h c 3, trư ng Cao đ ng 8, Trung h c ph thông 232, Trung h c chuyên nghi p và d y ngh 18, Trung tâm 9); Y t tăng 214 đơn v (B nh vi n 135, Trung tâm 105, khác gi m 25); Văn hóa thông tin th thao tăng 28 đơn v (đài phát thanh truy n hình 12, Thư vi n 2, t ch c khác 20 và gi m b o tàng 5); S nghi p nghiên c u khoa h c tăng 20 đơn v ; S nghi p khác tăng 823 đơn v. 2.2.2. C p huy n T ch c hành chính tăng 1.117 phòng T ch c s nghi p tăng 4.111 đơn v , trong đó Giáo d c - đào t o tăng 3.082 đơn v (Trư ng Trung h c cơ s tăng 961, Ti u h c tăng 1.104, M m non tăng 1.072, Trung tâm gi m 55); Y t tăng 751 đơn v ; Văn hóa thông tin th thao tăng 71 đơn v ; S nghi p khác tăng 207 đơn v .
 4. 2.3. T ch c thu c kh i Đ ng, đoàn th đ a phương gi m 18 đơn v 2.4. Doanh nghi p Nhà nư c gi m 640 đơn v 2.5. T ch c tư v n tăng 91 đơn v 3. Tinh gi n biên ch Đ th c hi n m c tiêu xây d ng cơ c u, tiêu chu n ch c danh công ch c, viên ch c nh m nâng cao trình đ v chuyên môn, ngo i ng , tin h c… cho đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ch đ ng ký k t các h p đ ng lao đ ng phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng ngu n tài chính c a đơn v , gi m d n áp l c v biên ch , tháo g khó khăn cho đơn v . Tính đ n 31 tháng 12 năm 2005 theo báo cáo c a 28 B , ngành Trung ương, 56 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và theo s d ki n th c hi n c a 5 t nh: thành ph H Chí Minh, Đi n Biên, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Trà Vinh, t ng s biên ch hành chính, s nghi p đã th c hi n tinh gi m như sau: 3.1. T ng biên ch hành chính và s nghi p gi m T ng Chia ra Hành chính S nghi p Đ ng, đoàn Doanh nghi p 50.378 9.748 37.195 3.248 187 Trung ương 4.196 2.982 1.151 63 Đ a phương 46.182 6.766 36.044 3.248 124 3.2. T l gi m so v i biên ch năm 2000 (m c th c hi n Ngh quy t) 3.2.1. Biên ch hành chính, s nghi p năm 2000 do Chính ph qu n lý là 1.349.921 ch tiêu (biên ch hành chính 205.074, s nghi p 1.144.647 ch tiêu) thì t l gi m chung đ t 3,48%; Trong đó: - Hành chính đ t 4,75% (trung ương 3,02%, đ a phương 6,35%); - S nghi p đ t 3,25% (trung ương 1,17%, đ a phương 3,45%), Chia ra: T l biên ch s nghi p giáo d c là 3,62% (trung ương 1,17%, đ a phương 3,75%); T l biên ch s nghi p y t là 1,3% (trung ương 0,7%, đ a phương 1,37%); T l biên ch s nghi p Văn hoá thông tin th d c th thao là 3,16% (trung ương 1,33%, đ a phương 3,51%); T l biên ch s nghi p khác là 2,74% (trung ương 1,07%, đ a phương 4,96%); T l biên ch s nghi p nghiên c u khoa h c là 1,71% ( trung ương). 3.2.2. Theo cơ c u biên ch gi m a. Các B , ngành Trung ương T ng s biên ch đã gi m đư c 4.196 ngư i (ngh hưu trư c tu i 2.459 ngư i, thôi vi c ngay 1.433 ngư i) v i kinh phí 68.875.617.000 đ ng, trong đó: - Qu n lý hành chính 2.982 ngư i (ngh hưu trư c tu i 1.433 ngư i, thôi vi c ngay: 1.549 ngư i). - S nghi p: 1.151 ngư i (ngh hưu trư c tu i 996 ngư i, thôi vi c ngay: 185 ngư i). - Doanh nghi p nhà nư c 63 ngư i (ngh hưu 60 ngư i, thôi vi c 3 ngư i). b. Đ a phương Theo báo cáo c a 61 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, s biên ch đã gi m đư c: 46.182 ngư i v i kinh phí 1.062.844.070.000 đ ng, trong đó: - Qu n lý hành chính 6.766 ngư i (ngh hưu trư c tu i 5.074 ngư i, thôi vi c ngay: 1.628 ngư i, chuy n sang bán công 64 ngư i).
 5. - S nghi p Giáo d c – Đào t o: 31.563 ngư i (ngh hưu trư c tu i 24.964 ngư i, thôi vi c ngay: 5.323 ngư i, chuy n sang bán công 1.276 ngư i). - S nghi p Y t : 2.080 ngư i (ngh hưu trư c tu i 1703 ngư i, thôi vi c ngay: 340 ngư i, chuy n sang bán công 37 ngư i). - S nghi p Văn hóa TTTDTT: 947 ngư i (ngh hưu trư c tu i 529 ngư i, thôi vi c ngay: 393 ngư i, chuy n sang bán công 25 ngư i) - S nghi p khác: 1.454 ngư i (ngh hưu trư c tu i 997 ngư i, thôi vi c ngay: 416 ngư i, chuy n sang bán công 41 ngư i). - Kh i Đ ng, đoàn th : 3.248 ngư i (ngh hưu trư c tu i 2.312 ngư i, thôi vi c ngay: 936 ngư i). - Kh i doanh nghi p: 124 ngư i (ngh hưu trư c tu i 66 ngư i, thôi vi c ngay: 58 ngư i). III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. V k t qu 1.1. K t qu th c hi n tinh gi n biên ch đ t 3,48%, so v i ch tiêu 15% đ ra c a Ngh quy t là th p. 1.2. Vi c s p x p t ch c, tinh gi n biên ch góp ph n nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, th hi n: - Thông qua vi c rà soát, phân lo i mà nhi u đơn v đã xác đ nh đư c s lư ng và nh ng ngư i c n gi m. Tuy t l gi m chưa đ t ch tiêu đ ra, nhưng qua vi c tinh gi m đã góp ph n làm cho b máy có đi u ki n b sung nh ng ngư i tr hơn, qua đào t o, có trình đ chuyên môn, ngo i ng , tin h c … vào cơ quan hành chính, đơn v s nghi p. Theo báo cáo c a 23 đ a phương, cán b , công ch c có trình đ t cao đ ng tr nên đã tăng bình quân 13,9%; tu i đ i bình quân gi m 3,9 tu i sau khi th c hi n tinh gi m biên ch . - T vi c rà soát, tinh gi n biên ch , các đơn v đã xây d ng đư c cơ c u, s lư ng cán b , công ch c, viên ch c theo ch c danh, tiêu chu n nghi p v cho t ng v trí công vi c trong m i cơ quan, đơn v , t đó có chính sách phù h p trong qu n lý, s d ng như tuy n d ng, b nhi m, luân chuy n, đánh giá, phân lo i cán b , công ch c hàng năm. 1.3. Tách rõ m t bư c biên ch hành chính v i biên ch s nghi p Bư c đ u xác đ nh, lo i b nh ng nhi m v không còn phù h p, nh ng nhi m v b sót c n b sung, nh ng nhi m v trùng l p chuy n giao sang cơ quan, đơn v khác th c hi n nh ng nhi m v c n phân c p cho đ a phương, c p dư i và t ch c s nghi p ho c t ch c d ch v công đã đư c xã h i hóa th c hi n đ có cơ ch qu n lý phù h p. 1.4. B o đ m n đ nh v tư tư ng Ngh quy t đư c t ch c tri n khai đ ng b , công khai, dân ch , công b ng, cùng v i nh ng chính sách h tr h p lý đã đ ng viên và t o đi u ki n cho nh ng ngư i gi m biên ch sau khi ngh vi c tho i mái v tư tư ng và có thêm m t kho n kinh phí đ b o đ m n đ nh cu c s ng. 2. Nh ng h n ch 2.1. Chưa th c s gi m đư c nh ng ngư i c n gi m. Trong 50.378 ngư i gi m có ch y u s p đ n tu i ngh hưu (75,64%), nh ng ngư i có nhu c u ra kh i cơ quan nhà nư c đ th c hi n nguy n v ng cá nhân… Do v y, m c tiêu c a Ngh quy t đ ra chưa th t s đ t đư c như mong mu n, tình tr ng v a th a, l i v a thi u ngư i làm vi c trong m t cơ quan, đơn v v n chưa kh c ph c đư c nhi u. 2.2. Cơ c u gi m không cân đ i, không đ ng đ u gi a các ngành, lĩnh v c. Qua t ng h p và phân tích trên thì s lư ng gi m ch y u ch t p trung vào vi c gi m s giáo viên trong ngành giáo d c và đào t o chưa đ t chu n trình đ theo quy đ nh c a Lu t Giáo d c năm 2005.
 6. Biên ch s nghi p giáo d c – đào t o (ch y u là giáo d c ph thông) chi m 63,8%, qu n lý nhà nư c 19,38%, s nghi p y t 4,38%, s nghi p văn hóa thông tin 4,95%, s nghi p nghiên c u khoa h c 0,56%, s nghi p khác 3,21% và kh i đ ng, đoàn th ( đ a phương) 6,46% trong t ng s biên ch gi m… 2.3. Vi c chi tr ch đ , chính sách cho nh ng ngư i đư c tinh gi m còn ch m, không đúng v i th i gian ngh c a ngư i đư c hư ng chính sách, d n đ n th c m c, khi u ki n nh hư ng đ n vi c th c hi n ch trương, chính sách c a Ngh quy t. Đó là: - Do không xây d ng đư c phương án, chương trình và k ho ch t ng th đ ch đ ng trong tri n khai mà ch y u d a trên cơ s đ ngh c a cá nhân cán b , công ch c khi có nhu c u ngh nên b đ ng, lúng túng, không t p trung, ch đ i d n đ n khi t ng h p và l p d toán kinh phí thì nhi u trư ng h p đã ngh t lâu nhưng chưa có ti n chi tr . - Nhi u đơn v đã vi ph m nguyên t c t p trung dân ch d n đ n khi u ki n làm ch m ti n đ th c hi n ho c khi có kinh phí không t ch c chi tr ngay. 2.4. Vi c v n d ng chính sách tinh gi n biên ch đ gi i quy t chính sách cho m t s trư ng h p không thu c đ i tư ng t i m t s B , ngành và đ a phương đã t o nên s b t bình đ ng gi a nh ng ngư i th c hi n đúng theo ch đ quy đ nh v i nh ng ngư i đư c v n d ng d n đ n khi u ki n, gây khó khăn cho các cơ quan có trách nhi m th c thi nhi m v . 3. Nguyên nhân 3.1. Quán tri t, ch đ o th c hi n S nh n th c v m c đích, yêu c u, ý nghĩa, n i dung c a Ngh quy t c a m t s cán b , công ch c lãnh đ o B , ngành, đ a phương chưa th ng nh t và đ y đ , ng i va ch m, mu n gi n đ nh t ch c, biên ch c a cơ quan mình cho đ ph c t p, nên chưa ch p hành nghiêm ch nh, chưa th c s quan tâm đúng m c, chưa có k ho ch, bi n pháp t ch c tri n khai tích c c d n đ n k t qu th p so v i Ngh quy t đ ra. Đây cũng là nguyên nhân d n đ n vi c ch đ o v n d ng không đúng chính sách tinh gi n biên ch . 3.2. Vi c rà soát ch c năng, nhi m v và l p phương án s p x p t ch c b máy tinh gi m biên ch . Vi c rà soát l i ch c năng, nhi m v , s p x p t ch c b máy và tinh gi n biên ch c a nhi u B , ngành và đ a phương không có phương án c th ngay t đ u, nên không có k ho ch v s lư ng ngư i cũng như không xác đ nh đư c ai là ngư i trong di n ph i s p x p gi m biên ch , ai là ngư i s gi l i trong cơ c u c a đơn v . Công tác phân lo i, đánh giá và th c hi n các ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c t i m t s đơn v chưa tuân th nh ng quy đ nh c a Đ ng, Nhà nư c, còn n nang, chi u n , hình th c d n đ n khó khăn, vư ng m c khi đi vào th c hi n c th . 3.4. Th c hi n ch đ , chính sách đ i v i cán b , công ch c Các B , ngành, đ a phương chưa th c hi n nghiêm ch nh ch đ ngh hưu đ i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, theo Ch th s 668-TTg ngày 11/11/1994 và Ch th s 18/2002/CT- TTg ngày 5/9/2002 c a Th tư ng Chính ph , d n đ n vi c v n d ng đ gi i quy t cho cán b , công ch c, viên ch c còn thi u th i gian t 6 tháng tr xu ng là đ tu i ngh hưu đư c hư ng ch đ ngh hưu trư c tu i theo Ngh quy t 16/2000/NQ-CP, gây nên mâu thu n trong n i b đ i ngũ gi a nh ng ngư i v hưu đúng tu i và nh ng ngư i ngh hưu s m đư c áp d ng chính sách tinh gi n biên ch . Th m chí khi Chính ph ban hành Ngh đ nh 01/2003/NĐ-CP ngày 9/01/2003 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Đi u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh đ nh 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph nhưng các B , ngành và đ a phương v n v n d ng đ gi i quy t theo chính sách c a Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP đ i v i nh ng ngư i đ đi u ki n v tu i đ i và th i gian đóng B o hi m xã h i. M t s đ a phương v n d ng chính sách theo Ngh quy t đ gi i quy t cho cán b , công ch c gi ch c v lãnh đ o b u c nay thôi gi ch c v lãnh đ o do s p x p cán b , không ph i do s p x p gi m đ u m i t ch c b máy.
 7. 3.4. K t qu th c hi n tinh gi n biên ch th p so v i ch tiêu đ ra. - Không cương quy t, n nang, né tránh, ng i va ch m, mu n gi n đ nh t ch c, b máy và biên ch hi n t i. - Th c hi n không t t vi c rà soát, phân lo i đ có căn c đưa vào trong di n tinh gi n biên ch ; - Ngh quy t 16/2000/NQ-CP đ ra ch tiêu gi m 15% biên ch hành chính và biên ch gián ti p trong đơn v s nghi p nên th c hi n khó khăn và k t qu th p. Đ n Ngh quy t s 09/2003/NQ- CP b sung đ i tư ng biên ch s nghi p và các ch c danh qu n lý trong doanh nghi p thì s lư ng th c hi n (nh t là đ i v i biên ch s nghi p giáo d c – đào t o) m i đư c tăng cao. - Trong đ án ki n toàn t ch c, tinh gi n biên ch theo Quy t đ nh 207/1999/QĐ-TTg c a các B , ngành và đ a phương (có s phê duy t c a c p y đ ng) trình Chính ph phê duy t, cũng ch xác đ nh biên ch gi m đư c 6 – 7%. 3.5. Các chính sách c a Ngh quy t Vi c quy đ nh v tu i đ i đ i v i cán b , công ch c trong di n tinh gi n biên ch th c hi n ngh hưu trư c tu i như: đ 55 tu i đ n dư i 60 tu i đ i v i nam, đ 50 tu i đ n dư i 55 tu i đ i v i n và có đ 20 năm đóng b o hi m xã h i tr lên thì đư c ngh hưu trư c tu i… đã t o ra có s v n d ng đ gi i quy t chính sách cho m t s cán b , công ch c đã đ n tu i ngh hưu, th m chí có ngư i ch còn thi u 1 đ n hai tháng là đ tu i ngh theo quy đ nh c a đi u l b o hi m xã h i. IV. KI N NGH Ngh quy t 16/2000/NQ-CP và Ngh quy t 09/2003/ NQ-CP c a Chính ph h t hi u l c thi hành t 31/12/2005. Nhưng hi n nay, vi c đ i m i cơ ch qu n lý đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p d ch v công như: Ngh đ nh 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v c a t ch c khoa h c và công ngh công l p, Ngh đ nh 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i đơn v s nghi p công l p và Ngh đ nh 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh ch đ t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính đ i v i các cơ quan nhà nư c và nhi u văn b n quy ph m pháp lu t khác. Ch th 40/-CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Ban Ch p hành Trung ương v vi c xây d ng nâng cao ch t lư ng đ i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c. Ti p t c th c hi n vi c s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c… Như v y, trong th i gian t i vi c c i cách t ch c, b máy nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c đ i v i các cơ quan hành chính, đơn v s nghi p là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a Chính ph . Đ h tr cho vi c tinh gi n t ch c, cán b , công ch c đ ngh Chính ph xem xét cho ti p t c th c hi n chính sách tinh gi n biên ch , theo Ngh quy t 16/2000/NQ-CP và Ngh quy t 09/2003/NQ-CP c a Chính ph . B N i v s có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Chính ph đ tri n khai. B N i v báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét và quy t đ nh./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Lưu VT, TCBC. Đ Quang Trung
 8. BI U 1 B N IV T NG H P PHÂN TÍCH TINH GI M BIÊN CH 2000-2005 (Đ A PHƯƠNG) Biên ch gi m Kinh phí th c hi n Chia ra Chia ra TT Tên đơn v T ng Hành chính Kh i Đ ng Doanh nghi p T ng BC Hưu TV BC Hưu T.V Hưu T.V Hưu T.V T ng c ng 46182 1443 33269 8098 2312 936 66 58 1062844070 1627373 816462678 244754019 1 TP. H Chí Minh 216 216 5400000 5400000 2 TP. H i Phòng 2247 2096 16 134 1 45487214 44728420 758794 3 TP. Đà N ng 231 20 114 80 13 1 1 2 4308768 2371379 1937389 4 Hà Giang 248 0 248 8 14 1 13 8225104 8006086 219018 5 Tuyên Quang 1612 36 1412 60 100 2 2 41992516 137023 40523509 1331984 6 Cao B ng 981 15 550 330 72 14 22750235 35160 14528758 8186317 7 L ng Sơn 868 7 690 70 87 14 21586510 6760 19597296 1982454 8 Sơn La 824 391 331 66 13 1 22 19995355 11392193 8603162 9 Đi n Biên 354 286 68 8611473 7150000 1461473 10 Lai Châu 52 50 2 1704108 1637211 66897 11 Lào Cai 481 361 50 60 10 12084886 10388373 1696513 12 Yên Bái 1000 87 817 36 60 36093850 35621945 471905 13 B cC n 260 199 24 37 7096995 5644279 1452716 14 Hòa Bình 1139 2 1013 46 72 6 28820582 2343 27514239 1304000
 9. 15 Thái Nguyên 1373 1329 33 11 31432000 30656000 776000 16 Qu ng Ninh 516 500 16 13676256 13190523 485733 17 Phú Th 689 669 10 10 18174584 17871212 303372 18 B c Giang 1461 11 1372 22 51 5 33600539 32912071 688468 19 H i Dương 1392 1281 104 1 5 1 30977055 26667342 4309713 20 Hưng Yên 286 283 2 1 5443196 5443196 21 Hà Tây 741 637 8 78 1 7 10 14577872 13748501 829371 22 Thái Bình 440 396 44 10581647 10581647 23 Nam Đ nh 426 378 4 33 6 5 11101526 10734228 367298 24 Hà Nam 612 593 19 12174964 12174964 25 Ninh Bình 418 399 10 4 3 2 10271293 9853477 417816 26 Vĩnh Phúc 417 393 3 17 4 11241250 11130953 110297 27 B c Ninh 793 750 4 39 18523813 18239693 284120 28 Thanh Hóa 3519 86 3303 18 112 61065526 61064806 720 29 Ngh An 2869 181 2576 112 63050135 516440 59719641 2814054 30 Hà Tĩnh 1033 988 17 28 22929818 22363061 566757 31 Qu ng Bình 780 707 27 42 2 2 16886991 15816111 1070880 32 Qu ng Tr 315 260 33 14 7 1 679364 608558 70806 33 Phú Yên 286 183 44 51 8 7877505 6362792 1514713 34 Ninh Thu n 239 206 24 5 2 2 4998365 4276519 721846 35 Th a Thiên Hu 288 265 23 6375830 5644711 731119 36 Qu ng Nam 628 441 120 56 11 16469613 12486185 3983428
 10. 37 Qu ng Ngãi 539 23 380 69 64 3 13561193 42821 10817157 2701215 38 Bình Đ nh 491 404 87 11843863 9116038 2727825 39 Khánh Hòa 510 510 9948478 9948478 40 Bình Thu n 369 243 85 25 14 1 1 9787190 6589996 3197194 41 Gia Lai 379 24 197 133 18 2 4 1 8349788 41235 4990293 3318260 42 Kon Tum 399 2 167 164 47 19 10520441 4499 6027781 4488161 43 Đ c Nông 10 4 6 363868 363868 44 Đ cL c 420 271 128 21 9802078 6840644 2961434 45 Bình Dương 103 24 38 31 5 2 3 2061559 1228912 832647 46 Bình Phư c 216 69 118 22 1 2 4 5459339 2462399 2996940 47 Tây Ninh 1437 344 394 518 81 100 28391947 455232 10968918 16967797 48 Bà R a Vũng Tàu 280 184 96 5840290 3857057 1983233 49 Long An 983 270 392 162 90 68 1 19395179 385290 12031343 6978546 50 Đ ng Tháp 1528 188 497 604 84 152 3 35571662 13717006 21854656 51 An Giang 1055 359 696 25289344 6354842 18934502 52 Ti n Giang 1579 746 702 60 70 1 40363834 16579270 23784564 53 B n Tre 876 33 477 215 90 53 3 5 23602841 13890337 9712504 54 Vĩnh Long 451 451 6959489 6959489 55 Trà Vinh 487 386 101 13684342 13684342 56 H u Giang 203 55 130 7 11 5449296 1468666 3980630 57 TP. C n Thơ 535 180 250 44 61 13181510 5155838 8025672 58 Sóc Trăng 793 134 501 61 97 19366500 5356484 14010016
 11. 59 Kiên Giang 685 114 93 319 50 109 15846703 570 2860000 12986133 60 Cà Mau 1512 213 1206 58 35 35795766 6864432 28931334 61 B c Liêu 272 87 124 20 41 6140832 2279209 3861623 62 T ng c ng 46093 1443 33406 7965 2250 934 62 57 1061616801 1586138 818594904 241435759 Chú thích: BC là ch vi t t t c a ch “bán công” TV là ch vi t t t c a ch “thôi vi c” BI U 2 B N IV B NG T NG H P TINH GI N KH I TRUNG ƯƠNG Biên ch gi m 2000 – 2005 Phân tích theo lĩnh v c Kinh phí th c hi n TT Tên đơn v Chia ra T ng QL GD-ĐT YT VH NC KH DNNN Hưu TV Hưu TV Hưu TV Hưu TV Hưu TV Hưu TV Hưu TV Hưu TV T ng Hưu TV T ng c ng 4196 2459 1737 1433 1549 444 75 102 22 49 19 239 42 132 27 60 3 68875617 45841501 23034116 1 B Công nghi p 272 254 18 3 127 16 6 78 40 2 4744549 4177178 567371 2 B Xây d ng 52 52 5 34 13 871054 871054 3 B Giao thông VT 94 82 12 5 3 63 9 9 1 4 1949160 1561109 388051 4 B Th y s n 5 5 1 1 3 69373 69373 5 B NN và PTNT 524 417 107 32 5 159 33 4 4 135 42 77 22 10 1 8588115 6210314 2377801 6 B Tài nguyên MT 32 31 1 3 1 9 17 2 971129 971129 7 B Văn hóa TT 69 45 24 2 15 6 28 18 532807 472224 60583
 12. 8 B Khoa h c – CN 44 44 44 885514 885514 9 B Tư pháp 31 17 14 17 14 794698 340000 454698 10 B Tài chính 2532 1051 1481 1051 1481 37490346 21020000 16470346 11 B Thương m i 30 25 5 12 4 9 1 4 612933 612933 12 B LĐTB và XH 147 124 23 21 17 5 83 18 3 3278820 3004808 274012 13 B KH và ĐT 9 9 9 192615 192615 14 B N i v 4 3 1 2 1 1 50192 30192 20000 15 B Ngo i giao 2 2 2 27507 27507 16 Thanh tra CP 1 1 1 18291 18291 17 Ngân hàng NN 35 25 10 24 9 1 1 419159 419159 18 y ban DS GĐ 3 3 2 1 57529 57529 19 B o hi m XH VN 40 35 5 35 5 1395677 143974 1251703 20 Thông t n xã VN 19 19 19 393574 393574 21 Đài Ti ng nói VN 1 1 1 49868 49868 22 Vi n KH và CN 2 2 2 43976 43976 23 T ng c c T.kê 212 189 23 179 23 8 1 1 4745462 3872878 872584 24 y ban TD TT 21 16 5 12 1 3 1 1 3 369879 304923 64956 25 K. toán Nhà nư c 4 3 1 3 1 98494 91494 7000 26 Ban Tôn giáo CP 9 3 6 3 6 130500 60000 70500 27 Ban QL L CT HCM 1 1 1 9258 9258 28 Ban QLKKT Dung Qu t 1 1 1 85138 85138
Đồng bộ tài khoản